Skip to content

Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Nu lɛ É

Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Nu lɛ É

Kúabɔ!

È sɔnǔ nú tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ bo na dó d’alɔ we nú a na kplɔ́n nǔ gegě dó Mawu, Biblu ɔ, kpo Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ kpo wu. Xà, kpɔ́n, bo lɛ́ yí nǔ e ɖ’eji bo jló we lɛ é. Mǐ jló ɖɔ mɛ ɖevo lɛ lɔ ni ɖu tɛn Ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn sín lè, amɔ̌, ma vɔ́ nǔ e ɖ’eji lɛ é sɔ́ ɖó tɛn Ɛntɛnɛti tɔn ɖevo alǒ tuto ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn ɖevo jí ó. Lee è ɖɔ gbɔn ɖò Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Nu bo ɖò dò lɛ é mɛ é ɔ, a sixu má nǔ e a kplɔ́n é xá mɛ ɖevo lɛ, gbɔn ali xíxlɛ́ ye wá tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ jí gblamɛ.

 Acɛ Nǔnɔ ɔ Tɔn

© 2021 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved.

Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”) wɛ ɖè tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ tɔ́n bo nɔ kpé nukún d’ewu. Enyi è ma ɖexlɛ́ ɖò alɔkpa ɖevo mɛ ǎ ɔ, nǔwlanwlán kpo nǔ ɖevo e ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ jí lɛ é kpo nyí Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (“Watch Tower”) tɔn.

 Wuntun Lɛ

Adobe, ɖiɖe Adobe tɔn, Acrobat, kpo ɖiɖe Acrobat tɔn kpo nyí wuntun Adobe Systems Incorporated tɔn. iTunes kpo iPod kpo nyí wuntun Apple Inc. tɔn. Microsoft, ɖiɖe Microsoft tɔn, gɔ́ nú nǔ Microsoft tɔn ɖebǔ sín nyikɔ, kaka jɛ Microsoft Office kpo Microsoft Office 365 kpo jí, nyí wuntun Microsoft Inc. tɔn. Android nyí wuntun Google LLC tɔn. Nǔ e Google ɖetɔ́n bo má é wɛ è vɔ́ bló bo w’azɔ̌ ɖ’ewu, b’ɛ na Android robot, lobɔ è nɔ zán sɔgbe xá sɛ́n ɖěɖee è gbajɛ̌mɛ na ɖò Creative Commons 3.0 Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/) mɛ lɛ é. Wuntun ɖevo lɛ bǐ kpo wuntun e sɛ́n tuùn lɛ é kpo nyí mɛ e tɔn wɛ lɛ é ɖokpo ɖokpo tɔn.

 Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Nu lɛ É kpo Acɛ Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn ɔ Zinzan Tɔn Kpo

Sɛ́n elɔ lɛ e ɖɔ nǔ dó tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ zinzan tɔn nu é wɛ na ɖɔ lee a na zán tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ gbɔn é nú we. Enyi a ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ zán wɛ hǔn, é xlɛ́ ɖɔ a yí gbè nú Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Nu lɛ É elɔ lɛ, kpo Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Nu lɛ É Ðevo ɖebǔ kpo bǐ nɛ (bɔ bǐ nyí “Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Nu lɛ É”). Enyi a ma yí gbè nú Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Nu lɛ é elɔ lɛ alǒ akpáxwé sɛ́n enɛ lɛ tɔn ɖé ǎ ɔ, a ɖó na zán tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ ǎ.

Nɛ̌ a ka na zán ganji gbɔn? Sɔgbe xá sɛ́n e ɖò dò lɛ é ɔ, a sixu:

  • Kpɔ́n, yí, bo lɛ́ zín ɖiɖe, wema Ɛntɛnɛti jí tɔn, nǔxixo, fɔtóo, nǔwlanwlán, alǒ video Watch Tower tɔn ɖebǔ ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ jí, bo na zán hwiɖesunɔ lobo ka na zán dó ajɔ̌wiwa sín kanta ǎ.

