ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Juillet 2019

Xóta ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 2 jɛ 29 septembre 2019 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ

Sɔnǔ Ð’ayǐ Dìn Bá Ðí Xwi Xá Yadonúmɛ

Etɛ mǐ ka sixu wà, bo na kpankɔ́n hugǎn dìn, bá huzu kpannukɔn gbeklánxámɛtɔ́ lɛ?

Kpò Ðò Jehovah Sɛn Wɛ Hwenu E È Gbɛ́ Azɔ̌ Mǐtɔn É

Nú acɛkpikpa lɛ gbɛ́ ɖɔ mǐ ni ma sɔ́ sɛn Jehovah ɖě ó ɔ, etɛ mǐ ka ɖó na wà?

Mi Yì Kplɔ́n Nǔ Mɛ lɛ Bonu Ye Ni Huzu Ahwanvu

Etɛwu nǔ kplɔnkplɔn mɛ lɛ bonu ye na huzu ahwanvu ka ɖò taji sɔmɔ̌? Nǔ tawun tawun tɛ lɛ ka na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na wà azɔ̌ mǐtɔn?

Nǔ Xó ɔ Ni Byɔ Ayi Mɛ nú Mɛ E Ma Nɔ Ba Sinsɛnxó Ǎ lɛ É

Nɛ̌ mǐ ka sixu d’alɔ mɛ e ma nɔ ba sinsɛnxó ǎ lɛ é, bɔ ye na kplɔ́n bo yí wǎn nú Mawu, lobo huzu ahwanvu Klisu tɔn gbɔn?

TAN GBƐZÁN TƆN

Nyɔna Jehovah Tɔn lɛ Zɛ Nǔ E Un Ðó Nukún lɛ É Bǐ Wu

Mɛsɛ́dó e Manfred Tonak nyí ɖò Aflika é d’alɔ ɛ b’ɛ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ ɖó suúlu, nǔ e é ɖó é nɔ kpé è, b’ɛ lɛ́ ɖó jijɔ ɖagbe gegě ɖevo lɛ.

Jezu ka Kú Dó Ta Nyɛtɔn Mɛ Dóo À?

A ka ko lin ɖɔ emi kún hwɛ́n nǔ ɖě ó kpɔ́n à? Etɛ ka sixu d’alɔ we bɔ a na ɖí xwi xá linlin enɛ lɛ?