Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 XÓTA NǓKPLƆNKPLƆN TƆN 45

Lee È Sixu D’alɔ Mɛ Ðevo lɛ Bɔ Ye Na Setónú nú Gbeɖiɖe Klisu Tɔn lɛ Gbɔn É

Lee È Sixu D’alɔ Mɛ Ðevo lɛ Bɔ Ye Na Setónú nú Gbeɖiɖe Klisu Tɔn lɛ Gbɔn É

“Hǔn, mi yì bo kplɔ́n nǔ akɔta lɛ bǐ, bonu ye ni huzu ahwanvu ce. . . . , Mi kplɔ́n nǔ ye, bonu ye ni setónú nú nǔ e un kplɔ́n mi lɛ bǐ.”—MAT. 28:19, 20.

HAN 89 Setónú Bá Mɔ Nyɔna

XÓNUSƆ́ÐÓTE *

1. Sɔgbe xá Matie 28:18-20 ɔ, gbè tɛ Jezu ka ɖè?

EE JEZU fɔ́n sín kú gudo é ɔ, é sɔ́ éɖée xlɛ́ ahwanvu tɔn e kplé ɖò Galilée lɛ é. É ɖó nǔ taji ɖé bo na ɖɔ nú ye. Nǔ tɛ ka wɛ? Xó e é ɖɔ ɖò Matie 28:18-20 mɛ lɛ é wɛ.—Xà.

2. Nǔkanbyɔ tɛ lɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó?

2 Gbè e Jezu ɖè ɖɔ è ni kplɔ́n nǔ mɛ lɛ bonu ye ni huzu ahwanvu é, lɛ́ kan mɛ ɖěɖee nɔ sɛn Mawu égbé lɛ é ɖokpo ɖokpo. Enɛ wu ɔ, mi nú mǐ ni ɖɔ xó dó nǔkanbyɔ e cá kan xá azɔ̌ e Jezu zé d’así nú mǐ é atɔn jí. Nukɔntɔn ɔ, gbɔn vo nú nǔ e Mawu byɔ mǐ lɛ é kplɔnkplɔn ahwanvu yɔyɔ̌ lɛ ɔ, etɛ mǐ ka ɖó na wà? Wegɔ́ ɔ, nɛ̌ wɛnjlatɔ́ ɖěɖee ɖò agun ɔ mɛ lɛ é bǐ ka sixu jɔ fún dó nukɔnyiyi ɖò gbigbɔ lixo Biblu kplɔntɔ́ lɛ tɔn mɛ gbɔn? Atɔngɔ́ ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu d’alɔ nɔví ɖěɖee awakanmɛ yetɔn ko gbɔjɔ lɛ é, bɔ ye na lɛ́ jɛ nǔ kplɔnkplɔn mɛ lɛ bonu ye na huzu ahwanvu sín azɔ̌ ɔ wà jí gbɔn?

KPLƆ́N YE BONU YE NI SETÓNÚ

3. Alixlɛ́mɛ taji tɛ lɛ xó Jezu ka ɖɔ ɖò gbè e é ɖè é mɛ?

3 Alixlɛ́mɛ Jezu tɔn lɛ ɖò wɛn. Mǐ ɖó na kplɔ́n nǔ ɖěɖee é ɖè gbè tɔn nú mǐ lɛ é mɛ lɛ. É ɖò mɔ̌ có, mǐ ɖó na wɔn nǔkplɔnmɛ taji ɔ ǎ. Jezu ɖɔ ɖɔ ‘mi kplɔ́n nǔ e un kplɔ́n mi lɛ é bǐ mɛ lɛ’ ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é ɖɔ ɖɔ mi kplɔ́n nǔ ye “bonu ye ni setónú nú nǔ e un kplɔ́n mi lɛ bǐ.” Bonu mǐ na xwedó alixlɛ́mɛ taji enɛ hwenu e mǐ ɖò Biblu kplɔ́n xá mɛɖé wɛ é ɔ, enyi nǔ kɛɖɛ wɛ mǐ ɖó na nɔ kplɔ́n mɛ ǎ, loɔ, mǐ ɖó na nɔ lɛ́ xlɛ́ ali mɛ. (Mɛ. 8:31) Etɛwu nǔ ka nyí mɔ̌?

