Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 XÓTA NǓKPLƆNKPLƆN TƆN 15

Xwedó Kpɔ́ndéwú Jezu Tɔn Bo Ðó Fífá Ayi Mɛ Tɔn

Xwedó Kpɔ́ndéwú Jezu Tɔn Bo Ðó Fífá Ayi Mɛ Tɔn

“Fífá Mawu tɔn e hugǎn nukúnnúmɔjɛnǔmɛ gbɛtɔ́ tɔn bǐ ɔ na bló ayixa mitɔn . . . ɖó.”—FILI. 4:7.

HAN 113 Fífá Togun Mawu Tɔn Tɔn

XÓNUSƆ́ÐÓTE *

1-2. Etɛwu ayi Jezu tɔn ka gbadó?

ÐÒ AZǍN e gbè Jezu kú é ɔ, ayi tɔn gbadó. Gbɛtɔ́ dídá lɛ na xò daka wǔtu tɔn bo na hu i ɖò malin-malin mɛ. Amɔ̌, nǔ ɖevo lɛ́ ɖò ayi mɛ ɖu nú Jezu wɛ, bo hugǎn kú e é na kú é. É yí wǎn nú Tɔ́ tɔn titewungbe, bo jló na nyɔ́ ɖò nukún tɔn mɛ. Jezu tuùn ɖɔ enyi emi nɔ gbeji ɖò mɛtɛnkpɔn syɛnsyɛn e ɖò nukɔn nú emi lɛ é mɛ ɔ, emi na d’alɔ bɔ nyikɔ Jehovah tɔn na nyí nǔ mímɛ́. Jezu lɛ́ yí wǎn nú gbɛtɔ́ lɛ, bo tuùn ɖɔ enyi emi nɔ gbeji nú Jehovah kaka jɛ kú ɔ jɛn mǐ sixu ɖó nukún gbɛ̀ mavɔmavɔ.

2 Ado ɖò Jezu hu wɛ tawun có, é ɖó fífá ayi mɛ tɔn. É ɖɔ nú mɛsɛ́dó tɔn lɛ ɖɔ: “Fífá ce wɛ un na mi.” (Jaan 14:27) É ɖó “fífá Mawu tɔn,” enɛ wɛ nyí vivo e è nɔ ɖó ɖò ayi mɛ, ɖó è ɖó kancica xɔ akwɛ ɖé xá Jehovah wutu é. Fífá enɛ d’alɔ Jezu bɔ ado sɔ́ hu i ǎ.—Fili. 4:6, 7.

3. Etɛ mǐ ka na gbéjé kpɔ́n ɖò xóta elɔ mɛ?

3 Mǐ mɛ ɖebǔ na mɔ wuvɛ̌ alɔkpa e nu Jezu dɛ ɖè é kpɔ́n ǎ, amɔ̌, mɛ e xwedó Jezu lɛ é bǐ na mɔ mɛtɛnkpɔn lɛ. (Mat. 16:24, 25; Jaan 15:20) Jezu ɖɔhun ɔ, ayi mǐtɔn na gbadó hweɖelɛnu. Etɛ mǐ ka sixu wà bɔ ado ma na hu mǐ zɛ xwé wu bɔ mǐ na hɛn fífá ayi mɛ tɔn mǐtɔn bú ǎ? Mi nú mǐ ni gbéjé nǔ e Jezu wà ɖò sinsɛnzɔ́ tɔn hwenu ɖò ayikúngban jí é atɔn kpɔ́n, bo lɛ́ kpɔ́n lee mǐ sixu xwedó kpɔ́ndéwú tɔn, hwenu e mɛtɛnkpɔn lɛ na kpannukɔn mǐ é gbɔn é.

JEZU NƆ XOÐƐ HWƐHWƐ

Mǐ sixu kpó ɖò fífá ayi mɛ tɔn ɖó wɛ gbɔn ɖɛxixo gblamɛ (Kpɔ́n akpáxwé 4-7)

4. Nǎ kpɔ́ndéwú ɖé lɛ dó xlɛ́ ɖɔ Jezu xoɖɛ azɔn gegě ɖò gbè e gbè é kú é? Wě tɛ è ka wá ɖè xá Klisanwun lɛ ɖò 1 Tɛsalonikinu lɛ 5:17 mɛ?

4 1 Tɛsalonikinu lɛ 5:17. Jezu xoɖɛ azɔn gegě ɖò gbè e gbè é kú é. Hwenu e é ɖó Flǐn kú tɔn tɔn ayǐ é ɔ,  é xoɖɛ dó wɔxúxú ɔ kpo vɛ̌ɛn ɔ kpo jí. (1 Kɔ. 11:23-25) Cobɔ é na gosin fí e é kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo ɖu Dindinwayi- xwe ɔ ɖè é ɔ, é xoɖɛ xá ye. (Jaan 17:1-26) Hwenu e é kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo wá Jɛtisemaníi ɖò zǎn enɛ mɛ é ɔ, é xoɖɛ azɔn gegě. (Mat. 26:36-39, 42, 44) Ðɛ mɛ wɛ Jezu ɖɔ xó tɔn gudogudo tɔn lɛ dó cobo kú. (Luk. 23:46) Jezu xoɖɛ sɛ́dó Jehovah dó nǔ ɖěɖee jɛ ɖò azǎn gudo tɔn enɛ jí lɛ é bǐ wu.

5. Etɛwu akɔ́nkpinkpan ka hwedó mɛsɛ́dó lɛ?

5 Hwɛjijɔ e wu Jezu sixu dɛ ɖò mɛ- tɛnkpɔn enɛ nu é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ é nɔ ganjɛ Tɔ́ tɔn wu ɖò ɖɛ mɛ. Amɔ̌, mɛsɛ́dó tɔn lɛ ka ɖókan dó ɖɛxixo wu ɖò zǎn enɛ mɛ ǎ. Nǔ e mɛ é tɔ́n kɔ dó é wɛ nyí ɖɔ akɔ́nkpinkpan hwedó ye ɖò ganxixo e mɛ mɛtɛnkpɔn ɔ kpannukɔn ye é. (Mat. 26:40, 41, 43, 45, 56) Enyi mǐ xwedó kpɔ́ndéwú Jezu tɔn bo nɔ ‘xoɖɛ hwɛhwɛ’ hwenu e mɛtɛnkpɔn lɛ kpannukɔn mǐ é kɛɖɛ jɛn mǐ na kpó ɖò gbeji. Etɛ takúnmɛ mǐ ka sixu xoɖɛ dó?

6. Nɛ̌ nǔɖiɖi ka na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na kpó ɖò fífá ayi mɛ tɔn ɖó wɛ gbɔn?

6 Mǐ sixu xoɖɛ bo byɔ Jehovah ɖɔ é ni “[dó] nǔɖiɖi nǔɖiɖi jí nú mǐ.” (Luk. 17:5; Jaan 14:1) Mǐ ɖó hudo nǔɖiɖi tɔn, ɖó Satáan na tɛ́n mɛ e xwedó Jezu lɛ é bǐ kpɔ́n. (Luk. 22:31) Enyi mǐ na bo tlɛ nɔ mɔ tagba ɖě jɛ ɖě gudo lɛ ɔ, nɛ̌ nǔɖiɖi ka na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na kpó ɖò fífá ayi mɛ tɔn ɖó wɛ gbɔn? Nú mǐ ko wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ bo na ɖu ɖò mɛtɛnkpɔn ɖé jí ɔ, nǔɖiɖi na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na sɔ́ ninɔmɛ ɔ dó alɔ mɛ nú Jehovah. Ðó mǐ ɖeji ɖɔ é sixu ɖeɖɛ  ninɔmɛ ɔ ɖò ali ɖagbe hugǎn ɔ nu wu ɔ, mǐ nɔ ɖó fífá ayi mɛ tɔn.—1 Pi. 5:6, 7.

