Skip to content

Sɛ́n Nǔ E Kan Mɛɖesunɔ lɛ É Tɔn Lɛ

Sɛ́n Nǔ E Kan Mɛɖesunɔ lɛ É Tɔn Lɛ

NǓ ELƆ ÐÒ TAJI: TƐN ƐNTƐNƐTI TƆN MǏTƆN E A NƆ ZÁN É KPO/ALǑ NǓ MƐÐESUNƆ TƆN E A NA MǏ LƐ É KPO XLƐ́ ÐƆ A YÍ GBÈ CÉÐÉCÉÐÉ ÐƆ È SIXU ZÁN NǓ MƐÐESUNƆ TƆN E A NA MǏ LƐ É, LEE SƐ́N E BƆ D’EWU LƐ É XLƐ́ GBƆN É, NÚ LINLIN E WU È TINMƐ DÓ SƐ́N ENƐ LƐ MƐ É, SƆGBE KPO SƐ́N ÐĚÐEE ÐÒ AYǏ BO KÚNKPLÁ NǓ MƐÐESUNƆ TƆN LƐ É KPO.

 SÍSÍ ÐIÐÓ NÚ NǓ E KAN HWIÐESUNƆ LƐ É

Mǐ zin alɔ d’akɔ́n bo na nya xɛ ɖò nǔ e kan hwiɖesunɔ lɛ é jí, lobo lɛ́ ɖó sísí nú ye. Sɛ́n elɔ lɛ tinmɛ dodónú e jí è na zán nǔ mɛɖesunɔ tɔn e a na mǐ lɛ é dó ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jí é. Enyi a hun tɛn Ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn ɔ, mǐ nɔ hɛn nǔ taji ɖé lɛ ɖ’ayǐ; mǐ mɔ nukúnnú jɛ lee é ɖò taji sɔ ɖɔ mǐ ni hɛn nǔ mɛɖesunɔ tɔn enɛ lɛ, bo tinmɛ nǔ e mǐ na sɔ́ ye dó wà na é nú we é wu. Vlafo a sixu wá gbeta ɔ kɔn bo na ɖɔ nǔ e è nɔ kpɔ́n dó mɔ nǔ mɛɖesunɔ tɔn é ɖé lɛ nú mǐ. Xógbe “nǔ mɛɖesunɔ tɔn” e è zán ɖò sɛ́n elɔ lɛ mɛ lɛ é nɔ dó gesí nǔ lěhun lɛ: nyikɔ towe, adlɛsi Ɛntɛnɛti jí tɔn (e-mail) towe, wemagbaví (adresse postale) towe, alokan towe sín animɛlóo, alǒ nǔ ɖevo ɖebǔ e sixu dó we gesí é. É byɔ ɖɔ a ni ɖɔ nǔ mɛɖesunɔ tɔn towe lɛ hwenu e a ɖò akpáxwé mɛ bǐ tɔn e ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ jí lɛ é mɛ gbɔn wɛ é ǎ. Xógbe “tɛn Ɛntɛnɛti tɔn” ɔ nɔ dó gesí tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ kpo tɛn Ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn ɖevo elɔ lɛ kpo: apps.jw.org, tv.jw.org, stream.jw.org, kpo wol.jw.org kpo.

 NUKÚNKPÉNUWUTƆ́ NǓ LƐ TƆN

Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”) wɛ ɖó tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ, tutoblonunu New York tɔn e ma nyí ajɔ̌wiwa tɔn ǎ é ɖé wɛ bo nɔ nɔ gudo nú nǔ e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ wà lɛ é kpo azɔ̌ Biblu kpinkplɔnmɛ tɔn yetɔn kpo. Enyi a jló bo hun kɔ́ntu, na nǔnina, byɔ ɖɔ è ni kplɔ́n Biblu xá emi vɔ̌nu, alǒ wà nǔ ɖebǔ e na byɔ ɖɔ a ni na nǔ mɛɖesunɔ tɔn towe lɛ é ɔ, a yí gbè nú Sɛ́n Nǔ E Kan Mɛɖesunɔ lɛ É tɔn elɔ lɛ nɛ; ɖɔ è ni hɛn nǔ lɛ ɖó ɔdinatɛ́ɛ e nɔ hɛn nǔ taglomɛ bo nɔ má nú ɖevo lɛ é (serveurs), ee ɖò États-Unis d’Amérique lɛ é jí nɛ; ɖɔ Watchtower kpo tutoblonunu ɖěɖee nɔ wà nǔ ɖó kpɔ́ xá ɛ, bo nɔ nɔ gudo nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖò tò vovo mɛ, lee é byɔ ɖó é, ni xò nǔ mɛɖesunɔ tɔn towe lɛ kplé, w’azɔ̌ ɖò ye wu, sɛ̀ tɛn nú ye, lobo hɛn ye bo na dó sixu wà nǔ e a byɔ é nú we nɛ. Tutoblonunu sinsɛn tɔn mǐtɔn nɔ zán tutoblonunu vovo lɛ ɖò xá lɛ mɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Ðò alɔcyɔncyɔn nǔ lɛ jí sín ali nu ɔ, tutoblonunu enɛ lɛ sixu nyí agun e ɖò xá ɔ mɛ lɛ é, alaxɔ lɛ, kpo tutoblonunu ɖevo e nɔ ɖó gbè kpɔ́ xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ é kpo.

