Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, Mi Gbí Dɔn Ðò Awovi Nukɔn

Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, Mi Gbí Dɔn Ðò Awovi Nukɔn

“Mi fɔ ahwanfunnu e Mawu na mi lɛ bǐ kplá, bo na sixu nɔte ɖò mɔ e awovi nɔ ɖó nú mɛ lɛ nukɔn.”​—EFƐ. 6:11.

HAN LƐ: 79, 140

1, 2. (a) Etɛwu Klisanwun winnyawinnya lɛ ka nɔ kpéwú bo nɔ ɖu ɖò ahwanfunfun xá nùɖoyɛswímɛ nyanya lɛ jí? (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.) (b) Etɛ mǐ ka na ba dò na?

MƐSƐ́DÓ Pɔlu jlɛ́ gbɛzán Klisanwun tɔn mǐtɔn dó sɔja ɖěɖee kpannukɔn sɔja ɖevo lɛ bo ɖò ahwan fun xá ye wɛ é wu. É ɖò wɛn ɖɔ ahwan gbigbɔ tɔn fun wɛ mǐ ɖè. É ɖò mɔ̌ có, kɛntɔ́ mǐtɔn lɛ tíìn nugbǒ nugbǒ. Satáan kpo awovi tɔn lɛ kpo nyí ahwanfuntɔ́ azɔ̌tuùntɔ́, bo ɖó nùnywɛ tawun. È kpɔ́n tlolo ɔ, è sixu mɔ ɖɔ nukúnɖiɖo mǐtɔn d’ablu. Ðò taji ɔ, è sixu mɔ ɖɔ è na yawu kpé Klisanwun winnyawinnya lɛ wu. Nɛ̌ nukúnɖiɖo yetɔn ka sixu zɔ́n bɔ ye na ɖu ɖò nùɖoyɛswímɛ nyanya e hú hlɔnhlɔn gbɛtɔ́ lɛ é jí gbɔn? Nugbǒ ɔ wɛ nyí ɖɔ mɛ winnyawinnya lɛ sixu ɖu ɖ’eji, ye ka nɔ ɖu ɖ’eji nugbǒ! Etɛwu? Ðó ye “ba hlɔnhlɔn [ye]tɔn ɖò bǔ e [ye] ɖè ɖò Aklunɔ mɛ ɔ mɛ.” Amɔ̌, ye nɔ wà nǔ hú hlɔnhlɔn Mawu tɔn biba. Ye nɔ sɔ́ ahwannú bǐ. Sɔja e è kplɔ́n azɔ̌ ganji lɛ é ɖɔhun ɔ, ye nɔ “fɔ ahwanfunnu e Mawu na [ye] lɛ bǐ kplá.”​—Efɛzinu lɛ 6:10-12.

2 Hwenu e Pɔlu ɖò nùjlɛdonǔwu enɛ tinmɛ wɛ é ɔ, vlafo ahwanfunnu e sɔja Hlɔma tɔn lɛ nɔ fɔ kplá é wɛ na ko ɖò ayi mɛ n’i. (Mɛ. 28:16) Mi nú mǐ ni kpɔ́n nǔ e wu nùjlɛdonǔwu enɛ dó sɔgbe é.  Hwenu e mǐ na ɖò mɔ̌ wà wɛ é ɔ, ɖǒ ayi nǔ e mɛ winnyawinnya ɖé lɛ ɖɔ dó wuvɛ̌ kpo lè kpo ɖěɖee è nɔ mɔ hwenu e è fɔ ahwanfunnu gbigbɔ tɔn lɛ ɖokpo ɖokpo kplá é wu.

A ka fɔ ahwanfunnu towe lɛ bǐ kplá à?

“NUGBǑ . . . NYÍ GǑJIBLANÚ”

3, 4. Nɛ̌ nugbǒ e ɖò Biblu mɛ é ka cí gǒjiblanú ahwanfuntɔ́ Hlɔma tɔn tɔn ɖé ɖɔhun gbɔn?