7. Etɛ xó e Robert ɖɔ lɛ é ka kplɔ́n we?

7 Enyi mɛtɛnkpɔn ɖebǔ na bo tlɛ kpannukɔn mǐ ɔ, ɖɛxixo nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ ɖó fífá ayi mɛ tɔn. Mǐ ni kpɔ́n kpɔ́ndéwú Robert, ee nyí mɛxo agun tɔn gbejinɔtɔ́ ɖé bo ko ɖó xwè hú 80 dìn é tɔn. É ɖɔ: “Wěɖexámɛ e ɖò Filipunu lɛ 4:6, 7 mɛ é d’alɔ mì bɔ un ɖí xwi xá mɛtɛnkpɔn gegě ɖò gbɛzán ce mɛ. Un ɖí xwi xá akwɛyózó. Un lɛ́ ba wǔjɔmɛ e un ɖó bo nyí mɛxo agun tɔn é kpò nú táan ɖé.” Etɛ ka d’alɔ Robert bɔ é kpó ɖò fífá ayi mɛ tɔn ɖó wɛ? É ɖɔ: “Nú ado jɛ huhu mì jí ɔ, un nɔ xoɖɛ tlolo. Un mɔ ɖɔ bǎ e mɛ un xoɖɛ hwɛhwɛ bo lɛ́ wà mɔ̌ dó nǔjɔnǔ mɛ ɖó é ɔ, bǎ enɛ mɛ wɛ un nɔ ɖó fífá ayi mɛ tɔn ɖó.”

JEZU JLA WƐNÐAGBE Ɔ KPO KANÐODÓNǓWU KPO

Mǐ sixu kpó ɖò fífá ayi mɛ tɔn ɖó wɛ gbɔn wɛnɖagbejijla gblamɛ (Kpɔ́n akpáxwé 8-10)

8. Lee è ɖɔ gbɔn ɖò Jaan 8:29 mɛ é ɔ, hwɛjijɔ ɖevo tɛ wu Jezu ka ɖó fífá ayi mɛ tɔn?

8 Jaan 8:29. Jezu ɖó fífá ayi mɛ tɔn hwenu e è tlɛ ɖò ya dó n’i wɛ é, ɖó é tuùn ɖɔ emi ɖò Tɔ́ emitɔn sín xomɛ hɛn hun wɛ. É nɔ gbeji hwenu e mɔ̌ wiwa vɛwǔ n’i é. É yí wǎn nú Tɔ́ tɔn bo sɔ́ sinsɛn-biblo sɛ́dó è dó ɖó nǔ taji hugǎn ɖò gbɛzán tɔn mɛ. Cobonu é na wá ayikúngban jí ɔ, é nyí “azɔ̌gán” Mawu tɔn. (Nǔx. 8:30) Hwenu e é ɖò ayikúngban jí é ɔ, é kplɔ́n nǔ mɛ lɛ dó Tɔ́ tɔn wu kpo kanɖodónǔwu kpo. (Mat. 6:9; Jaan 5:17) Azɔ̌ enɛ hɛn awǎjijɛ ɖaxó wá nú Jezu.—Jaan 4:34-36.

