Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Biblu-Xà-Dó-Kàn-Jí E Mɛ È Vlɛ́ Nǔ E Jɛ lɛ É Ðè É

Ðǒtó Biblu-xà-dó-kàn-jí e mɛ è vlɛ́ nǔ e jɛ lɛ é ɖè é kpo tinmɛ e è na d’eji lɛ é kpo.

 

XLƐ́