Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 XÓTA NǓKPLƆNKPLƆN TƆN 7

Mǐ Yí Wǎn nú Tɔ́ Mǐtɔn Jehovah Tawun

Mǐ Yí Wǎn nú Tɔ́ Mǐtɔn Jehovah Tawun

“Mǐ yí wǎn nú Mawu, ɖó é wɛ yí wǎn nú mǐ jɛ nukɔn.”—1 JAAN 4:19.

HAN 3 Hlɔnhlɔn Ce, Nukúnɖiɖó Ce, Jiɖe Ce

XÓNUSƆ́ÐÓTE *

1-2. Etɛwu Jehovah ka bló bɔ mǐ ɖò xwédo tɔn mɛ? Nɛ̌ é ka wà mɔ̌ gbɔn?

JEHOVAH ylɔ́ mǐ bɔ mǐ ɖò xwédo tɔn e mɛ mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ ɖè é mɛ. Ylɔ̌ jiwǔ ɖé wɛ! Mɛ ɖěɖee zé yeɖée jó nú Mawu bo ɖó nǔɖiɖi nú vɔsisa gbɛxɔnúmɛ tɔn Vǐ tɔn tɔn lɛ é wɛ ɖò xwédo enɛ mɛ. Xwédo awǎjijɛnɔ ɖé wɛ mǐ nyí. Mǐ ɖò gbɛ̀ e ɖó nu é sín vivǐ ɖu wɛ dìn, bo lɛ́ ɖò awǎ jɛ wɛ ɖó mǐ ɖó nukúnɖiɖó bo na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò jixwé alǒ ɖò Palaɖisi mɛ ɖò ayikúngban jí.

2 Wanyiyi sísɛ́ Jehovah bɔ é hun ali nú mǐ bɔ mǐ na nɔ xwédo tɔn mɛ; vɔsisa ɖaxó ɖé wɛ enɛ lɛ́ byɔ ɖò así tɔn. (Jaan 3:16) “Axivɛ́nú wɛ Mawu xɔ [mǐ], lobo sú axɔ́.” (1 Kɔ. 6:20) Gbɔn gbɛxixɔ ɔ gblamɛ ɔ, Jehovah hun ali nú mǐ bɔ mǐ na ɖó kancica syɛnsyɛn ɖé xá ɛ. È wlǐ yɛ̌yi nú mǐ bɔ mǐ na nɔ ylɔ́ Mɛ e hugǎn mɛ bǐ ɖò wɛkɛ ɔ mɛ é ɖɔ Tɔ́. Lee xóta e wá yì é xlɛ́ gbɔn é ɔ, Jehovah wɛ nyí Tɔ́ ɖagbe hugǎn ɔ.

3. Etɛ lɛ mǐ ka sixu kanbyɔ mǐɖée? (Lɛ̌ kpɔ́n gbǎví “ Jehovah ka Nɔ Ðó Ayi Wǔtu Ce À?”)

3 Biblu wlantɔ́ lɛ ɖokpo ɖɔhun ɔ, mǐ sixu kanbyɔ ɖɔ: ‘Nǔ e Jehovah wà nú mì lɛ ɔ, etɛ un ka sixu wà dó sú i axɔ́ tɔn?’ (Ðɛh. 116:12) Xósin ɔ wɛ nyí ɖɔ mǐ sixu sú axɔ́ tɔn ɛ gbeɖé ǎ. Amɔ̌, enɛ nɔ sísɛ́ mǐ bɔ mǐ nɔ yí wǎn n’i. Mɛsɛ́dó Jaan wlan ɖɔ: “Mǐ yí wǎn nú Mawu, ɖó é wɛ yí wǎn nú mǐ jɛ nukɔn.” (1 Jaan 4:19) Ali tɛ lɛ nu mǐ ka sixu xlɛ́ Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ ɖɔ mǐ yí wǎn n’i ɖè?