9. Enyi alɔnu mǐtɔn ján ɖò Mawuxóɖiɖɔzɔ́ ɔ mɛ ɔ, etɛwu mǐ ka nɔ ɖó fífá ayi mɛ tɔn?

9 Mǐ sixu xwedó kpɔ́ndéwú Jezu tɔn,  gbɔn tónúsíse nú Jehovah, bo na “nɔ ɖò bǐbí dó Aklunɔ sín azɔ̌ ɔ wu d’eji wɛ ayihɔngbe ayihɔngbe” gblamɛ. (1 Kɔ. 15:58) Enyi mǐ nɔ “jó [mǐɖée]” nú Mawu- xóɖiɖɔzɔ́ ɔ, mǐ sixu ɖó linlin e sɔgbe é dó wuvɛ̌ mǐtɔn lɛ wu. (Mɛ. 18:5) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, hwɛhwɛ wɛ mɛ e mǐ nɔ mɔ ɖò kúnnuɖegbé lɛ é nɔ mɔ wuvɛ̌ e hugǎn mǐtɔn lɛ é. Amɔ̌, nú ye kplɔ́n bo yí wǎn nú Jehovah bo zán wěɖexámɛ tɔn lɛ ɔ, gbɛzán yetɔn nɔ kpɔ́n te bɔ ye nɔ ɖó awǎjijɛ. Hweɖebǔnu e mǐ mɔ bɔ nǔ nyí mɔ̌ é ɔ, mǐ nɔ ɖeji hugǎn ɖɔ Jehovah na kpé nukún mǐ wu. Jiɖiɖe enɛ nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ kpó ɖò fífá ayi mɛ tɔn ɖó wɛ. Nɔví nyɔnu ɖé tíìn bɔ ɖò gbɛzán tɔn bǐ mɛ ɔ, é ɖí xwi xá linkpɔ́nzɔn kpo linlin un hwɛ́n nǔɖe ǎ tɔn kpo. Nɔví nyɔnu enɛ mɔ ɖɔ xó enɛ nyí nǔgbo, bo ɖɔ: “Enyi un hɛn alɔnu ce ján ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ ɔ, un nɔ ɖó acɛ dó lee nǔ cí nú mì é jí hugǎn, bo nɔ lɛ́ ɖó awǎjijɛ. Un lin mɔ̌ ɖó un ɖò sinsɛnzɔ́ kúnnuɖegbé tɔn mɛ ɔ, un nɔ mɔ ɖɔ un sɛkpɔ Jehovah hugǎn.”

10. Etɛ xó ɖěɖee Brenda ɖɔ lɛ é ka kplɔ́n we?

10 Mǐ ni lɛ́ kpɔ́n kpɔ́ndéwú nɔví nyɔnu ɖé tɔn, é nɔ nyí Brenda. É kpo vǐ nyɔnu tɔn kpo bǐ wɛ nɔ jɛ azɔn syɛnsyɛn ɖé. Azinzɔnnɔ lɛ sín kɛkɛví ɖé mɛ jɛn Brenda sixu nɔ, é ka sɔ́ lɛ́ ɖó hlɔnhlɔn kaka ɖé ǎ. É nɔ jla wɛn ɔ sín xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè hwenu e é kpéwú dó é, amɔ̌, wema-sɛ́dó-mɛ lɛ gblamɛ wɛ é nɔ ɖekúnnu gbɔn hugǎn. É ɖɔ: “Hwenu e un wá mɔ nǔ jɛ mɛ bo yí gbè ɖɔ azɔn ce kún sixu gbɔ ɖò gbɛ̀ elɔ mɛ ó é ɔ, un mɔ ɖɔ un vo bo sɔ́ ayi ɖó sinsɛnzɔ́ ce jí. Nǔgbo ɔ, kúnnuɖiɖe ɖè ayi ce sín adohu adohu ce lɛ jí. Enɛ sísɛ́ mì bɔ un sɔ́ ayi ce ɖó alɔdidó mɛ e un nɔ mɔ ɖò fí e agun mǐtɔn ɖ’acɛ dó lɛ é jí. Bɔ enɛ nɔ flín nukúnɖiɖó sɔgudo tɔn ɔ mì hwɛhwɛ.”

JEZU NƆ YÍ GBÈ BƆ XƆ́NTƆN TƆN LƐ NƆ D’ALƆ Ɛ

Mǐ sixu kpó ɖò fífá ayi mɛ tɔn ɖó wɛ gbɔn gbɛ̌didó xá xɔ́ntɔn ɖagbe lɛ gblamɛ (Kpɔ́n akpáxwé 11-15)

11-13. (a) Nɛ̌ mɛsɛ́dó lɛ kpo mɛ ɖevo lɛ kpo ka xlɛ́ ɖɔ emi nyí xɔ́ntɔn jɔ xɔ́ntɔn lɛ nú Jezu gbɔn? (b) Ðagbe tɛ lɛ xɔ́ntɔn Jezu tɔn lɛ ka wà n’i?

