Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 XÓTA NǓKPLƆNKPLƆN TƆN 17

Yǐ Gbè nú Alɔdó Jehovah Tɔn Bá Mɔ Tɛn Dó Ðí Xwi Xá Yɛ Nyanya Lɛ

Yǐ Gbè nú Alɔdó Jehovah Tɔn Bá Mɔ Tɛn Dó Ðí Xwi Xá Yɛ Nyanya Lɛ

‘Nǔɖoyɛswímɛ nyanya e ɖò jinukúnsin kpo ayikúngban kpo tɛntin lɛ é wɛ mi ɖó na fun ahwan xá.’—EFƐ. 6:12.

HAN 55 Ma Ði Xɛsi nú Ye Ó!

XÓNUSƆ́ÐÓTE *

1. Lee è tinmɛ gbɔn ɖò Efɛzinu lɛ 6:10-13 mɛ é ɔ, ɖɔ ali ɖagbe hugǎn e nu Jehovah nɔ xlɛ́ ɖɔ nǔ mǐtɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú emi ɖè é ɖokpo. Tinmɛ.

ALI ɖagbe hugǎn e nu Jehovah nɔ xlɛ́ ɖɔ nǔ mǐ mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ n’i ɖè é ɖokpo wɛ nyí alɔ e é nɔ dó mǐ bonu mǐ na ɖí xwi xá kɛntɔ́ mǐtɔn lɛ é. Kɛntɔ́ mǐtɔn taji hugǎn lɛ wɛ nyí Satáan kpo awoví tɔn lɛ kpo. Jehovah gb’akpá nú mǐ dó kɛntɔ́ enɛ lɛ wu, bo na nǔ e sín hudo mǐ ɖó bo na ɖí xwi xá ye lɛ é mǐ. (Xà Efɛzinu lɛ 6:10-13.) Enyi mǐ yí gbè nú alɔdó Jehovah tɔn, bo ganjɛ wǔ tɔn bǐ mlɛ́mlɛ́ ɔ, mǐ sixu huzu kpannukɔn Awoví b’ɛ kpa mǐ. Mǐ sixu ɖó jiɖiɖe ɖokpo ɔ e mɛsɛ́dó Pɔlu ɖó é. É wlan ɖɔ: “Enyi Mawu ɖò mǐ jí ɔ, mɛɖebǔ sixu wà nu ɖebǔ nú mǐ ǎ.”—Hlɔ. 8:31.

2. Etɛ lɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó ɖò xóta elɔ mɛ?

2 Ðó mǐ nyí Klisanwun nǔgbo lɛ wutu ɔ, mǐ nɔ sɔ́ ayi mǐtɔn ɖó Satáan kpo awoví lɛ kpo jí dín ǎ. Mǐ nɔ sɔ́ ayi mǐtɔn ɖó nǔ kplɔnkplɔn dó Jehovah wu kpo sinsɛn ɛ kpo jí hugǎn. (Ðɛh. 25:5) É ɖò mɔ̌ có, mǐ ɖó na tuùn ali ɖěɖee nu Satáan nɔ wà nǔ ɖè lɛ é. Aniwu? Bonu é ni ma kpéwú bo flú mǐ ó. (2 Kɔ. 2:11) Ðò xóta elɔ mɛ ɔ, mǐ na ɖɔ xó dó ali taji e nu Satáan kpo awoví tɔn lɛ kpo nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na flú gbɛtɔ́ lɛ ɖè é ɖokpo jí. Mǐ na lɛ́ ɖɔ xó dó lee mǐ sixu ɖí xwi xá ye b’ɛ na kpa mǐ gbɔn é jí.

LEE YƐ NYANYA LƐ NƆ FLÚ GBƐTƆ́ LƐ GBƆN É

3-4. (a) Etɛ ka nyí awovínúwiwa? (b) Nɛ̌ nǔ ɖiɖi nú awovínúwiwa ka gbakpé sɔ?