 SƐKPƆ́ JEHOVAH

Mǐ nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ yí wǎn nú Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ Jehovah tawun bo nɔ xoɖɛ dó sɛkpɔ́ ɛ, setónú n’i, lobo d’alɔ mɛ ɖevo lɛ bonu ye na yí wǎn n’i (Kpɔ́n akpáxwé 4-14)

4. Sɔgbe xá Jaki 4:8 ɔ, etɛwu mǐ ka ɖó na dó gǎn bo sɛkpɔ́ Jehovah?

4 Jehovah jló ɖɔ mǐ ni sɛkpɔ́ emi bo nɔ ɖɔ xó xá emi. (Xà Jaki 4:8.) É dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni “nɔ ɖókan dó ɖɛxixo wu,” bo nɔ ɖótó mǐ hwebǐnu. (Hlɔ. 12:12) Alɔnu tɔn nɔ ján dín gbeɖé b’ɛ na gɔn tó ɖó mǐ ǎ, nǔ nɔ lɛ́ cikɔ n’i gbeɖé ǎ. Mǐ nɔ ɖótó è gbɔn Xó tɔn Biblu ɔ kpo wema e nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ mɔ nukúnnú jɛ mɛ lɛ é kpo xixa gblamɛ. Mǐ nɔ lɛ́ ɖótó è gbɔn tó ɖiɖó xó lɛ ganji ɖò kplé Klisanwun tɔn lɛ jí gblamɛ. Lee xóɖɔɖókpɔ́ ɖagbe nɔ d’alɔ vǐ ɖé b’ɛ nɔ sɛkpɔ́ mɛjitɔ́ tɔn lɛ gbɔn é ɔ, xó ɖiɖɔ hwɛhwɛ xá Jehovah nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ sɛkpɔ́ ɛ.

Kpɔ́n akpáxwé 5

5. Nɛ̌ mǐ ka sixu bló gbɔn bɔ ɖɛ mǐtɔn lɛ na kpɔ́n te?

5 Lin tamɛ dó lee ɖɛ e a nɔ xò sɛ́dó Mawu lɛ é nɔ cí é jí. Jehovah jló ɖɔ mǐ ni nɔ ɖɔ nǔ e ɖò ayi mǐtɔn mɛ lɛ é bǐ nú emi ɖò ɖɛ mɛ. (Ðɛh. 62:9) É na nyɔ́ ɖɔ mǐ ni kan nǔ elɔ byɔ mǐɖée: ‘Ðɛ ce lɛ nɔ cí xó maɖótaɖé lɛ ɖɔhun bɔ un nɔ vɔ́ ɖɔ wɛ à, alǒ ye nɔ cí xó e nyiɖesu lin tamɛ bo dó agbɔ̌n dò cobo ɖɔ lɛ é ɖɔhun?’ É ɖò wɛn ɖɔ a yí wǎn nú Jehovah tawun bo jló ɖɔ kancica e ɖò hwi kpo é kpo tɛntin é ni syɛn. Bo na dó kpé enɛ wu ɔ, a ɖó na nɔ ɖɔ xó xá ɛ hwɛhwɛ. Nɔ ɖɔ xomɛ n’i. Nɔ ɖɔ nǔ e nɔ dó awǎjijɛ nú we lɛ é kpo wuvɛ̌ towe lɛ kpo n’i. Kúdeji ɖɔ a sixu byɔ alɔdó tɔn.