4. Etɛ ka nyí è ni setónú nú gbeɖiɖe ɖé? Jlɛ̌ dó nǔɖe wu.

 4 Nɛ̌ mǐ ka sixu kplɔ́n nǔ mɛɖé b’ɛ na setónú nú gbè e Jezu ɖè lɛ é gbɔn? Kpɔ́ndéwú e bɔ d’ewu é sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na mɔ nǔ jɛ nǔ e mǐ ɖó na wà é wu. Nɛ̌ mɛ e nɔ kplɔ́n mɔ̌to kunkun mɛ é ɖé ka sixu d’alɔ mɛ e kplɔ́n nǔ wɛ é ɖè é bonu é na nyi alitasɛ́n lɛ gbɔn? É ɖó na tó kplɔ́n ɛ alitasɛ́n lɛ ɖò wema jí hwɛ̌. Amɔ̌, bonu é na kplɔ́n nǔkplɔntɔ́ tɔn lee é na setónú nú sɛ́n enɛ lɛ gbɔn é ɔ, é ɖó na wà nǔ ɖevo. É ɖó na xwedó nǔkplɔntɔ́ ɔ bo lɛ́ ɖè wě xá ɛ, hwenu e nǔkplɔntɔ́ ɔ ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo na zán nǔ e é kplɔ́n lɛ é. Etɛ kpɔ́ndéwú enɛ ka sixu kplɔ́n mǐ?

5. (a) Sɔgbe xá Jaan 14:15 kpo 1 Jaan 2:3 kpo ɔ, etɛ mǐ ka ɖó na kplɔ́n Biblu kplɔntɔ́ mǐtɔn lɛ bɔ ye na wà? (b) Nǎ kpɔ́ndéwú lee mǐ sixu xlɛ́ ali nǔkplɔntɔ́ mǐtɔn lɛ gbɔn é tɔn ɖé lɛ.

5 Enyi mǐ ɖò Biblu kplɔ́n xá mɛ lɛ wɛ ɔ, mǐ nɔ kplɔ́n nǔ e Mawu byɔ ɖò mǐ sí lɛ é ye. Amɔ̌, mǐ ɖó na lɛ́ wà nǔ hú mɔ̌. Mǐ ɖó na kplɔ́n nǔkplɔntɔ́ mǐtɔn lɛ bɔ ye na zán nǔ e kplɔ́n wɛ ye ɖè lɛ é ɖò gbɛzán yetɔn mɛ. (Xá Jaan 14:15; 1 Jaan 2:3.) Gbɔn nǔ e mǐ nɔ wà lɛ é gblamɛ ɔ, mǐ sixu xlɛ́ ye lee ye sixu zán nǔgbododó Biblu tɔn lɛ ɖò wemaxɔmɛ, azɔ̌ jí, alǒ ayiɖeɖayǐ lɛ hwenu gbɔn é. Mǐ sixu kpi tan nǔ e jɛ ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ, bo xlɛ́ lee alixlɛ́mɛ Biblu tɔn lɛ zinzan cyɔn alɔ mǐ jí sín awovínú lɛ sí, alǒ d’alɔ mǐ bɔ mǐ wá gbeta e nǔnywɛ kpé é ɖé kɔn gbɔn é tɔn nú ye. Hwenu e mǐ kpo nǔkplɔntɔ́ mǐtɔn kpo ɖò kpɔ́ é ɔ, mǐ sixu xoɖɛ bo byɔ Jehovah ɖɔ ni xlɛ́ ali nǔkplɔntɔ́ ɔ kpo gbigbɔ mímɛ́ tɔn kpo.—Jaan 16:13.

