Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Sɔ Ylɔ̌ Kpɛngbe ɔ Tɔn Égbé

Sɔ Ylɔ̌ Kpɛngbe ɔ Tɔn Égbé

MǏ BǏ ganjɛwu ɖɔ Jehovah ɖò ali xlɛ́ togun tɔn wɛ, bo lɛ́ ɖò gudo n’i ɖò “azǎn gudogudo tɔn” elɔ lɛ mɛ. (2 Tim. 3:1) Amɔ̌, mǐ mɛ bǐ wɛ ɖó na setónú nú Jehovah. Mǐ sixu jlɛ́ ninɔmɛ mǐtɔn dó ninɔmɛ e mɛ Izlayɛli-ví lɛ nɔ ɖò gbetótló mɛ é wu. Ye ɖó na sɔ ylɔ̌ kpɛngbe ɔ tɔn.

Jehovah ɖɔ nú Mɔyizi ɖɔ é ni zé kpatagan dó tun kpɛn we, bonu “è na nɔ kwín dó ylɔ́ togun ɔ kplé, abǐ è na nɔ kwín bɔ akɔta tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ na nɔ jɛ ali.” (Kɛ́n. 10:2) Vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ ɖó na nɔ kwín kpɛn ɔ ɖò ali vovo nu, bo na dó xlɛ́ nǔ e togun ɔ ɖó na wà é. (Kɛ́n. 10:3-8) Égbé ɔ, è nɔ xlɛ́ ali togun Mawu tɔn ɖò ali gegě nu. Mǐ ni kpɔ́n ali e nu è nɔ xlɛ́ ali mǐ ɖè é atɔn, bo sɔ́ jlɛ́ dó kpɛngbe hwexónu tɔn lɛ wu. Égbé ɔ, è nɔ ylɔ́ togun Mawu tɔn nú kpléɖókpɔ́ lɛ, è nɔ kplɔ́n azɔ̌ nukúnkpénuwutɔ́ lɛ, bo nɔ lɛ́ bló huzuhuzu lɛ ɖò tuto yɛhwexɔ́suɖuto ɔ tɔn lɛ mɛ nú agun lɛ bǐ.

HWENU E È YLƆ́ MǏ NÚ KPLÉÐÓKPƆ́ LƐ É

Enyi Jehovah ba ɖɔ “agun ɔ bǐ” ni kplé ɖò Goxɔ ɔ sín ali zǎnzǎnhweji tɔn ɔ nu ɔ, vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ nɔ kwín kpɛn we lɛ bǐ. (Kɛ́n. 10:3) Akɔta e ɖó gɔnu ɛnɛ lɛlɛ̌ dó Goxɔ ɔ é bǐ nɔ sè kpɛngbe enɛ lɛ. Mɛ e ɖó gɔnu sɛkpɔ́ Goxɔ ɔ sín ali nu lɛ é sixu sɔ ylɔ̌ ɔ ɖò cɛju yɔywɛ ɖé gudo. Mɛ ɖevo lɛ ɖò zɔ tawun, b’ɛ sixu byɔ hwenu kpo hlɔnhlɔn kpo ɖò ye sí tawun, cobɔ ye na wá. Ðebǔ wɛ é na bo nyí ɔ, Jehovah ba ɖɔ mɛ ni kplé, bo ɖu lè tɔn.

Égbé ɔ, mǐ nɔ kplé ɖò Goxɔ ɖé nukɔn ǎ, amɔ̌, è nɔ ylɔ́ togun Mawu tɔn nú kplé ɖé lɛ. Kpléɖókpɔ́ ɖaxó lɛ kpo nǔwiwa bǔnɔ ɖevo lɛ kpo ɖò kplé enɛ lɛ mɛ, bɔ mǐ nɔ mɔ nǔkplɔnmɛ kpo alixlɛ́mɛ taji lɛ kpo ɖò kplé enɛ lɛ tɛnmɛ. Gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ɔ, togun Jehovah tɔn nɔ ɖu vivǐ tuto ɖokpo ɔ tɔn. É nɔ víví nú mɛ ɖěɖee sɔ ylɔ̌ ɔ bo yì nǔwiwa enɛ lɛ tɛnmɛ lɛ é ɖɔ ye ɖò togun awǎjijɛnɔ ɖé mɛ. Fí e mɛɖé lɛ nɔ gosin é nɔ lín tawun hú mɛ ɖevo lɛ tɔn. Amɔ̌, mɛ ɖěɖee nɔ yì dò tɔn mɛ lɛ é nɔ mɔ ɖɔ gǎn e emi dó lɛ é kún gú emi ó.