11 Ðò táan e Jezu wà sinsɛnzɔ́ vɛwǔ tɔn na lɛ é bǐ mɛ ɔ, mɛsɛ́dó tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ xlɛ́ ɖɔ emi nyí xɔ́ntɔn tɔn nǔgbo nǔgbo. Ye nyí kpɔ́ndéwú gbɛɖe e xlɛ́ nǔ e nǔnywɛxó elɔ ɖɔ é é: “Xɔ́ntɔn zɔnjɛzɔnfɔ́n ɔ, è nɔ mɔ ɛ ɖò gudo hú nɔví.” (Nǔx. 18:24) Xɔ́ntɔn mɔhun lɛ xɔ akwɛ nú Jezu. Ðò sinsɛnzɔ́ tɔn hwenu ɔ, nɔví tɔn jiji lɛ ɖebǔ tlɛ ɖi nǔ n’i ǎ. (Jaan 7:3-5) É jɛ hweɖenu bɔ hɛnnumɔ tɔn lɛ tlɛ lin ɖɔ ta tɔn mɛ kún sɔgbe ó. (Mak. 3:21) Ðó mɛsɛ́dó gbejinɔtɔ́ Jezu tɔn lɛ gbɔn vo nú ye wutu ɔ, é ɖɔ nú mɛsɛ́dó lɛ ɖò zǎn e jɛ nukɔn nú kú tɔn é mɛ ɖɔ: “Midɛɛ lɛ ɔ, mi wɛ nɔ gudo ce hwebǐnu, ɖò adǎngbomɛ ce lɛ mɛ.”—Luk. 22:28.

12 Nǔwiwa mɛsɛ́dó lɛ tɔn zɔ́n hweɖelɛnu bɔ awakanmɛ kú Jezu, amɔ̌, é kpɔ́n nǔ zɛ nǔwanyido yetɔn lɛ wu, bo mɔ ɖɔ ye ɖi nǔ nú emi. (Mat. 26:40; Mak. 10:13, 14; Jaan 6:66-69) Ðò zǎn gudo tɔn e jɛ nukɔn nú kú Jezu tɔn é mɛ ɔ, é ɖɔ nú sunnu gbejinɔtɔ́ enɛ lɛ ɖɔ: “Un nɔ ylɔ́ mi ɖɔ xɔ́ntɔn, ɖó nǔ e un sè ɖò Tɔ́ ce nu lɛ bǐ wɛ un ɖexlɛ́ mi.” (Jaan 15:15) É ɖò wɛn ɖɔ xɔ́ntɔn Jezu tɔn lɛ nyí jɔtɛn akɔ́nkpinkpan tɔn ɖaxó ɖé n’i. Alɔ e ye dó Jezu ɖò sinsɛnzɔ́ tɔn mɛ é zɔ́n bɔ é ɖó awǎjijɛ tawun.—Luk. 10:17, 21.

13 Gɔ́ nú mɛsɛ́dó lɛ ɔ, Jezu lɛ́ ɖó xɔ́ntɔn sunnu kpo nyɔnu kpo ɖevo lɛ bɔ ye nɔ gudo n’i ɖò wɛnjijlazɔ́ ɔ mɛ lobo lɛ́ d’alɔ ɛ ɖò ali tawun tawun ɖevo lɛ nu. Mɛɖé lɛ nɔ ylɔ́ ɛ dó xwé yetɔn gbè bonu é na ɖu nǔ xá  ye. (Luk. 10:38-42; Jaan 12:1, 2) Mɛɖé lɛ yì tomɛ xá ɛ, bo má nǔɖokan yetɔn lɛ xá ɛ. (Luk. 8:3) Jezu ɖó xɔ́ntɔn ɖagbe lɛ, ɖó elɔ nyí xɔ́ntɔn ɖagbe ɖé nú ye. É nɔ wà nǔ ɖagbe lɛ nú ye; nǔ e ɖò jlɛ̌ jí lɛ é wɛ é ka nɔ ɖó nukún ɖò ye sí. Jezu nyí mɛ maɖóblɔ̌ có, alɔ e xɔ́ntɔn tɔn hwɛhutɔ́ lɛ nɔ dó è é nɔ sù nukún tɔn mɛ. É ɖò wɛn ɖɔ ye nɔ d’alɔ ɛ bɔ é nɔ kpó ɖò fífá ayi mɛ tɔn ɖó wɛ.

