Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nugbodòdó Lɛ

Nugbodòdó Lɛ

Acɛ Nǔ Nɔ ɔ Tɔn

© 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. Acɛ lɛ bǐ nyí mǐtɔn.

Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”) wɛ ɖè Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn elɔ tɔ́n bo nɔ kpé nukún d’ewu. Enyi è ma ɖexlɛ́ ɖò alɔkpa ɖevo mɛ ǎ ɔ, nùwlanwlan kpo nǔ ɖevo e ɖò Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn elɔ jí lɛ é kpo nyí Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania tɔn.

Wuntun Lɛ

Adobe, ɖiɖe Adobe tɔn, Acrobat, kpo ɖiɖe Acrobat tɔn kpo nyí wuntun Adobe Systems Incorporated tɔn. iTunes kpo iPod kpo nyí wuntun Apple Inc. tɔn. Wuntun ɖevo lɛ bǐ kpo wuntun e sɛ́n tuùn lɛ é kpo nyí mɛ e tɔn wɛ lɛ é ɖokpo ɖokpo tɔn.

Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Wu lɛ É kpo Acɛ Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn ɔ Zinzan Tɔn Kpo

Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Wu bo ɖò dò lɛ é wɛ na ɖɔ lee a na zán Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn elɔ gbɔn é nú we. Enyi a ɖò Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn elɔ zán wɛ hǔn, é xlɛ́ ɖɔ a yí gbè nú Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Wu bo ɖò dò lɛ é bǐ nɛ. Enyi a ma yí gbè nú Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Wu bo ɖò dò lɛ é alǒ akpáxwé sɛ́n enɛ lɛ tɔn ɖé ǎ hǔn, ma zán Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn elɔ ó.

Nɛ̌ a ka na zán ganji gbɔn? A sixu kpɔ́n, yí, bo lɛ́ zín ɖiɖe e nǔ nɔ lɛ ɖó acɛ na é, wema e ɖò ɔdinatɛ́ɛ jí lɛ é, han alǒ nùxixo, fɔtóo lɛ, nùwlanwlan lɛ kpo video lɛ (“Nǔ E Ð’emɛ lɛ É”) kpo ɖò Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn elɔ jí nú hwiɖesunɔ bo ka na sà ye ɖò alɔkpa ɖebǔ mɛ ǎ, sɔgbe xá sɛ́n e ɖò dò lɛ é kpo ee ɖò fí ɖevo ɖò Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Wu lɛ É mɛ lɛ é kpo. Enɛ wu ɔ, a ɖó na:

  • Sɔ́ nǔ e ɖò Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn elɔ jí é ɖě ɖó Ɛntɛnɛti jí ǎ (Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn e jí è nɔ má nǔ gbɔn é, Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn e jí è nɔ zun xɔ́ntɔn ɖè lɛ é, alǒ Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn ɖebǔ);

  • Vɔ́ nǔ e ɖò Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn elɔ jí é blebu tɔn alǒ akpáxwé tɔn wlan dó tuto ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn ɖebǔ mɛ ǎ;

  • Vɔ́ nǔ e ɖò Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn elɔ jí é pɛ́pɛ́ bló, bló gègě tɔn, wlan, alǒ lilɛ ɖó alɔ ɖevo jí bo sà ɖò alɔ ɖebǔ mɛ alǒ yí akwɛ dó ǎ (enyi lè ɖebǔ na bo ma tlɛ ɖ’emɛ ǎ ɔ nɛ), kaka jɛ tuto ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn e junjɔn Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn elɔ jí lɛ é, ee cá kàn xá ɛ lɛ é, alǒ ee nɔ kplá mɛ yì jí lɛ é jí;

  • Zán Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn elɔ bo dó sɔnǔ nú nǔ e nɔ na tuto ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn é, azɔwanú, alǒ wlɛnwín ɖěɖee nɔ zɔ́n bɔ è nɔ cyan nǔ e è nɔ zán ɖò ɔdinatɛ́ɛ jí lɛ é kplé é ɖò Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn elɔ jí alǒ b’ɛ na kúnkplá ɛ ǎ (nǔ e è nɔ zán ɖò ɔdinatɛ́ɛ jí lɛ é kije kije kpɔ́n kpo nǔ ɖiɖe sín ye mɛ kpo lɔ ɖ’emɛ, b’ɛ ka ko nɔte ɖó enɛ lɛ kɛɖɛ jí ǎ), mɔ̌ jɛn a ma ka ɖó na lɛ́ má ye ǎ é nɛ;

  • Zán Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn ɔ alǒ nǔ e ɖ’eji lɛ é nyì dò ǎ, ɖi Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn ɔ alǒ nǔ e ɖ’eji lɛ é hinhɛn gúdú, abǐ wlɛnwín ɖevo e gbɔn vo nú ee xó è ɖɔ é zinzan dó yì jí;

