ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Mai 2018

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 9 juillet jɛ 5 août 2018 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

TAN GBƐZÁN TƆN

Nǔ lɛ Bɛ́ Wǔɖéwúɖé, Bɔ Vivɔnu Tɔn ka Wá Nyɔ́ Tawun

Ninɔmɛ e mɛ Samuel Herd sù ɖè é nyɔ́ sɔmɔ̌ ɖò agbaza lixo, é ɖò mɔ̌ có, ɖò xwè lɛ gblamɛ ɖò nukɔnmɛ ɔ, é mɔ nyɔna e é ma tlɛ sixu lin gbeɖé ǎ lɛ é.

Fífá: Nɛ̌ A ka Sixu Mɔ Gbɔn?

Ðó mǐ ɖò gbɛ̀ e wlú é ɖé mɛ wutu ɔ, mǐ ɖó na dó gǎn tawun cobo na mɔ fífá. Xó Mawu tɔn sixu d’alɔ mǐ.

Jehovah Yí Wǎn nú Mɛ Ðěɖee “Linsyɛnsyɛn Yetɔn Nɔ Zɔ́n, Bɔ Ye Nɔ Na Sínsɛ́n” lɛ É

Enyi mǐ nɔ ɖekúnnu ɖò fí ɖěɖee mɛ lɛ ma nɔ yí wɛn mǐtɔn ganji ǎ ɖè lɛ é ɔ, awakanmɛ sixu kú mǐ. É ɖò mɔ̌ có, sinsɛnzɔ́ mǐ bǐ tɔn sixu na sínsɛ́n.

Nǔ E Wu Mǐ Nɔ “Na Sínsɛ́n Gègě” É

É ɖò taji ɖɔ mǐ ni hɛn nǔ e wu mǐ nɔ jla wɛn ɔ é ayi mɛ ganji.

Tuùn Kɛntɔ́ Towe

Mǐ dɛ́n linlin alǒ wlɛnwín Satáan tɔn lɛ ǎ.

Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, Mi Gbí Dɔn Ðò Awovi Nukɔn

Mǐ bǐ wɛ ɖò ahwan gbigbɔ tɔn ɖé fun wɛ. È sixu mɔ ɖɔ è na yawu kpé mɛ winnyawinnya lɛ wu, amɔ̌, è sɔ́ ahwannú nú ye.

Nǔkún-Yiya Wɔbuwɔbu Ðé!

Ðò xá ɖé mɛ ɖò Ukraine, ɛnɛvlɔɖó mɛ e ɖò finɛ lɛ é tɔn wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn!