ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Mars 2016 | Etɛwu Jezu ka Jiya Bo Kú?

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí bɛ́sín azǎn 2gɔ́ jɛ 29gɔ́ Nùxwásun 2016 tɔn lɛ é ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Nǔ ka Nyí Mɔ̌ Dóó À?

Etɛ lɛ ka zɔ́n bɔ tan e ɖò Wɛnɖagbe-Wema lɛ mɛ é ka nyí nugbǒ?

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Etɛwu Jezu ka Jiya Bo Kú?

Nɛ̌ kú tɔn ka sixu hɛn lè wá nú we gbɔn?

BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

Nǎ Vivo kpo Awǎjijɛ kpo Mì nú Xwè Ðokpo Kpowun

1 Jaan 1:9 dó wusyɛn lanmɛ nú Alain Broggio tawun.

A ka Tuùn À?

Ðò Biblu sín táan mɛ ɔ, nɛ̌ è ka nɔ bló wema mlámlá lɛ bo nɔ zán gbɔn? Mɛ̌ mɛ̌ e ka sixu ko nyí “vɔsanúxwlémawutɔ́gán” ɖěɖee xó è ɖɔ ɖò Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Glɛkigbe Mɛ lɛ É é?

Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, Mi ka Ðò Gbesisɔmɛ Bo Na Bló Baptɛm À?

Nùkanbyɔ atɔn sixu d’alɔ we bɔ a na wá gbeta ɖé kɔn.

Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, Nɛ̌ Mi ka Sixu Sɔnǔ nú Baptɛm Gbɔn?

Enyi a ma kudeji ɖɔ emi ko ɖò gbesisɔmɛ nú baptɛm ǎ ɔ ka ló? Alǒ, enyi a jló na bló baptɛm bɔ mɛjitɔ́ towe lɛ ka mɔ ɖɔ a ɖó na lɛ́ nɔte ɔ ka ló?

A Sixu Ð’alɔ Ðò Bǔninɔ Klisanwun Tɔn Mǐtɔn Hinhɛn Lidǒ Mɛ, Gbɔn Nɛ̌ É?

Nǔmimɔ ɖé ɖò Nǔɖexlɛ́mɛ wemata 9 mɛ bo xlɛ́ lee bǔninɔ mǐtɔn nyí nǔ taji gbɔn é.

Jehovah Nɔ Xlɛ́ Ali Togun Tɔn Ðò Gbɛ̀ Li ɔ Jí

Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò alixlɛ́mɛ Jehovah tɔn lɛ ba wɛ gbɔn?

NǓNYWƐ XÓXÓ ÐÉ NÚ GBƐZINZAN ÉGBÉ TƆN

Ado Ni Ma Hu We Ó

Jezu ɖɔ kpowun ɖɔ ado ni ma hu mɛ ó ǎ, é lɛ́ tinmɛ lee è na wà gbɔn bɔ ado ma na hu mɛ ǎ é.

Etɛ Biblu ka Ðɔ?

Ado ka ɖó na nɔ hu we dó wǔ tɔn wɛ à?