Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Jehovah Yí Wǎn nú Mɛ Ðěɖee “Linsyɛnsyɛn Yetɔn Nɔ Zɔ́n, Bɔ Ye Nɔ Na Sínsɛ́n” lɛ É

Jehovah Yí Wǎn nú Mɛ Ðěɖee “Linsyɛnsyɛn Yetɔn Nɔ Zɔ́n, Bɔ Ye Nɔ Na Sínsɛ́n” lɛ É

‘Nǔkún e jɛ ayikúngban ɖagbe jí lɛ ɔ, mɛ e linsyɛnsyɛn yetɔn nɔ zɔ́n, bɔ ye nɔ na sínsɛ́n lɛ é wɛ.’​—LUK. 8:15.

HAN LƐ: 68, 72

1, 2. (a) Etɛwu kpɔ́ndéwú mɛ ɖěɖee nɔ jla wɛn ɔ ɖò fí e mɛ lɛ ma nɔ ɖó kɔ ye wu ɖè ǎ lɛ é tɔn ka nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ? (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.) (b) Etɛ Jezu ka ɖɔ dó wɛn jijla nú “tò [mɛ]tɔn mɛ nu lɛ” wu? (Kpɔ́n tinmɛ e ɖò dò é.)

SERGIO KPO OLINDA KPO nyí asú kpo asì kpo gbexosin-alijitɔ́ ɖé ɖò États-Unis bo ɖó xwè 80 jɛji. Agaɖanu dìn ɔ, wuvɛ̌ e sè wɛ ye ɖè ɖò afɔ yetɔn lɛ mɛ é zɔ́n bɔ tɛnsisɛ fɔ́n bo ɖò wuvɛ̌ nú ye wɛ. É ɖò mɔ̌ có, lee ye ko wà gbɔn nú xwè mɔkpan é ɔ, ye nɔ ɖi zɔnlin yì tokplétɛn fí e gbɛtɔ́ nɔ sukpɔ́ ɖè ɖò tò ɔ mɛ é ɖò zǎnzǎn lɛ; ye nɔ jɛ finɛ ɖò gan tɛnwe mɛ. Ye nɔ cí mɔ̌toglintɛn ɖé kpá, bo nɔ xwlé wema jinjɔn Biblu jí lɛ aligbɔntɔ́ lɛ. Mɛ gègě nɔ dovɛ̌ nú ye, amɔ̌, asú kpo asì kpo ɔ nɔ cí finɛ, bo nɔ ko nǔ yɛ́ɛ dó mɛ ɖěɖee nɔ kpɔ́n ye lɛ é. Gan wěwe mɛ ɔ, ye nɔ ɖi zɔnlin dɛ̌dɛ̌ ɖido xwégbe. Ayihɔngbe tɔn ɖò gan tɛnwe mɛ ɔ, ye nɔ lɛ́ yì tokplétɛn ɔ. Azɔn ayizɛ́n ɖò aklunɔzán gbla ɖokpo mɛ ɔ, asú kpo asì kpo gbejinɔtɔ́ enɛ jla wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ tɔn ɖò fí enɛ nú xwè ɖokpo blebu ɖò zǎnzǎn lɛ.

 2 Sergio kpo Olinda kpo ɖɔhun ɔ, nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo gbejinɔtɔ́ gègě ko jla wɛn ɔ nú xwè mɔkpan ɖò jɔtɛn yetɔn, bɔ mɛ lɛ ka nɔ ɖó kɔ ye wu ǎ. Enyi ninɔmɛ mɔhun mɛ wɛ a ɖè hǔn, mǐ kpa we kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo nú linsyɛnsyɛn towe. * Dɔn e a gbí ɖò Jehovah sinsɛn mɛ é nyí jɔtɛn wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ tɔn nú mɛ gègě, kaka jɛ nùɖitɔ́ hàtɔ́ e ko mɔ̌ nǔ kpɔ́n lɛ é jí. Ðǒ ayi xógbe elɔ lɛ e nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn lɛ zán é wu: “Enyi un w’azɔ̌ xá nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo gbejinɔtɔ́ lɛ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ ɔ, kpɔ́ndéwú yetɔn nɔ na hlɔnhlɔn mì.” “Gbejininɔ yetɔn nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mì, bɔ un nɔ ván kàn, bo nɔ kpankɔ́n ɖò sinsɛnzɔ́ ce mɛ.” “Kpɔ́ndéwú yetɔn nɔ sɔ́ akpàkpà mì.”