6. Etɛ nǔ kplɔnkplɔn mɛ lɛ bonu ye na setónú nú gbeɖiɖe Jezu tɔn lɛ ka nɔ byɔ?

6 Etɛ nǔ kplɔnkplɔn mɛ lɛ bonu ye na setónú nú gbeɖiɖe Jezu tɔn lɛ ka nɔ byɔ? Mǐ ɖó na d’alɔ nǔkplɔntɔ́ mǐtɔn lɛ bɔ jlǒ e ye ɖó bo na kplɔ́n nǔ mɛ lɛ bonu ye na huzu ahwanvu é na jɛji. Xɛsi sixu nɔ ɖi nǔkplɔntɔ́ ɖé lɛ dó Mawuxóɖiɖɔ wu. Enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na ɖó suúlu hwenu e mǐ ɖò alɔdó ye wɛ bonu ye na mɔ nǔ jɛ nǔgbo Biblu tɔn lɛ mɛ d’eji é, enɛ ɔ, nǔɖiɖi yetɔn na lidǒ. Enɛ gudo ɔ, xó ɔ na byɔ ayi yetɔn mɛ, bɔ akpakpa na sɔ́ ye dó wɛn ɔ jijla wu. Etɛ mǐ ka sixu wà dó d’alɔ nǔkplɔntɔ́ mǐtɔn lɛ bɔ ye na ba na jɛ wɛnɖagbe ɔ jlá jí?

7. Nɛ̌ mǐ ka sixu d’alɔ nǔkplɔntɔ́ ɖé bɔ jlǒ e é ɖó bo na jlá wɛn ɔ mɛ ɖevo lɛ é na jɛji gbɔn?

7 Mǐ sixu kan nǔ lěhun lɛ byɔ nǔkplɔntɔ́ mǐtɔn lɛ: “Ðó a nɔ zán nǔ e Biblu kplɔ́n mɛ lɛ é wutu ɔ, nɛ̌ gbɛzán towe ka kpɔ́n te d’eji gbɔn? A ka lin ɖɔ mɛ ɖevo lɛ ɖó hudo wɛn enɛ tɔn à? Etɛ a ka sixu wà dó d’alɔ ye?” (Nǔx. 3:27; Mat. 9:37, 38) Xlɛ́ tlati ɖěɖee ɖò Azɔ̌wanúgbá Mɛkplɔnkplɔn tɔn mǐtɔn mɛ lɛ é nǔkplɔntɔ́ ɔ, bo jó è dó nú é ni sɔ́ ɖěɖee é lin ɖɔ ye na dɔn hɛ̌nnumɔ tɔn lɛ, xɔ́ntɔn tɔn lɛ, alǒ azɔ̌gbɛ́ tɔn lɛ é. Nǎ tlati enɛ lɛ gegě nǔkplɔntɔ́ ɔ. Sɔnǔ nú lee é sixu xwlé tlati lɛ mɛ ɖevo lɛ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo gbɔn é xá ɛ. Enyi é wá huzu wɛnjlatɔ́ e ma ko bló baptɛm ǎ é ɖé ɔ, a ɖó na nɔ lɛ́ jlá wɛn ɔ xá ɛ dó d’alɔ ɛ.—Nǔt. 4:9, 10; Luk. 6:40.

LEE AGUN Ɔ SIXU D’ALƆ BIBLU KPLƆNTƆ́ LƐ BƆ YE NA YÌ NUKƆN GBƆN É

8. Etɛwu é ka ɖò taji ɖɔ nǔkplɔntɔ́ mǐtɔn lɛ ni ɖó wanyiyi e gɔ́ngɔ́n é nú Mawu kpo nɔzo yetɔn lɛ kpo? (Lɛ̌ kpɔ́n gbǎví “ Lee Mǐ Sixu D’alɔ Nǔkplɔntɔ́ Mǐtɔn lɛ Bɔ Wanyiyi E Ye Ðó nú Mawu É Na Gɔ́ngɔ́n D’eji Gbɔn É.”)