3 Efɛzinu lɛ 6:14. Sɔja Hlɔma tɔn ɖé sín gǒjiblanú nɔ ɖó gan kpacakpaca ɖé lɛ, bɔ gan enɛ lɛ nɔ cyɔn alɔ alin tɔn jí. È sɔnǔ na bonu é na ɖè ahwanfunnu e sɔja ɖé fɔ kplá sín abɔ̌ta wá alinkan lɛ é sín kpinkpɛn kpò. Gǒjiblanú ɔ lɛ́ ɖó nùwlínú syɛnsyɛn ɖé lɛ, bɔ ye nɔ hɛn sɔja ɔ sín hwǐ kpo jivǐ kpo. Enyi sɔja ɖé sìn gǒjiblanú tɔn ganji ɔ, é sixu ɖeji bo gbí dɔn ɖò ahwangbenu.

4 Mɔ̌ ɖokpo ɔ, nugbǒ ɖěɖee mǐ nɔ kplɔ́n ɖò Xó Mawu tɔn mɛ lɛ é nɔ cyɔn alɔ mǐ jí sín nùkplɔnmɛ adingban tɔn ɖěɖee sixu wà nǔ dó mǐ wu ɖò gbigbɔ lixo lɛ é sí. (Jaan 8:31, 32; 1 Jaan 4:1) Bǎ e mɛ mǐ ɖó wanyiyi nú nugbǒ ɖěɖee gosin Mawu gɔ́n lɛ é ɖó é ɔ, bǎ enɛ mɛ wɛ é nɔ bɔwǔ nú mǐ bɔ mǐ na sɔ́ “ganwu” mǐtɔn dó ɖó, enɛ wɛ nyí gbɛzinzan sɔgbe xá nugbodòdó jlɔjlɔ Mawu tɔn lɛ. (Ðɛh. 111:7, 8; 1 Jaan 5:3) Gɔ́ na ɔ, enyi nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e mǐ ɖó dó nugbǒ e ɖò Xó Mawu tɔn mɛ lɛ é jí é zawě ganji ɔ, mǐ sixu gbí dɔn kpo jiɖiɖe kpo bo jɛhun dó ye jí ɖò gbeklanxamɛtɔ́ lɛ nukɔn.​—1 Pi. 3:15.

5. Etɛwu mǐ ka ɖó na nɔ ɖɔ nugbǒ?

5 Enyi nugbǒ Biblu tɔn jinjɔn ayǐ ganji ɖò ayi mǐtɔn mɛ ɔ, é na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na zán gbɛ̀ sɔgbe kpo é kpo, bo na nɔ ɖɔ nugbǒ hwebǐnu. Etɛwu mǐ ka na nyì alɔ nú adingban ɖiɖó? Ðó adingban ɖiɖó nyí ahwanlyannu e Satáan nɔ zán, b’ɛ nɔ w’azɔ̌ tawun é ɖokpo. Adingban ɖiɖó nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ e ɖó é kpo mɛ e ɖi nǔ na lɛ é kpo bǐ wu. (Jaan 8:44) Enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na zán nǔwukpikpé e gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ ɖé ɖó lɛ é bǐ, bo tɛ́n kpɔ́n bo nyì alɔ nú adingban ɖiɖó. (Efɛ. 4:25) Amɔ̌, é sixu vɛwǔ. Abigail, ee ɖó xwè 18 é ɖɔ: “Nugbǒɖiɖɔ hwebǐnu sixu cí nǔ e ma ɖò dandan ǎ é ɖɔhun, ɖò taji ɔ, hwenu e adingban ɖiɖó sixu zɔ́n bɔ è na tɔ́n sín ninɔmɛ vɛwǔ ɖé mɛ é.” Bɔ etɛwu é ka nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ ɖɔ nugbǒ hwebǐnu lo? É ɖɔ: “Enyi un ɖɔ nugbǒ ɔ, un nɔ ɖó ayixa mímɛ́ ɖé ɖò Jehovah nukɔn. Bɔ mɛjitɔ́ ce lɛ kpo xɔ́ntɔn ce lɛ kpo nɔ tuùn ɖɔ emi sixu ɖeji dó wǔ yè.” Victoria, ee ɖó xwè 23 é ɖɔ: “Enyi a nɔ ɖɔ nugbǒ bo nɔ jɛhun dó nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é jí ɔ, è sixu dó xɛsi we. Amɔ̌, a ka na mɔ lè nukúnɖeji lɛ ɖ’emɛ hwebǐnu: A na ɖó jiɖiɖe, a na nɔ mɔ ɖɔ emi sɛkpɔ Jehovah d’eji, bɔ mɛ ɖěɖee yí wǎn nú we lɛ é na nɔ lɛ́ sí we.” É ɖò wɛn ɖɔ é jɛxa ɖɔ “nugbǒ ni nyí gǒjiblanú ɖò alin mitɔn” hwebǐnu.