3 Ali taji e nu Satáan kpo awoví lɛ kpo nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na flú gbɛtɔ́ lɛ ɖè é ɖokpo wɛ nyí awovínúwiwa. Mɛ ɖěɖee nɔ  ɖ’alɔ ɖò awovínúwiwa mɛ lɛ é nɔ ɖɔ ɖɔ emi tuùn bo lɛ́ ɖ’acɛ dó nǔ e gbɛtɔ́ ma sixu nɔ yayǎ bo tuùn alǒ ɖ’acɛ d’eji ǎ lɛ é jí. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ye mɛ ɖé lɛ nɔ ɖɔ ɖɔ emi kpéwú bo na tuùn sɔgudo, gbɔn amɔɛkinkan alǒ dò biba nú sun sín wuntun lɛ gblamɛ. Mɛ ɖevo lɛ sixu bló nǔ mɛ ɖò xó ɖɔ xá mɛkúkú lɛ wɛ ɖɔhun. Ye mɛ ɖé lɛ nɔ ɖu azě alǒ bló majiki, bo sixu lɛ́ ylɔ́ nǔnyí nú mɛ ɖevo lɛ. *

4 Nɛ̌ nǔ ɖiɖi nú hlɔnhlɔn awovínúwiwa tɔn lɛ ka gbakpé sɔ? Nǔdobiba ɖé xlɛ́ ɖɔ ɖò tò 18 mɛ ɖò Amérique Latine kpo Caraïbe kpo ɔ, gbɛtɔ́ ɖokpo ɖò atɔn jí ɖi nǔ nú majiki, alǒ azě, bɔ ɖibla yì gbɛtɔ́ ɖokpo ɖò atɔn jí lɛ́ ɖi nǔ ɖɔ è sixu ɖɔ xó xá nǔɖoyɛswímɛ lɛ. È lɛ́ ba dò nú nǔ ɖò ali ɖokpo enɛ nu ɖò Aflikato 18 mɛ. Enyi è má ɖó zɛ̌nzɛ̌n ɔ, nǔ hú wevlɔ́ɖó mɛ e è kan nǔ byɔ lɛ é tɔn ɖɔ ɖɔ emi ɖi nǔ nú azě. É ɖò wɛn ɖɔ mǐ na bo nɔ nɔ fí ɖebǔ ɔ, mǐ ɖó na nɔ cɔ́ mǐɖée dó awovínúwiwa wu. Ðó Satáan ɖò biba na flú “gbɛ̀ ɔ bǐ” wɛ.—Nǔɖe. 12:9.

5. Etɛ Jehovah ka nɔ lin dó awovínúwiwa wu?

5 Jehovah nyí “Mawu nǔgbo tɔn.” (Ðɛh. 31:5, nwt) Enɛ wu ɔ, etɛ é ka nɔ lin dó awovínúwiwa wu? É gbɛ́ wǎn na! Jehovah ɖɔ nú Izlayɛli-ví lɛ ɖɔ: ‘Mɛɖebǔ ni ma ɖò mi mɛ, bo dó vǐ tɔn sunnu alǒ nyɔnu zo nú vodun ó; mɛɖebǔ ni ma bló majiki abǐ é ni kan fá ó, mɛɖebǔ ni ma kan amɔɛ abǐ é ni ɖu azě ó; mɛɖebǔ ni ma ɖó bǒ nú mɛ ó; mɛɖebǔ ni ma yì bònu ó. Ðó mɛ e nɔ wà nǔ mɔhun lɛ nɔ vɛ́ mɔ nú Jehovah.’ (Sɛn. 18:10-12) Klisanwun lɛ ɖò sɛ́n e Jehovah na Izlayɛli-ví lɛ é glɔ́ ǎ. É ɖò mɔ̌ có, mǐ tuùn ɖɔ linlin e é nɔ ɖó dó awovínúwiwa wu é kún huzu ó.—Mal. 3:6.

6. (a) Nɛ̌ Satáan ka nɔ zán awovínúwiwa dó hɛn nǔ gblé dó gbɛtɔ́ lɛ wu gbɔn? (b) Sɔgbe xá Nǔnywɛtɔ́xó 9:5 ɔ, etɛ ka nyí nǔgbo ɔ dó ninɔmɛ mɛkúkú lɛ tɔn wu?