8 Hɛn dó ayi mɛ ɖɔ Jezu kplɔ́n mǐ ɖɔ mǐ ni kplɔ́n nǔ mɛ lɛ bonu ye ni ‘setónú nú nǔ e emi kplɔ́n mǐ lɛ é bǐ.’ É ɖò wɛn ɖɔ, sɛ́n taji we elɔ lɛ ɖò nǔkplɔnmɛ enɛ lɛ mɛ: wǎn yí nú Mawu kpo wǎn yí nú nɔzo mɛtɔn kpo. Sɛ́n enɛ lɛ bǐ cá kan tawun xá Mawuxóɖiɖɔ  kpo nǔ kplɔnkplɔn mɛ lɛ bonu ye ni huzu ahwanvu sín azɔ̌ ɔ kpo. (Mat. 22:37-39) Tɛ ka dɔn ye cá? Nǔ taji e nɔ sísɛ́ mǐ bɔ mǐ nɔ jlá wɛn ɔ é wɛ nyí wǎn yí nú Mawu kpo wǎn yí nú nɔzo mǐtɔn lɛ kpo. É ɖò gaan ɖɔ, wɛn ɔ jijla xó ɔ sixu dó xɛsi nú nǔkplɔntɔ́ ɖé lɛ. Amɔ̌, mǐ sixu na ganjɛwu nǔkplɔntɔ́ enɛ lɛ ɖɔ kpo alɔdó Jehovah tɔn kpo ɔ, kpɛɖé kpɛɖé ɔ, ye na kpéwú bo na ɖu ɖò xɛsiɖiɖi nú gbɛtɔ́ jí. (Ðɛh. 18:2-4; Nǔx. 29:25) Gbǎví e zɔn kpɔ́ xá xóta elɔ é tinmɛ afɔ tawun tawun e mǐ sixu ɖè, dó d’alɔ nǔkplɔntɔ́ mǐtɔn lɛ bɔ wanyiyi e ye ɖó nú Mawu é na fɔ́n bo ɖò jijɛji wɛ lɛ é. Gɔ́ na ɔ, etɛ agun ɔ ka sixu wà dó d’alɔ ahwanvu yɔyɔ̌ lɛ, bɔ lee ye nɔ ɖè wanyiyi xlɛ́ mɛ gbɔn é na jɛji?

9. Ðò kpɔ́ndéwú e è na dó mɛ e ɖò hǔn kunkun kplɔ́n wɛ é wu é mɛ ɔ, ali tɛ lɛ nu é ka sixu kplɔ́n nǔ xɔ akwɛ lɛ ɖè?

9 Lɛ̌ flín kpɔ́ndéwú e mǐ na dó mɛ e ɖò mɔ̌to kunkun kplɔ́n wɛ é wu é. Nú é ɖò kunkun wɛ bɔ mɛ e ɖò kplɔnkplɔn ɛ wɛ é ɖò akpá tɔn ɔ, ali tɛ lɛ nu wɛ é ka na ɖò nǔ kplɔ́n wɛ ɖè? Gbɔn tóɖiɖó nǔkplɔnmɛtɔ́ tɔn kpo mɛ e nɔ xwè sɔ dó kun hǔn lɛ é kpinkpɔn kpo gblamɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nǔkplɔnmɛtɔ́ ɔ sixu dɔn ayi tɔn wá hǔnkuntɔ́ e na tɛn hǔnkuntɔ́ ɖevo b’ɛ zɛ wǔ tɔn é ɖé jí. Alǒ, é sixu lɛ́ dɔn ayi tɔn wá hǔnkuntɔ́ e dɔn fáa tɔn dó dò bonu é na bɔkun nú hǔnkuntɔ́ ɖevo lɛ bɔ ye na mɔ nǔ é jí. Kpɔ́ndéwú mɔ̌hun lɛ sixu kplɔ́n nǔkplɔntɔ́ ɔ nǔ xɔ akwɛ ɖěɖee é sixu zán hwenu e é na ɖò hǔn kun wɛ lɛ é.

10. Etɛ ka na d’alɔ Biblu kplɔntɔ́ ɖé b’ɛ na yì nukɔn ɖò gbigbɔ lixo?

10 Mɔ̌ ɖokpo ɔ, é nyí kpɔ́ndéwú nǔkplɔnmɛtɔ́ ɖé tɔn kɛɖɛ wɛ nɔ kplɔ́n nǔ nǔkplɔntɔ́ e jɛ Jehovah sɛn jí é ǎ, loɔ, kpɔ́ndéwú ɖagbe Jehovah sɛntɔ́ ɖevo lɛ tɔn lɔ nɔ kplɔ́n nǔ i. Enɛ wu ɔ, etɛ ka na d’alɔ Biblu kplɔntɔ́ lɛ hugǎn bɔ ye na yì nukɔn ɖò gbigbɔ lixo? Kplé Klisanwun tɔn mǐtɔn lɛ wiwá wɛ. Etɛwu? Nǔ e ye sè ɖò kplé lɛ jí lɛ é nɔ d’alɔ ye bɔ nukúnnúmɔjɛnǔmɛ yetɔn nɔ gɔ́ngɔ́n, nɔ na hlɔnhlɔn nǔɖiɖi yetɔn, lobo nɔ lɛ́ bló bɔ wanyiyi e ye ɖó nú Mawu é nɔ jɛji. (Mɛ. 15:30-32) Gɔ́ na ɔ, ɖò kplé lɛ jí ɔ, nǔkplɔnmɛtɔ́ ɔ sixu dó nǔkplɔntɔ́ tɔn gesí nú nɔví ɖevo e ɖò xwi ɖí xá ninɔmɛ étɔn ɖɔhun wɛ lɛ é. Nǔkplɔntɔ́ ɔ na mɔ kpɔ́ndéwú ɖagbe wanyiyi e nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo e ɖò agun ɔ mɛ lɛ é nɔ ɖexlɛ́ é tɔn.

11. Kpɔ́ndéwú tɛ lɛ wu nǔkplɔntɔ́ ɖé ka sixu ɖ’ayi ɖò agun ɔ mɛ? Ðagbe tɛ ye ka sixu wà n’i?

11 Mǐ ni gbéjé kpɔ́ndéwú elɔ lɛ kpɔ́n. Biblu kplɔntɔ́ ee nyí xwédo goɖokponɔ ɖé é ɖ’ayi nɔví nyɔnu e ɖò ninɔmɛ étɔn ɖɔhun mɛ é ɖé wu. Ee é mɔ lě dò nɔví nyɔnu ɔ nɔ dó gǎn sɔ cobo nɔ wá Kpléxɔ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn mɛ kpo vǐ tɔn kpɛví lɛ kpo é ɔ, é byɔ lanmɛ n’i tawun. Nǔkplɔntɔ́ e ɖò tintɛnkpɔn wɛ bá ɖó azɔ nunu te é ɖé ɖò xɔ́ntɔn zun xá nɔví sunnu e ko kpéwú bo ɖó nǔwalɔ mɔ̌hun te é ɖé wɛ. Nɔví ɔ ɖɔ nú nǔkplɔntɔ́ ɔ ɖɔ, lee wanyiyi e emi ɖó nú Jehovah é ɖò jijɛ jí wɛ gbɔn é sísɛ́ emi bɔ emi setónú nú gbeɖiɖe Mawu tɔn lɛ. (2 Kɔ. 7:1; Fili. 4:13) Nǔkplɔntɔ́ ɔ ɖótó tan nɔví ɔ tɔn, bɔ nɔví ɔ lɛ́ vɔ́ ganjɛwu na ɛ ɖɔ, “Hwi lɔ sixu kpéwú,” enɛ zɔ́n bɔ jiɖe e é ɖó é lɛ́ jɛji. Ðyɔvǐ e ɖò Biblu kplɔ́n wɛ é ɖé ɖ’ayi wu ɖɔ nɔví nyɔnu e nyí Kúnnuɖetɔ́ é ɖé ɖò gbɛzinzan tɔn sín víví ɖu wɛ ganji. Ee nǔkplɔntɔ́ ɔ mɔ lee nɔví nyɔnu ɔ nɔ ɖò awǎ jɛ wɛ gbɔn é ɔ, é jló na tuùn nǔ e wu hwebǐnu ɔ, nɔví nyɔnu ɔ nɔ ɖò awǎ jɛ wɛ é.

