Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 XÓTA NǓKPLƆNKPLƆN TƆN 14

A ka Ðò Sinsɛnzɔ́ Towe Wà Wɛ Ganji À?

A ka Ðò Sinsɛnzɔ́ Towe Wà Wɛ Ganji À?

“Wà Wɛnɖagbejlatɔ́ sín azɔ̌, bo wà mɛsɛntɔ́ Mawu tɔn sín azɔ̌ towe ganji.”—2 TIM. 4:5.

HAN 57 Jlǎ Wɛn ɔ Gbɛtɔ́ Alɔkpa lɛ Bǐ

XÓNUSƆ́ÐÓTE *

Ðò fínfɔ́n sín kú Jezu tɔn gudo ɔ, é kpé ahwanvu tɔn lɛ bo ɖɔ nú ye ɖɔ ye ni “yì bo kplɔ́n nǔ akɔta lɛ bǐ, bonu ye ni huzu ahwanvu” emitɔn (Kpɔ́n akpáxwé 1gɔ́ ɔ)

1. Etɛ mɛsɛntɔ́ Mawu tɔn lɛ bǐ ka nɔ jló na wà? Etɛwu? (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò akpa ɔ jí é.)

KLISU JEZU ɖegbe nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni “yì bo kplɔ́n nǔ akɔta lɛ bǐ, bonu ye ni huzu ahwanvu.” (Mat. 28:19) Mɛsɛntɔ́ Mawu tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ bǐ wɛ nɔ jló na kplɔ́n lee ye sixu “wà” sinsɛnzɔ́ enɛ e è sɔ́ d’así nú ye é “ganji” gbɔn é. (2 Tim. 4:5) Azɔ̌ enɛ ɖò taji, xɔ akwɛ, bo lɛ́ mya nukún hugǎn azɔ̌ ɖevo ɖebǔ ɖò gbɛmɛ. É ɖò mɔ̌ có, é sixu nɔ vɛwǔ nú mǐ, bɔ mǐ na zán hwenu gegě ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ lee é nɔ jló mǐ gbɔn é.

2. Wuvɛ̌ tɛ lɛ mǐ ka nɔ mɔ hwenu e mǐ ɖò sinsɛnzɔ́ mǐtɔn wà wɛ é?

2 Azɔ̌ taji ɖevo lɛ lɛ́ tíìn, bo nɔ byɔ hwenu kpo hlɔnhlɔn kpo ɖò mǐ sí. É sixu ko byɔ ɖɔ mǐ ni nɔ wà agbazazɔ́ nú ganxixo gegě ɖò kéze ɖokpo mɛ, bo na dó kpé nukún dó dandannú gbɛmɛ tɔn mǐɖesunɔ tɔn lɛ kpo xwédo mǐtɔn tɔn kpo wu. É sixu nɔ vɛwǔ bɔ mǐ na wà azɔ̌ xwédo tɔn ɖevo lɛ, alǒ mǐ sixu ɖò xwi ɖí xá azɔn, linkpɔ́n kpo wuvɛ̌ e mɛxo-xwe nɔ hɛn wá lɛ é kpo wɛ. Nɛ̌ mǐ na ɖò xwi ɖí xá ninɔmɛ vɛwǔ enɛ lɛ wɛ, cobo ka na kpéwú bo wà sinsɛnzɔ́ mǐtɔn ganji gbɔn?

