ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN Octobre 2023

Xóta ɖěɖěe è ná kplɔ́n ɖo kplé jí ɖo 11 décembre 2023 jɛ 7 janvier 2024 lɛ́ é wɛ ɖo Atɔxwɛ élɔ́ mɛ.

1923: Xwe kanweko ɖíe

Ðo 1923 ɔ, Biblu kplɔ́ntɔ́ lɛ́ bló hǔzúhúzú e sɔ́ akpakpa mɛ lɛ́ é ɖo kplé yětɔn lɛ́, kpléɖókpɔ́ yětɔn lɛ́ kpó wɛnɖagbejíjlázɔ́ yětɔn kpó kpáxwé bɔ énɛ́ zɔ́n bɔ yě lɛ́ vɛ́ d’é jí.

XÓTA NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN 42

A ka ɖo “gbesisɔmɛ bo ná se tónú” a?

È ná ba do nú xóta élɔ́ ɖo aklúnɔzángbla 11 jɛ 17 décembre 2023 tɔn mɛ.

XÓTA NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN 43

“É ná bló bɔ mi ná ɖó hlɔ̌nhlɔ́n”

È ná ba do nú xóta élɔ́ ɖo aklúnɔzángbla 18 jɛ 24 décembre 2023 tɔn mɛ.

XÓTA NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN 44

Nɔ gbéjé gǒflɛ́mɛ e kunkplá Xó Mawu tɔn lɛ́ é bǐ kpɔ́n

È ná ba do nú xóta élɔ́ ɖo aklúnɔzángbla 25 jɛ 31 décembre 2023 tɔn mɛ.

XÓTA NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN 45

Wlǐbo nú wǔjɔmɛ e a ɖó bo ɖo Jexóva sɛn wɛ ɖo tɛ́npli gbigbɔ tɔn tɔn mɛ é

È ná ba do nú xóta élɔ́ ɖo aklúnɔzángbla 1er jɛ 7 janvier 2024 tɔn mɛ.

Nǔ e nǔxatɔ́ lɛ́ kanbyɔ́ lɛ́ é

Gbɔn vo nú mǎna kpó káyi kpó e Izlayɛ́li ví lɛ́ ɖu ɖo gbětótló mɛ é ɔ, yě ka lɛ́ ɖó nǔɖuɖu ɖěvo lɛ́ a?