Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Etɛ Biblu ka Ðɔ?

Etɛ Biblu ka Ðɔ?

Mɛ̌ abǐ etɛ ka nyí Awovi?

A KA LIN ɖɔ Awovi ɔ . . .

  • Nùɖíɖó gbigbɔ tɔn ɖé wɛ à?

  • Nǔ nyanya ɖé wɛ bo ɖò gbɛtɔ́ mɛ à?

  • Nùɖé wɛ bɔ gbɛtɔ́ lɛ dó wá à?

NǓ E BIBLU ÐƆ É

Awovi ɖɔ xó xá Jezu bo lɛ́ “tɛ́n ɛ kpɔ́n.” (Matie 4:1-4) Enɛ wu ɔ, Awovi nyí nǔdowa ǎ, é ka lɛ́ nyí nǔ nyanya ɖé bo ɖò gbɛtɔ́ mɛ ǎ. Nùɖíɖó gbigbɔ tɔn nyanya ɖé wɛ.

NǓ ÐEVO TƐ BIBLU KA SIXU KPLƆ́N MǏ?

  • Wɛnsagun mímɛ́ ɖé wɛ Awovi nyí ɖò bǐbɛ̌mɛ, loɔ, “é nɔte ɖò nugbǒ mɛ ǎ.” (Jaan 8:44, NW) É huzu adingbannɔ bo fɔ́n gǔ dó Mawu jí.

  • Wɛnsagun ɖevo lɛ xò kpóɖó nú Satáan bo fɔ́n gǔ.​—Nǔɖexlɛ́mɛ 12:9.

  • Awovi tɔ́n nukún mɛ gègě bɔ ye tuùn ɖɔ é tíìn ǎ.​—2 Kɔlɛntinu lɛ 4:4.

Awovi ka sixu kpacɛ dó gbɛtɔ́ lɛ jí à?

MƐÐÉ LƐ NƆ ÐƆ ɖɔ Awovi na kpacɛ nú mɛ sín xó ɔ, lɛ̌lo wɛ. Bɔ mɛ ɖevo lɛ nɔ ɖi xɛsi ɖɔ yɛ nyanya lɛ ni ma wá emi jí ó. Etɛ mi ka lin?

NǓ E BIBLU ÐƆ É

“Gbɛ̀ ɔ bǐ . . . ɖò Mɛnyanya ɔ sín acɛ mɛ.” (1 Jaan 5:19) Awovi nɔ wà nǔ gègě dó gbɛtɔ́ lɛ wu, amɔ̌, é nɔ kpacɛ dó mɛ bǐ jí ǎ.

NǓ ÐEVO TƐ BIBLU KA SIXU KPLƆ́N MǏ?

  • Awovi nɔ zán wlɛnwín mɛblɛ́blɛ́ tɔn lɛ bo nɔ dó kpé mɛ gègě wu.​—2 Kɔlɛntinu lɛ 11:14.

  • Ðò ninɔmɛ ɖé lɛ mɛ ɔ, yɛ nyanya lɛ hɛn ɔ ye na byɔ gbɛzán gbɛtɔ́ lɛ tɔn mɛ.​—Matie 12:22.

  • Kpo alɔdo Mawu tɔn kpo ɔ, a hɛn ɔ a na “lodǒ ɖò awovi nukɔn” bo ɖu ɖ’eji.​—Jaki 4:7.