3. Sɔgbe xá xó Jezu tɔn e ɖò Matie 13:23 mɛ é ɔ, gbeta tɛ kɔn mǐ ka sixu wá?

3 Enyi ninɔmɛ mǐtɔn ɖó dogbó nú hwenu e mǐ sixu zán ɖò azɔ̌ Jehovah tɔn mɛ é ɔ, enɛ ɖó na dó awakanmɛ kú nú mǐ ǎ. Jezu tuùn ɖɔ mǐ mɛ bǐ kún sixu kpéwú bo na sínsɛ́n Axɔ́suɖuto ɔ tɔn ɖokpo ɔ ó. (Xà Matie 13:23.) Nǔ e mǐ nɔ wà ɖò sinsɛnzɔ́ Jehovah tɔn mɛ lɛ é bǐ wɛ nɔ xɔ akwɛ n’i tawun, nú mǐ vɛ́ ko wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ ɔ nɛ. (Ebl. 6:10-12) Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, mǐ sixu mɔ ɖɔ ninɔmɛ mǐtɔn zɔ́n bɔ mǐ wà nǔ gegě ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ. Ðò xóta elɔ mɛ ɔ, mǐ na gbéjé lee mǐ sixu sɔ́ sinsɛnzɔ́ ɔ ɖó tɛn  nukɔntɔn mɛ ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ, zán gbɛ̀ e bɔkun é, bo bló bɔ nǔwukpíkpé Mawuxóɖiɖɔ kpo mɛkplɔnkplɔn kpo tɔn mǐtɔn na kpɔ́n te d’eji gbɔn é kpɔ́n. Jɛ nukɔn hwɛ̌ ɔ, etɛ ka nyí tinmɛ è ni wà sinsɛnzɔ́ mɛtɔn ganji tɔn?

4. Etɛ ka nyí tinmɛ mǐ ni wà sinsɛnzɔ́ mǐtɔn ganji tɔn?

4 Bo na dó wà sinsɛnzɔ́ mǐtɔn ganji ɔ, mǐ ɖó na ɖ’alɔ ɖò wɛnɖagbejijla kpo nǔ kplɔnkplɔn mɛ lɛ kpo sín azɔ̌ ɔ mɛ bǐ mlɛ́mlɛ́ lee mǐ kpéwú gbɔn é. Amɔ̌, é nɔ lɛ́ byɔ nǔ hugǎn hwenu mǐtɔn zinzan. Nǔ e nɔ sísɛ́ mǐ é wɛ ɖò taji nú Jehovah. Ðó mǐ yí wǎn nú Jehovah kpo nɔzo mǐtɔn lɛ kpo wutu ɔ, mǐ nɔ w’azɔ̌ kpo lindɔ̌n mǐtɔn bǐ kpo ɖò sinsɛnzɔ́ Klisanwun tɔn mǐtɔn mɛ. * (Mak. 12:30, 31; Kolo. 3:23) Mawu sinsɛn kpo lindɔ̌n mǐtɔn bǐ kpo sín tinmɛ wɛ nyí ɖɔ, mǐ ni zé mǐɖée jó, bo zán hlɔnhlɔn mǐtɔn dó wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ ɖò sinsɛnzɔ́ tɔn mɛ. Enyi wǔjɔmɛ e mǐ ɖó bo na wà wɛnjijlazɔ́ ɔ é sù nukún mǐtɔn mɛ ɔ, mǐ na tɛ́n kpɔ́n bo na jla wɛnɖagbe ɔ mɛ gegě lee mǐ kpéwú gbɔn é.

5-6. Nǎ kpɔ́ndéwú ɖé dó xlɛ́ ɖɔ mɛ e ma ɖó táan kaka ɖé ǎ é sixu sɔ́ sinsɛnzɔ́ ɔ dó ɖó nǔ taji.

5 Dǒ nukún mɛ bo kpɔ́n dɔnkpɛvu e yí wǎn nú giwuntá xixo é ɖé. Hweɖebǔnu e é kpéwú é ɔ, é nɔ ɖò nǔ xò wɛ kpo awǎjijɛ kpo. Nukɔnmɛ ɔ, é mɔ azɔ̌ dó nǔbaɖutɛn ɖé, bo nɔ xò giwuntá ɖò finɛ ɖò aklunɔzán gblamɛ fifó lɛ. É ɖò mɔ̌ có, akwɛ e é nɔ mɔ é nɔ kpé akwɛzinzan tɔn lɛ nu ǎ. Enɛ wu ɔ, sín lundi kaka jɛ vendredi ɔ, é nɔ kun zěmijan. É nɔ zán hwenu gegě dó kun zěmijan có, ayi tɔn ka nɔ ɖò nǔxixo tɔn jí. É ba na bló bɔ nǔwukpíkpé tɔn na kpɔ́n te d’eji, b’ɛ na nyí nǔxotɔ́ hwebǐnu tɔn. Enɛ wu ɔ, é nɔ zán ali e hun n’i lɛ é bǐ dó xò nǔ, é na bo nyí nú táan klewun ɖé ɔ nɛ.