3. Nùkanbyɔ atɔn tɛ lɛ wɛ mǐ na ba dò na? Etɛwu?

3 Bo na dó na hlɔnhlɔn kán e mǐ kanɖeji bo na wà wɛnɖagbejijlazɔ́ e Jezu zɔ́n mǐ é yì fó ɔ, mi nú mǐ ni ba dò nú xósin nùkanbyɔ atɔn elɔ lɛ tɔn: Etɛwu awakanmɛ ka sixu kú mǐ ɖò hweɖelɛnu? Nɛ̌ mǐ ka sixu na sínsɛ́n gbɔn? Etɛ ka na d’alɔ mǐ, bɔ linsyɛnsyɛn mǐtɔn na zɔ́n bɔ mǐ na kpó ɖò sínsɛ́n na wɛ?

ETƐWU AWAKANMƐ KA SIXU KÚ MǏ?

4. (a) Nɛ̌ nùwalɔ nyanya gègě Jwifu lɛ tɔn tɔn ka cí nú Pɔlu? (b) Etɛwu nǔ ka cí mɔ̌ nú Pɔlu?

4 Enyi awakanmɛ ko kú we kpɔ́n hwenu e a nɔ ɖò wɛn jla wɛ ɖò fí e mɛ lɛ ma nɔ yí wɛn ɔ ɖè ǎ é hǔn, ninɔmɛ towe sɔgbe xá mɛsɛ́dó Pɔlu tɔn nɛ. Ðò xwè 30 mɔ̌ e é wà sinsɛnzɔ́ ɔ na é mɛ ɔ, é d’alɔ mɛ gègě bɔ ye huzu ahwanvu Klisu tɔn. (Mɛ. 14:21; 2 Kɔ. 3:2, 3) É ɖò mɔ̌ có, é kpéwú bo sísɛ́ Jwifu gègě bonu ye huzu Mawu sɛntɔ́ nugbǒ lɛ ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, mɛ gègě gbɛ́ xó tɔn, bɔ mɛɖé lɛ tlɛ doya n’i. (Mɛ. 14:19; 17:1, 4, 5, 13) Nɛ̌ nǔ e Jwifu enɛ lɛ wà é ka cí nú Pɔlu? É ɖɔ nyì wɛn ɖɔ: “Nugbǒ ɖɔ wɛ un ɖè, ɖò bǔ e un ɖè xá Klisu ɔ mɛ; . . . un ɖò aluwɛ ɖaxó mɛ; un ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ hwebǐnu ɖò ayi mɛ.” (Hlɔ. 9:1-3) Etɛwu nǔ ka cí mɔ̌ nú Pɔlu? Ayi tɔn ɖò wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ wu. É nɔ jla wɛn Jwifu lɛ ɖó nǔ yetɔn nɔ ɖu ayi mɛ n’i tawun wutu. Enɛ wu ɔ, é vɛ́ nú Pɔlu tawun hwenu e é mɔ bɔ ye gbɛ́ nùblawukúnúmɛ Mawu tɔn é.

5. (a) Etɛ ka nɔ sísɛ́ mǐ, bɔ mǐ nɔ jla wɛn ɔ nɔzo mǐtɔn lɛ? (b) Etɛwu é ka ɖò wɛn ɖɔ awakanmɛ sixu wá kú mǐ ɖò hweɖelɛnu?

