Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Linlin E Sɔgbe É Ðiɖó Dó Nùwanyido lɛ Wu

Linlin E Sɔgbe É Ðiɖó Dó Nùwanyido lɛ Wu

Hwenu e Don kpo Margaret * kpo sín vǐ nyɔnu kpo xwédo tɔn kpo wá ba ye kpɔ́n é ɔ, é víví nú ye. Cobonu ye na lɛkɔ ɔ, Margaret e nyí nùɖuɖuɖatɔ́ bo ɖò gbɔjɛ tɔn ɖaxó ɔ mɛ dìn é ɖa makaloníi kpo amɔ̌ sín nùsúnnú kpo e vivǔ tɔn wè lɛ yí wǎn na é, bɔ ye na nɔ kpɔ́ bo ɖu.

Mɛ bǐ ko jinjɔn ayǐ, bɔ Margaret sɔ́ nùɖuɖugban ɔ wá bo sɔ́ ɖó tavo ɔ tɛntin. Ee é hun nusú ɔ bo mɔ ɖɔ amɔ̌ sín nùsúnnú zozo ɔ kɛɖɛ jɛn ɖò gannu ɔ mɛ ɔ, é kpaca ɛ tawun! Margaret wɔn bo gɔ́ ajɔxanú taji ɔ, makaloníi ɔ na ǎ! *

Mǐ na bo ɖó xwè ɖebǔ, alǒ mɔ nǔ kpɔ́n gbɔn ɖebǔ ɔ, mǐ bǐ wɛ nɔ wà nǔ nyì dò. É sixu nyí xó masɔgbe ɖé, alǒ mǐ wà nùɖé b’ɛ jɛ gan ǎ, abǐ ayi mǐtɔn fɛ́ sín nùɖé jí. Etɛwu è ka nɔ wà nǔ nyì dò? Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖeɖɛ nùwanyido lɛ gbɔn? È ka sixu nyì alɔ nú ye à? Linlin e sɔgbe é ɖiɖó dó nùwanyido lɛ wu na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na mɔ xósin nú nùkanbyɔ enɛ lɛ.

LINLIN MǏ KPO MAWU KPO TƆN DÓ NÙWANYIDO LƐ WU

Enyi mǐ wà nùɖé ganji ɔ, mǐ nɔ yí gbè nú kpa e è kpa mǐ é kpo xomɛhunhun kpo, bo nɔ lɛ́ tuùn ɖɔ mǐ jɛxa. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, enyi mǐ wà nǔ e mǐ ma tuùn ǎ é, alǒ mɛ ɖevo lɛ ma ɖ’ayi wu ǎ é ɖé nyì dò ɔ, mǐ ɖó na yí gbè ɖɔ mǐ wà nǔ nyì dò à cé? É byɔ mɛɖesɔhwe cobɔ è na wà mɔ̌.

Enyi mǐ nɔ mɔ mǐɖée dín ɔ, mǐ sixu hu tɛ́ nú nùwanyido mǐtɔn, sɔ́ kplá mɛ ɖevo kɔ, alǒ tlɛ gbɛ́ ɖɔ mǐ kún wà nùɖé nyì dò ó. Nǔ e mɛ gbɛzinzan gbɔn mɔ̌ nɔ tɔ́n kɔ dó hwɛhwɛ é nɔ nyla. È sixu gɔn tagba ɔ ɖeɖɛ, bo sixu lɛ́ dɔn tó nú xomɛvɔnɔ ɖevo lɛ. Enyi nǔ e mǐ wà nyì dò é na bo ma jì nùɖé nú mǐ dìn ǎ ɔ, mǐ ɖó na tuùn ɖɔ é lín oo, é yá oo, “mɛ ɖokpo ɖokpo na ɖó nǔ e éɖesunɔ wà ɔ sín gbè nú Mawu.”​—Hlɔmanu lɛ 14:12.

Mawu nɔ ɖó linlin e ɖò jlɛ̌ jí é dó nùwanyido lɛ wu. Ðò wema Ðɛhan tɔn mɛ ɔ, è ɖɔ ɖɔ Mawu nyí “xomɛfatɔ́”; “nùblawukúnúmɛtɔ́”; é “nɔ dóhwɛ mɛ kaka sɔyi ǎ, é nɔ nɔ xomɛsin jí kaka sɔyi ǎ.” É tuùn ɖɔ hwɛhutɔ́ wɛ gbɛtɔ́ lɛ nyí, bo tuùn gǎnmaɖó mǐtɔn lɛ; “é tuùn ɖɔ kɔgudu kpowun wɛ mǐ nyí; é wɔn ǎ.”​—Ðɛhan 103:8, 9, 14.

Gɔ́ na ɔ, ɖi tɔ́ nùblawukúnúmɛtɔ́ ɖé ɖɔhun ɔ, Mawu jló ɖɔ mǐ mɛ vǐ tɔn lɛ ni nɔ ɖó linlin e é nɔ ɖó dó nùwanyido lɛ wu é. (Ðɛhan 130:3) Wěɖexámɛ kpo alixlɛ́mɛ kpo ɖěɖee na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖeɖɛ nùwanyido mǐtɔn lɛ kpo mɛ ɖevo lɛ tɔn kpo é ɖò kpɔ́ gégé ɖò Xó tɔn mɛ.