Bɔ kánɖó ɖěɖee ɖò gblolo mɛ tawun bɔ nɔtɛn kpléɖókpɔ́ tɔn ɖě ma yá dó ǎ lɛ é ka ló? Nǔ e nǔnywɛ xwitixwiti gayɛnu tɔn ɖetɔ́n lɛ é zɔ́n bɔ kánɖó gegě nɔ kpéwú, bo nɔ ɖu vivǐ tuto ɖokpo ɔ tɔn, bo tlɛ nɔ lɛ́ mɔ ɖɔ emi lɔ ɖò mɛ e bló nǔwiwa ɖaxó mɔhun lɛ é mɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ɖò mɛbakpɔ́n afɔsɔ́ɖótetɔ́ hɔ̌nkan gbɛ̀ ɔ tɔn mǐtɔn tɔn ɖé hwenu ɔ, alaxɔ Bénin tɔn xlɛ́ tuto ɔ gbɔn televiziɔn jí, bɔ è kpɔ́n ɖò Arlit e nyí toxo ɖé bɔ è nɔ kun ayǐdɔkun ɖ’emɛ ɖò Gbetótló Sahara tɔn mɛ ɖò Niger é. Nɔví sunnu, nɔví nyɔnu kpo jlǒɖotɔ́ lɛ kpo 21 wɛ kplé. Ye ɖò fí  e jɛ zɔ tawun é có, ye ka mɔ ɖɔ emi ɖò bǔ xá mɛ 44 131 e kplé lɛ é. Nɔví sunnu ɖé wlan ɖɔ: “É na cɛ́ nú mi tawun, é na cɛ́ nú mi nú tuto e mi xlɛ́ mǐ gbɔn televiziɔn jí é. Enɛ lɛ́ xlɛ́ mǐ lě dò nǔ mǐtɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú mi sɔ é.”

HWENU E È YLƆ́ MƐXO LƐ, BO NA KPLƆ́N AZƆ̌ YE D’EJI É

Enyi Izlayɛli-ví vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ kwín ɖokpo ɖò kpɛn we lɛ mɛ ɔ, “gǎn lɛ kpo Izlayɛli-ví lɛ sín hɛ̌nnugán lɛ kpo kɛɖɛ” wɛ ɖó na wá Goxɔ kplé tɔn ɔ nukɔn. (Kɛ́n. 10:4) Mɔyizi sixu ɖɔ xó ɖé lɛ nú ye ɖò finɛ, bo lɛ́ kplɔ́n azɔ̌ ye. Enɛ na zɔ́n bɔ ye na kpé nukún dó azɔ̌ yetɔn lɛ wu ɖò akɔta yetɔn lɛ mɛ. Enyi a nyí ɖokpo ɖò gǎn enɛ lɛ mɛ ɔ, a na wà nǔ e wu a kpé é bǐ, bo wá tɛn tɔn mɛ à cé?

Égbé ɔ, mɛxo agun tɔn lɛ nyí “gǎn lɛ” ǎ, ye ka nɔ lɛ́ kp’acɛ dó lɛngbɔ̌ e Mawu sɔ́ d’así nú ye lɛ é jí ǎ. (1 Pi. 5:1-3) Amɔ̌, é ɖò wɛn ɖɔ ɖò lɛngbɔ̌nyitɔ́zɔ́ yetɔn mɛ ɔ, ye nɔ wà nǔ e wu ye kpé é bǐ. Enɛ wu ɔ, enyi è ylɔ́ ye bo na kplɔ́n azɔ̌ ye d’eji, vlafo ɖò Wemaxɔmɛ Sinsɛnzɔ́ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn ɔ, ye nɔ ɖò gbesisɔmɛ, bo nɔ sɔ ylɔ̌ ɔ. Ðò azɔ̌kplɔnmɛ enɛ lɛ hwenu ɔ, mɛxo lɛ nɔ kplɔ́n lee ye na kpé nukún dó agunxó lɛ wu gbɔn ganji é. Enɛ nɔ zɔ́n bɔ mɛxo lɛ kpo mɛ e wu kpé nukún dó wɛ ye ɖè ɖò agun ɔ mɛ lɛ é kpo bǐ sixu sɛkpɔ́ Jehovah. Enyi a na bo ma tlɛ ko yì wemaxɔmɛ enɛ lɛ ɖě kpɔ́n ǎ ɔ, nǔ e mɛ e ko yì lɛ é kplɔ́n lɛ é sixu ko ɖò lè hɛn wá nú hwi lɔ wɛ.

HWENU E È BYƆ MǏ ÐƆ MǏ NI BLÓ HUZUHUZU LƐ É

É nɔ wá jɛ bɔ Izlayɛli-ví vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ nɔ kwín kpɛn ɔ kpo awǒbobó kpo. Mɛylɔylɔ́ enɛ xlɛ́ ɖɔ Jehovah nɔ ba ɖɔ togun ɔ bǐ ni sɛ̀ tɛn. (Kɛ́n. 10:5, 6) Tuto jí wɛ mɛ lɛ nɔ nɔ, bo nɔ sɛ̀ tɛn sín fí e ye ɖó gɔnu ɖó é, amɔ̌, azɔ̌ syɛnsyɛn wɛ é nɔ byɔ ɖò ye bǐ sí. Hweɖelɛnu ɔ, é sixu víví nú mɛɖé lɛ, bo sixu nɔ ma nyɔ́ mɛ ɖevo lɛ nukúnmɛ. Etɛwu?