14-15. Nɛ̌ mǐ ka sixu zun xɔ́ntɔn ɖagbe lɛ gbɔn? Nɛ̌ ye ka sixu d’alɔ mǐ gbɔn?

14 Xɔ́ntɔn ɖagbe lɛ na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na nɔ gbeji nú Jehovah. Ali ɖagbe hugǎn e nu mǐ na zun xɔ́ntɔn ɖagbe lɛ ɖè é wɛ nyí ɖɔ mǐɖesu ni nyí xɔ́ntɔn ɖagbe ɖé. (Mat. 7:12) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Biblu dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni zán mǐɖée dó mɛ ɖevo lɛ tamɛ, ɖò taji ɔ, mɛ e “nǔɖe hudo” lɛ é. (Efɛ. 4:28) Mɛɖé ka ɖò agun towe mɛ bɔ a sixu d’alɔ à? A ka sixu yì xwlé axi nú wɛnjlatɔ́ e ninɔmɛ ɖé glɔ́n dó xwégbe é à? A ka sixu sɔnǔ nú nǔɖuɖu ɖé nú xwédo e ɖò akwɛyózó mɛ é ɖé à? Enyi a tuùn lee è nɔ zán tɛn ɛntɛnɛti tɔn jw.org® kpo azɔ̌wanú JW Library® kpo gbɔn é ɔ, a ka sixu d’alɔ mɛ ɖevo e ɖò agun towe mɛ lɛ é bɔ ye na mɔ nǔ xɔ akwɛ e ɖò finɛ lɛ é à? Enyi mǐ sɔ́ ayi mǐtɔn ɖó alɔdidó mɛ ɖevo lɛ jí ɔ, mǐ na ɖó awǎjijɛ hugǎn.—Mɛ. 20:35.

15 Xɔ́ntɔn e mǐ zun lɛ é na nɔ gudo nú mǐ hwenu e mɛtɛnkpɔn lɛ na kpannukɔn mǐ é, bo na lɛ́ d’alɔ mǐ bɔ mǐ na kpó ɖò fífá ayi mɛ tɔn ɖó wɛ. Lee Elihu ɖótó Jɔbu hwenu e é ɖò wuvɛ̌ tɔn lɛ xó ɖɔ wɛ gbɔn é ɔ, xɔ́ntɔn mǐtɔn lɛ lɔ na d’alɔ mǐ gbɔn tóɖiɖó mǐ kpo suúlu kpo hwenu e mǐ ɖò lee nǔ cí nú mǐ é ɖɔ wɛ é gblamɛ. (Jɔb. 32:4) Mǐ ɖó  na nɔ ɖó nukún ɖɔ xɔ́ntɔn mǐtɔn lɛ ni wá gbeta lɛ kɔn nú mǐ ǎ, amɔ̌, nǔnywɛnú wɛ é na nyí ɖɔ mǐ ni ɖótó wěɖexámɛ yetɔn e jinjɔn Biblu jí lɛ é. (Nǔx. 15:22) Lee Axɔ́su Davidi yí gbè nú alɔdó xɔ́ntɔn tɔn lɛ tɔn kpo mɛɖéesɔ́hwe kpo gbɔn é ɔ, mǐ ɖó na nɔ yí gò bo na gbɛ́ alɔ e xɔ́ntɔn mǐtɔn lɛ dó mǐ hwenu e mǐ ɖò hudo mɛ é ǎ. (2 Sam. 17:27-29) Nǔgbo ɔ, xɔ́ntɔn ɖagbe mɔhun lɛ nyí nǔnina ɖé sín Jehovah gɔ́n.—Ja. 1:17.