ALI E NU È NA ÐEÐƐ NÙWANYIDO LƐ ÐÈ LƐ É

Hwɛhwɛ ɔ, enyi mɛɖé wà nùɖé alǒ ɖɔ nùɖé nyì dò ɔ, é nɔ zán hwenu gègě kpo hlɔnhlɔn gègě kpo dó dóhwɛ mɛ ɖevo lɛ, alǒ dó ɖò hwɛjijɔ ba wɛ. Amɔ̌, enyi xó towe lɛ gblewu mɛɖé ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ a ni dó kɛnklɛn, bo jla nùwanyido ɔ ɖó, lobo bló bonu xɔ́ntɔn mitɔn ni kpó ɖò ganji. A wà nùɖé nyì dò b’ɛ hɛn nǔ gblé dó hwiɖesunɔ, alǒ mɛ ɖevo lɛ  wu wɛ à? É na nyɔ́ ɖɔ a ni wà nǔ e wu a kpé é dó jla ninɔmɛ lɛ ɖó hú ɖɔ a ni sìn xomɛ dó hwiɖée alǒ dóhwɛ mɛ ɖevo lɛ. É ɖò wɛn ɖɔ enyi mǐ jɛ kútamla ɖɔ mɛ ɖevo wu wɛ nùwanyido ɔ sín ɔ, é na zɔ́n bɔ tagba e ma ɖò dandan ǎ lɛ é na gbɛ́ kɔ lɛ́, bo na lɛ́ syɛn d’eji. É nyɔ́ wà ɔ, nùwanyido towe lɛ ni kplɔ́n nǔ we, jlǎ ye ɖó, bo wà nǔ e a ɖó na wà é.

Amɔ̌, enyi mɛ ɖevo wà nǔ nyì dò ɔ, é nɔ bɔwǔ tawun nú mǐ bɔ mǐ nɔ wà nǔ dó ɖexlɛ́ ɖɔ é kún nyɔ́ nukún mǐtɔn mɛ ó. É na nyɔ́ tawun ɖɔ è ni xwedó wěɖexámɛ Jezu Klisu tɔn, é ɖɔ: “Nǔ e mi jló ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ ni bló nú emi ɔ, mi nɔ bló nú ye lɔmɔ̌.” (Matie 7:12) Enyi a wà nǔ nyì dò bonu é ma tlɛ syɛn sɔmɔ̌ ǎ ɔ, a na jló ɖɔ mɛ ɖevo lɛ ni wà nǔ xá emi kpo xomɛnyínyɔ́ kpo alǒ tlɛ wɔn ya na. Enɛ wu ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ hwi lɔ ni tɛ́n kpɔ́n bo nyɔ́ xomɛ mɔhun dó mɛ ɖevo lɛ wu à cé?​—Efɛzinu lɛ 4:32.

NUGBODÒDÓ ÐĚÐÉE SIXU D’ALƆ BƆ È NA ÐÈ NÙWANYIDO KPÒ LƐ É

Xókwintinmɛwegbo ɖé ɖɔ ɖɔ, nùwanyido lɛ nɔ sín “linlin agɔ ɖiɖó, doyidoslɔ́ nǔ ɔ tɔn ma tuùn, alǒ ayi ma ɖó te” wu. Mǐ ɖó na yí gbè ɖɔ hwɛhwɛ ɔ, mɛ bǐ wɛ nɔ ɖè jijɔ enɛ lɛ ɖě alǒ gègě xlɛ́. É ɖò mɔ̌ có, enyi mǐ nɔ xwedó nugbodòdó Mawuxówema ɔ tɔn ɖé lɛ ɔ, nùwanyido lɛ na ɖekpo.

Nugbodòdó mɔhun ɖokpo ɖò Nùnywɛxó 18:13 mɛ, é ɖɔ: “Mɛ e ma nɔ kú hǔn bo nɔ sè xó cobo nɔ kɛnu d’ewu ǎ ɔ, é nɔ ɖè xlonɔ e é nyí ɔ xlɛ́, bo nɔ dó winnya éɖée.” Nugbǒ ɔ, hwenu klewun ɖé zinzan dó ɖótó xó ɔ, bo gbéjé nǔ e a na ɖɔ é kpɔ́n na d’alɔ we bɔ a na zɔn kplakpla jí bo ɖɔ xó ɖé alǒ wà nùɖé kpowun ǎ. Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e è nɔ ɖó hwenu e è ɖó ayi te ganji é nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖó linlin agɔ ǎ, bo nɔ nyì alɔ nú nùwanyido.