12. Etɛwu mǐ ka sixu ɖɔ ɖɔ mɛ e ɖò agun ɔ mɛ lɛ é ɖokpo ɖokpo sixu wà nǔɖe dó d’alɔ Biblu kplɔntɔ́ lɛ?

12 Nú Biblu kplɔntɔ́ lɛ nɔ dó xɔ́ntɔn nɔví gegě ɔ, kpɔ́ndéwú nɔví enɛ lɛ tɔn na kplɔ́n  ye lee ye na setónú nú gbeɖiɖe Klisu tɔn e ɖɔ ɖɔ è ni yí wǎn nú Mawu kpo nɔzo mɛtɔn kpo gbɔn é. (Jaan 13:35; 1 Tim. 4:12) Taji hú bǐ ɔ, Biblu kplɔntɔ́ ɖé sixu kplɔ́n nǔ gegě ɖò nɔví ɖěɖee ɖò xwi ɖí xá ninɔmɛ étɔn ɖɔhun wɛ lɛ é gɔ́n. Kpɔ́ndéwú enɛ lɛ nɔ kplɔ́n nǔkplɔntɔ́ ɔ huzuhuzu e é ɖó na bló cobo huzu ahwanvu Klisu tɔn ɖé é. (Sɛ́n. 30:11) Mɛ e ɖò agun ɔ mɛ lɛ é ɖokpo ɖokpo sixu jɔ fún dó nukɔnyiyi ɖò gbigbɔ lixo Biblu kplɔntɔ́ lɛ tɔn mɛ ɖò ali vovo nu. (Mat. 5:16) Gǎn tɛ lɛ hwɛ ka nɔ dó, bo na dó dó wusyɛn lanmɛ nú Biblu kplɔntɔ́ e nɔ wá kplé lɛ é?

D’ALƆ MƐ E AWAKANMƐ GBƆJƆ NA LƐ É BONU YE NI LƐ́ JƐ WƐN Ɔ JLÁ JÍ

13-14. Nɛ̌ Jezu ka wà nǔ xá mɛsɛ́dó tɔn e awakanmɛ kú lɛ é gbɔn?

13 Mǐ jló na d’alɔ nɔví mǐtɔn e awakanmɛ ko gbɔjɔ na lɛ é bɔ ye na lɛ́ jɛ Mawuxóɖiɖɔ kpo nǔ kplɔnkplɔn mɛ lɛ bonu ye na huzu ahwanvu kpo sín azɔ̌ ɔ wà jí. Lee Jezu wà nǔ xá mɛsɛ́dó tɔn e awakanmɛ gbɔjɔ na lɛ é gbɔn é xlɛ́ lee mǐ sixu wà nǔ gbɔn égbé é.

14 Táan klewun ɖé jɛ nukɔn nú kú Jezu tɔn ɔ, mɛsɛ́dó lɛ “bǐ jó è dó, bo hɔn.” (Mak. 14:50; Jaan 16:32) Etɛ Jezu ka wà hwenu e awakanmɛ kú mɛsɛ́dó tɔn lɛ é? Jezu fɔ́n sín kú b’ɛ na nɔ zaan é ɔ, é ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Mi ma ɖi xɛsi ó. Mi yì, bo ɖɔ nú nɔví ce lɛ [ɖɔ un ko fɔ́n sín kú].” (Mat. 28:10a) Jezu gbɛ́ mɛsɛ́dó tɔn lɛ ǎ. Ye hɔn jó è dó có, é ka kpò ɖò ye ylɔ́ ɖɔ “nɔví ce lɛ” wɛ. Jehovah ɖɔhun ɔ, Jezu nɔ kú nǔblawu nú mɛ, bo nɔ lɛ́ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ.—2 Axɔ́. 13:23.

15. Nɛ̌ nǔ ka nɔ cí nú mǐ dó mɛ ɖěɖee ma sɔ́ nɔ ɖ’alɔ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ ǎ lɛ é wu?

15 Mɔ̌ ɖokpo ɔ, mɛ ɖěɖee ma sɔ́ nɔ ɖ’alɔ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ ǎ lɛ é sín nǔ nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ tawun. Nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu mǐtɔn lɛ kpo wɛ nú ye, bɔ mǐ yí wǎn nú ye! Mǐ kpò ɖò azɔ̌ syɛnsyɛn e nɔví enɛ lɛ wà nú Jehovah é flín wɛ. Ye mɛ ɖé lɛ e awakanmɛ ko kú dìn lɛ é ko w’azɔ̌ syɛnsyɛn nú xwè gegě. (Ebl. 6:10) Mǐ nɔ jɛ dò yetɔn tawun! (Luk. 15:4-7) Enyi mǐ na xwedó kpɔ́ndéwú Jezu tɔn ɔ, ali tɛ lɛ nu mǐ ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ nǔ yetɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ ɖè?

16. Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ nɔví mǐtɔn e awakanmɛ gbɔjɔ na lɛ é sín nǔ nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ gbɔn?