  • Sɛ́ wema, video, alǒ xóyidókanji Ɛntɛnɛti jí tɔn dó mɛɖé, alǒ sɛ́ adlɛsi Ɛntɛnɛti jí tɔn e è nɔ zín bo nɔ hun nǔ enɛ lɛ é dó mɛɖé ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ jí.

A ɖó na:

  • Sɔ́ ɖiɖe, wema Ɛntɛnɛti jí tɔn, wuntun, nǔxixo, video, alǒ xóta e ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ jí lɛ é ɖě ɖó Ɛntɛnɛti jí ǎ (tɛn Ɛntɛnɛti tɔn ɖebǔ, tɛn Ɛntɛnɛti tɔn e jí è nɔ má nǔ gbɔn é, tɛn Ɛntɛnɛti tɔn e jí è nɔ má video gbɔn é, alǒ tɛn Ɛntɛnɛti tɔn e jí è nɔ zun xɔ́ntɔn ɖè é).

  • Sɔ́ ɖiɖe, wema Ɛntɛnɛti jí tɔn, wuntun, nǔxixo, fɔtóo, nǔwlanwlán, alǒ video e ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ jí lɛ é ɖě dó tuto ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn ɖebǔ mɛ ǎ (kaka jɛ nǔ mɔhun lɛ sísɔ́ ɖó ɔdinatɛ́ɛ e nɔ hɛn nǔ taglomɛ bo nɔ má nú ɖevo lɛ (serveur) bɔ tuto ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn ɖé na zán é jí jí.

  • Vɔ́ ɖiɖe, wema Ɛntɛnɛti jí tɔn, wuntun, nǔxixo, fɔtóo, nǔwlanwlán, alǒ video e ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ jí lɛ é ɖě bló pɛ́pɛ́, bló gegě tɔn, wlan, má, alǒ lilɛ ɖó alɔ ɖevo jí bo sà ɖò alɔ ɖebǔ mɛ alǒ yí akwɛ dó ǎ (enyi lè ɖebǔ na bo ma tlɛ ɖ’emɛ ǎ ɔ nɛ).

  • Ðè tuto ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn, azɔ̌wanú, alǒ wlɛnwín ɖé tɔ́n, bɔ è na nɔ zán dó xò HTML, ɖiɖe lɛ, alǒ nǔwlanwlán lɛ kplé, kabǐ dó wlan, yí, alǒ xwlɛ́ nǔ enɛ lɛ sín tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ jí, kpo linlin ɔ kpo bo na má ǎ. (Enɛ ka gbɛ́ ɖɔ è ni ma má tuto ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn e ma nyí ajɔ̌wiwa tɔn ǎ, bɔ è sɔnǔ na bo na nɔ dó yí Ɛntɛnɛti jí sín nǔ lɛ, ɖi EPUB, PDF, MP3, kpo MP4 kpo, ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ sín akpáxwé mɛ bǐ tɔn lɛ é ó ǎ.)

  • Zán tɛn Ɛntɛnɛti tɔn ɔ alǒ nǔ e ɖ’eji lɛ é nyi dò ǎ, ɖi wlɛnwín e gbɔn vo nú ee xó è ɖɔ vaan lɛ é ɖé zinzan dó d’avaja tɛn Ɛntɛnɛti tɔn ɔ mɛ, alǒ dó yì jí.

  • Zán tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ ɖò alɔ e na hɛn nǔ gblé dó wǔ na é, alǒ ee sixu hɛn nǔ gblé dó wǔ na é ɖebǔ mɛ ǎ, a ɖó na lɛ́ zán ɖò alɔ ɖé mɛ b’ɛ na zɔ́n bɔ yiyi jí tɔn na vɛwǔ nú mɛ ɖevo lɛ alǒ ali tɔn na sú dó ye ǎ; mɔ̌ jɛn a ma ka ɖó na lɛ́ zán ɖò ali e ma sɔgbe xá sɛ́n ǎ é, ee nyí ahizi tɔn é, alǒ ee nyí nǔhɛngblé tɔn é mɛ ǎ é nɛ; a ka ɖó na lɛ́ zán nú linlin e ma sɔgbe xá sɛ́n ǎ é, ee nyí ahizi tɔn é, alǒ ee nyí nǔhɛngblé tɔn é, kabǐ zán bɔ é na cá kan xá azɔ̌ mɔhun lɛ ɖò alɔ ɖebǔ mɛ ǎ.

  • Zán tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ, alǒ ɖiɖe, wema Ɛntɛnɛti jí tɔn, wuntun, nǔxixo, fɔtóo, nǔwlanwlán, alǒ video e ɖ’eji lɛ é ɖě kpo linlin ajɔ̌wiwa tɔn ɖebǔ kpo ǎ.

  •   Tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ nɔ zán nǔ ɖěɖee Google Maps nɔ xwlé mɛ lɛ é. Ajɔ̌tɔ́ ɖé wɛ Google Maps nyí bɔ mǐ ɖ’acɛ dó jǐ tɔn ǎ. Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Google Maps/Google Earth Zinzan Nu (Google Maps/Google Earth Additional Terms of Service) bo ɖò ayǐ dìn lɛ é wɛ ɖɔ nǔ dó nǔ ɖěɖee Google Maps nɔ xwlé mɛ bɔ a nɔ zán ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ jí lɛ é nu. Enyi huzuhuzu byɔ nǔ e Google Maps nɔ xwlé mɛ lɛ é sín sɛ́n lɛ mɛ ɔ, mǐ nɔ sè ǎ. Enɛ wu ɔ, kɛnklɛn bo nɔ gbéjé sɛ́n enɛ lɛ kpɔ́n hwɛ̌ cobo nɔ zán nǔ lɛ. Enyi a ma yí gbè nú nǔ e Google Maps nɔ xwlé mɛ lɛ é sín sɛ́n lɛ ǎ hǔn, ma zán nǔ lɛ ó. Google Maps nɔ lɛkɔ nú nǔ mɛɖesunɔ tɔn lɛ ɖě dó tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ jí ǎ.

Akpáxwé Dotóoxwéxó lɛ Tɔn

Nǔ ɖěɖee ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ sín Akpáxwé Dotóoxwéxó lɛ Tɔn (“Akpáxwé Dotóoxwéxó lɛ Tɔn”) mɛ lɛ é ɔ, nǔ wɛ bɔ è tinmɛ nú mɛ kpowun, ye nyí wěɖexámɛ dó dotóoxwéxó lɛ wu ǎ, mɔ̌ jɛn ye ma ka na lɛ́ ɖyɔ wěɖexámɛ, lanmɛ gbígbéjé kpɔ́n, alǒ nukúnkpédómɛwu dotóo azɔ̌tuùntɔ́ ɖé tɔn lɛ ǎ é nɛ. Akpáxwé Dotóoxwéxó lɛ Tɔn ɔ dó gesí lanmɛ gbígbéjé kpɔ́n, dotóo, atínkɛ́n, wlɛnwín, linlin, alǒ nǔ ɖevo ɖebǔ nú mɛ zɛ nǔ ɖěɖee ɖò Akpáxwé Dotóoxwéxó lɛ Tɔn mɛ lɛ é wu ǎ.

Nú a ɖó nǔkanbyɔ ɖebǔ dó dotóoxwéxó alǒ nukúnkpédómɛwu ɖé wu vlafo hǔn, nɔ ba wěɖexámɛ dotóo alǒ lanmɛnanɔganjizɔ́watɔ́ e jɛxa é ɖé tɔn hwebǐnu.

 Tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ tɛ́n kpɔ́n bo na mɔjɛmɛ e sɔgbe bo lɛ́ nyí yaɖeyaɖe lɛ é dó Akpáxwé Dotóoxwéxó lɛ Tɔn ɔ mɛ. É ɖò mɔ̌ có, nǔ ɖěɖee a nɔ mɔ ɖò Akpáxwé Dotóoxwéxó lɛ Tɔn lɛ é ɔ, lee ye ɖè bɔ è mɔ é wɛ è ɖɔ ɖó, mǐ sixu ɖɔ bo tɛ afɔ jí ɖò ali ɖebǔ nu ɖɔ mɔ̌ wɛ ye nyí bɔ xó fó ǎ. Tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ zin alɔ d’akɔ́n ɖò ali ɖebǔ nu dó Akpáxwé Dotóoxwéxó lɛ Tɔn ɔ takúnmɛ ǎ, kaka jɛ ganjɛwu nǔ tawun ɖé zinzan ɖò ajɔ̌ kanta tɔn jí, bǐ ka ko nɛ ǎ. Tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ zin alɔ d’akɔ́n ɖɔ nǔ e ɖò Akpáxwé Dotóoxwéxó lɛ Tɔn ɔ mɛ lɛ é nyí nǔ ɖejid’ewu, sɔgbe, yaɖeyaɖe, alǒ nyɔ́ zán ǎ, é ka lɛ́ zin alɔ d’akɔ́n ɖɔ bǐ ko nɛ ǎ. Nǔwanyido ɖebǔ e na ɖò Akpáxwé Dotóoxwéxó lɛ Tɔn ɔ mɛ é, alǒ nǔ ɖebǔ e è wɔn ɖ’emɛ é ɔ, agban tɔn ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ sín ta ǎ. Hwiɖesunɔ wɛ na wá gbeta ɔ kɔn bo na zán nǔ e ɖò Akpáxwé Dotóoxwéxó lɛ Tɔn ɔ mɛ lɛ é alǒ gbɔ. Enyi nǔɖe gblé (kaka jɛ ee ma ɖó dogbó ǎ é jí: nǔ gblé dó mɛ wu ɖebɔdoɖewu ɖò ali e ma nyí tlɔlɔ tɔn ǎ é nu, è gblewǔ/kú ɖó vɛ̌dónúnǔ wu, lè gú mɛ, alǒ nǔ gblé ɖó nǔ [données] bú nú mɛ alǒ acɛ e è ɖó dó nǔ ɔ jí é kú wutu) ɖó Akpáxwé Dotóoxwéxó lɛ Tɔn ɔ zinzan, alǒ ma zán tɔn wu, ɖó ganjɛwu ɖé, akɔjijɛ ɖé, alǒ ɖó nǔ ɖevo ɖebǔ wu ɔ, tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ na hɛn agban tɔn ǎ, nú è ko tɔ́n tó tɔn n’i jɛ nukɔn alǒ gbɔ ɔ nɛ.

Mǐ Na Ganjɛwu We Ǎ, Agban ɔ Bǐ ka Lɛ́ Ðò Ta Mǐtɔn Ǎ

Tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ, nǔ e ɖ’eji lɛ é bǐ, kpo nǔ ɖevo e é nɔ xwlé mɛ lɛ é kpo ɔ, Watchtower wɛ sɔnǔ na; é ka ɖɔ bo tɛ afɔ jí ɖò ali ɖebǔ nu ɖɔ mɔ̌ wɛ nǔ enɛ lɛ nyí bɔ xó fó ǎ. Watchtower ɖɔ xó ɖé alǒ na ganjɛwu ɖé mɛ ɖò alɔkpa ɖebǔ mɛ ǎ.

 Watchtower na ganjɛwu mɛ ɖɔ azɔnkwín (virus) alǒ nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé é kún ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn ɔ jí ó ǎ. Nǔ ɖebǔ e nǔ e ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ jí lɛ é zinzan na hɛn gblé nú mɛ é, taji ɔ, na hɛn gblé nú mɛ tlɔlɔ, ma nyí tlɔlɔ, ma ɖó nukún tɔn, dó dɔn tó nú mɛ, alǒ ɖebɔdoɖewu (kaka jɛ lè gú mɛ jí) é ɔ, agban tɔn ɖò Watchtower sín ta ǎ.

Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Nu lɛ É Gbigbá

 Enyi a na bo ma tlɛ t’afɔ acɛ ɖěɖee Watchtower ɖó b’ɛ ɖò Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Nu lɛ É glɔ́ lɛ é jí ǎ, bo ka gbà Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Nu lɛ É ɖò alɔ ɖebǔ mɛ ɔ, Watchtower sixu wà nǔ e é mɔ ɖɔ é jɛxa sɛ́n e a gbà é é, ɖi elɔ lɛ: É sixu sú tɛn Ɛntɛnɛti tɔn ɔ jí yiyi sín ali dó we nú táan ɖé, é sixu sú ali tɔn dó we bǐ mlɛ́mlɛ́, é sixu sú ali dó ɔdinatɛ́ɛ towe sín adlɛsi Ɛntɛnɛti jí yiyi tɔn (adresse IP) b’ɛ sɔ́ na yì tɛn Ɛntɛnɛti tɔn ɔ jí ɖě ǎ, é sixu byɔ azɔ̌xwé e nɔ hun Ɛntɛnɛti jí yiyi sín ali nú we é ɖɔ é ni sú tɛn Ɛntɛnɛti tɔn ɔ jí yiyi sín ali dó we, é sixu ylɔ́ hwɛ we.

Huzuhuzu Lɛ

 Watchtower sixu vɔ́ Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Nu lɛ É jí gbɔn sín hweɖenu jɛ hweɖenu. Sín gbè e gbè Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Nu bɔ è vɔ́ gbɔn jí lɛ é tɔ́n ɖò tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ jí é wɛ ye nɔ bɛ́ azɔ̌. Kɛnklɛn bo nɔ kíjé akpáxwé elɔ hwɛhwɛ bonu huzuhuzu gudogudo tɔn e tɔ́n ɖò fí lɛ é na má we.

Sɛ́n kpo Acɛ Kpo

 Tokpɔn New York, États-Unis d’Amérique tɔn sín sɛ́n lɛ wɛ na nɔ ɖó acɛ dó Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Nu lɛ É jí, é wɛ na nɔ lɛ́ tín ye mɛ, bɔ tito sɛ́n tɔn e sɔ́ ta yeɖée lɛ é ka na cá kan xá ye ǎ. Nǔ ɖebǔ e è na wà ɖò sɛ́n lixo b’ɛ na kúnkplá Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Nu lɛ É ɔ, hwɛɖɔxɔsa e ɖó acɛ ɖò Tokpɔn New York, États-Unis d’Amérique tɔn mɛ lɛ é wɛ è na sɔ́ yì.

Acɛ Sɛ́n lɛ Tɔn

 Enyi hwɛɖɔxɔsa e ɖó acɛ tɔn é ɖé ɖɔ ɖɔ Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Nu lɛ É ɖé kún sɔ́ hwɛ́n nǔ ó, w’azɔ̌ ó, ɖó acɛ ó, alǒ sɔgbe ɖò sɛ́n lixo ó ɔ, sɛ́n e kpò lɛ é na kpó ɖò azɔ̌ wà wɛ. Enyi Watchtower ma kpéwú bo dó hlɔnhlɔn hlɔnhlɔn jí nú Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Nu lɛ É ɖé ǎ ɔ, enɛ ko xlɛ́ ɖɔ è súnsún sɛ́n enɛ alǒ acɛ sɛ́n enɛ tɔn ǎ.

Gbeɖiɖókpɔ́ Dó Nǔjɔnǔ Mɛ

Sɛ́n E Ðɔ Nǔ Dó Zinzan Tɔn Nu lɛ É nyí gbè bɔ hwi kpo Watchtower kpo ɖó kpɔ́ dó nǔjɔnǔ mɛ dó lee a na zán tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ gbɔn é wu, bo ɖyɔ gbeɖiɖókpɔ́ ɖ’ayǐ tɔn e ɖɔ nǔ dó tɛn Ɛntɛnɛti tɔn elɔ zinzan nu lɛ é bǐ.