Nugbǒ nyí gǒjiblanú (Kpɔ́n akpáxwé 3-5)

“HWƐJIJƆ . . . NYÍ GANWU”

6, 7. Etɛwu hwɛjijɔ ka cí ganwu ɖé ɖɔhun?

6 Ganwu alɔkpa e sɔja Hlɔma tɔn ɖé nɔ dó ɖò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ é ɖokpo wɛ nyí ee è sɔ́ gan kpabakpaba ɖé lɛ ɖó ayimimlɔ bo bló bɔ ɖě byɔ ɖ’emɛ é. Gan enɛ lɛ ɔ, è nɔ nya bɔ ye nɔ sɔgbe xá sɔja ɔ, bɔ è nɔ zán anyǔkán ɖé dó lɔn ye ɖó kpɔ́. Nǔ mlɛgán ɖɔhun ɖé kpo gan e nɔ dɔn nǔ cá é ɖé kpo wɛ è nɔ zán dó wà enɛ. Agbaza sɔja ɔ tɔn e gosin abɔ̌ta wá alinkan é ɔ, gan enɛ lɛ e è sɔ́ anyǔkan dó lɔn na é nɔ bú bǐ. Awu alɔkpa enɛ nɔ zɔ́n bɔ sɔja ɖé nɔ sixu sɛ̀ tɛn ganji ǎ, bo nɔ byɔ ɖɔ é ni nɔ kpɔ́n hwɛhwɛ ɖɔ gan lɛ ka kpó ɖò tɛn yetɔn mɛ ganji à jí. Amɔ̌, é nɔ zɔ́n bɔ hwǐ e è na xú i é alǒ gǎ e è na da dó è é na byɔ hǔn tɔn, alǒ wǔjɔnú ɖěɖee zɔ́n bɔ é ɖò gbɛ̀ é ɖě mɛ ǎ.

7 Nùjlɛdonǔwu enɛ e xlɛ́ lee nugbodòdó Jehovah tɔn lɛ sixu cyɔn alɔ ayi mǐtɔn jí gbɔn é sɔgbe kpɔ́n! (Nùx. 4:23) Lee sɔja ɖé ma na jó ganwu e gan tɔn lɛ syɛn ganji é dó, bo na dó ee gan tɔn lɛ ma syɛn sɔmɔ̌ ǎ é gbɔn é ɔ, mɔ̌ wɛ mǐ ma ɖó na xò nugbodòdó Jehovah tɔn lɛ nyì kɛ́n, bo sɔ́ nǔ e sɔgbe ɖò nukún mǐɖesunɔ tɔn mɛ é ǎ gbɔn é nɛ. Nǔ e mǐ nɔ lin ɖɔ é sɔgbe lɛ é ɔ, xó nɔ ɖ’ewu tawun, ye sixu zɔ́n  bonu mǐ mɔ alɔcyɔnmɛji e sín hudo mǐ ɖó é ǎ. (Nùx. 3:5, 6) Enɛ wu ɔ, hwɛhwɛ ɔ, mǐ nɔ kpɔ́n ɖɔ nugbodòdó e Jehovah na mǐ lɛ é ka tɛ́ cí ayi mǐtɔn wu gbánwún gbánwún à jí.