5 Pɔlu ɖɔhun ɔ, mǐ nɔ jla wɛn ɔ mɛ lɛ, ɖó nǔ yetɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ tawun wutu. (Mat. 22:39; 1 Kɔ. 11:1) Etɛwu? Nǔ e mǐɖesunɔ mɔ kpɔ́n lɛ é zɔ́n bɔ mǐ tuùn ɖɔ nyɔna gègě ɖò te kpɔ́n mɛ ɖěɖee wá gbeta ɔ kɔn bo na sɛ̀n Jehovah lɛ é. Enyi mǐ lin tamɛ dó mɛ ɖěɖee ɖò fí e mǐ nɔ ɖekúnnu ɖè lɛ é jí ɔ, mǐ nɔ ɖɔ nú mǐɖée ɖɔ: ‘Enyi mǐ sixu d’alɔ mɛ enɛ lɛ bonu ye na mɔ nǔ e ɖò ye wu dín wɛ lɛ é wɛ ɔ, é na nyɔ́ mɛ nya!’ Enɛ wu ɔ, mǐ nɔ kpó ɖò wusyɛn dó lanmɛ nú ye wɛ, bonu ye na kplɔ́n nǔ dó nugbǒ e kúnkplá Jehovah kpo linlin e é ɖó nú gbɛtɔ́ lɛ é kpo wu. È na ɖɔ ɔ, mǐ nɔ ɖɔ nú mɛ ɖěɖee mǐ nɔ jla wɛn ɔ na lɛ é ɖɔ: ‘Mǐ hɛn nùnina ɖagbe ɖé wá nú mi. Mi kɛnklɛn bo yí.’ Enɛ wu ɔ, enyi mɛ lɛ gbɛ́ nǔ e mǐ na ye é ɔ, é ɖò wɛn ɖɔ mǐ sixu ‘mɔ wuvɛ̌’ “ɖò ayi mɛ.” Ðó nǔ nɔ cí mɔ̌ nú mǐ wutu ɔ, enɛ xlɛ́ ɖɔ mǐ kún ɖó nùɖiɖi ó ǎ, loɔ, ayi mǐtɔn wɛ ɖò wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ wu. Ninɔmɛ e nɔ hɛn awakanmɛ kú mɛ lɛ é nɔ ɖò finɛ có, mǐ nɔ dɛ. Elena e ko nyí gbexosin-alijitɔ́ nú xwè 25 jɛji é ɖɔ xó elɔ dó nu nú gègě mǐtɔn: “Un mɔ ɖɔ wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ vɛwǔ. É ɖò mɔ̌ có, azɔ̌ ɖevo ɖebǔ ɖè bo nyɔ́ hú enɛ bɔ un na wà ǎ.”

NƐ̌ MǏ KA SIXU NA SÍNSƐ́N GBƆN?

6. Nùkanbyɔ tɛ mǐ ka na ba dò na? Nɛ̌ mǐ ka na wà mɔ̌ gbɔn?

6 Etɛwu mǐ ka sixu kudeji ɖɔ fí e mǐ nɔ jla wɛn ɔ ɖè é na bo cí gbɔn ɖebǔ ɔ, sinsɛnzɔ́ mǐtɔn sixu na sínsɛ́n? Bo na dó na xósin nú nùkanbyɔ taji enɛ ɔ, mi nú mǐ ni ba dò nú nùjlɛdonǔwu Jezu tɔn wè e mɛ é  kɛnu dó ‘sínsɛ́n nina’ wu ɖè é. (Mat. 13:23) Nukɔntɔn ɔ ɖɔ xó dó vǐwuntín ɖé wu.

7. (a) Mɛ̌ ka nɔte nú “vǐwunglejíkpɔ́ntɔ́ ɔ,” “vǐwuntín” ɔ kpo “ala lɛ” kpo? (b) Mǐ jló na mɔ xósin nú nùkanbyɔ tɛ?

7 Jaan 15:1-5, 8. Ðǒ ayi nǔ e Jezu ɖɔ nú mɛsɛ́dó tɔn lɛ é wu: “Enyi mi na sínsɛ́n gègě ɔ, susu wɛ é na nyí nú Tɔ́ ce, bɔ mi na nyí ahwanvu ce.” Jezu jlɛ́ Jehovah dó “vǐwunglejíkpɔ́ntɔ́” ɖé wu, bo jlɛ́ éɖesunɔ dó “vǐwuntín titewungbe” ɔ wu, bɔ “ala lɛ” wá nɔte nú ahwanvu tɔn lɛ. * Enɛ wu ɔ, etɛ ka nyí sínsɛ́n e ahwanvu Klisu tɔn lɛ ɖó na na é lo? Ðò nùjlɛdonǔwu enɛ mɛ ɔ, Jezu ɖɔ sínsɛ́n alɔkpa e wɛ ɔ tlɔlɔ lě ǎ, amɔ̌, é na tinmɛ taji ɖé, b’ɛ d’alɔ mǐ bɔ mǐ na mɔ xósin ɔ.

8. (a) Ðò nùjlɛdonǔwu Jezu tɔn mɛ ɔ, etɛwu sínsɛ́n ɔ ma ka sixu nyí ahwanvu yɔyɔ̌ lɛ ǎ? (b) Jijɔ tɛ ka nɔ zɔn kpɔ́ xá nǔ e Jehovah byɔ ɖò mǐ sí lɛ é?

8 Jezu ɖɔ xó dó Tɔ́ tɔn wu bo ɖɔ: “Ala ɖebǔ ɖò wǔ ce, bo ma nɔ na sínsɛ́n ǎ ɔ, Tɔ́ ce nɔ sɛ́n síìn.” Ðò xógbe ɖevo mɛ ɔ, Jehovah nɔ mɔ mǐ dó mɔ mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ enyi mǐ nɔ na sínsɛ́n ɔ nɛ. (Mat. 13:23; 21:43) Enɛ wu ɔ, ɖò nùjlɛdonǔwu enɛ mɛ ɔ, mǐ sixu ɖɔ ɖɔ sínsɛ́n e Klisanwun ɖokpo ɖokpo ɖó na na é wɛ nyí mɛ yɔyɔ̌ e Mawu jɔwu mǐ bɔ mǐ d’alɔ bɔ ye huzu ahwanvu lɛ é ǎ. (Mat. 28:19) É ma nyí mɔ̌ ǎ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ gbejinɔtɔ́ e ma kpéwú bo kplɔ́n nǔ mɛɖé, bonu é huzu ahwanvu ǎ, ɖó ye nɔ jla wɛn ɔ ɖò fí e mɛ lɛ ma nɔ yí wɛn ɔ ɖè ganji ǎ lɛ é wutu é na cí ala ɖěɖee xó nùjlɛdonǔwu Jezu tɔn ɖɔ ɖɔ ye kún na sínsɛ́n ó lɛ é ɖɔhun. Amɔ̌, gbeta enɛ kɔn wíwá na sɔgbe ǎ! Etɛwu? Ðó mǐ sixu hɛn mɛ lɛ gannugánnú ɖɔ ye ni huzu ahwanvu ǎ. Mɔ̌ wiwa sɔgbe xá ali e nu Jehovah nɔ ɖè wanyiyi xlɛ́ ɖè é ǎ, ɖó enɛ na xlɛ́ ɖɔ é nɔ ɖè mɛsɛntɔ́ tɔn ɖěɖee ma kpé nǔ e hugǎn ye é ɖé wiwa wu ǎ lɛ é sín kɛ́n mɛ. Nǔ ɖebǔ e Jehovah byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni wà é ɔ, nǔ e wu mǐ kpé lɛ é jɛn ye nɔ nyí hwebǐnu.​—Sɛ́n. 30:11-14.

9. (a) Azɔ̌ tɛ wiwa ka nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ na sínsɛ́n? (b) Nùjlɛdonǔwu tɛ mǐ ka na ba dò na? Etɛwu?

9 Sínsɛ́n tɛ mǐ ka ɖó na na lo? É ɖò wɛn ɖɔ sínsɛ́n ɔ ɖó na nyí azɔ̌ e ɖokpo ɖokpo mǐtɔn sixu kpéwú bo wà é ɖé. Azɔ̌ tɛ ka nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ “na sínsɛ́n”? Wɛnɖagbe Axɔsuɖuto Mawu tɔn tɔn jijla wɛ. * (Mat. 24:14) Nùjlɛdonǔwu e Jezu na dó nǔkúndótɔ́ ɖé wu é dó zǒgbe gbeta enɛ e kɔn mǐ wá é jí. Mi nú mǐ ni ba dò nú nùjlɛdonǔwu wegɔ enɛ.

10. (a) Etɛ ka nɔte nú nǔkún ɔ kpo ayikúngban ɔ kpo ɖò nùjlɛdonǔwu ɔ mɛ? (b) Etɛ blěehwín ɖé ka na?

10 Luki 8:5-8, 11-15. Ðò nùjlɛdonǔwu e è na dó nǔkúndótɔ́ ɔ wu é mɛ ɔ, nǔkún ɔ wɛ nyí “Mawuxó ɔ” alǒ wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn. Ayikúngban ɔ nɔte nú ayixa gbɛtɔ́ tɔn. Nǔkún e jɛ ayikúngban ɖagbe jí ɔ wú ɖɔ, tɔ́n ama, bo sù bɔ enyi mǐ na ɖɔ ɔ, é wá huzu blěehwín ɖé. Enɛ gudo ɔ, é na “nǔkún mɔhunkɔtɔn donu kanweko (100).” Sínsɛ́n alɔkpa tɛ blěehwín ɖé ka nɔ na? Blěehwín e ma sukpɔ́ ǎ é ɖevo lɛ wɛ é nɔ na à? Eǒ, é nɔ na nǔkún yɔyɔ̌, bɔ nǔkún enɛ lɔ sixu wá sù bo na hwǐn ɖevo lɛ. Ðò nùjlɛdonǔwu enɛ mɛ ɔ, nǔkún ɖokpo na nǔkún kanweko. Nɛ̌ akpáxwé nùjlɛdonǔwu ɔ tɔn enɛ ka kàn sinsɛnzɔ́ mǐtɔn gbɔn?