LEE MǏ NA KPÓ ÐÒ FÍFÁ MƐ GBƆN É

16. Sɔgbe xá Filipunu lɛ 4:6, 7 ɔ, ali ɖokpo géé tɛ nu mǐ ka sixu ɖó fífá ayi mɛ tɔn ɖè? Tinmɛ.

16 Filipunu lɛ 4:6, 7. Etɛwu Jehovah ka ɖɔ nú mǐ ɖɔ “Klisu Jezu” gblamɛ wɛ mǐ sixu mɔ fífá e emi nɔ na mɛ é gbɔn? Enyi mǐ mɔ nukúnnú jɛ azɔ̌ e Jezu ɖó ɖò linlin Jehovah tɔn sín jijɛnu mɛ é wu, bo lɛ́ ɖó nǔɖiɖi na ɔ kɛɖɛ jɛn mǐ sixu ɖó fífá ayi mɛ tɔn e nɔ nɔ ayǐ sɔyi é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, gbɔn vɔsisa gbɛxɔnúmɛ tɔn Jezu tɔn gblamɛ ɔ, è sixu sɔ́ hwɛ mǐtɔn lɛ bǐ kɛ mǐ. (1 Jaan 2:12) Linlin enɛ dó gbɔ nú mǐ tawun! Ðó Jezu nyí Axɔ́su nú Axɔ́suɖuto Mawu tɔn wutu ɔ, é na vɔ́ nǔ ɖěɖee Satáan kpo gbɛ̀ tɔn kpo hɛn gblé dó mǐ wu lɛ é bǐ blóɖó. (Eza. 65:17; 1 Jaan 3:8; Nǔɖe. 21:3, 4) Nukúnɖiɖó jiwǔ tɛ ɖíe ɖò nukɔn nú mǐ è! Nǔgbo wɛ ɖɔ Jezu zɔ́n azɔ̌ vɛwǔ ɖé mǐ, amɔ̌ é ɖò kpɔ́ xá mǐ, bo ɖò gudo nú mǐ ɖò gbɛ̀ elɔ sín azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ. (Mat. 28:19, 20) Enɛ na mǐ akɔ́nkpinkpan tawun! Gbɔdónúmɛ, nukúnɖiɖó kpo akɔ́nkpinkpan kpo nyí ɖé lɛ ɖò dodónú syɛnsyɛn e jí fífá ayi mɛ tɔn mǐtɔn jinjɔn é mɛ.

17. (a) Nɛ̌ Klisanwun ɖé ka sixu kpó ɖò fífá ayi mɛ tɔn ɖó wɛ gbɔn? (b) Lee è d’akpá tɔn ɖò Jaan 16:33 mɛ gbɔn é ɔ, etɛ mǐ ka kpéwú bo na wà?

17 Nɛ̌ a ka sixu kpó ɖò fífá ayi mɛ tɔn ɖó wɛ, hwenu e mɛtɛnkpɔn syɛnsyɛn lɛ ɖò dindán we wɛ é gbɔn lo? A sixu wà mɔ̌, gbɔn nǔ e Jezu wà lɛ é biblo gblamɛ. Nukɔntɔn ɔ, xoɖɛ, bo lɛ́ ɖókan dó ɖɛxixo wu. Wegɔ́ ɔ, setónú nú Jehovah bo jla Mawuxó kpo kanɖodónǔwu kpo, hwenu e mɔ̌ wiwa tlɛ vɛwǔ é. Atɔngɔ́ ɔ, ganjɛ xɔ́ntɔn towe lɛ wu, bonu ye ni d’alɔ we nú a na gbɔn mɛtɛnkpɔn lɛ mɛ dín. Enɛ ɔ, fífá Mawu tɔn na bló ayixa towe kpo linlin towe kpo ɖó. Bɔ Jezu ɖɔhun ɔ, a na ɖu ɖò mɛtɛnkpɔn ɖebǔ jí.—Jaan 16:33.

HAN 41 Kɛnklɛn Sè Ðɛ Ce

^ akpá. 5 Mǐ bǐ wɛ ɖó na ɖí xwi xá tagba ɖěɖee sixu xò fífá mǐtɔn yí lɛ é. Xóta elɔ na ɖɔ xó dó nǔ ɖěɖee Jezu wà bɔ mǐ lɔ sixu wà bo na kpó ɖò fífá ayi mɛ tɔn ɖó wɛ, hwenu e mǐ tlɛ na ɖò didɛ ɖò mɛtɛnkpɔn syɛnsyɛn lɛ nu wɛ é atɔn jí.