Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

A ka Tuùn À?

A ka Tuùn À?

Ðò Biblu sín táan mɛ ɔ, nɛ̌ è ka nɔ bló wema mlámlá lɛ gbɔn? Nɛ̌ è ka nɔ zán ye gbɔn?

Wema mlámlá anyǔ kpo anyǔwéma tɔn kpo ɖěɖee jí è wlan wema Biblu tɔn e nɔ nyí Ɛsitɛ́ɛ é dó é, sín xwè kanweko 18gɔ́ H.M.

Wɛnɖagbe-Wema Luki tɔn ɖɔ ɖɔ Jezu vlɔ́n gbeyiɖɔ Ezayíi sín wema (alǒ wema mlámlá ɖò gbè dòdó ɔ mɛ) bo xà nǔ ɖ’emɛ bɔ enɛ gudo ɔ é mlá. Ðò Wɛnɖagbe-Wema Jaan tɔn sín vivɔnu ɔ, Jaan lɔ ɖɔ wema (alǒ wema mlámlá) sín xó, bo ɖɔ ɖɔ emi kún sixu kpéwú bo wlan nǔ e Jezu jlɛ́ lɛ é bǐ dó wema mlámlá emitɔn mɛ ó.​—Luki 4:16-20; Jaan 20:30; 21:25.

Nɛ̌ è ka nɔ bló wema mlámlá lɛ gbɔn? È nɔ tlɛ́ anyǔ, anyǔwéma alǒ fɛ́n ɖó kpɔ́ bo nɔ bló b’ɛ nɔ cí bándi ɖɔhun. Enɛ gudo ɔ, è nɔ mlá ɖó alɔkpa ɖé dó kpò kɔ bɔ fí e è wlan nǔ dó é nɔ nɔ xomɛ. Nùwlanwlan lɛ nɔ ɖi ga ǎ, bɔ ɖě nɔ ɖò ɖě glɔ. Enyi wema mlámlá ɔ ɖi ga ɔ, kpò nɔ ɖò tó ɖokpo ɖokpo sín vivɔnu bɔ nǔxatɔ́ ɔ nɔ sɔ́ alɔ ɖokpo dó ɖò vlɔ̀nvlɔ́n wɛ, bo nɔ sɔ́ wegɔ ɔ dó ɖò mlàmlá wɛ kaka jɛ hwenu e é na mɔ fí e ba wɛ é ɖè é.

The Anchor Bible Dictionary ɖɔ: “Nǔ e nyɔ́ ɖò wema mlámlá ɖé mɛ é wɛ nyí ɖɔ, ye nɔ ɖiga sɔmɔ̌ [hwɛhwɛ ɔ, é nɔ yì mɛtlu 10 mɔ̌] bo sixu hɛn wema [Biblu tɔn] ɖokpo blebu, bɔ nú è mlá ɔ, é nɔ hwe sìn.” Ði kpɔ́ndéwú ɔ, dobanunǔ xlɛ́ ɖɔ wema mlámlá e ga tɔn na yì mɛtlu 9 adaɖé mɔ̌ é jí wɛ è na ko wlan Wɛnɖagbe-Wema Luki tɔn ɖó. Hweɖelɛnu ɔ, è nɔ kpa wema mlámlá ɖé sín tó aga tɔn kpo dò tɔn kpo bo nɔ sɔ́ awinnya ɖé dó ɖíɖí bo nɔ dó aho.

Mɛ̌ Ðětɛ lɛ ka Sixu ko Nyí “Vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ” E Xó È Ðɔ Ðò Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Glɛkigbe Mɛ É?

Hwenu e Izlayɛli-ví lɛ jɛ vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖó jí é ɔ, mɛ ɖokpo géé wɛ nɔ wà vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó sín azɔ̌, bɔ ɖò bǐbɛ̌mɛ ɔ, mɛ ɔ nɔ bló kaka jɛ kú. (Kɛ́nsísɔ́ 35:25) Aalɔ́ɔn wɛ nyí mɛ nukɔntɔn e wà azɔ̌ enɛ é. Enɛ gudo ɔ, tɔ́kúnúvisɔ́ wɛ é nɔ nyí bɔ vǐsunnuɖaxo ɔ wɛ è nɔ sɔ́. (Tíntɔ́n 29:9) Sunnu e ɖò kúnkan Aalɔ́ɔn tɔn mɛ lɛ é gègě wɛ wà vɔsanúxwlémawutɔ́zɔ́, loɔ, ye mɛ kpɛɖé jɛn nyí vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó.

Hwenu e jonɔ lɛ jɛ acɛ kpa nú Izlayɛli-ví lɛ jí é ɔ, acɛkpatɔ́ e ma nyí Izlayɛli-ví ǎ lɛ é wɛ nɔ sɔ́ Jwifu lɛ vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó bo nɔ lɛ́ kɔ́n gǎn ye, lee é jló ye gbɔn é. É ɖò mɔ̌ có, é cí ɖɔ ye nɔ sɔ́ ye ɖò xwédo nukúnɖeji cyancyan ɖé lɛ mɛ hwɛhwɛ, bɔ xwédo enɛ lɛ gègě nɔ gosin kúnkan Aalɔ́ɔn tɔn mɛ. É ɖò gaàn ɖɔ, xógbe “vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ” ɔ nɔ dó gesí mɛ nukúnɖeji e ɖò vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ mɛ lɛ é. Vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ sixu ko nyí vɔsanúxwlémawutɔ́ gbɛ́ta 24 lɛ sín gǎn lɛ, xwédo vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó tɔn lɛ sín mɛ nukúnɖeji lɛ, kpo vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó e è ko kɔ́n gán lɛ é kpo, ɖi Hanna.​—1 Tan 24:1-19; Matie 2:4; Maki 8:31; Mɛsɛ́dó 4:6.