  • Zán Tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ ɖò alɔ e na hɛn nǔ gblé dó wǔ na é alǒ ee sixu hɛn nǔ gblé dó wǔ na é ɖebǔ mɛ ǎ, a ɖó na lɛ́ zán ɖò alɔ ɖé mɛ b’ɛ na zɔ́n bɔ yiyi jí tɔn na vɛwǔ nú mɛ ɖevo lɛ alǒ ali tɔn na sú dó ye ǎ; mɔ̌ jɛn a ma ka ɖó na lɛ́ zán ɖò ali e ma sɔgbe xá sɛ́n ǎ é, ee nyí ahizi tɔn é, alǒ ee nyí nǔhɛngblé tɔn é mɛ ǎ é nɛ; a ka ɖó na lɛ́ zán nú linlin e ma sɔgbe xá sɛ́n ǎ é, ee nyí ahizi tɔn é, alǒ ee nyí nǔhɛngblé tɔn é, kabǐ zán bɔ é na cá kàn xá azɔ̌ mɔhun lɛ ɖò alɔ ɖebu mɛ ǎ;

  • Zán Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn elɔ kpo linlin ajɔ̌wiwa tɔn ɖebǔ kpo ǎ.

Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Wu lɛ É Gbigbá

Enyi a na bo ma tlɛ t’afɔ acɛ ɖěɖee Watchtower ɖó b’ɛ ɖò Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Wu lɛ É lɛ glɔ é jí ǎ bo ka gbà Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Wu lɛ É ɖò alɔ ɖebǔ mɛ ɔ, Watchtower sixu wà nǔ e é mɔ ɖɔ é jɛxa sɛ́n e a gbà é é, ɖi elɔ lɛ: É sixu sú Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn ɔ jí yiyi sín ali dó we nú táan ɖé, é sixu sú ali tɔn dó we bǐ mlɛ́mlɛ́, é sixu sú ali dó ɔdinatɛ́ɛ towe sín adlɛsi ɛntɛnɛti jí yiyi tɔn (adresse IP) b’ɛ sɔ́ na yì Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn ɔ jí ɖě ǎ, é sixu byɔ azɔxwé e nɔ hun ɛntɛnɛti jí yiyi sín ali nú we é ɖɔ é ni sú Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn ɔ jí yiyi sín ali dó we, é sixu ylɔ hwɛ we.

Huzuhuzu Lɛ

Watchtower sixu vɔ́ Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Wu lɛ É jí gbɔn sín hweɖenu jɛ hweɖenu. Sín gbè e gbè Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Wu bɔ è vɔ́ gbɔn jí lɛ é tɔ́n ɖò Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn elɔ jí é wɛ ye nɔ bɛ́ azɔ̌. Kɛnklɛn bo nɔ kije akpáxwé elɔ hwɛhwɛ bonu huzuhuzu gudo gudo tɔn e tɔ́n ɖò fí lɛ é na má we.

Sɛ́n kpo Acɛ Kpo

Tokpɔn New York, États-Unis d’Amérique tɔn sín sɛ́n lɛ wɛ na nɔ ɖó acɛ dó Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Wu lɛ É jí, é wɛ na nɔ lɛ́ tín ye mɛ, bɔ tito sɛ́n tɔn e sɔ́ ta yeɖée lɛ é ka na cá kàn xá ye ǎ. Nǔ ɖebǔ e è na wà ɖò sɛ́n lixo b’ɛ na kúnkplá Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Wu lɛ É ɔ, hwɛɖɔxɔsa e ɖó acɛ ɖò Tokpɔn New York, États-Unis d’Amérique tɔn mɛ lɛ é wɛ è na sɔyi.

Acɛ Sɛ́n lɛ Tɔn

Enyi hwɛɖɔxɔsa e ɖó acɛ tɔn é ɖé ɖɔ ɖɔ Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Wu lɛ É ɖé kún sɔ́ hwɛ́n nǔ ó, w’azɔ̌ ó, ɖó acɛ ó, alǒ sɔgbe ɖò sɛ́n lixo ó ɔ, sɛ́n e kpò lɛ é na kpó ɖò azɔ̌ wà wɛ. Enyi Watchtower ma kpéwú bo dó hlɔnhlɔn hlɔnhlɔn jí nú Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Wu lɛ É ɖé ǎ ɔ, enɛ ko xlɛ́ ɖɔ è súnsún sɛ́n enɛ alǒ acɛ sɛ́n enɛ tɔn ǎ.

Gbeɖiɖokpɔ́ Dó Nùjɔnǔ Mɛ

Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Wu lɛ É nyí gbè bɔ hwi kpo Watchtower kpo ɖó kpɔ́ dó nùjɔnǔ mɛ dó lee a na zán Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn elɔ gbɔn é wu, bo ɖyɔ gbeɖiɖokpɔ́ ɖ’ayǐ tɔn e ɖɔ nǔ dó Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn elɔ zinzan wu lɛ é bǐ.