Nukúnkpénuwutɔ́ nǔ mɛɖesunɔ tɔn towe lɛ tɔn nɔ gbɔn vo bo nɔ sín nǔ alɔkpa e a wà ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn ɔ jí é wu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi a na nǔnina ɖé tutoblonunu e sɛ́n tuùn é ɖé ɖò tò tawun ɖé mɛ ɔ, è na ɖɔ nyikɔ towe kpo adlɛsi towe kpo nú tutoblonunu enɛ e sɛ́n tuùn bɔ è dó gesí nú we hwenu e a ɖò nǔnina towe na wɛ é é. Kpɔ́ndéwú ɖevo ɔ, enyi a byɔ ɖɔ è ni kplɔ́n Biblu xá emi ɔ, è na ɖɔ nyikɔ towe kpo adlɛsi towe kpo nú alaxɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn xá ɔ mɛ tɔn kpo agun xá ɔ mɛ tɔn ɖé kpo bonu nǔ e a byɔ é na dó sixu jɛnu.

Bo na dó d’alɔ we ɔ, enyi tò e mɛ a nɔ nɔ é ɖó sɛ́n ɖěɖee ɖɔ nǔ dó alɔcyɔncyɔn nǔ mɛɖesunɔ tɔn lɛ jí nu lɛ é ɔ, a sixu zán adlɛsi tò towe tɔn e ɖò akpáxwé Data Protection Contacts (Alɔcyɔncyɔn Nǔ lɛ Jí: Adlɛsi Lɛ) mɛ é dó wlan nǔ sɛ́dó mǐ alǒ dó sɛkpɔ mǐ.

 XƐ NYINYA ÐÒ NǓ MƐÐESUNƆ TƆN LƐ JÍ KPO KPÁXÓ E YE NYÍ É KPO

Mǐ nɔ sɔ́ xɛ nyinya ɖò nǔ mɛɖesunɔ tɔn towe lɛ jí kpo kpáxó e ye nyí é kpo dó d’ayihun na cɛ́nnyícɛ́nnyí ɖé ǎ. Mǐ nɔ zán mɔ e nɔ hɛn nǔ lɛ é kpo wlɛnwín xɛnyaɖonǔji tɔn kpo yaɖeyaɖe lɛ, dó cyɔn alɔ nǔ mɛɖesunɔ tɔn towe lɛ jí, bonu mɛ e ma ɖó acɛ tɔn ǎ é ma mɔ ó, è ma zán nyi dò alǒ fúnfún kpé ó, è na gbè tɔn ǎ bɔ è ɖyɔ ó, sɛ́n yí gbè tɔn ǎ bɔ è sú kún dó na ó, alǒ è hɛn bú ɖò manywɛ mɛ ó. Mɛ vovo ɖěɖee mǐ yí bɔ nǔ mɛɖesunɔ tɔn towe lɛ nɔ gbɔn alɔ yetɔn mɛ lɛ é ɖó na ɖó sísí nú kpáxó e nǔ towe enɛ lɛ nyí é. Mǐ nɔ hɛn nǔ mɛɖesunɔ tɔn towe lɛ nú táan e é na byɔ ɖɔ è ni hɛn na é kpo linlin ɖěɖee wu a na nǔ enɛ lɛ é kpo kɛɖɛ, alǒ dó wà nǔ sɔgbe xá gbeɖiɖó ɖebǔ e sɛ́n na byɔ é kabǐ táan nabi e sɛ́n na byɔ ɖɔ mǐ ni hɛn wema lɛ na é.

Mǐ nɔ zán kódu bǔnɔ lɛ ɖi Transport Layer Security (TSL) dó cyɔn alɔ nǔ mɛɖesunɔ tɔn towe lɛ jí hwenu e è ɖò tɛn sɛ̀ nú ye wɛ é. Mǐ nɔ zán wlɛnwín ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn ɖěɖee mɛ e nɔ zán lɛ é ɖó dogbó é, ɖò nɔtɛn ɖěɖee è sú ganji, bɔ ye ɖó kódu, lobɔ fí ɖé fì ɖè wɛ è ka nɔ gbɔn cobo nɔ yì lɛ é, bo na mɔ tɛn dó cyɔn alɔ kpáxó e nǔ mɛɖesunɔ tɔn towe e a na mǐ lɛ é nyí é jí. Mǐ nɔ xwedó nǔgbododó ayijayǐ tɔn syɛnsyɛn lɛ dó sú ali dó mɛ e ma ɖó acɛ bá mɔ nǔ enɛ lɛ ǎ lɛ é.