6 Mɔ̌ ɖokpo ɔ, nǔɖe sixu ɖó dogbó nú táan nabi e a na zán ɖò wɛnjijlazɔ́ ɔ mɛ é. Amɔ̌, nǔ e a yí wǎn na bo jló na wà é ka nɛ. A nɔ tɛ́n kpɔ́n, bo na bló bɔ nǔwukpíkpé e a ɖó bo na bló bɔ wɛnɖagbe ɔ na byɔ ayi mɛ lɛ tɔn mɛ é nɔ kpɔ́n te d’eji. Ðó azɔ̌ gegě ɖò kɔ jí nú we wutu ɔ, a sixu nɔ kanbyɔ hwiɖée ɖɔ nɛ̌ emi ka na bló gbɔn bɔ wɛnjijlazɔ́ ɔ na nyí nǔ taji ɖò gbɛzán emitɔn mɛ à jí.

 LEE A NA SƆ́ SINSƐNZƆ́ TOWE DÓ ÐÓ NǓ TAJI GBƆN É

7-8. Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖó linlin e Jezu nɔ ɖó dó sinsɛnzɔ́ ɔ wu é gbɔn?

7 Jezu sɔ́ kpɔ́ndéwú nukúnɖeji ɖé ɖ’ayǐ ɖò linlin e é nɔ ɖó dó sinsɛnzɔ́ ɔ wu é mɛ. Xó ɖiɖɔ dó Axɔ́suɖuto Mawu tɔn wu nyí nǔ taji e jí é sɔ́ ayi tɔn ɖó ɖò gbɛzán tɔn mɛ é. (Jaan 4:34, 35) É ɖi zɔnlin nú kilomɛtlu kanweko mɔkpan, bo jla wɛn ɔ mɛ gegě lee é kpéwú gbɔn é. Ali e hun n’i lɛ é bǐ wɛ é zán dó ɖɔ xó nú mɛ lɛ ɖò agbawungba kpo xwé yetɔn lɛ gbè kpo. Gbɛzán Jezu tɔn bǐ wɛ jinjɔn sinsɛnzɔ́ ɔ jí.

8 Mǐ sixu nɔ wà nǔ Klisu ɖɔhun, bo nɔ ba ali ɖěɖee nu mǐ na jla wɛnɖagbe ɔ ɖè lɛ é, ɖò hweɖebǔnu kpo fí ɖebǔ e é nyɔ́ bló ɖè é kpo. Mǐ nɔ ɖò gbesisɔmɛ bo na sɔ́ vivomɛninɔ mǐtɔn dó savɔ̌, bo wà wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ. (Mak. 6:31-34; 1 Pi. 2:21) Mɛɖé lɛ ɖò agun ɔ mɛ, bo kpéwú bo nyí gbexosin-alijitɔ́ titewungbe, hwebǐnu tɔn alǒ alɔgɔtɔ́. Mɛ ɖevo lɛ kplɔ́n gbè ɖevo, alǒ sɛ̀ tɛn yì fí ɖěɖee hudo wɛnjlatɔ́ tɔn sukpɔ́ ɖè é. Amɔ̌, wɛnjlatɔ́ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn e nɔ w’azɔ̌ ɖò gbesisɔmɛ, bo nɔ wà nǔ e wu ye kpé lɛ é bǐ lɛ é wɛ nɔ wà azɔ̌ wɛnɖagbejijla tɔn ɔ hugǎn. Ðebǔ wɛ é na bo nyí gbɔn ɔ, Jehovah nɔ byɔ nǔ e hugǎn mǐ é ɖò mǐ sí ǎ. É nɔ ba ɖɔ mǐ bǐ ni ɖu vivǐ sinsɛnzɔ́ mímɛ́ mǐtɔn tɔn hwenu e mǐ ɖò “wɛnɖagbe susunɔ Mawu awǎjijɛnɔ ɔ tɔn” jla wɛ é.—1 Tim. 1:11, nwt; Sɛ́n. 30:11.

