Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | NÙNINA TƐ KA HUGǍN BǏ?

“Nùnina E Nyɔ́ Hugǎn Bɔ È Na Mì Kpɔ́n Ðò Gbɛ̀ Ce Mɛ É Nɛ”

“Nùnina E Nyɔ́ Hugǎn Bɔ È Na Mì Kpɔ́n Ðò Gbɛ̀ Ce Mɛ É Nɛ”

Nǔ e ɖyɔvivu xwè 13 mɛví ɖé ɖɔ hwenu e è na ɛ cukuví ɖé é nɛ. Nyɔnu ajɔ̌watɔ́ alɔsekpɛ́nnanɔ ɖé ɖɔ dó ɔdinatɛ́ɛ e tɔ́ tɔn na ɛ hwenu e é kpó ɖò wemaxɔmɛ linsinmɛ tɔn é wu ɖɔ, é nyí nùnina ɖé bo huzu gbɛzán emitɔn. Asú e wlí alɔ yɔyɔ̌ é ɖé ɖɔ ɖɔ kati e asì emitɔn bló kpo alɔ tɔn kpo ɖò xwekpéxwenu alɔwliwli yetɔn tɔn nukɔntɔn ɔ hwenu é wɛ nyí nùnina xɔ akwɛ hugǎn e è na emi kpɔ́n é.

Xwewu xwewu ɔ, mɛ gègě nɔ zán hwenu bo nɔ lɛ́ jɛ tagba tawun bo na dó mɔ nùnina e “nyɔ́ hugǎn” é bá na xɔ́ntɔn ɖé alǒ hɛnnumɔ ɖé ɖò nǔwiwa bunɔ ɖé hwenu. Bɔ gègě yetɔn nɔ ba ɖɔ lee nǔ cí nú mɛ e xó è ɖɔ ɖò bǐbɛ̌mɛ lɛ é ɔ, é ni cí mɔ̌ nú mɛ e emi na nǔ lɛ é lɔmɔ̌. Hwɛ ka lo? A jló na na alǒ yí nùnina e na xɔ akwɛ ɖò mɛ nukúnmɛ nugbǒ nugbǒ lɛ é à?

Linlin enɛ sixu dɔn mɛ tawun, é ka nyí ɖó nǔ e nùnina ɖé sixu wà nú mɛ e è na é kɛɖɛ wutu wɛ ǎ, amɔ̌, lee nǔ sixu cí nú nùnamɛtɔ́ ɔ lɔmɔ̌ é ɖ’emɛ. Nugbǒ ɔ, Biblu ɖɔ: “Nùnamɛ nɔ dó xomɛhunhun nú mɛ hú nǔyiɖòmɛsí.” (Mɛsɛ́dó 20:35) É ɖò wɛn ɖɔ, awǎjijɛ e ɖò nùnamɛ mɛ é sixu lɛ́ jɛji, enyi nùnina ɔ sù mɛ e è na nǔ ɔ é nukúnmɛ ɔ nɛ.

Enɛ wu ɔ, nɛ̌ a ka sixu bló gbɔn bɔ nùnina towe na hɛn awǎjijɛ jɔ awǎjijɛ wá nú hwi kpo mɛ e a na nǔ é kpo? Bɔ enyi a ma ka sixu na nùnina e hwɛ mɔ ɖɔ é wɛ “nyɔ́ hugǎn” é mɛ ǎ ɔ, etɛ a ka sixu wà tawun bɔ nùnina towe na sù mɛ nukúnmɛ?