16 Ylɔ̌ ye kpo xomɛnyínyɔ́ kpo wá kplé lɛ. Ali e nu Jezu dó wusyɛn lanmɛ nú mɛsɛ́dó tɔn e awakanmɛ gbɔjɔ na lɛ é ɖè é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ, é ylɔ́ ye wá kplé ɖé domɛ. (Mat. 28:10b; 1 Kɔ. 15:6) Égbé ɖesu ɔ, mǐ sixu dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ e awakanmɛ gbɔjɔ na lɛ é ɖɔ ye ni wá kplé agun tɔn lɛ, enyi ye ma ko ɖò mɔ̌ wà wɛ ǎ ɔ nɛ. Mǐ tuùn ɖɔ é sixu byɔ ɖɔ mǐ ni ylɔ́ ye azɔn gegě cobɔ ye na yí gbè bo wá. É ɖò wɛn ɖɔ, xomɛ hun Jezu tawun nú ylɔ̌ tɔn e ahwanvu tɔn lɛ sɔ é.—Matie 28:16; sɔ́ jlɛ́ dó Luki 15:6 wu.

17. Enyi mɛ e awakanmɛ gbɔjɔ na é ɖé wá kplé ɔ, nɛ̌ mǐ ka ɖó na wà nǔ gbɔn?

17 Dǒ doo nú ye kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo. Jezu bló bɔ ahwanvu tɔn lɛ mɔ ɖɔ è yí emi ganji, hwenu e ye kplé é; é wɛ ɖè afɔ ɔ jɛ nukɔn bo ɖɔ xó xá ye. (Mat. 28:18) Enyi mɛ e awakanmɛ gbɔjɔ na é ɖé wá Kpléxɔ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn mɛ ɔ, nɛ̌ mǐ ka na wà nǔ gbɔn? Mǐ wɛ ɖó na yì gɔ̌n tɔn jɛ nukɔn, bo dó doo n’i kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo. Jɛ nukɔn hwɛ̌ ɔ, ado sixu hu mǐ dó nǔ e mǐ na ɖɔ é wu. Amɔ̌, nú mǐ ma tlɛ zunfan ɛ ǎ ɔ, mǐ sixu ɖɔ n’i kpowun ɖɔ mɔ e mǐ mɔ ɛ é víví nú mǐ tawun.

18. Nɛ̌ mǐ ka sixu vɔ́ jiɖe na nɔví e awakanmɛ gbɔjɔ na lɛ é gbɔn?

18 Vɔ̌ jiɖe na ye. Ahwanvu Jezu tɔn lɛ sixu ko mɔ ɖɔ emi kún sixu jlá wɛnɖagbe ɔ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ó. Jezu vɔ́ jiɖe na ahwanvu tɔn lɛ, bo ɖɔ nú ye ɖɔ: “Un ɖò kpɔ́ xá  mi tɛgbɛ.” (Mat. 28:20) Xó enɛ lɛ ka d’alɔ ahwanvu tɔn lɛ à? Ganji. É lín ǎ bɔ ye hɛn alɔnu yetɔn ján bo ‘nɔ kplɔ́n nǔ mɛ lɛ, lobo nɔ lɛ́ jlá wɛnɖagbe ɔ.’ (Mɛ. 5:42) É byɔ ɖɔ è ni vɔ́ jiɖe na nɔví e awakanmɛ ko gbɔjɔ na lɛ é lɔ. Mawuxóɖiɖɔzɔ́ e na bɛ́ wɛ ye ɖè é sixu dó xɛsi ye. Mǐ sixu vɔ́ jiɖe na ye ɖɔ ye kún ɖò yeɖokpo ɖò azɔ̌ ɔ kɔn ó. Enyi ye ɖò gbesisɔmɛ ɔ, mǐ sixu kplá ye yì kúnnuɖegbé. É ɖò wɛn ɖɔ, hwenu e ye na lɛ́ jɛ wɛnɖagbe ɔ jlá jí é ɔ, gudo e mǐ nɔ nɔ nú ye é na sù nukún yetɔn mɛ. Enyi mǐ nɔ ɖexlɛ́ mɛ e awakanmɛ gbɔjɔ na lɛ é ɖɔ mǐ nɔ kpɔ́n ye dó mɔ nɔví mǐtɔn lɛ ɔ, agun ɔ bǐ na ɖò awǎjijɛ mɛ.

MǏ JLÓ NA WÀ AZƆ̌ E È SƆ́ D’ASÍ NÚ MǏ É YÌ FÓ

19. Tɛ mǐ ka kánɖeji bo na wà? Etɛwu?

19 Kaka jɛ hwetɛnu wɛ mǐ na wà nǔ kplɔnkplɔn mɛ lɛ bonu ye na huzu ahwanvu sín azɔ̌ ɔ yì ɖó? Kaka jɛ gbè e gbè gbɛ̀ ɔ na vɔ dó é. (Mat. 28:20) Mǐ ka na kpéwú bo wà azɔ̌ enɛ yì fó à? Mǐ kánɖeji bo na wà mɔ̌! Kpo xomɛhunhun kpo wɛ mǐ nɔ zán hwenu, hlɔnhlɔn kpo akwɛ mǐtɔn kpo dó ba “mɛ e ɖó ninɔmɛ ayi mɛ tɔn e jɛxa gbɛ̀ mavɔmavɔ lɛ é.” (Mɛ. 13:48, nwt) Enyi mǐ nɔ wà mɔ̌ hǔn, kpɔ́ndéwú Jezu tɔn xwedó wɛ mǐ ɖè nɛ. É ɖɔ: “Nǔɖuɖu ce wɛ nyí ɖɔ má bló jlǒ mɛ e sɛ́ mì dó ɔ tɔn, bo ka azɔ̌ e é zɔ́n mì ɔ yì kpé.” (Jaan 4:34; 17:4) Jlǒ mǐ lɔmɔ̌ tɔn nɛ. Mǐ jló na wà azɔ̌ e è sɔ́ d’así nú mǐ é yì kpé. (Jaan 20:21) Mǐ ba ɖɔ mɛ ɖevo lɛ, kaka jɛ mɛ e awakanmɛ ko gbɔjɔ na lɛ é jí, kpo mǐ kpo ni dɛ ɖò azɔ̌ ɔ kɔn yì fó.—Mat. 24:13.

20. Sɔgbe xá Filipunu lɛ 4:13 ɔ, etɛwu mǐ ka sixu kpé azɔ̌ e Jezu ɖegbe tɔn nú mǐ ɖɔ mǐ ni wà é wu?

20 Azɔ̌ e Jezu zɔ́n mǐ é bɔwǔ ǎ. É ɖò mɔ̌ có, mǐ ɖò mǐɖokpo ɖò azɔ̌ ɔ kɔn ǎ. Jezu d’akpá ɖɔ emi na ɖò kpɔ́ xá mǐ. Nú mǐ ɖò nǔ kplɔ́n mɛ lɛ wɛ bonu ye na huzu ahwanvu ɔ, “azɔ̌ wà ɖó kpɔ́ wɛ mǐ ɖè [xá] Mawu” kpo “Klisu” kpo. (1 Kɔ. 3:9; 2 Kɔ. 2:17) Hǔn, mǐ sixu wà azɔ̌ ɔ yì fó. Wǔjɔmɛ kpo awǎjijɛ kpo sín nǔɖe wɛ é nyí nú mǐ ɖɔ mǐ ni wà azɔ̌ enɛ, bo d’alɔ mɛ ɖevo lɛ bonu ye lɔ ni wà mɔ̌!—Filipunu lɛ 4:13.

HAN 79 Kplɔ́n Ye Bonu Ye Ni Lidǒ

^ akpá. 5 Jezu ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni kplɔ́n nǔ mɛ lɛ bonu ye ni setónú nú nǔ e emi kplɔ́n ye lɛ é bǐ. Xóta elɔ na ɖɔ xó dó lee mǐ sixu xwedó alixlɛ́mɛ Jezu tɔn lɛ gbɔn é jí.

^ akpá. 66 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Nɔví nyɔnu e ɖò Biblu kplɔnkplɔn ɖé wu kpé nukún dó wɛ é ɖò afɔ tawun tawun e nǔkplɔntɔ́ ɔ ɖó na ɖè bɔ wanyiyi e é ɖó nú Mawu é na jɛji é tinmɛ n’i wɛ. Nukɔnmɛ ɔ, nǔkplɔntɔ́ ɔ wá ɖò wě atɔn e Biblu kplɔnmɛtɔ́ tɔn ɖè xá ɛ lɛ é zán wɛ.