9. (a) Pɔlu ɖó na wà agbazazɔ́ có, nɛ̌ é ka bló gbɔn bɔ wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ ɖò taji n’i? (b) Etɛ Mɛsɛ́dó 28:16, 30, 31 ka xlɛ́ dó linlin e Pɔlu nɔ ɖó dó sinsɛnzɔ́ tɔn wu é wu?

9 Mɛsɛ́dó Pɔlu sɔ́ sinsɛnzɔ́ ɔ dó ɖó azɔ̌ taji hugǎn ɖé ɖò gbɛzán tɔn mɛ, bo gbɔn mɔ̌ mɛ bo sɔ́ kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖé ɖ’ayǐ. Hwenu e é ɖò Kɔlɛnti ɖò tomɛyiyizɔ́ tɔn wegɔ́ ɔ hwenu é ɔ, akwɛ wá hwedó è, bɔ é gbɔ bo wà goxɔ gbigbázɔ́ nú táan ɖé. É ɖò mɔ̌ có, goxɔ gbigbázɔ́ ɔ mya nukún nú Pɔlu hugǎn ǎ. É wà azɔ̌ enɛ bo na dó kpé nukún dó éɖée wu ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ, lobo na mɔ tɛn dó sixu jla wɛnɖagbe ɔ Kɔlɛntinu lɛ “vɔ̌nu.” (2 Kɔ. 11:7) Pɔlu ɖó na wà agbazazɔ́ ɖé có, sinsɛnzɔ́ ɔ ka kpó ɖò nǔ taji nyí n’i wɛ, bɔ é nɔ ɖɔ Mawuxó ɖò Gbɔjɛzángbe lɛ bǐ. Hwenu e ninɔmɛ Pɔlu tɔn lɛ wá kpɔ́n te é ɔ, é kpéwú bo sɔ́ ayi tɔn ɖó Mawuxóɖiɖɔ ɔ jí hugǎn. É “jó éɖée nú Mawuxóɖiɖɔ kɛɖɛ, bo nɔ ɖekúnnu nú Jezu ɖò Jwifu lɛ nukɔn ɖɔ Jezu wɛ nyí Klisu.” (Mɛ. 18:3-5; 2 Kɔ. 11:9) Nukɔnmɛ hwenu e è wlí Pɔlu dó ganmɛ ɖò Hlɔma nú xwè we é ɔ, é nɔ ɖekúnnu nú jonɔ lɛ, bo lɛ́ wlan wema sɛ́dó agun lɛ. (Xà Mɛsɛ́dó 28:16, 30, 31.) Pɔlu kánɖeji bo na lɔn nú nǔɖe na dó afɔgblɛ́gblɛ̌ afɔ mɛ n’i ɖò sinsɛnzɔ́ tɔn kɔn ǎ. É wlan ɖɔ: “É sɔ́ azɔ̌ enɛ dó así nú mǐ; enɛ ɔ wu wɛ awakanmɛ ma kú mǐ ǎ.” (2 Kɔ. 4:1) Pɔlu ɖɔhun ɔ, enyi mǐ tlɛ ɖó na zán hwenu gegě ɖò agbazazɔ́ mǐtɔn kɔn ɔ, mǐ sixu kpó ɖò Axɔ́suɖuto ɔ sín azɔ̌ sɔ́ dó ɖó azɔ̌ taji hugǎn ɔ wɛ ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ.

Ali gegě nu wɛ mǐ sixu wà sinsɛnzɔ́ mǐtɔn ganji ɖè (Kpɔ́n akpáxwé 10-11)

10-11. Enyi mǐ ɖò azɔn jɛ wɛ ɔ, nɛ̌ mǐ kaka sixu wà sinsɛnzɔ́ mǐtɔn ganji gbɔn?