8. Etɛwu é ka jɛxa ɖɔ è ni tɛ́ dó nugbodòdó Jehovah tɔn lɛ wu?

8 A ka nɔ mɔ hweɖelɛnu ɖɔ nugbodòdó Jehovah tɔn lɛ nɔ kpɛn agban we, alǒ ɖó dogbó nú mɛɖesúsínínɔ towe wɛ à? Daniel, ee ɖó xwè 21 é ɖɔ: “Mɛ̌si ce lɛ kpo azɔ̌mɛvigbɛ́ ce lɛ kpo nɔ ko mì, ɖó un nɔ zán gbɛ̀ sɔgbe xá nugbodòdó Biblu tɔn lɛ wutu. Nú hwenu ɖé ɔ, un sɔ́ ɖeji [dó nugbodòdó lɛ wu] ǎ bɔ awakanmɛ lɛ́ kú mì.” Nɛ̌ é ka ɖu ɖ’eji gbɔn? É ɖɔ: “Un wá mɔ lè ɖěɖee ɖò gbɛzinzan sɔgbe xá nugbodòdó Jehovah tɔn lɛ mɛ é. Xɔ́ntɔn ce enyíì ɖé lɛ jɛ gěe nu jí; ye mɛ ɖevo lɛ jó azɔ̌mɛ dó. Lee gbɛ̀ yetɔn huzu gbɔn é blawu tawun. Jehovah nɔ cyɔn alɔ mǐ jǐ tawun.” Madison, ee ɖó xwè 15 é ɖɔ: “Nugbodòdó Jehovah tɔn lɛ wu títɛ́dó kpo nǔ ma wà sɔgbe xá nǔ e gbɛ̌ ce lɛ lin ɖɔ é nyɔ́, alǒ hwɛ́n é kpo vɛwǔ nú mì.” Nɛ̌ é ka ɖu ɖ’eji gbɔn? “Un nɔ flín nyiɖée ɖɔ un ɖó nyikɔ Jehovah tɔn ɖò ta, bɔ tɛnkpɔn lɛ nyí ali e nu Satáan na gbɔn bo wlí mì é. Enyi un ɖu ɖò nǔ e ɖí xwi xá wɛ un ɖè é ɖé jí ɔ, un nɔ vo ɖò nyiɖée mɛ hugǎn.”

Hwɛjijɔ nyí ganwu (Kpɔ́n akpáxwé 6-8)

“KÀN ÐÓ DÓ WƐNÐAGBE E NƆ NA FÍFÁ MƐ Ɔ JLÁJLÁ WU . . . NYÍ AFƆKPA ÐÒ AFƆ MITƆN”

9-11. (a) Afɔkpa nùjlɛdonǔwu tɔn tɛ Klisanwun lɛ ka nɔ sɔ́ dó? (b) Etɛ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na nɔ vo ganji hwenu e mǐ ɖò wɛnɖagbe ɔ jla wɛ é?

9 Efɛzinu lɛ 6:15. Sɔja Hlɔma tɔn ɖé ma dó afɔkpa tɔn lɛ ǎ ɔ, é ɖò gbesisɔmɛ bo na ɖi zɔnlin yì ahwan ǎ nɛ. Anyǔ atɔn wɛ è nɔ tɔ̀ kplé bo dó bló afɔkpa enɛ lɛ na, b’ɛ zɔ́n bɔ afɔkpa ɔ nɔ hɛn afɔ tɔn lɛ ganji. Afɔkpa enɛ nɔ dɔ́ji, bo nɔ nyɔ́ dó tawun.