Nɛ̌ “linsyɛnsyɛn [mǐ]tɔn nɔ zɔ́n, bɔ [mǐ] nɔ na sínsɛ́n” gbɔn? (Kpɔ́n akpáxwé 11gɔ́ ɔ)

11. (a) Nɛ̌ nùjlɛdonǔwu e è na dó nǔkúndótɔ́ ɔ wu é ka kàn sinsɛnzɔ́ mǐtɔn gbɔn? (b) Nɛ̌ mǐ ka nɔ na wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn sín nǔkún yɔyɔ̌ ɖevo gbɔn?

11 Bo na dó jlɛ́ dó nùɖé wu ɔ, mǐ ni ɖɔ ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ ɖé lɛ, alǒ mɛjitɔ́ Klisanwun mǐtɔn lɛ má wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn xá mǐ ɖò xwè ɖé lɛ ɖíe wá yì. É víví nú ye ɖɔ ye ɖó ayi wu ɖɔ wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn e cí nǔkún ɖé ɖɔhun é byɔ ayi mǐtɔn mɛ. Lee ayikúngban ɖagbe e xó nùjlɛdonǔwu Jezu tɔn ɖɔ é wlí nǔkún ɔ hɛn gbɔn é ɔ, mǐ lɔ yí gbè nú wɛn ɔ  bo tɛ́ d’ewu. Nǔ e mɛ é tɔ́n kɔ dó é wɛ nyí ɖɔ wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn e cí nǔkún ɖé ɖɔhun é wú ɖɔ, bo sù, bɔ enyi mǐ na ɖɔ ɔ, é wá huzu blěehwín, bɔ ɖò nukɔnmɛ ɔ, é ɖò gbesisɔmɛ bo na na sínsɛ́n. Lee blěewhín ɖé nɔ na nǔkún yɔyɔ̌ lɛ, b’ɛ ma nɔ nyí hwǐn yɔyɔ̌ ɖevo lɛ ǎ gbɔn é ɔ, mɔ̌ wɛ sínsɛ́n e mǐ nɔ na é nɔ nyí wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn sín nǔkún yɔyɔ̌ ɖevo, é nɔ nyí ahwanvu yɔyɔ̌ lɛ ǎ. * Nɛ̌ mǐ ka nɔ na wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn sín nǔkún yɔyɔ̌ ɖevo gbɔn? Hweɖebǔnu e mǐ jla wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn mɛ ɖò ali ɖebǔ nu é ɔ, nǔkún yɔyɔ̌ e è dó ɖó ayi mǐtɔn mɛ é vúnvún kpé wɛ mǐ ɖè nɛ. (Luk. 6:45; 8:1) Enɛ wu ɔ, nùjlɛdonǔwu elɔ kplɔ́n mǐ ɖɔ enyi mǐ kpó ɖò wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn jla wɛ ɔ, “linsyɛnsyɛn [mǐ]tɔn nɔ zɔ́n, bɔ [mǐ] nɔ na sínsɛ́n.”

12. (a) Etɛ nùjlɛdonǔwu e Jezu na dó vǐwuntín kpo nǔkúndótɔ́ ɔ kpo wu é ka sixu kplɔ́n mǐ? (b) Nɛ̌ nùkplɔnmɛ enɛ ka cí nú we?