6 Jehovah gb’akpá nú mǐ dó awoví- núwiwa wu, ɖó é tuùn ɖɔ Satáan nɔ zán dó hɛn nǔ gblé dó gbɛtɔ́ lɛ wu. Satáan nɔ zán awovínúwiwa dó xò adingban tɔn lɛ sín nukɔnyiyi kan; adingban e é ɖó ɖɔ mɛkúkú lɛ nɔ nɔ gbɛ̀ ɖò yɛswímɛ é lɔ ɖ’emɛ. (Xà Nǔnywɛtɔ́xó 9:5.) Satáan nɔ lɛ́ zán awovínúwiwa dó bló bɔ gbɛtɔ́ lɛ nɔ ɖi xɛsi, bo nɔ lɛ́ zán dó lɛkɔ nú ye sín Jehovah gudo. Linlin tɔn wɛ nyí ɖɔ mɛ e nɔ wà awovínú lɛ é na gɔn jiɖe ɖó dó Jehovah wu, bo na ɖeji dó yɛ nyanya lɛ wu.

LEE MǏ NA ÐÍ XWI XÁ YƐ NYANYA LƐ GBƆN É

7. Etɛ Jehovah ka ɖɔ nú mǐ?

7 Lee mǐ ko ɖɔ gbɔn wá yì é ɔ, Jehovah ɖɔ nǔ e mǐ ɖó na wà bɔ Satáan kpo awoví lɛ kpo ma na flú mǐ ǎ é nú mǐ. Mǐ ni ɖɔ xó dó afɔ tawun tawun e mǐ sixu ɖè bo na xò hun xá Satáan kpo awoví lɛ kpo é ɖé lɛ jí.

8. (a) Ali taji tɛ nu mǐ ka na ɖí xwi xá yɛ nyanya lɛ ɖè? (b) Nɛ̌ Ðɛhan 146:4 ka ɖè mɛ̌ adingban e Satáan nɔ ɖó dó mɛkúkú lɛ wu é gbɔn?

8 Nɔ xà Xó Mawu tɔn bo nɔ lin tamɛ d’eji. Ali taji e nu mǐ nɔ gbɛ́ adingban ɖěɖee yɛ nyanya lɛ nɔ xò kan tɔn ɖè é nɛ. Xó Mawu tɔn cí hwǐ ɖíɖá ɖé ɖɔhun bo nɔ ɖè adingban e Satáan nɔ xò kan tɔn lɛ é gbà. (Efɛ. 6:17) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Xó Mawu tɔn ɖè mɛ̌ adingban e ɖɔ ɖɔ mɛkúkú lɛ  sixu ɖɔ xó xá mɛ e ɖò gbɛ̀ lɛ é é. (Xà Ðɛhan 146:4.) É lɛ́ flín mǐ ɖɔ Jehovah kɛɖɛ jɛn sixu ɖɔ nǔ e na jɛ ɖò sɔgudo é b’ɛ ɖó jiɖe. (Eza. 45:21; 46:10) Enyi mǐ nɔ xà Xó Mawu tɔn hwɛhwɛ bo nɔ lin tamɛ d’eji ɔ, mǐ na ɖò gbesisɔmɛ bo na nyi alɔ nú adingban e yɛ nyanya lɛ ba ɖɔ mǐ ni ɖi nǔ na lɛ é bo na lɛ́ gbɛ́ wǎn na.

9. Nǔwalɔ e cá kan xá awovínúwiwa lɛ é alɔkpa tɛ lɛ mǐ ka nɔ nyi alɔ na?

9 Gbɛ̌ bo ma ɖ’alɔ ɖò nǔ ɖebǔ e cá kan xá awovínúwiwa é mɛ ó. Ðó mǐ nyí Klisanwun nǔgbo lɛ wu ɔ, mǐ nɔ ɖ’alɔ ɖò awovínúwiwa alɔkpa ɖě mɛ gbeɖé ǎ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ nɔ yì kɛnnɛsinɔ lɛ gɔ́n alǒ tɛ́n kpɔ́n bo na ɖɔ xó xá mɛkúkú lɛ ɖò alɔkpa ɖevo ɖebǔ mɛ ǎ. Lee mǐ ko ɖɔ xó d’eji gbɔn ɖò xóta e wá yì é mɛ é ɔ, mǐ nɔ nyi alɔ nú aca cyɔɖiɖi tɔn ɖěɖee jinjɔn nǔɖiɖi e ɖɔ ɖɔ mɛkúkú lɛ kpó ɖò gbɛ̀ ɖò fí ɖé é jí lɛ é. Mǐ nɔ ba dò nú sun sín wuntun lɛ, alǒ kan nǔ bo na dó tɛ́n kpɔ́n bo tuùn sɔgudo ǎ. (Eza. 8:19) Mǐ tuùn ɖɔ nǔwalɔ alɔ-kpa enɛ lɛ bǐ nyla tawun, bɔ ye sixu zɔ́n bɔ mǐ na wà nǔ ɖó kpɔ́ tlɔlɔ xá Satáan kpo awoví lɛ kpo.