10 Afɔkpa e sɔja Hlɔma tɔn lɛ nɔ dó ɖò ahwan hwenu é ɖɔhun ɔ, Klisanwun lɛ nɔ dó afɔkpa nùjlɛdonǔwu tɔn ɖé, bɔ é nɔ d’alɔ ye bɔ ye nɔ jla fífá wɛn ɔ. (Eza. 52:7; Hlɔ. 10:15) É ɖò mɔ̌ có, é nɔ byɔ akɔnkpinkpan cobɔ è na ɖɔ xó hwenu e ali tɔn hun nú mɛ é. Roberto, ee ɖó xwè 20 é ɖɔ: “Xɛsi nɔ ɖi mì dó kúnnuɖiɖe nú wemaxɔmɛvigbɛ́ ce lɛ wu. Un mɔ ɖɔ winnya nɔ hu mì. Nú un kpɔ́n gudo sɛ́dó ɔ, un tuùn nǔ e wu winnya ɖó na hu mì é ǎ. Amɔ̌ dìn ɔ, kpo awǎjijɛ kpo wɛ un nɔ ɖekúnnu nú gbɛ̌ ce lɛ.”

11 Mɛ winnyawinnya gègě mɔ ɖɔ enyi emi sɔnǔ ganji bo na dó jla wɛnɖagbe ɔ ɔ, emi nɔ vo hugǎn dó wà mɔ̌. Etɛ a ka sixu wà bo na dó ɖò gbesisɔmɛ na? Julia, ee ɖó xwè 16 é ɖɔ: “Un nɔ fɔ wema mǐtɔn lɛ dó azɔ̌mɛ sáki ce mɛ, bo nɔ ɖótó linlin wemaxɔmɛvigbɛ́ ce lɛ tɔn lɛ kpo nǔ e ye ɖi nǔ na lɛ é kpo. Enɛ ɔ, un nɔ kpéwú bo nɔ lin tamɛ dó nǔ e na d’alɔ ye é wu. Enyi un sɔnǔ ɔ, un nɔ kpéwú bo nɔ ɖɔ xó nú ye dó nǔ e na hɛn lè wá nú ye tawun lɛ é jí.” Makenzie, ee ɖó xwè 23 é ɖɔ: “Enyi a nɔ nyɔ́ xomɛ, bo lɛ́ nyí tóɖómɛtɔ́ ɖagbe ɔ, a na kpéwú bo ɖó linlin ɖé dó nǔ e gbɛ̌ towe lɛ ɖò xwi ɖí xá wɛ é wu. Un nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ xà wema e è ɖetɔ́n nú mɛ winnyawinnya lɛ é bǐ. Mɔ̌ mɛ ɔ, un sixu xlɛ́ ali gbɛ̌ ce lɛ yì nǔ e ɖò Biblu mɛ, alǒ jw.org jí lɛ é ɖé kɔn dó d’alɔ ye.” Lee xó enɛ lɛ xlɛ́ gbɔn é ɔ, bǎ e mɛ a nɔ sɔnǔ bo na jla wɛnɖagbe ɔ ɖó é ɔ, bǎ enɛ mɛ wɛ afɔkpa nùjlɛdonǔwu tɔn ɔ na tɛ́ dó afɔ towe lɛ wu ganji ɖó.

Kàn ɖó dó wɛnɖagbe wu nyí afɔkpa (Kpɔ́n akpáxwé 9-11)

“NÙÐIÐI . . . NYÍ GǍGLÓNÚ”

12, 13. Ðɔ “gǎ myɔnɔ” e Satáan sixu zán dó wǔ we é ɖé lɛ.

12 Efɛzinu lɛ 6:16. “Gǎglónú” ee ahwanfuntɔ́ Hlɔma tɔn lɛ nɔ hɛn é ɖó gblǒ zɛɛn ga zɛɛn webɔ webɔ, bo nɔ bú ahwanfuntɔ́ ɔ sín abɔ̌ta kaka yì koli. É nɔ zán dó cyɔn alɔ éɖée jí sín ahwanfunnu kpo gǎ tobutobu e è na da dó è é kpo sí.