10 Enyi mɛxoxwe alǒ azɔn ɖó dogbó nú wɛnjijlazɔ́ xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè tɔn mǐtɔn ɔ, mǐ sixu ɖu vivǐ sinsɛnzɔ́ ɔ sín akpáxwé ɖevo lɛ tɔn. Wɛnɖagbejlatɔ́ xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ nɔ yì jla wɛn ɔ mɛ lɛ ɖò fí ɖebǔ e ye ɖè é. Ye nɔ zán ali e hun nú ye lɛ é bǐ, bo nɔ ɖɔ xó dó nǔgbo ɔ wu gbɔn xwégbe xwégbe, ɖò agbawungba, bo nɔ lɛ́ wà mɔ̌ ɖò ali e ma nyí aca tɔn ǎ é nu; “mɛ e [ye] mɔ ɖò finɛ lɛ é” bǐ wɛ ye nɔ jla wɛn ɔ. (Mɛ. 17:17, nwt; 20:20) Enyi mǐ ma sixu ɖi zɔnlin gegě ǎ ɔ, mǐ sixu jinjɔn tokplétɛn ɖé, fí e mǐ sixu jla wɛn ɔ aligbɔntɔ́ lɛ ɖè é. Alǒ, mǐ sixu ɖekúnnu ɖò ali e ma nyí aca tɔn ǎ é ɖé nu, wlan wema sɛ́dó mɛ lɛ, alǒ ɖekúnnu gbɔn alokan jí. Nǔ syɛnsyɛn ɖé lɛ ɖó dogbó nú gegě wɛnjlatɔ́ lɛ tɔn có, ye ka nɔ ɖu vivǐ  wɛnjijlazɔ́ ɔ tɔn ɖò ali ɖevo lɛ nu, b’ɛ nɔ jɛmɛ nú ye.

11 Azɔn na bo ɖó dogbó nú we ɔ, a sixu wà sinsɛnzɔ́ towe ganji. Mǐ ni lɛ́ lin tamɛ dó kpɔ́ndéwú mɛsɛ́dó Pɔlu tɔn jí. É ɖɔ: “Mɛ e nɔ na hlɔnhlɔn mì ɔ wɛ nɔ zɔ́n, bɔ un nɔ sixu kpé nǔ enɛ lɛ bǐ wu.” (Fili. 4:13) Hwenu e Pɔlu jɛ azɔn ɖò tomɛyiyizɔ́ tɔn ɖé hwenu é ɔ, é ɖó hudo hlɔnhlɔn enɛ tɔn. É tinmɛ nú Galatinu lɛ ɖɔ: “Azɔn jɛ wɛ un ɖè wu wɛ un jla wɛnɖagbe ɔ mi azɔn nukɔn nukɔntɔn ɔ.” (Ga. 4:13) Mɔ̌ ɖokpo ɔ, dogbó e azɔn towe ɖó nú we é sixu bló bɔ ali na hun nú we, bɔ a na jla wɛnɖagbe ɔ mɛ ɖevo lɛ, ɖi dotóo lɛ, mɛ e nɔ d’alɔ dotóo lɛ é kpodo mɛ ɖevo e nɔ kpé nukún dó azinzɔnnɔ wu lɛ é kpo. Gegě mɛ enɛ lɛ tɔn nɔ ɖò azɔ̌mɛ hwenu e wɛnjlatɔ́ lɛ nɔ yì xwé yetɔn lɛ gbè é.

LEE A SIXU ZÁN GBƐ̀ E BƆKUN É GBƆN É

12. Etɛ ka nyí tinmɛ è ni bló bonu nukún mɛtɔn ni ɖò “ganji” tɔn?

12 Jezu ɖɔ: “Nukún towe lɛ wɛ nyí zogbɛ́n nú agbaza towe; enyi nukún towe lɛ ɖò ganji ɔ, agbaza towe bǐ na nɔ weziza mɛ.” (Mat. 6:22) Etɛ ɖɔ wɛ é ka ɖè? Ðiɖɔ wɛ é ɖè ɖɔ mǐ ni zán gbɛ̀ e bɔkun é, alǒ sɔ́ ayi mǐtɔn bǐ ɖó nǔ ɖokpo géé jí, bonu ayi mǐtɔn ma fɛ́ sín jí ó. Jezu ɖesunɔ sɔ́ kpɔ́ndéwú ɔ ɖ’ayǐ, bo sɔ́ gbɛzán tɔn bǐ jinjɔn sinsɛnzɔ́ ɔ jí, bo kplɔ́n ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye lɔ ni sɔ́ ayi yetɔn bǐ ɖó sinsɛnzɔ́wiwa nú Jehovah jí, bo lɛ́ sɔ́ ɖó Axɔ́suɖuto Tɔn jí. Mǐ nɔ sɔ́ afɔ dó afɔdo Jezu tɔn lɛ mɛ, bo nɔ sɔ́ gbɛzán mǐtɔn jinjɔn sinsɛnzɔ́ Klisanwun tɔn ɔ jí, bɔ “Axɔ́suɖuɖu Mawu tɔn kpodo jlǒ tɔn wiwa kpo . . . nɔ mya nukún nú [mǐ] jɛ nukɔn.”—Mat. 6:33.

