Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Sɛ́n Nǔ E Kàn Mɛɖesunɔ lɛ É Tɔn Lɛ

Sɛ́n Nǔ E Kàn Mɛɖesunɔ lɛ É Tɔn Lɛ

Nǔ E Kàn Mɛɖesunɔ lɛ É

Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., alǒ tutoblonunu e nɔ wà azɔ̌ xá ɛ lɛ é nɔ zán nǔ e kàn mɛɖesunɔ bo ɖò Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn elɔ jí lɛ é sɔgbe kpo linlin e wu è ɖɔ xó dó hwenu e mɛ ɔ ɖò nyikɔ na wɛ lɛ é kpo. Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. nɔ ɖɔ nǔ e kàn mɛɖesunɔ lɛ é nú mɛ ɖevo ɖebǔ ǎ, afi nú é ɖó na bló mɔ̌ cobɔ nǔ e ba wɛ mɛ ɔ ɖè é na jɛ jlɔ́. Cobonu nǔ ka na nyí mɔ̌ ɔ, mɛ ɔ nɔ sè hwɛ̌. Ðò hweɖelɛnu ɔ, enyi tutoblonunu ɔ mɔ ɖɔ emi ɖó na ɖɔ nǔ e kàn mɛɖesunɔ lɛ é nú mɛ ɖevo bo na dó sè gbè nú sɛ́n e ɖò ayǐ lɛ é, kabǐ bo na dó mɔ nǔwiwa mɛxoɖu tɔn lɛ alǒ nǔ mɔhunkɔtɔn ɖevo lɛ bo sú ali dó ye ɔ, é nɔ ɖɔ. È na sà, xaya, alǒ ɖyɔ nǔ mɛɖesunɔ tɔn e a na lɛ é xá mɛ ɖevo ǎ.

Adlɛsi Ɛntɛnɛti Jí Tɔn (E-mail)

Adlɛsi ɛntɛnɛti jí tɔn e a na hwenu e a hun akpáxwé towe ɖò Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn elɔ jí é wɛ è na zán bo na sɛ́ nǔ ɖěɖee kúnkplá akpáxwé towe é dó we. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi a wɔn nyikɔ alǒ kɛ́nkwín e a nɔ xò bo nɔ yì akpáxwé towe mɛ é vlafo, bo byɔ ɖɔ è ni d’alɔ emi bonu emi na hun akpáxwé emitɔn ɔ, è na wlan wema sɛ́dó we gbɔn adlɛsi ɛntɛnɛti jí tɔn towe e ɖò nǔ mɛɖesunɔ tɔn lɛ mɛ é jí bo dó d’alɔ we.

Nùwlanɖ’ayǐ Yɔywɛ Lɛ (Cookies)

È nɔ zán nùwlanɖ’ayǐ enɛ lɛ bo nɔ dó flín fí ɖěɖee mɛɖé nɔ yawu yì hwenu e é ɖò jw.org zán wɛ é na. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, gbè e mɛ mɛ ɔ nɔ zán jw.org ɖè é nɔ cí nùwlanɖ’ayǐ yɔywɛ lɛ mɛ, bɔ enyi mɛ ɔ lɛ́ lɛkɔ wá jí ɔ, gbè enɛ nɔ tɔ́n. Nǔ e kàn mɛɖesunɔ lɛ é ɖebǔ nɔ cí nùwlanɖ’ayǐ yɔywɛ lɛ mɛ ǎ.

Scripts alǒ JavaScript

jw.org nɔ zán script lɛ bonu azɔ̌wiwa Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn ɔ tɔn na dó kpɔ́n te. Ye nɔ zɔ́n bɔ è nɔ yawu mɔ nǔ e ba wɛ è ɖè lɛ é. jw.org nɔ zán ye gbeɖé dó sɔ́ tuto ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn lɛ dó ɔdinatɛ́ɛ mɛ e ɖò zinzan wɛ é tɔn jí ǎ, mɔ̌ jɛn é ma ka nɔ lɛ́ zán ye dó xò nùɖé lɛ kplé sín jí d’agbě nǔnɔ ɔ ǎ é nɛ.

Bonu akpáxwé jw.org tɔn ɖé lɛ na dó sixu wà azɔ̌ ganji ɔ, è ɖó na tá script lɛ alǒ JavaScript ɔ ɖò gbàví e mɛ è nɔ wlan adlɛsi ɛntɛnɛti jí tɔn dó é. Gbàví enɛ lɛ gègě nɔ na tɛn mɛ bɔ è nɔ tá alǒ cí script Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn ɖé lɛ tɔn. Kpɔ́n gbàví adlɛsi ɛntɛnɛti jí tɔn tɔn ɔ sín akpáxwé e nɔ d’alɔ mɛ é mɛ bo na dó tuùn lee a na tá script lɛ ɖò Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn e jló we lɛ é jí gbɔn é.

Enyi é byɔ ɖɔ mǐ ni ɖyɔ nùɖé ɖò sɛ́n nǔ e kàn mɛɖesunɔ lɛ é tɔn lɛ mɛ ɔ, mǐ na zé ɖó akpáxwé elɔ jí bonu a na dó sixu tuùn nǔ e mǐ nɔ xò kplé lɛ é kpo nǔ e mǐ nɔ sɔ́ ye dó wà lɛ é kpo hwebǐnu.