6. Etɛ mǐ ka ɖó na wà bo na sɛkpɔ́ Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ?

6 Bo na dó sɛkpɔ́ Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ, mǐ ɖó na nɔ dókú n’i hwebǐnu. Mǐ yí gbè nú ɖɛhanwlantɔ́ ɔ sín xó elɔ: ‘Nǔjiwǔ e a bló nú mǐ lɛ sukpɔ́ mɛ nya! Jehovah, Mawu ce, towe ɖɔhun ɖè ǎ; nǔ ɖagbe sín nɛ a sɔ́ ɖó te nú mǐ na! Ye sukpɔ́ bo gégé, un sixu ɖɔ bǐ ǎ, un ka sixu jlɛ́ ǎ.’ (Ðɛh. 40:6) Mǐ nɔ wà nǔ zɛ mimɔ ɖò lanmɛ ɖɔ nǔ sù nukún mǐtɔn mɛ wu; mǐ nɔ ɖè nǔsumɛnukúnmɛ xlɛ́ Jehovah ɖò xó kpo walɔ mǐtɔn lɛ kpo mɛ. Enɛ zɔ́n bɔ mǐ gbɔn vo nú mɛ gegě égbé. Mɛ gegě tíìn ɖò égbé bo nɔ dókú nú Mawu ɖó nǔ e é wà nú ye lɛ é ɖě wu ǎ. Nǔgbo ɔ, alɔgudokpɛ́dónúmɛ nyí nǔ e xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò gbɛ̀ nɔ wɛ ɖò “azǎn gudogudo tɔn lɛ” mɛ é ɖokpo. (2 Tim. 3:1, 2) Mi nú mǐ ni ma ɖó walɔ mɔhun gbeɖé ó!

7. Etɛ Jehovah ka jló ɖɔ mǐ ni wà? Etɛwu?

7 Mɛjitɔ́ lɛ nɔ ba ɖɔ kicakica ni tíìn ɖò vǐ yetɔn lɛ tɛntin ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, ye ni nyí xɔ́ntɔn. Ðò ali ɖokpo ɔ nu ɔ, Jehovah nɔ ba ɖɔ vǐ emitɔn lɛ bǐ ni nɔ nɔ nyanɛnyanɛ sín ayǐ. Nǔgbo ɔ, wanyiyi e mǐ ɖó nú mǐɖée é wɛ nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ nyí Klisanwun nǔgbo lɛ. (Jaan 13:35) Mǐ yí gbè nú xó elɔ lɛ e ɖɛhanwlantɔ́ ɔ ɖɔ é: “Nɔví nɔví lɛ ɖó gbè kpɔ́ ɔ, é nɔ nyɔ́, é nɔ víví mɛ nya!” (Ðɛh. 133:1) Enyi mǐ yí wǎn nú nɔví mǐtɔn lɛ ɔ, mǐ nɔ xlɛ́ Jehovah ɖɔ mǐ yí wǎn n’i. (1 Jaan 4:20) É jiwǔ tawun ɖɔ mǐ ɖò xwédo e nɔví sunnu lɛ kpo nɔví nyɔnu lɛ kpo nɔ “nyɔ́ xomɛ dó [yeɖée] wu” bo nɔ lɛ́ sè wuvɛ̌ xá yeɖée tawun é ɖé mɛ!—Efɛ. 4:32.

NƆ SETÓNÚ DÓ ÐÈ WANYIYI TOWE XLƐ́

Kpɔ́n akpáxwé 8

8. Sɔgbe xá 1 Jaan 5:3 ɔ, hwɛjijɔ taji hugǎn tɛ wu mǐ ka nɔ setónú nú Jehovah?

8 Jehovah nɔ ɖó nukún ɖɔ vǐ lɛ ni setónú nú mɛjitɔ́ yetɔn lɛ, é nɔ ba ɖɔ mǐ ni setónú nú emi lɔmɔ̌. (Efɛ. 6:1) É jɛxa ɖɔ mǐ ni setónú n’i ɖó é wɛ nyí Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn, nɔ kpé nukún dó gbɛ̀ mǐtɔn wu, lobo lɛ́ nyí mɛjitɔ́ nǔnywɛtɔ́ hugǎn ɔ. Amɔ̌, hwɛjijɔ nukɔntɔn e wu mǐ nɔ setónú nú Jehovah é wɛ nyí ɖɔ mǐ yí wǎn n’i. (Xà 1 Jaan 5:3.) Mǐ ɖó hwɛjijɔ e wu mǐ ɖó na  setónú nú Jehovah é gegě có, é ka nɔ hɛn mǐ gannugánnú bonu mǐ na wà mɔ̌ ǎ. Jehovah na mǐ mɛɖesúsíninɔ, enɛ wu ɔ, enyi wanyiyi e mǐ ɖó n’i é zɔ́n bɔ mǐ nɔ setónú n’i ɔ, é nɔ víví n’i.