13 “Gǎ myɔnɔ” e Satáan sixu zán dó wǔ we é ɖé lɛ wɛ nyí adingban ɖěɖee è nɔ ɖó dó Jehovah wu lɛ é; è nɔ ɖɔ ɖɔ Jehovah kún nɔ kpé nukún dó wu we ó, lé é kún yí wǎn nú we ó.  Ida, ee ɖó xwè 19 é ɖí xwi xá linlin e é nɔ ɖó ɖɔ emi kún hwɛ́n nǔtí ó é. É ɖɔ: “Hwɛhwɛ ɔ, un nɔ mɔ ɖɔ Jehovah kún sɛkpɔ mì ó, é kún ka lɛ́ ba na nyí Xɔ́ntɔn ce ó.” Nɛ̌ é ka ɖí xwi xá linlin enɛ gbɔn? Ida ɖɔ: “Kplé lɛ nɔ na hlɔnhlɔn nùɖiɖi ce tawun. Ð’ayǐ ɔ, un nɔ na xósin ɖò kplé lɛ jí gbeɖé ǎ, bo nɔ jinjɔn ayǐ kpowun, ɖó un nɔ lin ɖɔ mɛɖebǔ kún na ba na ɖótó nǔ e un ɖó bo na ɖɔ é ó. Amɔ̌ dìn ɔ, un nɔ sɔnǔ nú kplé lɛ bo nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na na xósin azɔn wè, alǒ atɔn. É vɛwǔ, amɔ̌, nú un bló mɔ̌ ɔ, un nɔ mɔ nyiɖée mɛ. Nɔví sunnu lɛ kpo nɔví nyɔnu lɛ kpo nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ tawun. Nú un lɛkɔ sín kplé tɛgbɛ ɔ, un nɔ mɔ ɖɔ Jehovah yí wǎn nú mì.”

14. Nugbǒ tɛ jí Ida sín tan ka tɛɖɛ̌?

14 Tan Ida tɔn xlɛ́ nugbǒ taji ɖé: Gǎglónú e è nɔ na ahwanfuntɔ́ ɖé é ɖó jlɛ̌, amɔ̌, jlɛ̌ e nùɖiɖi mǐtɔn sín gǎglónú ɖó é sixu ɖekpo alǒ jɛji. Mǐɖesu wɛ na ɖɔ. (Mat. 14:31; 2 Tɛ. 1:3) Kpɔ́n lee é ɖò taji ɖɔ mǐ ni nɔ ɖò nùɖiɖi mǐtɔn hɛn lidǒ wɛ sɔ́ é!

Nùɖiɖi nyí gǎglónú (Kpɔ́n akpáxwé 12-14)

“HWLƐNGÁN . . . NYÍ GANGBÁKÚN”

15, 16. Nɛ̌ nukúnɖiɖo ka cí gangbákún ɖé ɖɔhun gbɔn?

15 Efɛzinu lɛ 6:17. È sɔnǔ nú gangbákún e ahwanfuntɔ́ Hlɔma tɔn lɛ nɔ xwè é, bonu é na ɖó gǎ alǒ nǔ mɔhun e è na da dó ahwanfuntɔ́ ɔ sín ta, kɔ kpo nukúnmɛ kpo é te. Gangbákún ɖé lɛ nɔ ɖó awa ɖé, bɔ sɔja ɖé sixu hɛn dó alɔ mɛ.

16 Lee gangbákún ɖé nɔ nya xɛ ɖò sɔja ɖé sín ta jí gbɔn é ɔ, mɔ̌ wɛ “hwlɛngán e ɖó nukún” wɛ mǐ ɖè ɔ nɔ cyɔn alɔ linlin mǐtɔn kpo nǔwukpikpé tamɛ linlin tɔn mǐtɔn kpo jí  gbɔn ɔ nɛ. (1 Tɛ. 5:8; Nùx. 3:21) Nukúnɖiɖo nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ sɔ́ ayi mǐtɔn ɖó akpá Mawu tɔn lɛ jí, bo nɔ d’alɔ mǐ, bɔ mǐ nɔ kpɔ́n tagba mǐtɔn lɛ ɖò ali e sɔgbe é nu. (Ðɛh. 27:1, 14; Mɛ. 24:15) Amɔ̌, enyi mǐ ba ɖɔ “gangbákún” mǐtɔn ni w’azɔ̌ ganji ɔ, mǐ ɖó na xwè dó ta, mǐ na hɛn dó alɔ mɛ ǎ.