 YƆKPƆVU LƐ

Enyi yɔkpɔvu wɛ nú we ɖò tò e mɛ a ɖè bo yì tɛn Ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jí é ɔ, mɛjitɔ́ towe (lɛ) alǒ mɛ e sín acɛ mɛ a ɖè (lɛ) é jɛn na yí gbè hwɛ̌ cobɔ a na ɖɔ nǔ mɛɖesunɔ tɔn towe lɛ ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ jí. Enyi mɛjitɔ́ wɛ nú we alǒ vǐ ɖé ɖò gɔ̌n towe, bonu a yí gbè ɖɔ vǐ e ɖò acɛ towe mɛ é ɖé ni na nǔ e kan éɖesunɔ lɛ é ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ jí hǔn, a yí gbè nú Sɛ́n Nǔ E Kan Mɛɖesunɔ lɛ É Tɔn elɔ lɛ dó vǐ ɔ takúnmɛ, bonu é na zán tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ nɛ.

 AJƆ̌TƆ́ LƐ

Hweɖelɛnu ɔ, adlɛsi e nɔ kplá mɛ yì tɛn Ɛntɛnɛti tɔn ajɔ̌tɔ́ e mǐ sɔ́ b’ɛ na nɔ bló nǔɖe lɛ nú mɛ ɖò nyikɔ mǐtɔn mɛ é ɖé tɔn jí lɛ é na nɔ ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ jí (ɖi kpɔ́ndéwú ɔ, nǔwlanwlán dó wema ɖěɖee jí è sixu wlan nǔ dó ɖò ɔdinatɛ́ɛ alǒ tablɛti jí lɛ é mɛ). Enyi a ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn ajɔ̌tɔ́ ɖé tɔn jí ɔ, a na tuùn, ɖó nukúnmɛ tɔn na gbɔn vo bɔ fí e a nɔ wlan adlɛsi Ɛntɛnɛti jí tɔn lɛ dó é na huzu. Enyi mǐ ɖò ajɔ̌tɔ́ lɛ cyan wɛ ɔ, mǐ nɔ kpɔ́n sɛ́n nǔ e kan mɛɖesunɔ lɛ é tɔn yetɔn lɛ kpo sɛ́n e kan alɔcyɔncyɔn nǔ lɛ jí lɛ é yetɔn lɛ kpo, bo nɔ lɛ́ wà mɔ̌ sín hweɖenu jɛ hweɖenu, bo na dó ganjɛwu ɖɔ ye sɔgbe xá sɛ́n mǐtɔn lɛ. É ɖò mɔ̌ có, ajɔ̌tɔ́ enɛ lɛ sixu xwlé tuto ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn kpo nǔ ɖevo lɛ kpo mɛ, bɔ mǐ na dɛ́n dò nú lee è bló ye gbɔn é, sɛ́n e ɖɔ nǔ dó zinzan yetɔn nu é, sɛ́n nǔ e kan mɛɖesunɔ lɛ é tɔn yetɔn lɛ, kpo ninɔmɛ kpaa ɖevo e kúnkplá ye lɛ é kpo. Enɛ wu ɔ, nǔ e ajɔ̌tɔ́ enɛ lɛ nɔ xwlé mɛ lɛ é sín sɛ́n lɛ kpo nǔ kpaa ɖevo e ajɔ̌tɔ́ enɛ lɛ nɔ byɔ ɖò mɛ sí lɛ é kpo wɛ ɖɔ nǔ dó tuto ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn enɛ lɛ kpo nǔ ɖevo enɛ lɛ kpo e a nɔ zán ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ jí é nu. Enyi huzuhuzu byɔ nǔ e ajɔ̌tɔ́ lɛ nɔ xwlé mɛ lɛ é sín sɛ́n lɛ mɛ ɔ, mǐ nɔ sè ǎ. Enɛ wu ɔ, kɛnklɛn bo nɔ gbéjé nǔ e ye nɔ xwlé mɛ lɛ é sín sɛ́n lɛ kpɔ́n hwɛ̌ cobo nɔ zán. Enyi a ɖó nǔkanbyɔ lɛ dó sɛ́n ajɔ̌tɔ́ ɖé tɔn lɛ wu hǔn, kɛnklɛn kpɔ́n sɛ́n ɖěɖee è slɛ́ ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn yetɔn jí lɛ é.