13. Etɛ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na sɔ́ ayi ɖó sinsɛnzɔ́ Klisanwun tɔn mǐtɔn jí?

 13 Gbɛzán mǐtɔn hinhɛn bɔkun, bo na dó sixu zán hwenu gegě dó d’alɔ mɛ ɖevo lɛ, bonu ye ni wá tuùn Jehovah lobo yí wǎn n’i, nyí ɖokpo ɖò ali e nu mǐ sixu sɔ́ ayi ɖó sinsɛnzɔ́ mǐtɔn jí ɖè é mɛ. * Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ ka sixu huzu azɔ̌ mǐtɔn sín ganmɛ, bo na dó sixu kpéwú bo zán hwenu gegě ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ ɖò aklunɔzán gbla ɔ mɛ à? Mǐ ka sixu ɖè kan kpò nú ayiɖeɖayǐ e nɔ yí hwenu gegě ɖò mǐ sí lɛ é à?

14. Huzuhuzu tɛ lɛ asú kpo asì kpo ɖé ka bló, bo na dó sixu zán hwenu hugǎn ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ, lobo lɛ́ sɔ́ ayi yetɔn d’eji hugǎn?

14 Nǔ e mɛxo agun tɔn e nɔ nyí Elias é kpo asì tɔn kpo wà é nɛ. É tinmɛ ɖɔ: “Mǐ sixu bɛ́ gbexosin-alijitɔ́zɔ́ ɔ ɖò hwe ɔ nu ǎ, amɔ̌, mǐ ɖó na bɛ́ azɔ̌ ɔ sín fí ɖé. Enɛ wu ɔ, mǐ ɖè afɔ klewun klewun ɖěɖee na d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na zán hwenu hugǎn ɖò sinsɛnzɔ́ mǐtɔn mɛ lɛ é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ ɖè akwɛzinzan mǐtɔn kpo ayiɖeɖayǐ e mǐ nɔ kpɔ́n dó mɔ hwenu gúgú sín nǔ dìn lɛ é kpo kpò, lobo byɔ azɔ̌gán mǐtɔn lɛ ɖɔ ye ni huzu tito azɔ̌ mǐtɔn tɔn lɛ. Nǔ e mɛ huzuhuzu enɛ lɛ tɔ́n kɔ dó é wɛ nyí ɖɔ mǐ nɔ kpéwú dìn bo nɔ ɖekúnnu gbadanu lɛ, bo nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ gegě, bo tlɛ nɔ lɛ́ kpéwú bo nɔ ɖekúnnu ɖò aklunɔzán gblamɛ tɛntin azɔn we ɖò sun ɖokpo mɛ. Enɛ nɔ na mǐ awǎjijɛ tawun!”

LEE A NA BLÓ GBƆN BƆ NǓWUKPÍKPÉ MAWUXÓÐIÐƆ KPO MƐKPLƆNKPLƆN KPO TƆN TOWE NA KPƆ́N TE D’EJI É

Nǔ e mǐ kplɔ́n ɖò kplé aklunɔzán gblamɛ tɛntin tɔn mǐtɔn jí lɛ é zinzan sixu d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na kpó ɖò nukɔn yì wɛ ɖò sinsɛnzɔ́ mǐtɔn mɛ (Kpɔ́n akpáxwé 15-16) *

15-16. Sɔgbe xá 1 Timɔtée 4:13, 15 ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu kpó ɖò blobló wɛ bonu nǔwukpíkpé e mǐ ɖó bo na jla wɛn ɔ é na kpɔ́n te d’eji gbɔn? (Lɛ̌ kpɔ́n gbǎví “ Nǔ Ðěɖee Gbé Un Na Nya Bɔ Ye Na D’alɔ Mì Bɔ Un Na Wà Sinsɛnzɔ́ Ce Ganji lɛ É.”)