Wà nǔ Klisanwun xwè kan- weko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ ɖɔhun, bo bɛ́ nǔ ɖebǔ e a sixu ɖó bɔ ye cá kan xá awovínúwiwa lɛ é kɔn nyi gbě, bo lɛ́ gbɛ́ ayiɖeɖayǐ e mɛ awovínúwiwa ɖè lɛ é (Kpɔ́n akpáxwé 10-12)

10-11. (a) Ðò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ ɔ, etɛ mɛɖé lɛ ka wà, hwenu e ye kplɔ́n nǔgbo ɔ é? (b) Sɔgbe xá 1 Kɔlɛntinu lɛ 10:21 ɔ, etɛwu mǐ ka ɖó na xwedó kpɔ́ndéwú Klisanwun nukɔntɔn lɛ tɔn? Nɛ̌ mǐ ka sixu wà mɔ̌ gbɔn?

10 Bɛ̌ nǔ e cá kan xá awovínúwiwa lɛ é kɔn nyi gbě. Mɛ e nɔ gbɛ̀ ɖò Efɛzi ɖò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ é ɖé lɛ ɖ’alɔ ɖò awovínúwiwa mɛ. Ee ye kplɔ́n nǔgbo ɔ é ɔ, ye ɖè afɔ syɛnsyɛn ɖé lɛ. “Majikiblotɔ́ gegě nɔ bɛ́ Majiki-wema yetɔn lɛ wá, bo nɔ dó zo, ɖò mɛ bǐ nukúnmɛ.” (Mɛ. 19:19) Mɛ enɛ lɛ wà nǔ e wu ye kpé é bǐ, bo na dó sixu ɖí xwi xá yɛ nyanya lɛ. Majikiwema yetɔn lɛ v’axi tawun. Ye na wema enɛ lɛ mɛ ɖevo lɛ, alǒ, sà ye ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, zo wɛ ye dó. Xomɛ Jehovah tɔn hinhɛn hun ɖu ayi mɛ nú ye hú lee wema lɛ xɔ akwɛ sɔ́ é.

 11 Nɛ̌ mǐ ka sixu wà nǔ Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn enɛ lɛ ɖɔhun gbɔn? Nǔnywɛnú wɛ é na nyí ɖɔ mǐ ni bɛ́ nǔ ɖebǔ e mǐ sixu ɖó, bɔ ye cá kan xá awovínúwiwa lɛ é kɔn nyi gbě. Tílá, jɛ̌, alǒ nǔ ɖebǔ e è nɔ dó alǒ è nɔ ɖó, bo na dó tɛ́n kpɔ́n bo cyɔn alɔ mɛɖée jí sín yɛ nyanya lɛ sí lɛ é ɖò nǔ enɛ lɛ mɛ.—1 Kɔlɛntinu lɛ 10:21.

12. Nǔ tɛ lɛ mǐ ka ɖó na kanbyɔ mǐɖée dó ayiɖeɖayǐ mǐtɔn lɛ wu?

12 Gbějé nǔ e a nɔ dó ɖè ayi ɖ’ayǐ na lɛ é kpɔ́n ganji. Kanbyɔ hwiɖée ɖɔ: ‘Un nɔ xà wema, xójlawema, alǒ xóta ɖěɖee ɖò ɛntɛnɛti jí bo kúnkplá awovínúwiwa lɛ é wɛ à? Nǔxixo e un nɔ ɖótó lɛ é, video, alǒ tuto televiziɔn jí tɔn e un nɔ kpɔ́n lɛ é, kabǐ ayihundida video jí tɔn e sín vivǐ un nɔ ɖu lɛ é ka ló? Awovínúwiwa ka nɔ ɖò nǔ e un nɔ dó ɖè ayi ɖ’ayǐ na lɛ é ɖě mɛ wɛ à? Nǔjijlɛ́ alǒ nǔ e zɛ hlɔnhlɔn gbɛtɔ́ tɔn wu lɛ é ka ɖò nǔ e un nɔ dó ɖè ayi ɖ’ayǐ na lɛ é mɛ wɛ à? Ye nɔ xlɛ́ majiki, nǔnyiylɔ́númɛ, alǒ gbesadómɛ ɖi nǔ e hwɛ́n bo ma nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu ǎ é wɛ à?’ É ɖò wɛn ɖɔ hwenuxó e è nɔ ɖɔ dó ɖè ayi ɖ’ayǐ na lɛ é bǐ kún cá kan xá awovínúwiwa dandan ó. Hwenu e a na ɖò ayiɖeɖayǐ towe lɛ gbéjé kpɔ́n wɛ é ɔ, kán-ɖeji ɖɔ ɖěɖee a na cyan lɛ é na d’alɔ we bɔ a na nɔ zɔ nú nǔ e Jehovah gbɛ́ wǎn na lɛ é bǐ. Mǐ jló na wà nǔ e wu mǐ kpé lɛ é bǐ bonu ‘ayi mǐtɔn ma xò hun xá mǐ ɖò nǔ ɖebǔ mɛ, ɖò Mawu nukɔn ó.’—Mɛ. 24:16. *

