ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Février 2020

Xóta ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 6 avril jɛ 3 mai 2020 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

Jehovah, Tɔ́ Mǐtɔn Yí Wǎn nú Mǐ Tawun

Mǐ sixu kúdeji ɖɔ Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ yí wǎn nú mǐ, nɔ kpé nukún dó mǐ wu, bo kún na jó mǐ dó gbeɖé ó.

Mǐ Yí Wǎn nú Tɔ́ Mǐtɔn Jehovah Tawun

Kpɔ́n nǔ tawun tawun e mǐ sixu wà bo xlɛ́ Tɔ́ wanyiyinɔ mǐtɔn Jehovah ɖɔ mǐ yí wǎn n’i é ɖé lɛ.

Tɔ́n Ahwan Mɛnújlojló, Bá Mɔ Tɛn Dó Ba Fífá

Hweɖelɛnu ɔ, mǐ sixu nɔ jló mɛ ɖevo lɛ sín nǔ. Kpɔ́n ali tawun tawun e nu a sixu tɔ́n ahwan jijɔ nyanya e nyí mɛnújlojló é, bo nɔ fífá mɛ xá mɛ ɖevo lɛ ɖè é ɖé lɛ.

Jǒ Jehovah Dó Ni Xò Hwihwɛ́ We

Ana, mɛsɛ́dó Pɔlu kpo Axɔ́su Davidi kpo ɖí xwi xá adohu adohu. Etɛ lee Jehovah dó gbɔ nú ye mɛ ɖokpo ɖokpo, bo lɛ́ xò hwihwɛ́ ye gbɔn é ka sixu kplɔ́n mǐ?

Kpɔ́ndéwú Ðagbe Mɛ Ðevo lɛ Tɔn Kpinkpɔn Hɛn Nyɔna Gegě Wá nú Mì

Léonce Crépeault tinmɛ lee kpɔ́ndéwú ɖagbe gbejinɔtɔ́ lɛ tɔn d’alɔ ɛ b’ɛ ɖu ɖò xɛsi tɔn lɛ jí, bo ɖu vivǐ nyɔna jiwǔ lɛ tɔn nú xwè 58 mɔ̌ e é zán ɖò sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn mɛ é gbɔn é.

A ka Tuùn À?

Nɛ̌ dobanúnǔ dokunkun tɔn ka dó zǒgbe azɔ̌ e Bɛlucasáa Babilɔnu tɔn wà é jí gbɔn?