12 Etɛ nùjlɛdonǔwu e Jezu na dó vǐwuntín kpo nǔkúndótɔ́ ɔ kpo wu é ka sixu kplɔ́n mǐ? Ye d’alɔ mǐ bɔ mǐ mɔ nukúnnú jɛ mɛ ɖɔ sínsɛ́n nina mǐtɔn kún nɔ sín lee mɛ lɛ nɔ yí wɛn ɔ gbɔn ɖò xá mǐtɔn mɛ é wu ó. É nyɔ́ wà ɔ, gbejininɔ mǐɖesunɔ tɔn wu wɛ é nɔ sín. Pɔlu ɖɔ xó dó nugbǒ ɖokpo enɛ wu hwenu e é ɖɔ xó elɔ é: “Mɛ ɖokpo ɖokpo na mɔ lee é wà nǔ gbɔn ɔ sín ajɔ yí ɖò Mawu sí.” (1 Kɔ. 3:8) Ajɔ ɔ na sɔgbe xá azɔ̌ e è wà é, é nyí nǔ e mɛ azɔ̌ e è wà é tɔ́n kɔ dó é ǎ. Matilda, ee nyí gbexosin-alijitɔ́ ɖé sín xwè 20 ɖíe é ɖɔ: “Tuùntuùn ɖɔ Jehovah nɔ d’ajɔ mǐ nú gǎndido mǐtɔn lɛ nɔ dó xomɛhunhun nú mì.”

NƐ̌ MǏ KA SIXU SYƐNLǏN BO NA SÍNSƐ́N GBƆN?

13, 14. Sɔgbe xá Hlɔmanu lɛ 10:1, 2 ɔ, hwɛjijɔ tɛ lɛ wu Pɔlu ma ka jó gbè dó mɛ ɖěɖee nɔ gbɛ́ wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ é wu ǎ?

13 Etɛ ka na d’alɔ mǐ bɔ linsyɛnsyɛn mǐtɔn na zɔ́n, bɔ mǐ na kpó ɖò sínsɛ́n na wɛ? Lee mǐ ko ɖɔ wá yì gbɔn é ɔ, awakanmɛ kú Pɔlu ɖó Jwifu lɛ ɖótó wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn ǎ wutu. É ɖò mɔ̌ có, é jó gbè dó ye wu ǎ. Ðò nukɔnmɛ ɖò wema e Pɔlu wlan sɛ́dó Klisanwun e ɖò Hlɔma lɛ é mɛ ɔ, é ɖɔ lee nǔ cí n’i dó Jwifu enɛ lɛ wu é; ɖǒ ayi nǔ e é ɖɔ é wu: “Nǔ e ba  wɛ un ɖè kpo ayi ce bǐ kpo, bo ɖò byɔbyɔ ɖò Mawu sí wɛ nú Jwifu lɛ ɔ, wɛ nyí ɖɔ ye ni mɔ hwlɛngán. Ðó un hɛn ɔ, un na ɖekúnnu nú ye ɖɔ nǔ wà bo nyɔ́ ɖò Mawu sí sín akpàkpà ɖaxó ɖé ɖò ye jí; loɔ, ye ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ titewungbe ɔ ǎ.” (Hlɔ. 10:1, 2) Hwɛjijɔ e zɔ́n bɔ Pɔlu kpò ɖò sinsɛnzɔ́ tɔn wà wɛ é tɛ lɛ jí é ka tɛɖɛ̌?

14 Nukɔntɔn ɔ, Pɔlu ɖɔ nǔ e wu é kpó ɖò wɛn ɔ jla Jwifu lɛ wɛ é. “Nǔ e ba wɛ [é] ɖè kpo ayi [tɔn] bǐ kpo” é wɛ sísɛ́ ɛ. É nɔ jló è ɖò ayi mɛ ɖɔ Jwifu ɖé lɛ ni mɔ hwlɛngán. (Hlɔ. 11:13, 14) Wegɔ ɔ, Pɔlu ɖɔ xó dó ‘nǔ e é nɔ byɔ ɖò Mawu sí nú Jwifu lɛ’ é wu. É nɔ savo nú Mawu ɖò ɖɛ mɛ ɖɔ é ni d’alɔ Jwifu ɖokpo ɖokpo bonu ye ni yí wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn. Atɔngɔ ɔ, é ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Nǔ wà bo nyɔ́ ɖò Mawu sí sín akpàkpà ɖaxó ɖé ɖò ye jí.” É mɔ jijɔ ɖagbe ɖé lɛ ɖò mɛ lɛ sí. Pɔlu tuùn ɖɔ enyi è xlɛ́ ali akpàkpà e nɔ sɔ́ gbɛtɔ́ ayijlɔjlɔnɔ lɛ é ganji ɔ, ye sixu huzu ahwanvu Klisu tɔn kanɖodonǔwutɔ́ lɛ, lee é nyí gbɔn nú éɖesu é.

15. Nɛ̌ mǐ ka sixu wà nǔ Pɔlu ɖɔhun gbɔn? Nǎ kpɔ́ndéwú lɛ.

15 Nɛ̌ mǐ ka sixu wà nǔ Pɔlu ɖɔhun gbɔn? Nukɔntɔn ɔ, mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bɔ jlǒ syɛnsyɛn e mǐ ɖó bo na ba mɛɖebǔ e “ɖó ninɔmɛ ayi mɛ tɔn e jɛxa gbɛ̀ mavɔmavɔ lɛ é” na bú ǎ. Wegɔ ɔ, mǐ nɔ savo nú Jehovah ɖò ɖɛ mɛ ɖɔ é ni hun ayi ayijlɔjlɔnɔ lɛ tɔn. (Mɛ. 13:48, nwt; 16:14) Silvana, ee nyí gbexosin-alijitɔ́ ɖé sín xwè 30 mɔ̌ ɖíe é ɖɔ: “Cobonu un na byɔ xwé ɖé gbè ɖò fí e mǐ nɔ ɖekúnnu ɖè é ɔ, un nɔ xoɖɛ sɛ́dó Jehovah, bo nɔ byɔ ɖɔ é ni d’alɔ mì bonu má ɖó linlin ɖagbe.” Mǐ nɔ lɛ́ xoɖɛ sɛ́dó Mawu ɖɔ wɛnsagun lɛ ni xlɛ́ ali mǐ bonu mǐ na mɔ ayijlɔjlɔnɔ lɛ. (Mat. 10:11-13; Nǔɖe. 14:6) Ðǒ ayi nǔ e Robert e nyí gbexosin-alijitɔ́ ɖé sín xwè 30 jɛji ɖíe é ɖɔ é wu: “Azɔ̌ wiwa ɖó kpɔ́ xá wɛnsagun e tuùn nǔ e ɖò jijɛ wɛ ɖò gbɛzán xwétɔ́ lɛ tɔn mɛ é nɔ sɔ́ akpàkpà mì.” Atɔngɔ ɔ, mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na ɖó ayi jijɔ ɖagbe e mɛ lɛ ɖó é wu. Carl e nyí mɛxo agun tɔn ɖé, bo ko bló baptɛm sín xwè 50 jɛji ɖíe é ɖɔ: “Un nɔ ba nǔ kpɛví kpɛví ɖebǔ e sixu xlɛ́ ɖɔ mɛɖé ɖó jlǒ é, é sixu nyí nǔkiko yɛ́ɛ ɖé, mɛ kpinkpɔn kpo xomɛnyínyɔ́ kpo, alǒ, nǔ e è kanbyɔ dó nùjɔnǔ mɛ é ɖé.” Nugbǒ ɔ, Pɔlu ɖɔhun ɔ, mǐ sixu syɛnlǐn bo na sínsɛ́n.

“MA GƆN AZƆ̌ WÀ Ó”

16, 17. (a) Etɛ alixlɛ́mɛ e ɖò Nùnywɛtɔ́xó 11:6 mɛ é ka sixu kplɔ́n mǐ? (b) Nǎ kpɔ́ndéwú lee nǔkúndidozɔ́ mǐtɔn sixu wà ɖagbe nú mɛ ɖěɖee ɖò mǐ kpɔ́n wɛ lɛ é gbɔn é tɔn?

16 Enyi é na bo tlɛ cí ɖɔ wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn e jla wɛ mǐ ɖè é ma ɖò ayi mɛ byɔ nú mɛ lɛ wɛ ǎ ɔ, mǐ ɖó na sɔ́ nukún kpɛví dó kpɔ́n ɖagbe e wà wɛ nǔkúndidozɔ́ mǐtɔn ɖè é ǎ. (Xà Nùnywɛtɔ́xó 11:6.) Nugbǒ wɛ ɖɔ mɛ gègě nɔ ɖótó mǐ ǎ, amɔ̌, ye nɔ ɖó ayi mǐ wu. Ye nɔ ɖó ayi nǔsisɔ mǐtɔn e ɖò páan é, mɛ sísí mǐtɔn kpo nǔkiko yɛ́ɛ mǐtɔn kpo wu. Ðò nukɔnmɛ ɔ, nùwalɔ mǐtɔn sixu d’alɔ ye mɛ ɖé lɛ, bɔ ye sixu mɔ ɖɔ linlin e emi ɖó dó mǐ wu é kún sɔgbe ó. Sergio kpo Olinda kpo xó e mǐ ɖɔ wá yì é ɖó ayi huzuhuzu mɔhun wu.

