Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NÙNYWƐ XÓXÓ ÐÉ NÚ GBƐZINZAN ÉGBÉ TƆN

Ado Ni Ma Hu We Ó

Ado Ni Ma Hu We Ó

NUGBODÒDÓ BIBLU TƆN: “Ado ni ma hu mi . . . ó.”​—Matie 6:25.

Etɛ ka nyí tinmɛ tɔn? Mawuxóɖiɖɔ Só Jí Tɔn mɛ wɛ Jezu ɖɔ xó enɛ lɛ ɖè. Sɔgbe kpo xókwintinmɛwegbo Biblu tɔn ɖé kpo ɔ, xókwin Glɛkigbe tɔn e è lilɛ dó “ado ni hu mɛ” é sixu dó gesí “lee mɛɖé nɔ wà nǔ gbɔn ɖò jɔwamɔ linu ɖó yajiji, xovɛ kpo wuvɛ̌ ɖevo ɖěɖee é sixu mɔ ɖò gbɛzinzan tɔn ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn mɛ lɛ é wu.” Hwɛhwɛ ɔ, nǔ ɖěɖee sixu wá jɛ ɖò sɔgudo lɛ é sín linkpɔ́n mɛ ninɔ wɛ adohuhu nɔ nyí. É sɔgbe ɖɔ hudo agbaza tɔn mǐtɔn lɛ kpo ganjininɔ mɛvívɛ́ mǐtɔn lɛ tɔn kpo ni ɖu ayi mɛ nú mǐ. (Filipunu lɛ 2:20) Amɔ̌, hwenu e Jezu ɖɔ ɖɔ “ado ni ma hu mi . . . ó” é ɔ, kplɔnkplɔn ahwanvu tɔn lɛ wɛ é ɖè ɖɔ ye ni nyì alɔ nú linkpɔ́n mɛ ninɔ zɛ xwé wu, alǒ xɛsiɖiɖi dó sɔgudo wu zɛ xwé wu ee sixu xò awǎjijɛ e ye na ɖó dìn é yí sín ye sí é.​—Matie 6:31, 34.

É ka nyɔ́ zán ɖò égbé à? Nùnywɛnú wɛ é na nyí ɖɔ mǐ ni xwedó wěɖexámɛ Jezu tɔn. Etɛwu? Wema ɖé lɛ ɖɔ ɖɔ enyi è lin nǔ dín ɔ, tamɛfɔn mɛtɔn nɔ ɖò azɔ̌ wà wɛ magbokɔ, lé ninɔmɛ enɛ “cá kàn xá azɔn ɖé lɛ ɖi xomɛjizozɔn, hǔnzɔn kpo agbɔ̌nzɔn kpo.”

Jezu na hwɛjijɔ e ɖu ɖò mɛ jí bo na zɔ́n bɔ è na nyì alɔ nú adohuhu zɛ xwé wu é, é wɛ nyí é nɔ wà ɖagbe tí ǎ. Jezu kanbyɔ ɖɔ: “Mɛ̌ ka ɖò mi mɛ, bɔ nǔlinkpɔ́n tɔn na zɔ́n, bɔ é na sixu dó azǎn kpɛɖé gbɛzán éɖesu tɔn jí?” (Matie 6:27) Ayi sísɔ́ ɖó linkpɔ́n mǐtɔn lɛ jí sixu dó ga kpɛví títí ɖé vɔ́vɔ́ gbɛ̀ mǐtɔn jí, alǒ bló bɔ é na kpɔ́n te ǎ. Gɔ́ na ɔ, xɛsi e ɖi wɛ mǐ nɔ ɖè lɛ é ɔ, nǔ lɛ tlɛ sɔ́ nɔ wá yì ɖó mɔ̌ hwɛhwɛ ǎ. Akɔwé ɖokpo ɖɔ gbɔn lě: “Sɔgudo linlinkpɔ́n ɔ, tagba jɛ dó wuvɔ̌ wɛ; hwɛhwɛ ɔ, sɔgudo nɔ kpɔ́n te hú lee mǐ nɔ lin gbɔn ɖɔ é na cí é.”

Nɛ̌ è ka sixu nyì alɔ nú adohuhu gbɔn? Nukɔntɔn ɔ, ɖeji dó Mawu wu. Enyi Mawu nɔ na nùɖuɖu xɛ lɛ bo nɔ b’acɔ́ nú folowa lɛ ɔ, é na na dandannú gbɛmɛ tɔn lɛ mɛ ɖěɖee nɔ sɔ́ Mawu sínsɛ́n ɖò tɛn nukɔntɔn mɛ ɖò gbɛzán yetɔn mɛ lɛ é à cé? (Matie 6:25, 26, 28-30) Wegɔ ɔ, nɔ ɖɔ ayǐhinhɔ́n ɖokpo ɖokpo tɔn. Jezu ɖɔ: “Mi ma lin sɔ e ja ɔ kpɔ́n ó, ɖó sɔ e ja ɔ na wá kpodo tagba éɖesunɔ tɔn lɛ kpo.” A yí gbè ɖɔ “tagba e ayǐhinhɔ́n ɖokpo ɖokpo na hɛn wá ɔ ko kpé nú ayǐhinhɔ́n enɛ ɔ” à cé?​—Matie 6:34.

Wěɖexámɛ Jezu tɔn enɛ e nùnywɛ kpé é xwixwedó sixu nya tagba lɛ dó zɔ nú mǐ. Hú mɔ̌ ɔ, mǐ na ɖó vivo ayi mɛ tɔn; enɛ wɛ Biblu nɔ ylɔ ɖɔ “fífá Mawu tɔn.”​—Filipunu lɛ 4:6, 7.