13. Etɛ mǐ ka jló na nyi alɔ na?

13 Nyi alɔ nú tan e kúnkplá awoví lɛ é  kpikpi. Ðò ali enɛ nu ɔ, mǐ jló na wà nǔ Jezu ɖɔhun. (1 Pi. 2:21) Cobonu Jezu na wá ayikúngban jí ɔ, é ko nɔ gbɛ̀ ɖò jixwé, bo tuùn nǔ gegě dó Satáan kpo awoví lɛ kpo wu. É ɖò mɔ̌ có, é nɔ kpi tan nǔ e yɛ nyanya enɛ lɛ wà é tɔn ǎ. Jezu jló na nyí kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn, é jló na jla ajɔ̌ nú Satáan ǎ. Mǐ sixu wà nǔ Jezu ɖɔhun, bo na nɔ fúnfún tan e kúnkplá awoví lɛ é kpé ǎ. Mǐ ɖó na nɔ xlɛ́ gbɔn xó mǐtɔn lɛ gblamɛ ɖɔ “xó ɖagbeɖagbe ɖé ɖò akpa-kpa sɔ́ [mǐ] wɛ,” enɛ wɛ nyí nǔgbo ɔ sín xó.—Ðɛh. 45:2.

Mǐ ɖó na ɖi xɛsi nú yɛ nyanya lɛ ɖò ali ɖebǔ nu ǎ. Jehovah, Jezu kpo wɛnsagun lɛ kpo ɖó hlɔnhlɔn hú ye flaflá tɔn (Kpɔ́n akpáxwé 14-15) *

14-15. (a) Etɛwu mǐ ma ka ɖó na ɖi xɛsi nú yɛ nyanya lɛ ǎ? (b) Kúnnuɖenú tɛ mǐ ka ɖó ɖɔ Jehovah nɔ cyɔn alɔ togun tɔn jí égbé?

14 Ma ɖi xɛsi nú yɛ nyanya lɛ ó. Ðò gbɛ̀ ɔ mɛ ɖò égbé ɔ, nǔ nyanya sixu jɛ dó mǐ wu. Mǐ sixu bló alitawoví, bɛ́ azɔn, alǒ kú ajijimɛ. Mǐ ka ɖó na lin ɖɔ nǔɖoyɛswímɛ lɛ wu wɛ nǔ enɛ lɛ sín ǎ. Biblu tinmɛ ɖɔ “hwenu kpo nǔmaɖónukún lɛ kpo” sixu wá nú mɛɖebǔ. (Nǔt. 9:11, nwt) Jehovah xlɛ́ ɖɔ emi ɖó hlɔnhlɔn hú awoví lɛ flaflá tɔn. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Mawu lɔn nú Satáan hu Jɔbu ǎ. (Jɔb. 2:6) Jehovah xlɛ́ lee é ɖó hlɔnhlɔn hú majikiblotɔ́ e ɖò Ejipu lɛ é gbɔn é ɖò Mɔyizi hwenu. (Tín. 8:18; 9:11) Jezu susunɔ ɔ ɖè lee é ɖó hlɔnhlɔn hú Satáan kpo awoví lɛ kpo gbɔn é xlɛ́ hwenu e é nya ye sín jixwé wá ayikúngban jí é, ɖó acɛ e Jehovah na ɛ é wutu. Bɔ zaanɖé dìn ɔ, è na sɔ́ ye nyi dó domaɖó-azan ɔ mɛ bɔ ye sɔ́ na sixu kpéwú bo dóya nú mɛɖebǔ ǎ.—Nǔɖe. 12:9; 20:2, 3.