Nugbodòdó Biblu tɔn ɖevo ɖɔ: “Enyi mi kpéwú hǔn, mi tɛ́n kpɔ́n gbɔn alɔkpa bǐ mɛ lee mi kpéwú gbɔn é, bo nɔ fífá mɛ xá gbɛtɔ́ lɛ bǐ.” (Hlɔmanu lɛ 12:18) Wà nǔ e wu a kpé é bǐ dó xò fífá kpo nǔwaɖókpɔ́ kpo sín kàn. Enyi a ɖò azɔ̌ wà xá mɛ ɖevo lɛ wɛ hǔn, nɔ nyɔ́ xomɛ bo nɔ ɖó sísí nú ye, bo tɛ́n kpɔ́n bo nɔ kpa ye lobo nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú ye. Ðò ninɔmɛ mɔhun mɛ ɔ, è sixu sɔ́ xó e è ɖɔ nyì dò nú mɛ lɛ é, alǒ nǔ e è wà nyì dò nú mɛ lɛ é kɛ mɛ alǒ myɔ nukún dó, bo sixu ɖeɖɛ nùwanyido e tlɛ syɛn tawun lɛ é ɖò nyanɛnyanɛ mɛ.

Kpɔ́n ɖɔ nùwanyido ɔ ka sixu kplɔ́n nǔ ɖagbe ɖé we à jí. Ma ba hwɛjijɔ nú nǔ e a ɖɔ alǒ wà nyì dò é ó, é nyɔ́ wà ɔ, mɔ ɖɔ ali wɛ é hun nú emi bɔ emi na tɛ́n kpɔ́n bo ɖó jijɔ ɖagbe lɛ. Boya a ɖó hudo suúluɖiɖo, xomɛnyínyɔ́ alǒ mɛɖéejiɖuɖe ɖiɖexlɛ́ d’eji tɔn wɛ à? Bɔ fífá, vivo mimɔ, kpo wanyiyi kpo ɔ ka lo? (Galatinu lɛ 5:22, 23) É hwe bǐ ɔ, a sixu kplɔ́n nǔ e a ma na wà nyì dò hweɖevonu ǎ é. Ðiɖɔ wɛ è ɖè ɖɔ a ni dovɛ̌ nú nùwanyido ɔ ǎ, amɔ̌, tɛ́n kpɔ́n bo ma sɔ́ ayi ɖó lee nǔ cí nú we é jí dín ó. Alisá yɛ́ɛ́ ɖé sixu d’alɔ bɔ ninɔmɛ ɔ fá.

LINLIN E SƆGBE É ÐIÐÓ SIXU HƐN LÈ WÁ NÚ MǏ

Linlin e sɔgbe é ɖiɖó dó nùwanyido lɛ wu na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖeɖɛ ye kpo ayɛ̌si kpo. Mǐ na vo ɖò mǐɖée mɛ bo na lɛ́ nɔ fífá mɛ xá mɛ ɖevo lɛ hugǎn. Enyi mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bɔ nùwanyido mǐtɔn lɛ́ nɔ kplɔ́n nǔ mǐ ɔ, mǐ na huzu nùnywɛtɔ́ bo nyɔ́ líyá d’eji. Awakanmɛ na kú mǐ ǎ, mǐ ka na lɛ́ ɖó linlin nyanya dó mǐɖée wu ǎ. Enyi mǐ mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ mɛ ɖevo lɛ lɔmɔ̌ ɖò xwi ɖí xá nùwanyido yetɔn lɛ wɛ ɔ, é na zɔ́n bɔ mǐ na sɛkpɔ ye. Hú mɔ̌ ɔ, enyi mǐ nɔ kplɔ́n bo nɔ xwedó wanyiyi Mawu tɔn kpo hwɛ e é nɔ sɔ́ kɛ mɛ kpo jlǒ kpo é sín kpɔ́ndéwú ɔ, é na hɛn lè wá nú mǐ.​—Kolosinu lɛ 3:13.

Nǔ e Margaret wà nyì dò bɔ è ɖɔ ɖò bǐbɛ̌mɛ é ka hɛn hwenu xwédo ɔ tɔn enɛ gblé wɛ à? Ðebǔ lɔ ǎ. É hwɛ́n bɔ mɛ bǐ ko, bɔ taji ɔ Margaret ɖesu ko, bɔ ye ɖu nǔ ɔ makaloníi ɔ mɛvo! Nukɔnmɛ ɔ, vivǔ wè lɛ wá kpi tan manawɔn enɛ nú vǐ yeɖesunɔ tɔn lɛ bo flín hwenu ɖagbeɖagbe e ye zán ɖó kpɔ́ xá gan’páa kpo gan’maa yetɔn lɛ kpo é. È na ɖɔ ɔ, nùwanyido ɖé kpowun wɛ!

^ akpá. 2 È ɖyɔ nyikɔ lɛ.

^ akpá. 3 Makaloníi kpo amɔ̌ kpo sín nùɖuɖu enɛ ɔ, Amɛlika sín nùɖuɖu ɖé wɛ, bɔ makaloníi ɔ wɛ nyí nǔ taji e è nɔ ɖa é bo nɔ wá dán ɖó kpɔ́ kpo nùsúnnú ɔ kpo.