Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Biblu-Xà-Dó-Kàn-Jí E Mɛ È Vlɛ́ Nǔ E Jɛ lɛ É Ðè É

Ðǒtó Biblu-xà-dó-kàn-jí e mɛ è vlɛ́ nǔ e jɛ lɛ é ɖè é kpo tinmɛ e è na d’eji lɛ é kpo.

 

XLƐ́
Kpaɖaɖa
Slɛ́

“Un Wá Gbɛ̀ ɔ Mɛ, Bo Na . . .” (Matie 21:23-46; 22:15-46)