9-10. Etɛwu é ka ɖò taji ɖɔ è ni tuùn nǔgbododó Mawu tɔn lɛ bo zán gbɛ̀ sɔgbe xá ye?

9 Mɛjitɔ́ lɛ nɔ ba ɖɔ vǐ yetɔn lɛ ni nɔ ayijayǐ mɛ. Enɛ wɛ zɔ́n bɔ ye nɔ dó sɛ́n e nɔ cyɔn alɔ vǐ yetɔn lɛ jí lɛ é. Enyi vǐ lɛ setónú nú sɛ́n enɛ lɛ ɔ, ye nɔ xlɛ́ ɖɔ emi ɖeji dó mɛjitɔ́ emitɔn lɛ wu, bo lɛ́ ɖó sísí nú ye. Enɛ wu ɔ, é lɛ́ ɖò taji hugǎn ɖɔ mǐ ni tuùn Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ sín nǔgbododó lɛ bo zán gbɛ̀ sɔgbe xá. Enyi mǐ wà mɔ̌ ɔ, mǐ nɔ xlɛ́ Jehovah ɖɔ mǐ yí wǎn n’i bo lɛ́ ɖó sísí n’i; é ka nɔ hɛn lè wá nú mǐɖesunɔ. (Eza. 48:17, 18) Amɔ̌, mɛ e ɖè kɔ dó Jehovah kpo nǔgbododó tɔn lɛ kpo lɛ é nɔ wà nǔ dó yeɖée wu.—Ga. 6:7, 8.

10 Enyi mǐ zán gbɛ̀ lee Jehovah ba gbɔn é ɔ, é nɔ cyɔn alɔ mǐ jí ɖò agbaza, lee nǔ nɔ cí nú mǐ é, kpo gbigbɔ kpo lixo. Jehovah tuùn nǔ e na nyɔ́ nú mǐ hugǎn é. Aurora ee nɔ nɔ États-Unis é ɖɔ: “Un tuùn ɖɔ tónúsíse nú Jehovah nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖó gbɛzán ɖagbe hugǎn ɔ hwebǐnu.” Nǔ nɔ nyí mɔ̌ hwebǐnu. Nɛ̌ tónúsíse nú alixlɛ́mɛ Jehovah tɔn e wanyiyi kpé é ka ko hɛn lè wá nú hwɛ gbɔn?

11. Nɛ̌ ɖɛxixo ka nɔ d’alɔ mǐ gbɔn?

11 Ðɛxixo nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ setónú, enyi mɔ̌ wiwa na bo tlɛ vɛwǔ ɔ nɛ.  Hweɖelɛnu ɔ, é nɔ vɛwǔ nú mǐ bɔ mǐ na setónú nú Jehovah, amɔ̌, mǐ ɖó na kpó ɖò gǎn dó wɛ bo na ɖu ɖò jlǒ hwɛhuhu tɔn mǐtɔn lɛ jí. Ðɛhanwlantɔ́ ɔ savo nú Mawu ɖɔ: “Fɔ́n jlǒ tónúsíse nú we tɔn dó lanmɛ nú mì.” (Ðɛh. 51:12, nwt) Denise e nyí gbexosin-alijitɔ́ hwebǐnu tɔn ɖé é ɖɔ: “Enyi un mɔ ɖɔ tónúsíse nú gbeɖiɖe Jehovah tɔn lɛ ɖě vɛwǔ nú mì ɔ, un nɔ xoɖɛ bo nɔ byɔ hlɔnhlɔn bá wà nǔ e sɔgbe é.” Mǐ sixu kúdeji ɖɔ Jehovah na na sinkɔn nú ɖɛ mɔhun lɛ hwebǐnu.—Luk. 11:9-13.