15 Ali ɖevo e nu mǐ sixu wà sinsɛnzɔ́ mǐtɔn ganji ɖè é wɛ nyí blobló bonu nǔwukpíkpé e  mǐ ɖó ɖò Mawuxóɖiɖɔzɔ́ ɔ mɛ é ni kpɔ́n te d’eji. È ɖó na nɔ ɖò azɔ̌ kplɔ́n azɔ̌watɔ́ e ɖò azɔ̌xwé ɖé lɛ é wɛ hwɛhwɛ, bonu nǔtuùntuùn yetɔn kpo nǔwukpíkpé yetɔn kpo ni kpɔ́n te d’eji. Mɔ̌ wɛ é nyí gbɔn nú mɛ e nɔ jla wɛnɖagbe Axɔ́suɖuto ɔ tɔn lɛ é lɔ. É byɔ ɖɔ mǐ ni kpó ɖò kplɔnkplɔn wɛ bonu sinsɛnzɔ́ mǐtɔn ni bí alɔ nú mǐ hugǎn.—Nǔx. 1:5; 1 Timɔtée 4:13, 15.

16 Enɛ wu ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu kpó ɖò nukɔn yì wɛ ɖò sinsɛnzɔ́ mǐtɔn mɛ gbɔn? Gbɔn ayi sísɔ́ ɖó alixlɛ́mɛ e mǐ nɔ mɔ ɖò Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn mǐtɔn hwenu é jí bǐ mlɛ́mlɛ́ gblamɛ. Kplé enɛ nɔ kplɔ́n azɔ̌ xɔ akwɛ lɛ mǐ, bo na dó d’alɔ mǐ bɔ mǐ na bló bɔ kpɛɖé kpɛɖé ɔ, nǔwukpíkpé e mǐ ɖó ɖò sinsɛnzɔ́ kúnnuɖegbé tɔn mɛ é na kpɔ́n te d’eji. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, hwenu e zinkponɔ ɔ ɖò wě ɖè xá mɛ ɖěɖee xwlé wemaxɔmɛvízɔ́ lɛ mɛ é wɛ é ɔ, mǐ sixu ɖó ayi wěɖexámɛ ɖěɖee sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na yì nukɔn ɖò sinsɛnzɔ́ mǐtɔn mɛ lɛ é wu. Mǐ sixu zán wěɖexámɛ enɛ lɛ, hweɖevonu e mǐ ɖò wɛnɖagbe ɔ jla mɛɖé wɛ é. Mǐ sixu byɔ mɛ e nɔ kpé nukún dó gbɛ̌ta kúnnuɖegbé tɔn mǐtɔn wu é ɖɔ é ni d’alɔ mǐ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ, alǒ byɔ éyɛ, wɛnjlatɔ́ e ko mɔ nǔ kpɔ́n é ɖé, gbexosin-alijitɔ́ ɖé, alǒ nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn ɖɔ mǐ na w’azɔ̌ xá ye ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ. Enyi nǔwukpíkpé e mǐ ɖó bo na zán azɔ̌wanú e ɖò Azɔ̌wanúgbá Mɛkplɔnkplɔn tɔn mǐtɔn mɛ lɛ é ɖokpo ɖokpo é ɖò te kpɔ́n d’eji wɛ ɔ, mǐ na ɖu vivǐ Mawuxóɖiɖɔ kpo mɛkplɔnkplɔn kpo tɔn hugǎn.

17. Enyi a wà sinsɛnzɔ́ towe ganji ɔ, etɛ a ka na mɔ ɖ’emɛ?

17 Gbè e Jehovah yí bɔ mǐ ɖò “azɔ̌ wà ɖó kpɔ́” xá ɛ wɛ é ɔ, wǔjɔmɛ ɖaxó ɖé wɛ é nyí! (1 Kɔ. 3:9) Enyi a “mɔ dò nú nǔ e nyí nǔjɔnǔ hugǎn lɛ é,” bo sɔ́ ayi towe ɖó sinsɛnzɔ́ Klisanwun tɔn jí ɔ, a na ‘sɛn Jehovah kpo xomɛhunhun kpo.’ (Fili. 1:10, nwt; Ðɛh. 100:2) Ðó a nyí ɖokpo ɖò sin-sɛnzɔ́watɔ́ Mawu tɔn lɛ mɛ wutu ɔ, a sixu kúdeji ɖɔ é na na we hlɔnhlɔn e sín hudo a ɖó, bo na wà sinsɛnzɔ́ towe ganji é, enyi wuvɛ̌ lɛ na bo tlɛ kpannukɔn we, alǒ ɖó dogbó nú we gbɔn ɖebǔ ɔ nɛ. (2 Kɔ. 4:1, 7; 6:4) Enyi ninɔmɛ towe lɛ zɔ́n bonu a nɔ wà nǔ klewun ɖé alǒ gegě ɖò kúnnuɖiɖezɔ́ ɔ mɛ ɔ, a sixu ɖó nǔ e na “nyí xomɛhunhun nú” nú we é, nú a nɔ wà sinsɛnzɔ́ towe kpo lindɔ̌n towe bǐ kpo ɔ nɛ. (Ga. 6:4) Enyi a nɔ wà sinsɛnzɔ́ towe ganji ɔ, a na xlɛ́ Jehovah ɖɔ emi yí wǎn n’i, bo lɛ́ yí wǎn nú nɔzo towe lɛ. “Nú a ɖò nǔ wà gbɔn mɔ̌ wɛ ɔ, a na hwlɛn hwiɖée gán, bo na hwlɛn mɛ e ɖò tó ɖó we wɛ lɛ bǐ gán.”—1 Tim. 4:16.

HAN 58 Xɔ́ntɔn Fífá Tɔn lɛ Biba Mɔ

^ akpá. 5 Jezu ɖegbe nú mǐ ɖɔ mǐ ni jla wɛnɖagbe Axɔ́suɖuto ɔ tɔn, bo kplɔ́n nǔ mɛ lɛ bonu ye ni huzu ahwanvu. Enyi mǐ tlɛ ɖò ninɔmɛ vɛwǔ lɛ mɛ ɔ, mǐ sixu wà sinsɛnzɔ́ mǐtɔn ganji; mǐ na gbéjé lee nǔ sixu nyí mɔ̌ gbɔn é kpɔ́n ɖò xóta elɔ mɛ. Mǐ na lɛ́ kplɔ́n lee wɛnɖagbejijlazɔ́ mǐtɔn sixu bí alɔ nú mǐ hugǎn, bo lɛ́ hɛn lè wá hugǎn gbɔn é.

^ akpá. 4 TINMƐ ÐÉ LƐ: Nǔ elɔ lɛ wɛ ɖò sinsɛnzɔ́ Klisanwun tɔn mǐtɔn mɛ: Wɛnɖagbejijla kpo nǔ kplɔnkplɔn mɛ kpo, xɔ yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ gbigbá kpo ye jijlaɖó kpo, gɔ́ nú sɔhɛnmɛzɔ́ lɛ.—2 Kɔ. 5:18, 19; 8:4.

^ akpá. 13 Kpɔ́n ali e nu è sixu wà mɔ̌ ɖè é tɛnwe, ɖò gbǎví “Lee A Sixu Hɛn Gbɛzán Towe Bɔkun Gbɔn É” mɛ, ɖò Atɔxwɛ juillet 2016 tɔn mɛ, wex. 10.

^ akpá. 62 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Nɔví nyɔnu ɖé ɖò mɛbakpɔ́n ɖé bló wɛ ɖò kplé aklunɔzán gblamɛ tɛntin tɔn ɖé hwenu. Enɛ gudo ɔ, hwenu e zinkponɔ ɔ ɖò wě lɛ ɖè xá ɛ wɛ é ɔ, é ɖò tinmɛ ɖé lɛ wlan dó alɔnuwema tɔn Mɛkplɔnkplɔn ɔ mɛ wɛ. Nukɔnmɛ ɖò aklunɔzán gblamɛ fifó ɔ, é ɖò nǔ e é kplɔ́n ɖò kplé ɔ jí é zán wɛ ɖò kúnnuɖegbé.