Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Etɛ Biblu ka Ðɔ?

Etɛ Biblu ka Ðɔ?

Nǔjlɔjlɔwiwa ka na wá nɔ ayikúngban ɔ jí gbeɖé à?

Etɛ ka nyí xósin towe?

  • Ɛɛn

  • Bɔya

Nǔ e Biblu ɖɔ é

“Un tuùn ɖɔ Mawu Mavɔmavɔ nɔ gbò hwɛ nú lelenɔ, é nɔ jɛhun dó wamamɔnɔ jí.” (Ðɛhan 140:13) Axɔsuɖuto Mawu tɔn na dɔn nǔjlɔjlɔwiwa wá ayikúngban ɔ jí.

Nǔ ɖevo tɛ Biblu ka sixu kplɔ́n mǐ?

  • Mawu nɔ mɔ nǔagɔwiwa e gɔ́ gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é, bo na jla ye ɖó.​—Nùnywɛtɔ́xó 5:7.

  • Nǔjlɔjlɔwiwa e gosin Mawu gɔn é na dɔn fífá kpo ayijayǐ kpo wá ayikúngban ɔ jí.​—Ezayíi 32:16-18.

Mawu ka nɔ nyɔ́ xomɛ dó gbɛtɔ́ gbɛ̌nu ɖé lɛ wu hú ɖevo lɛ wɛ à?

Mɛɖé lɛ nɔ lin ɖɔ Mawu kɔn nyɔna dó gbɛtɔ́ gbɛ̌nu taji ɖé lɛ jí lobo dónu ɖevo lɛ, bɔ mɛ ɖevo lɛ ka nɔ lin ɖɔ Mawu nɔ wà nǔ xá mɛ bǐ ɖò ali ɖokpo ɔ nu. Etɛ a ka lin?

Nǔ e Biblu ɖɔ é

“Mawu . . . nɔ ɖè mɛɖé ɖó vo ɖò mɛɖé mɛ [ǎ]. Loɔ, ɖò akɔta ɖebǔ mɛ ɔ, mɛ e nɔ ɖó sísí n’i, bo nɔ xwedó hwɛjijɔ ɔ, mɛ enɛ sín nǔ nɔ nyɔ́ nukún tɔn mɛ.” (Mɛsɛ́dó 10:34, 35) Ðò Mawu nukúnmɛ ɔ, gbɛtɔ́ lɛ bǐ wɛ ɖò zɛ̌nzɛ̌n.

Nǔ ɖevo tɛ Biblu ka sixu kplɔ́n mǐ?

  • Biblu ɖó “Wɛnɖagbe” ɖé nú “tò bǐ, akɔta bǐ, gbè bǐ kpodo togun bǐ kpo.”​—Nǔɖexlɛ́mɛ 14:6.