NƆ D’ALƆ MƐ ÐEVO LƐ BONU YE NI YÍ WǍN NÚ TƆ́ MǏTƆN

12. Sɔgbe xá Efɛzinu lɛ 5:1 ɔ, etɛ mǐ ka ɖó na wà?

12 Efɛzinu lɛ 5:1. “Vǐ vívɛ́ná” wɛ mǐ nyí nú Jehovah, enɛ wu ɔ, mǐ nɔ dó gǎn bá wà nǔ éɖɔhun. Mǐ nɔ wà nǔ éɖɔhun bo nɔ yí wǎn nú mɛ, nyɔ́ xomɛ dó mɛ wu lobo nɔ lɛ́ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ. Enyi mɛ e ma tuùn Mawu ǎ lɛ é mɔ walɔ ɖagbe mǐtɔn lɛ ɔ, é sixu sísɛ́ ye bɔ ye na kplɔ́n nǔ dó Mawu wu. (1 Pi. 2:12) Mɛjitɔ́ Klisanwun lɛ ɖó hwɛjijɔ ɖagbe bo na xwedó kpɔ́ndéwú Jehovah tɔn hwenu e ye ɖò nǔ wà xá vǐ yetɔn lɛ wɛ é. Enyi ye wà mɔ̌ ɔ, vǐ yetɔn lɛ na ba na ɖó kancica yeɖesunɔ tɔn xá Tɔ́ wanyiyinɔ mǐtɔn.

Kpɔ́n akpáxwé 13

13. Etɛ lɛ jí mǐ ka ɖó na sɔ́ ayi ɖó?

13 Vǐ kpɛví ɖé nɔ gó dó tɔ́ tɔn wu bɔ xó ɖiɖɔ dó wǔtu tɔn nɔ víví n’i. Ðò ali ɖokpo ɔ nu ɔ, mǐ nɔ gó dó Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ Jehovah wu bo nɔ jló ɖɔ mɛ ɖevo lɛ  ni wá tuùn i. Lee nǔ cí nú Axɔ́su Davidi b’ɛ wlan xó elɔ lɛ é ɖɔhun wɛ nǔ nɔ cí nú mǐ: ‘Jehovah mɛ wɛ un nɔ gó ɖè.’ (Ðɛh. 34:3) Amɔ̌, enyi winnya ka nɔ hu mǐ ɔ lo? Nɛ̌ mǐ ka sixu kpankɔ́n gbɔn? Enyi mǐ sɔ́ ayi ɖó lee xomɛ na hun Jehovah gbɔn é kpo lě dò nǔkplɔnkplɔn dó wǔ tɔn na hɛn lè wá nú mɛ ɖevo lɛ gbɔn é kpo jí ɔ, mǐ na kpankɔ́n. Jehovah na na mǐ akɔ́nkpinkpan e sín hudo mǐ ɖó é. É d’alɔ nɔví mǐtɔn xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ bɔ ye kpankɔ́n, é na lɛ́ d’alɔ mǐ lɔ.—1 Tɛ. 2:2.