Vlafo ɔ, mɛɖé lɛ nɔ mɔ ɖɔ mɛylɔylɔ́ ɔ zun bléblé dín, bɔ è kún ka nɔ lɛ́ ɖó nukún tɔn lɔ ó. “Hweɖelɛnu ɔ, akpɔ́kpɔ́ ɔ nɔ nɔte ɖò fí ɖokpo sín gbadanu kaka bɔ ayǐ nɔ hɔ́n” kpowun. Hwe ɖevo lɛ nu ɔ, é nɔ nɔte “nú azǎn we, abǐ nú sun ɖokpo, abǐ [hú mɔ̌]” cobo sɛ̀ tɛn. (Kɛ́n. 9:21, 22) Azɔn nabi togun ɔ ka sɛ̀ tɛn? Kɛ́nsísɔ́ wemata 33 kɛnu dó fí 40 mɔ̌ wu bɔ Izlayɛli-ví lɛ ɖó gɔnu ɖó.

Hweɖelɛnu ɔ, mɛɖé lɛ sixu ɖó gɔnu ɖó fí e yɛtɛn ɖè é. Fí enɛ sixu nyí fí fífá ɖé ɖò “gbetótló ɖaxó e dó xɛsi” é mɛ. (Sɛ́n. 1:19) Enɛ wu ɔ, ye sixu lin ɖɔ tɛnsisɛ ɔ na zɔ́n bɔ ye na jɛ fí e nyla é ɖé.

Enyi akɔta lɛ jɛ tɛn sɛ̀ jí ɔ, mɛɖé lɛ sixu mɔ ɖɔ é vɛwǔ bɔ emi na nɔte kaka jɛ hwenu e emi na sɛ̀ tɛn dó é. Ye bǐ wɛ nɔ sè kpɛn e è nɔ kwín kpo awǒbobó kpo é sín gbè, amɔ̌, ye bǐ sixu sɛ̀ tɛn zɛɛn ǎ. Kpɛn enɛ e è nɔ kwín kpo awǒbobó kpo é nɔ xlɛ́ ɖɔ akɔta e ɖó gɔnu ɖó zǎnzǎnhweji lɛ é ɖó na sɛ̀ tɛn; ye wɛ nyí Judáa, Isakáa kpo Zabulɔ́ɔn kpo. (Kɛ́n. 2:3-7; 10:5, 6) Enyi ye jɛ ali ɔ, vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ nɔ kwín kpɛn ɔ kpo awǒbobó kpo azɔn wegɔ́ ɔ, bo na dó ylɔ́ akɔta atɔn e ɖó gɔnu ɖó tofɔligbé lɛ é. Vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ nɔ kpò ɖò mɔ̌ wà wɛ kaka bɔ togun ɔ bǐ nɔ jɛ ali.

Vlafo huzuhuzu e è nɔ bló ɖò tutoblonunu ɔ mɛ é ɖé lɛ nɔ nyɔ́ nukún towe mɛ, ɖevo lɛ ka nɔ jɛ towe jí ǎ. A sixu lin ɖɔ huzuhuzu e è nɔ bló lɛ é sukpɔ́ dín. Alǒ vlafo ɔ, tuto ɖé lɛ jɛ towe jí, bɔ a ɖò biba wɛ ɖɔ è ni ma ɖyɔ ye ó. Ðebǔ wɛ é na bo nyí ɔ, suúluɖiɖó sixu vɛwǔ nú we, b’ɛ sixu lɛ́ byɔ hwenu cobɔ a na huzu sɔgbe xá. É ɖò mɔ̌ có, enyi mǐ dó gǎn bo huzu sɔgbe xá ɔ, mǐ na ɖibla mɔ ɖɔ Mawu ɖò nyɔna kɔn dó mǐ jí wɛ.

Ðò Mɔyizi hwenu ɔ, Jehovah xlɛ́ ali sunnu, nyɔnu kpo yɔkpɔvu kpo livi mɔkpan, bɔ ye gbɔn gbetótló mɛ. Nukúnkpédómɛwu tɔn kpo alixlɛ́mɛ tɔn kpo mɛvo ɔ, ye na gán ǎ. Égbé ɔ, alixlɛ́mɛ Jehovah tɔn lɛ nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ gézé ɖò gbigbɔ lixo. Mɔ̌ mɛ ɔ, mǐ nɔ yì nukɔn. Enɛ wu ɔ, mǐ bǐ ni bo kánɖeji bo na sɔ ylɔ̌ kpɛngbe vovo lɛ tɔn, Izlayɛli-ví gbejinɔtɔ́ lɛ ɖɔhun!