Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kpléɖókpɔ́ ɖaxó, ɖò Nyzhnya Apsha, Ukraine, ɖò 2012

Nǔkún-Yiya Wɔbuwɔbu Ðé!

Nǔkún-Yiya Wɔbuwɔbu Ðé!

JEZU ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ na ɖu vivǐ nǔkún wɔbuwɔbu ɖé yiya tɔn ɖò azǎn gudogudo tɔn elɔ lɛ mɛ. (Mat. 9:37; 24:14) Mi nú mǐ ni kpɔ́n lee xógbe enɛ lɛ nyí nugbǒ ɖò ali bunɔ ɖé nu ɖò xá Transcarpatie, Ukraine tɔn ɖé mɛ gbɔn é. Ðò toxo e lɛlɛ̌ dó xá enɛ é atɔn kpowun mɛ ɔ, agun 50 kpo wɛnjlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn 5 400 jɛji kpo wɛ ɖ’emɛ. * Nugbǒ ɔ, nú è xò mɛ e ɖò toxo atɔn enɛ lɛ bǐ mɛ é kplé ɔ, mɛ 1 ɖò mɛ 4 jí nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn!

Nɛ̌ mɛ lɛ ka nɔ wà nǔ gbɔn? Vasile e nyí nɔví sunnu ɖé ɖò xá ɔ mɛ é ɖɔ: “Mɛ lɛ nɔ ɖó sísí nú Biblu, hwɛjijɔ xɔ akwɛ nú ye, ye ɖó kancica xwédo tɔn ɖagbe ɖé, lobo nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ d’alɔ yeɖée kpo ayi bǐ kpo.” É ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Ye nɔ yí gbè nú nǔ e mǐ ɖi nǔ na lɛ é hwebǐnu ǎ. Amɔ̌, enyi è xlɛ́ nùɖé lɛ ye ɖò Biblu mɛ ɔ, ye nɔ xwè sɔ bo nɔ ɖótó.”

É ɖò wɛn ɖɔ nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu mǐtɔn lɛ kpo nɔ mɔ wuvɛ̌ e è ma nɔ yawu mɔ mɔ̌ ǎ é ɖé lɛ, hwenu e ye nɔ ɖò wɛn ɔ jla wɛ ɖò xá e mɛ wɛnjlatɔ́ lɛ sukpɔ́ hú mɛ e è na ɖekúnnu na lɛ é é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, agun ɖokpo ɖó wɛnjlatɔ́ 134, amɔ̌, xwé mɛɖesunɔ tɔn 50 géé wɛ ɖò fí e ye nɔ ɖekúnnú ɖè é! Nɛ̌ wɛnjlatɔ́ lɛ ka huzu sɔgbe xá ninɔmɛ enɛ gbɔn?

Nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo gègě nɔ sɔ́ yeɖée jó, bo na dó jla wɛn ɔ ɖò xá e mɛ hudo sukpɔ́ ɖè lɛ é. Ionash, ee nyí nɔví sunnu ɖé bo ɖó xwè 90 é ɖɔ: “Nú è má xwé lɛ ɖó wɛnjlatɔ́ ɖokpo ɖokpo ta ɖò agun mǐtɔn mɛ ɔ, xwé 2 gbè jɛn wɛnjlatɔ́ 1 na jla wɛn ɔ ɖè. Un nɔ ɖekúnnu ɖò gletoxo ɔ mɛ, amɔ̌, kaka jɛ agaɖanu dìn e lanmɛ ce gblé é ɔ, un lɛ́ bló kilomɛtlu 160 yì xá e è ma ko ɖè nú agun ɖě ǎ é mɛ, bo yì jla wɛn ɔ dó Hongrie-gbè mɛ ɖò finɛ.” Wɛnjlatɔ́ lɛ ɖó na savɔ̌ cobo d’alɔ ɖò xá ɖevo lɛ mɛ. Ionash ɖɔ: “Bo na dó dó pípan ɔ, un nɔ fɔ́n ɖò gan ɛnɛ mɛ zǎnzǎn, bo nɔ jla wɛn ɔ kaka jɛ gan ayizɛ́n mɛ gbadanu, hwenu e pípan ɔ nɔ lɛkɔ é. Un nɔ bló mɔ̌ azɔn wè alǒ atɔn ɖò aklunɔzán gbla ɖokpo mɛ.” É ka mɔ ɖɔ gǎn enɛ lɛ e emi dó é xɔ akwɛ à? É ɖɔ: “Un mɔ awǎjijɛ ɖaxó ɖò sinsɛnzɔ́ alɔkpa enɛ mɛ. É víví nú mì ɖɔ un d’alɔ xwédo e ɖò fí e jɛ gblolo é ɖé bɔ é kplɔ́n nugbǒ ɔ.”

Nugbǒ wɛ ɖɔ mɛ e ɖò agun ɖěɖee ɖò xá enɛ mɛ lɛ é bǐ sixu yì fí línlín lɛ ǎ. Amɔ̌, mɛ bǐ kaka jɛ wɛnjlatɔ́ mɛxomɔ lɛ jí dó gǎn bo ɖekúnnu gbɔn xá e è ɖè nú ye lɛ é bǐ mɛ mlɛ́mlɛ́. Nǔ e mɛ é tɔ́n kɔ dó é wɛ nyí ɖɔ nú è xò mɛ e wá flǐn ɔ ɖò toxo atɔn enɛ lɛ mɛ ɖò 2017 é bǐ kplé ɔ, é ɖibla yì kɛ́n wɛnjlatɔ́ lɛ tɔn donu wè, alǒ kɛ́n mɛ e ɖò tò ɔ mɛ lɛ é bǐ tɔn sín wevlɔɖó. É ɖò wɛn ɖɔ nú mǐ na bo tlɛ ɖò sinsɛnzɔ́ wà wɛ ɖò fí ɖebǔ ɔ, “nǔ gègě” kpò bɔ mǐ “na wà ɖò Aklunɔ sín azɔ̌ ɔ mɛ.”​—1 Kɔ. 15:58, nwt.

^ akpá. 2 Toxo enɛ lɛ sín nyikɔ wɛ nyí Hlybokyy Potik, Serednye Vodyane kpo Nyzhnya Apsha kpo.