14. Hwɛjijɔ tɛ lɛ mɔ̌ wu é ka ɖò taji ɖɔ mǐ ni ɖ’alɔ ɖò nǔkplɔnkplɔn mɛ lɛ bonu ye na huzu ahwanvu sín azɔ̌ ɔ mɛ?

14 Jehovah nɔ ɖè mɛɖé ɖó vo ɖò mɛɖé mɛ ǎ, enɛ wu ɔ, enyi é mɔ bɔ mǐ yí wǎn nú mɛ e tlɛ gosin ninɔmɛ vovo mɛ lɛ é ɔ, é nɔ víví n’i. (Mɛ. 10:34, 35) Ali ɖagbe hugǎn e nu mǐ sixu ɖè wanyiyi xlɛ́ mɛ ɖevo lɛ ɖè é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ mǐ ni jla wɛnɖagbe ɔ ye. (Mat. 28:19, 20) Ðagbe tɛ lɛ azɔ̌ enɛ ka sixu wà? Mɛ e ɖótó mǐ lɛ é sín gbɛzán sixu kpɔ́n te dìn bɔ ye sixu lɛ́ ɖó nukúnɖiɖó bo na ɖu gbɛ̀ mavɔmavɔ sín vivǐ ɖò sɔgudo.—1 Tim. 4:16.

YǏ WǍN NÚ TƆ́ MǏTƆN BÁ ÐÓ AWǍJIJƐ

15-16. Hwɛjijɔ tɛ lɛ wu mǐ ka ɖó na nɔ j’awǎ?

15 Jehovah nyí Tɔ́ wanyiyinɔ ɖé bo ba ɖɔ xwédo emitɔn ni ɖó awǎjijɛ. (Eza. 65:14) Nú mǐ na bo ɖò xwi ɖí xá wuvɛ̌ lɛ wɛ ɔ, mǐ ka ɖó hwɛjijɔ e wu mǐ sixu j’awǎ dìn é gegě. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ ɖó jiɖe ɖɔ Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ yí wǎn nú mǐ tawun. Mǐ ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e sɔgbe é dó Xó Mawu tɔn Biblu wu. (Jel. 15:16) Mǐ ɖò xwédo bǔnɔ ɖé mɛ bɔ gbɛtɔ́ e ɖ’emɛ lɛ é yí wǎn nú Jehovah, nǔgbododó walɔ ɖagbe tɔn tɔn lɛ bo lɛ́ yí wǎn nú yeɖée.—Ðɛh. 106:4, 5.

16 Mǐ sixu kpó ɖò awǎjijɛ ɖó wɛ ɖó mǐ ɖó nukúnɖiɖó ɖejid’ewu ɖé ɖɔ sɔgudo na nyɔ́ hugǎn. Mǐ tuùn ɖɔ zaanɖé dìn ɔ, Jehovah na ɖè nǔ nyanya lɛ bǐ síìn, bɔ ɖò Axɔ́suɖuto tɔn glɔ́ ɔ, ayikúngban ɔ na huzu Palaɖisi. Mǐ lɛ́ ɖó nukúnɖiɖó jiwǔ ɔ ɖɔ è na fɔ́n mɛkúkú lɛ, bɔ ye na nɔ kpɔ́ xá mɛvívɛ́ yetɔn lɛ. (Jaan 5:28, 29) Awǎjijɛ ɖaxó wɛ é na nyí. Taji hú bǐ ɔ, mǐ lɛ́ kúdeji ɖɔ zaanɖé dìn ɔ, mɛ e ɖò jixwé kpo ayikúngban jí kpo lɛ é bǐ na wlí yɛ̌yi nú Tɔ́ mǐtɔn wanyiyinɔ ɔ, kpa susu n’i, bo lɛ́ sɛn ɛ lee é jɛxa gbɔn é.

HAN 12 Jehovah, Mawu Ðaxó

^ akpá. 5 Mǐ tuùn ɖɔ Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ, Jehovah yí wǎn nú mǐ tawun, bo bló bɔ mǐ ɖò xwédo tɔn e mɛ mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ ɖè é mɛ. Enɛ nɔ sísɛ́ mǐ bɔ mǐ nɔ yí wǎn n’i. Nɛ̌ mǐ ka sixu xlɛ́ Tɔ́ wanyiyinɔ mǐtɔn ɖɔ mǐ yí wǎn n’i gbɔn? Xóta elɔ na ɖɔ xó dó nǔ tawun tawun e mǐ sixu wà é ɖé lɛ jí.