17 Sergio ɖɔ: “Ðó azɔn wutu ɔ, mǐ yì tokplétɛn ɔ ǎ nú táan ɖé. Hwenu e mǐ wá lɛkɔ yì é ɔ, aligbɔntɔ́ lɛ kanbyɔ mǐ ɖɔ: ‘Etɛ ka jɛ. Mǐ jɛ dò mitɔn.’” Olinda ɖɔ gɔ́ na kpo nǔkiko yɛ́ɛ ɖé kpo ɖɔ: “Mɔ̌tokuntɔ́ lɛ bló alɔ nú mǐ, bɔ ye mɛ ɖé lɛ súxó sɛ́dó mǐ ɖɔ: ‘Mi kú dó azɔ̌!’ Ye tlɛ byɔ xójlawema mǐtɔn lɛ.” É kpaca asú kpo asì kpo ɔ ɖɔ nya ɖé nɔte ɖò kɛkɛví yetɔn kɔn, bo na ye folowa ɖé, bo dokú nú ye, ɖó azɔ̌ e wà wɛ ye ɖè é wu.

18. Etɛwu a ka kanɖeji bɔ “linsyɛnsyɛn [towe na] zɔ́n, bɔ [a na] na sínsɛ́n”?

18 É ɖò wɛn ɖɔ enyi mǐ vɛ́ ma ko gɔn nǔkún Axɔsuɖuto ɔ tɔn dó ǎ ɔ, mǐ ɖó alɔ ɖò “kúnnuɖiɖe nú gbɛtɔ́ lɛ bǐ” mɛ nɛ, b’ɛ ka xɔ akwɛ. (Mat. 24:14) Taji bǐ ɔ, tuùn e mǐ tuùn ɖɔ nǔ mǐtɔn nɔ nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ, ɖó é yí wǎn nú mɛ ɖěɖee “linsyɛnsyɛn yetɔn nɔ zɔ́n, bɔ ye nɔ na sínsɛ́n” lɛ é wutu é nɔ zɔ́n, bɔ mǐ nɔ ɖó awǎjijɛ ɖaxó!

^ akpá. 2 Jezu ɖesunɔ tuùn ɖɔ wɛn jijla nú “tò [mɛ]tɔn mɛ nu lɛ” vɛwǔ; xó nugbǒ ɖé wɛ bɔ Wɛnɖagbe-Wema wlantɔ́ ɛnɛ lɛ bǐ wlan.​—Mat. 13:57; Mak. 6:4; Luk. 4:24; Jaan 4:44.

^ akpá. 7 Nugbǒ wɛ ɖɔ ala e xó nùjlɛdonǔwu enɛ ɖɔ lɛ é dó gesí mɛ ɖěɖee na nɔ gbɛ̀ ɖò jixwé lɛ é, amɔ̌, nùkplɔnmɛ ɖé lɛ ɖò nùjlɛdonǔwu ɔ mɛ bɔ Mawu sɛntɔ́ lɛ bǐ na ɖu lè tɔn.

^ akpá. 9 Nugbǒ wɛ ɖɔ ‘sínsɛ́n nina’ lɛ́ kúnkplá jijɔ “e [gbigbɔ] nɔ na mɛ” é ɖiɖó, amɔ̌, ɖò xota elɔ kpo ee bɔ d’ewu é kpo mɛ ɔ, mǐ na ɖɔ xó dó lee mǐ na “sɔ́ nu mǐtɔn dó kpa susu nú nyikɔ [Mawu] tɔn,” alǒ jla Axɔsuɖuto ɔ gbɔn é jí.​—Ga. 5:22, 23; Ebl. 13:15.

^ akpá. 11 Ðò ninɔmɛ ɖevo lɛ mɛ ɔ, Jezu zán kpɔ́ndéwú nǔkúndido kpo nǔkún-yiya kpo tɔn dó tinmɛ nǔ kplɔnkplɔn mɛ lɛ bonu ye na huzu ahwanvu sín azɔ̌ ɔ.​—Mat. 9:37; Jaan 4:35-38.