15 Mǐ mɔ kúnnuɖenú e xlɛ́ ɖɔ Jehovah nɔ cyɔn alɔ togun tɔn jí ɖò égbé lɛ é gegě. Lin tamɛ dó nǔ elɔ wu: Mǐ ɖò kúnnu ɖè wɛ bo ɖò nǔgbo ɔ kplɔ́n mɛ wɛ gbɔn ayikúngban ɔ sín awa vovo lɛ bǐ xwé. (Mat. 28:19, 20) Mɔ̌ mɛ ɔ, mǐ nɔ ɖè mɛ̌ azɔ̌ nyanya Awoví tɔn lɛ. Enyi Satáan kpéwú wɛ ɔ, é na ko ɖó azɔ̌ mǐtɔn lɛ bǐ te, amɔ̌, é sixu ǎ. Enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na ɖi xɛsi nú yɛ nyanya lɛ ǎ. Mǐ tuùn ɖɔ “nukún [Jehovah] tɔn ɖò ayikúngban ɔ bǐ jí, bɔ é nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ e yí wǎn n’i kpo ayixa yetɔn bǐ kpo lɛ.” (2 Tan 16:9) Enyi mǐ ɖò gbeji nú Jehovah ɔ, awoví lɛ sixu hɛn nǔ gblé dó mǐ wu kaka sɔyi ǎ.

 NYƆNA ÐĚÐEE MƐ E NƆ YÍ GBÈ NÚ ALƆDÓ JEHOVAH TƆN LƐ É NƆ MƆ LƐ É

16-17. Nǎ kpɔ́ndéwú akɔ́nkpinkpan e é nɔ byɔ cobɔ è na ɖí xwi xá yɛ nyanya lɛ é tɔn ɖokpo.

16 É nɔ byɔ akɔ́nkpinkpan cobɔ è na ɖí xwi xá yɛ nyanya lɛ, ɖò taji ɔ, hwenu e hɛnnumɔ alǒ xɔ́ntɔn mǐtɔn e ɖó linlin ɖagbe lɛ é klán gbè xá mǐ é. Amɔ̌, Jehovah nɔ dó nú mɛ ɖěɖee nɔ ɖè akɔ́nkpin-kpan mɔhun xlɛ́ lɛ é. Mǐ ni kpɔ́n kpɔ́ndéwú nɔví nyɔnu e nɔ nyí Erica bo nɔ nɔ Ghana é tɔn. Xwè 21 wɛ Erica ɖó bo yí gbè nú Biblu kplɔnkplɔn. Ðó Erica nyí hunnɔ ɖé sín vǐ nyɔnu wutu ɔ, è ɖó nukún ɖɔ é ɖó na nɔ ɖu lan e è sɔ́ dó savɔ̌ nú vodun tɔ́ tɔn tɔn lɛ é. Ee Erica gbɛ́ é ɔ, xwédo tɔn kpɔ́n mɔ̌ wiwa dó mɔ vodun lɛ zunzun. Xwédo ɔ ɖi ɖɔ vodun lɛ na dɔn tó n’i bo dó azɔn ɛ ɖò taglomɛ kpo agbaza lixo kpo.

17 Xwédo Erica tɔn tɛ́n kpɔ́n bo na hɛn ɛ gannugánnú bonu é na xwedó aca ɔ. É tlɛ byɔ ɖɔ enyi é ma wà mɔ̌ ǎ ɔ, è na nya ɛ sín xwégbe có, é ka gbɛ́ ǎ. Kúnnuɖetɔ́ ɖé lɛ yí gbè bɔ é nɔ gɔ̌n yetɔn. Ðò ali enɛ nu ɔ, Jehovah dó nú Erica bo na ɛ xwédo yɔyɔ̌ ɖé; enɛ wɛ nyí nǔɖitɔ́ hatɔ́ ee wá cí nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo ɖɔhun n’i lɛ é. (Mak. 10:29, 30) Hɛnnumɔ Erica tɔn lɛ gbɛ́ ɛ bo tlɛ dó nