Skip to content

Sɛ́n e ɖɔ nǔ dó zǐnzán tɔn nu lɛ́ é

Sɛ́n e ɖɔ nǔ dó zǐnzán tɔn nu lɛ́ é

Kúabɔ!

È sɔ́ nǔ nú tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ bo ná dó d’alɔ we nú a ná kplɔ́n nǔ gěgé dó Mawu, Biblu kpó Kúnnuɖetɔ́ Jexóva tɔn lɛ́ kpó wú. Xa, kpɔ́n, bo lɛ́ yí nǔ e ɖ’é jí bo jló we lɛ́ é. Mǐ jló ɖɔ mɛ ɖěvo lɛ́ lɔ ní ɖu tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn mǐtɔn sín le, amɔ̌, ma vɔ́ nǔ e ɖ’é jí lɛ́ é sɔ́ ɖó tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn ɖěvo alǒ aplikasyɔn ɖěvo jí ó. Lěe è ɖɔ gbɔn ɖo Sɛ́n e ɖɔ nǔ dó zǐnzán tɔn nu bo ɖo do lɛ́ é mɛ é ɔ, a sixú má nǔ e a kplɔ́n é xá mɛ ɖěvo lɛ́, gbɔn ali xíxlɛ́ yě wá tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ jí gblamɛ.

 Acɛ nǔnɔ ɔ tɔn

2023 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved.

Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”) wɛ ɖe tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ tɔ́n, bo nɔ lɛ́ kpé nukún d’é wú. Ényí è ma ɖe xlɛ́ ɖo alɔkpa ɖěvo mɛ ǎ ɔ, nǔwlánwlán kpó nǔ ɖěvo e ɖo tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ jí lɛ́ é kpo nyí Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (“Watch Tower”) tɔn.

 Wuntun lɛ́

Adobe, ɖiɖe Adobe tɔn, Acrobat, kpó ɖiɖe Acrobat tɔn kpó nyí wuntun Adobe Systems Incorporated tɔn. iTunes kpó iPod kpó nyí wuntun Apple Inc. tɔn. Microsoft, ɖiɖe Microsoft tɔn, gɔ́ nú nǔ Microsoft tɔn ɖěbǔ sín nyǐkɔ, káká jɛ Microsoft Office kpó Microsoft Office 365 kpó jí, nyí wuntun Microsoft Inc. tɔn. Android nyí wuntun Google LLC tɔn. Nǔ e Google ɖe tɔ́n bo má é wɛ è vɔ́ bló bo w’azɔ̌ ɖ’é wú, b’ɛ ná Android robot, lobɔ è nɔ zán sɔgbe xá sɛ́n ɖěɖěe è gbajɛ̌mɛ ná ɖo Creative Commons 3.0 Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/) mɛ lɛ é. Wuntun ɖěvo lɛ́ bǐ kpó wuntun e sɛ́n tuun lɛ́ é kpó nyí mɛ e tɔn wɛ lɛ́ é ɖokpó ɖokpó tɔn.

 Sɛ́n e ɖɔ nǔ dó zǐnzán tɔn nu lɛ́ é kpó acɛ tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn ɔ zínzán tɔn kpó

Sɛ́n élɔ́ lɛ́ e ɖɔ nǔ dó tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ zínzán nu é wɛ ná ɖɔ lěe a ná zán tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ gbɔn é nú we. Ényí a ɖo tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ zán wɛ hǔn, é xlɛ́ ɖɔ a yí gbe nú Sɛ́n e ɖɔ nǔ dó zǐnzán tɔn nu lɛ́ é élɔ́ lɛ́, kpó Sɛ́n e ɖɔ nǔ dó zǐnzán tɔn nu lɛ́ é ɖěvo ɖěbǔ kpó bǐ nɛ́ (bɔ bǐ nyí “Sɛ́n e ɖɔ nǔ dó zǐnzán tɔn nu lɛ́ é”). Ényí a ma yí gbe nú Sɛ́n e ɖɔ nǔ dó zǐnzán tɔn nu lɛ́ é élɔ́ lɛ́ alǒ akpáxwé sɛ́n énɛ́ lɛ́ tɔn ɖé ǎ ɔ, a ɖó ná zán tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ ǎ.

Nɛ̌ a ka ná zán ganjí gbɔn? Sɔgbe xá sɛ́n e ɖo do lɛ́ é ɔ, a sixú:

  • Kpɔ́n, yí, bo lɛ́ zín ɖiɖe, wěma Ɛntɛnɛ́ti jí tɔn, nǔxixo, fɔtóo, nǔwlánwlán, alǒ video Watch Tower tɔn ɖěbǔ ɖo tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ jí, bo ná zán hwiɖésúnɔ lobo ka ná zán dó ajɔ̌wiwa sín kanta ǎ.

  • Sɛ́ wěma, video, alǒ xóyídókanjí Ɛntɛnɛ́ti jí tɔn dó mɛɖé, alǒ sɛ́ adlɛsi Ɛntɛnɛ́ti jí tɔn e è nɔ zín bo nɔ hun nǔ énɛ́ lɛ́ é dó mɛɖé ɖo tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ jí.

A ɖó ná:

  • Sɔ́ ɖiɖe, wěma Ɛntɛnɛ́ti jí tɔn, wuntun, nǔxixo, video, alǒ xóta e ɖo tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ jí lɛ́ é ɖě ɖó Ɛntɛnɛ́ti jí ǎ (tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn ɖěbǔ, tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn e jí è nɔ má nǔ gbɔn é, tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn e jí è nɔ má video gbɔn é, alǒ tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn e jí è nɔ zun xɔ́ntɔn ɖe é).

  • Sɔ́ ɖiɖe, wěma Ɛntɛnɛ́ti jí tɔn, wuntun, nǔxixo, fɔtóo, nǔwlánwlán, alǒ video e ɖo tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ jí lɛ́ é ɖě dó aplikasyɔn ɖěbǔ mɛ ǎ (káká jɛ nǔ mɔ̌hun lɛ́ sísɔ́ ɖó ɔdinatɛ́ɛ e nɔ hɛn nǔ taglomɛ bo nɔ má nú ɖěvo lɛ́ [serveur] bɔ aplikasyɔn ɖé ná zán é jí jí.)

  • Vɔ́ ɖiɖe, wěma Ɛntɛnɛ́ti jí tɔn, wuntun, nǔxixo, fɔtóo, nǔwlánwlán, alǒ video e ɖo tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ jí lɛ́ é ɖě bló pɛ́pɛ́, bló gěgé tɔn, wlán, má, alǒ lílɛ́ ɖó alɔ ɖěvo jí bo sa ɖo alɔ ɖěbǔ mɛ alǒ yí akwɛ dó ǎ (ényí le ɖěbǔ ná bo ma tlɛ ɖ’é mɛ ǎ ɔ nɛ́).

  • Ðe aplikasyɔn, azɔ̌wanú, alǒ wlɛnwín ɖé tɔ́n, bɔ è ná nɔ zán dó xo HTML, ɖiɖe lɛ́, alǒ nǔwlánwlán lɛ́ kplé, kabǐ dó wlán, yí, alǒ xwlɛ́ nǔ énɛ́ lɛ́ sín tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ jí, kpó linlin ɔ kpó bo ná má ǎ. (Énɛ́ ka gbɛ́ ɖɔ è ní ma má aplikasyɔn e ma nyí ajɔ̌wiwa tɔn ǎ, bɔ è sɔ́ nǔ ná bo ná nɔ dó yí Ɛntɛnɛ́ti jí sín nǔ lɛ́, ɖi EPUB, PDF, MP3, kpó MP4 kpó, ɖo tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ sín akpáxwé mɛ bǐ tɔn lɛ́ é ó ǎ.)

  • Zán tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn ɔ alǒ nǔ e ɖ’é jí lɛ́ é nyi do ǎ, ɖi wlɛnwín e gbɔn vo nú éé xó è ɖɔ vaan lɛ́ é ɖé zínzán dó d’avaja tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn ɔ mɛ, alǒ dó yi jí.

  • Zán tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ ɖo alɔ e ná hɛn nǔ gblé dó wǔ ná é, alǒ éé sixú hɛn nǔ gblé dó wǔ ná é ɖěbǔ mɛ ǎ, a ɖó ná lɛ́ zán ɖo alɔ ɖé mɛ b’ɛ ná zɔ́n bɔ yiyi jí tɔn ná vɛ́ wǔ nú mɛ ɖěvo lɛ́ alǒ ali tɔn ná sú dó yě ǎ; mɔ̌ jɛn a ma ka ɖó ná lɛ́ zán ɖo ali e ma sɔgbe xá sɛ́n ǎ é, éé nyí ahizi tɔn é, alǒ éé nyí nǔhɛngblé tɔn é mɛ ǎ é nɛ́; a ka ɖó ná lɛ́ zán nú linlin e ma sɔgbe xá sɛ́n ǎ é, éé nyí ahizi tɔn é, alǒ éé nyí nǔhɛngblé tɔn é, kabǐ zán bɔ é ná cá kan xá azɔ̌ mɔ̌hun lɛ́ ɖo alɔ ɖěbǔ mɛ ǎ.

  • Zán tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́, alǒ ɖiɖe, wěma Ɛntɛnɛ́ti jí tɔn, wuntun, nǔxixo, fɔtóo, nǔwlánwlán, alǒ video e ɖ’é jí lɛ́ é ɖě kpó linlin ajɔ̌wiwa tɔn ɖěbǔ kpó ǎ.

  • Tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ nɔ zán nǔ ɖěɖěe Google Maps nɔ xwlé mɛ lɛ́ é. Ajɔ̌tɔ́ ɖé wɛ Google Maps nyí bɔ mǐ ɖ’acɛ dó jǐ tɔn ǎ. Sɛ́n e ɖɔ nǔ dó Google Maps/Google Earth zínzán nu (Google Maps/Google Earth Additional Terms of Service) bo ɖo ayǐ din lɛ́ é wɛ ɖɔ nǔ dó nǔ ɖěɖěe Google Maps nɔ xwlé mɛ bɔ a nɔ zán ɖo tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ jí lɛ́ é nu. Ényí hǔzúhúzú byɔ́ nǔ e Google Maps nɔ xwlé mɛ lɛ́ é sín sɛ́n lɛ́ mɛ ɔ, mǐ nɔ se ǎ. Énɛ́ wú ɔ, kɛnklɛ́n bo nɔ gbéjé sɛ́n énɛ́ lɛ́ kpɔ́n hwɛ̌ cóbó nɔ zán nǔ lɛ́. Ényí a ma yí gbè nú nǔ e Google Maps nɔ xwlé mɛ lɛ́ é sín sɛ́n lɛ́ ǎ hǔn, ma zán nǔ lɛ́ ó. Google Maps nɔ lɛ́ kɔ nú nǔ mɛɖésúnɔ tɔn lɛ́ ɖě dó tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ jí ǎ.

 Akpáxwé dotóoxwéxó lɛ́ tɔn

Nǔ ɖěɖěe ɖo tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ sín akpáxwé dotóoxwéxó lɛ́ tɔn (“Akpáxwé dotóoxwéxó lɛ́ tɔn”) mɛ lɛ́ é ɔ, nǔ wɛ bɔ è tínmɛ nú mɛ kpowun, yě nyí wěɖexámɛ dó dotóoxwéxó lɛ́ wú ǎ, mɔ̌ jɛ́n yě ma ka ná lɛ́ ɖyɔ́ wěɖexámɛ, lanmɛ gbígbéjé kpɔ́n, alǒ nukúnkpédómɛwú dotóo azɔ̌tuuntɔ́ ɖé tɔn lɛ́ ǎ é nɛ́. Akpáxwé dotóoxwéxó lɛ́ tɔn ɔ dó gesí lanmɛ gbígbéjé kpɔ́n, dotóo, atínkɛ́n, wlɛnwín, linlin, alǒ nǔ ɖěvo ɖěbǔ e sín xó è ɖɔ ɖo Akpáxwé dotóoxwéxó lɛ́ tɔn mɛ lɛ́ é nú mɛ ǎ.

Nú a ɖó nǔkanbyɔ́ ɖěbǔ dó dotóoxwéxó alǒ nukúnkpédómɛwú ɖé wú vlafo hǔn, nɔ ba wěɖexámɛ dotóo alǒ lanmɛnanɔganjízɔ́watɔ́ e jɛxá é ɖé tɔn hwebǐnu.

Tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ tɛ́n kpɔ́n bo ná mɔjɛmɛ e sɔgbe bo lɛ́ nyí yaɖéyaɖé lɛ́ é dó Akpáxwé dotóoxwéxó lɛ́ tɔn ɔ mɛ. É ɖo mɔ̌ có, nǔ ɖěɖěe a nɔ mɔ ɖo Akpáxwé dotóoxwéxó lɛ́ tɔn lɛ́ é ɔ, lěe yě ɖe bɔ è mɔ é wɛ è ɖɔ ɖó, mǐ sixú ɖɔ bo tɛ afɔ jí ɖo ali ɖěbǔ nu ɖɔ mɔ̌ wɛ yě nyí bɔ xó fó ǎ. Tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ zin alɔ d’akɔ́n ɖo ali ɖěbǔ nu dó Akpáxwé dotóoxwéxó lɛ́ tɔn ɔ takúnmɛ ǎ, káká jɛ gǎnjɛwú nǔ tawun ɖé zínzán ɖo ajɔ̌ kanta tɔn jí, bǐ ka ko nɛ́ ǎ. Tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ zin alɔ d’akɔ́n ɖɔ nǔ e ɖo Akpáxwé dotóoxwéxó lɛ́ tɔn ɔ mɛ lɛ́ é nyí nǔ ɖejidéwú, sɔgbe, yaɖéyaɖé, alǒ nyɔ́ zán ǎ, é ka lɛ́ zin alɔ d’akɔ́n ɖɔ bǐ ko nɛ́ ǎ. Nǔwanyido ɖěbǔ e ná ɖo Akpáxwé dotóoxwéxó lɛ́ tɔn ɔ mɛ é, alǒ nǔ ɖěbǔ e è wɔn ɖ’é mɛ é ɔ, agban tɔn ɖo tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ sín ta ǎ. Hwiɖésúnɔ wɛ ná wá gbeta ɔ kɔn bo ná zán nǔ e ɖo Akpáxwé dotóoxwéxó lɛ́ tɔn ɔ mɛ lɛ́ é alǒ gbɔ. Ényí nǔɖé gblé (káká jɛ éé ma ɖó dogbó ǎ é jí: nǔ gblé dó mɛ wú ɖěbɔdóɖěwú ɖo ali e ma nyí tlɔlɔ tɔn ǎ é nu, è gblé wǔ/kú ɖó vɛ̌dónúnǔ wú, le gú mɛ, alǒ nǔ gblé ɖó nǔ [données] bú nú mɛ alǒ acɛ e è ɖó dó nǔ ɔ jí é kú wútu) ɖó Akpáxwé dotóoxwéxó lɛ́ tɔn ɔ zínzán, alǒ ma zán tɔn wú, ɖó gǎnjɛwú ɖé, akɔjijɛ ɖé, alǒ ɖó nǔ ɖěvo ɖěbǔ wú ɔ, tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ ná hɛn agban tɔn ǎ, nú è ko tɔ́n tó tɔn n’i jɛ nukɔn alǒ gbɔ ɔ nɛ́.

 Mǐ ná gǎnjɛwú we ǎ, agban ɔ bǐ ka lɛ́ ɖo ta mǐtɔn ǎ

Tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́, nǔ e ɖ’é jí lɛ́ é bǐ, kpó nǔ ɖěvo e é nɔ xwlé mɛ lɛ́ é kpó ɔ, Watchtower wɛ sɔ́ nǔ ná; é ka ɖɔ bo tɛ afɔ jí ɖo ali ɖěbǔ nu ɖɔ mɔ̌ wɛ nǔ énɛ́ lɛ́ nyí bɔ xó fó ǎ. Watchtower ɖɔ xó ɖé alǒ ná gǎnjɛwú ɖé mɛ ɖo alɔkpa ɖěbǔ mɛ ǎ.

Watchtower ná gǎnjɛwú mɛ ɖɔ azɔnkwín (virus) alǒ nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé é kún ɖo tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn ɔ jí ó ǎ. Nǔ ɖěbǔ e nǔ e ɖo tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ jí lɛ é zínzán ná hɛn gblé nú mɛ é, tají ɔ, ná hɛn gblé nú mɛ tlɔlɔ, ma nyí tlɔlɔ, ma ɖó nukún tɔn, dó dɔn tó nú mɛ, alǒ ɖěbɔdóɖěwú (káká jɛ le gú mɛ jí) é ɔ, agban tɔn ɖo Watchtower sín ta ǎ.

 Sɛ́n e ɖɔ nǔ dó zǐnzán tɔn nu lɛ́ é gbigba

Ényí a ná bo ma tlɛ t’afɔ acɛ ɖěɖěe Watchtower ɖó b’ɛ ɖo Sɛ́n e ɖɔ nǔ dó zǐnzán tɔn nu lɛ́ é glɔ́ lɛ́ é jí ǎ, bo ka gba Sɛ́n e ɖɔ nǔ dó zǐnzán tɔn nu lɛ́ é ɖo alɔ ɖěbǔ mɛ ɔ, Watchtower sixú wa nǔ e é mɔ ɖɔ é jɛxá sɛ́n e a gba é é, ɖi élɔ́ lɛ́: É sixú sú tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn ɔ jí yiyi sín ali dó we nú táan ɖé, é sixú sú ali tɔn dó we bǐ mlɛ́mlɛ́, é sixú sú ali dó ɔdinatɛ́ɛ towe sín adlɛsi Ɛntɛnɛ́ti jí yiyi tɔn (adresse IP) b’ɛ sɔ́ ná yi tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn ɔ jí ɖě ǎ, é sixú byɔ́ azɔ̌xwé e nɔ hun Ɛntɛnɛ́ti jí yiyi sín ali nú we é ɖɔ é ní sú tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn ɔ jí yiyi sín ali dó we, é sixú ylɔ́ hwɛ we.

 Hǔzúhúzú lɛ́

Watchtower sixú vɔ́ Sɛ́n e ɖɔ nǔ dó zǐnzán tɔn nu lɛ́ é jí gbɔn sín hweɖénu jɛ hweɖénu. Sín gbe e gbe Sɛ́n e ɖɔ nǔ dó zǐnzán tɔn nu bɔ è vɔ́ gbɔn jí lɛ́ é tɔ́n ɖo tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ jí é wɛ yě nɔ bɛ́ azɔ̌. Kɛnklɛ́n bo nɔ kíjé akpáxwé élɔ́ hwɛhwɛ bónú hǔzúhúzú gǔdo gúdo tɔn e tɔ́n ɖo fí lɛ́ é ná má we.

 Sɛ́n kpó acɛ kpó

Tokpɔn New York, États-Unis d’Amérique tɔn sín sɛ́n lɛ́ wɛ ná nɔ ɖó acɛ dó Sɛ́n e ɖɔ nǔ dó zǐnzán tɔn nu lɛ́ é jí, é wɛ ná nɔ lɛ́ tín yě mɛ, bɔ tito sɛ́n tɔn e sɔ́ ta yěɖée lɛ́ é ka ná cá kan xá yě ǎ. Nǔ ɖěbǔ e è ná wa ɖo sɛ́n lixo b’ɛ ná kúnkplá Sɛ́n e ɖɔ nǔ dó zǐnzán tɔn nu lɛ́ é ɔ, hwɛɖɔxɔsá e ɖó acɛ ɖo Tokpɔn New York, États-Unis d’Amérique tɔn mɛ lɛ́ é wɛ è ná sɔ́ yi.

 Acɛ sɛ́n lɛ́ tɔn

Ényí hwɛɖɔxɔsá e ɖó acɛ tɔn é ɖé ɖɔ ɖɔ Sɛ́n e ɖɔ nǔ dó zǐnzán tɔn nu lɛ́ é ɖé kún sɔ́ hwɛ́n nǔ ó, w’azɔ̌ ó, ɖó acɛ ó, alǒ sɔgbe ɖo sɛ́n lixo ó ɔ, sɛ́n e kpo lɛ́ é ná kpo ɖo azɔ̌ wa wɛ. Ényí Watchtower ma kpé wú bo dó hlɔ̌nhlɔ́n hlɔ̌nhlɔ́n jí nú Sɛ́n e ɖɔ nǔ dó zǐnzán tɔn nu lɛ́ é ɖé ǎ ɔ, énɛ́ ko xlɛ́ ɖɔ è súnsún sɛ́n énɛ́ alǒ acɛ sɛ́n énɛ́ tɔn ǎ.

 Gbe ɖíɖó kpɔ́ dó nǔjɔnǔ mɛ

Sɛ́n e ɖɔ nǔ dó zǐnzán tɔn nu lɛ́ é nyí gbe bɔ hwi kpó Watchtower kpó ɖó kpɔ́ dó nǔjɔnǔ mɛ dó lěe a ná zán tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ gbɔn é wú, bo ɖyɔ́ gbe ɖíɖó kpɔ́ ɖ’ayǐ tɔn e ɖɔ nǔ dó tɛn Ɛntɛnɛ́ti tɔn élɔ́ zínzán nu lɛ́ é bǐ.