17, 18. (a) Nɛ̌ Satáan ka sixu blɛ́ mǐ, bɔ mǐ na ɖè gangbákún mǐtɔn gbɔn? (b) Nɛ̌ mǐ ka sixu xlɛ́ gbɔn ɖɔ mɛblɛ́blɛ́ Satáan tɔn kún flú mǐ ó?

17 Nɛ̌ Satáan ka sixu blɛ́ mǐ bɔ mǐ na ɖè gangbákún mǐtɔn gbɔn? Kpɔ́n lee é wà nǔ xá Jezu gbɔn é. É ɖò wɛn ɖɔ Satáan tuùn ɖɔ nukúnɖiɖo Jezu tɔn wɛ nyí ɖɔ é na wá kp’acɛ dó gbɛtɔ́ lɛ jí. Amɔ̌, Jezu ɖó na nɔte kaka jɛ hwenu e Jehovah ɖó dó é. Jɛ nukɔn nú enɛ ɔ, é ɖó na jiya bo kú hwɛ̌. Enɛ wu ɔ, Satáan byɔ Jezu ɖɔ é ni bló bonu nukúnɖiɖo tɔn ni yawu jɛnu. Satáan ɖɔ n’i ɖɔ enyi é ɖèkɔ́ nú emi ɔ, é sixu ɖó nǔ enɛ lɛ bǐ, b’ɛ kún ka na nɔ lìnlín mɛ ó. (Luk. 4:5-7) Mɔ̌ ɖokpo ɔ, Satáan tuùn ɖɔ Jehovah na na mǐ nǔ agbaza tɔn lɛ ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ. Amɔ̌, mǐ ɖó na nɔte, bo na lɛ́ jiya dìn hwɛ̌. Enɛ wu ɔ, Satáan nɔ hun ali mɛblɛ́blɛ́ tɔn lɛ ɖó nuvo nú mǐ, bonu mǐ ni ɖu gbɛ̀ mɔhun sín vivǐ dìn. É jló ɖɔ mǐ ni nya nǔɖokan lɛ gbé jɛ nukɔn, bo ɖó bǐ dìn. Satáan nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni nya Axɔsuɖuto ɔ sín nǔ lɛ gbé gbɔn gudo.​—Mat. 6:31-33.

18 Klisanwun winnyawinnya gègě ɖɔhun ɔ, Kiana e ɖó xwè 20 é lɔn nú mɛblɛ́blɛ́ enɛ flú i ǎ. É ɖɔ: “Un tuùn ɖɔ nǔ ɖokpo e na ɖeɖɛ tagba mǐtɔn lɛ bǐ é wɛ nyí Axɔsuɖuto Mawu tɔn.” Nɛ̌ nukúnɖiɖo syɛnsyɛn enɛ ka wà ɖagbe nú linlin tɔn kpo nǔwiwa tɔn lɛ kpo gbɔn? É ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Nukúnɖiɖo Palaɖisi tɔn d’alɔ mì, bɔ un sɔ́ nǔ agbaza tɔn lɛ gbé nyinya ɖó kɛ́n ɖokpo. Un nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na zán nǔwukpikpé ce lɛ nú ɖagbe nyiɖesunɔ tɔn, alǒ ba kàn dó kàn jí ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, un nɔ zán hwenu ce kpo hlɔnhlɔn ce kpo dó nǔ gbigbɔ tɔn lɛ gbé nyinya mɛ.”

Hwlɛngán nyí gangbákún (Kpɔ́n akpáxwé 15-18)

MAWUXÓ Ɔ, “HWǏ E [GBIGBƆ MÍMƐ́] SƆ́ DÓ ALƆ MƐ NÚ MI É”

19, 20. Nɛ̌ mǐ ka sixu bló gbɔn bɔ nǔwukpikpé Biblu zinzan tɔn mǐtɔn na kpɔ́n te d’eji?