 Sɛ́n Nǔ E Kan Mɛɖesunɔ lɛ É Tɔn Google Tɔn e ɖò ayǐ dìn lɛ é wɛ ɖɔ nǔ dó nǔ ɖěɖee Google Maps nɔ xwlé mɛ bɔ a nɔ zán ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ jí lɛ é nu. Ajɔ̌tɔ́ ɖé wɛ Google nyí, bɔ mǐ sixu ɖ’acɛ dó tuto ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn éyɛtɔn lɛ, lee é sɔnǔ nú ye gbɔn é, kpo Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Nu lɛ É kpo jí ǎ. Enɛ wu ɔ, Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Google Maps/Google Earth Zinzan Nu bo ɖò ayǐ dìn lɛ é wɛ ɖɔ nǔ dó nǔ ɖěɖee Google Maps nɔ xwlé mɛ bɔ a nɔ zán ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ jí lɛ é nu. Enyi huzuhuzu byɔ nǔ e Google Maps nɔ xwlé mɛ lɛ é sín sɛ́n lɛ mɛ ɔ, mǐ nɔ sè ǎ. Enɛ wu ɔ, kɛnklɛn bo nɔ gbéjé sɛ́n enɛ lɛ kpɔ́n hwɛ̌ cobo nɔ zán nǔ lɛ. Enyi a ma yí gbè nú nǔ e Google Maps nɔ xwlé mɛ lɛ é sín sɛ́n lɛ ǎ hǔn, ma zán nǔ lɛ ó.

HUZUHUZU SƐ́N ELƆ LƐ TƆN ÐIÐƆ

 Mǐ nɔ ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ jlaɖó wɛ bo nɔ lɛ́ ɖò nǔ yɔyɔ̌ lɛ gɔ́ na wɛ hwɛhwɛ, lobo nɔ lɛ́ jla nǔ e mǐ nɔ xwlé mɛ ɖ’eji lɛ é ɖó bo nɔ lɛ́ gbló ada nú ye. Ðó huzuhuzu enɛ lɛ e nɔ fɔ́n bo nɔ ɖò yiyi wɛ é, sɛ́n lɛ e nɔ ɖò ɖyɔɖyɔ wɛ é, kpo nǔnywɛ xwitixwiti sín nǔ lɛ e nɔ ɖò ɖyɔɖyɔ wɛ é kpo wutu ɔ, lee mǐ nɔ wà nǔ gbɔn ɖò nǔ mɛɖesunɔ tɔn lɛ kɔli é na ɖyɔ sín hweɖenu jɛ hweɖenu. Enyi é byɔ gbeɖé ɖɔ mǐ ni ɖyɔ Sɛ́n Nǔ E Kan Mɛɖesunɔ lɛ É Tɔn mǐtɔn lɛ ɔ, mǐ na zé huzuhuzu enɛ lɛ ɖó akpáxwé elɔ jí bonu a na dó sixu tuùn nǔ e mǐ nɔ xokplé lɛ é kpo lee mǐ nɔ zán ye gbɔn lɛ é kpo hwebǐnu.

SCRIPT LƐ KPO JAVASCRIPT KPO

È nɔ zán script lɛ bonu azɔ̌wiwa tɛn Ɛntɛnɛti tɔn ɔ tɔn na dó kpɔ́n te. Nǔnywɛ xwitixwiti sín nǔ enɛ lɛ zinzan nɔ zɔ́n bɔ tɛn Ɛntɛnɛti tɔn ɔ nɔ yawǔ mɔ nǔ e ba wɛ è ɖè lɛ é nú mɛ. Tɛn Ɛntɛnɛti tɔn ɔ nɔ zán ye gbeɖé dó sɔ́ tuto ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn lɛ dó ɔdinatɛ́ɛ towe jí alǒ dó xò nǔ e a ma na gbè tɔn ǎ lɛ é kplé sín jí gbeɖé ǎ.

Bonu tɛn Ɛntɛnɛti tɔn ɔ sín akpáxwé ɖé lɛ na dó sixu w’azɔ̌ ganji ɔ, è ɖó na tá script lɛ alǒ JavaScript ɔ ɖò nǔ e è nɔ dó yì Ɛntɛnɛti jí na é (navigateur) mɛ. Nǔ e è nɔ dó yì Ɛntɛnɛti jí na é gegě nɔ na tɛn nǔ enɛ lɛ bɔ ye nɔ tá alǒ cí nú tɛn Ɛntɛnɛti tɔn tawun tawun ɖé lɛ. Kpɔ́n nǔ e a nɔ dó yì Ɛntɛnɛti jí na é sín alɔdó ɔ mɛ, bá mɔ lee a sixu tá script lɛ nú tɛn Ɛntɛnɛti tɔn e a cyan lɛ é gbɔn é.