19 Hwǐ e ahwanfuntɔ́ Hlɔma tɔn lɛ nɔ zán ɖò táan e mɛ Pɔlu wlan wema-sɛ́dó-mɛ tɔn é sín ga nɔ ɖó santimɛtlu 50 mɔ̌, bɔ è sɔnǔ na bonu è na huzu kpannukɔn kɛntɔ́ mɛtɔn bo kpé ahwan xá ɛ. Hwɛjijɔ e wu sɔja Hlɔma tɔn lɛ nyɔ́ ahwan fun ganji é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ ye nɔ zán ahwanfunnu yetɔn lɛ ayihɔngbe ayihɔngbe.

20 Pɔlu jlɛ́ Xó Mawu tɔn dó hwǐ ɖé wu, bɔ Jehovah na mǐ. Amɔ̌, mǐ ɖó na kplɔ́n, bo nyɔ́ zán ganji hwenu e mǐ ɖò hun jɛ dó nǔ e mǐ ɖi nǔ na lɛ é jí wɛ, alǒ ɖò linlin mǐɖesunɔ tɔn jlaɖó wɛ é. (2 Kɔ. 10:4, 5; 2 Tim. 2:15) Nɛ̌ a ka sixu bló gbɔn bɔ nǔwukpikpé towe lɛ na kpɔ́n te d’eji? Sebastian, ee ɖó xwè 21 é ɖɔ: “Nú un ɖò Biblu xà wɛ ɔ, un nɔ wlan wemafɔ Biblu tɔn ɖokpo sín wemata e un xà lɛ é bǐ mɛ ɖ’ayǐ. Un xò wemafɔ e un yí wǎn na ganji lɛ é kplé. Mɔ̌ mɛ ɔ, un nɔ mɔ ɖɔ linlin Jehovah tɔn má dó mì hugǎn.” Daniel e xó mǐ ɖɔ ɖò bǐbɛ̌mɛ é ɖɔ: “Nú un ɖò Biblu xà wɛ ɔ, un nɔ cyan wemafɔ ɖěɖee un lin ɖɔ é na d’alɔ mɛ e un nɔ mɔ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ lɛ é é. Un mɔ ɖɔ enyi mɛ lɛ ɖó ayi wu ɖɔ akpàkpà nɔ sɔ́ mɛ dó Biblu wu, bonu è nɔ lɛ́ wà nǔ e wu è kpé é bǐ dó d’alɔ ye ɔ, ye nɔ yí mɛ ganji.”

Hwǐ e gbigbɔ mímɛ́ sɔ́ dó alɔ mɛ nú mi é (Kpɔ́n akpáxwé 19-20)

21. Etɛwu é ma ka byɔ ɖɔ mǐ ni jó mǐɖée dó nú Satáan kpo awovi tɔn lɛ kpo ni dó xɛsi mǐ ǎ?

21 Lee mɛ winnyawinnya e xó mǐ ɖɔ ɖò xota elɔ mɛ lɛ é xlɛ́ gbɔn é ɔ, é byɔ ɖɔ mǐ ni jó mǐɖée dó nú Satáan kpo awovi tɔn lɛ kpo ni dó xɛsi mǐ ǎ. Ye dó xɛsi nugbǒ, amɔ̌, è sixu ɖu ɖò ye jí. Ye hɛn ɔ, ye na kú. Zaanɖé dìn ɖò Axɔsuɖuɖu Xwè Afatɔ́n tɔn Klisu tɔn hwenu ɔ, è na yí acɛ sín ye sí bǐ mlɛ́mlɛ́, bɔ enɛ gudo ɔ, è na sú kún yetɔn dó. (Nǔɖe. 20:1-3, 7-10) Mǐ tuùn kɛntɔ́ mǐtɔn, wlɛnwín tɔn lɛ kpo linlin tɔn lɛ kpo. Kpo alɔdo Jehovah tɔn kpo ɔ, mǐ sixu gbí dɔn ɖò nukɔn tɔn!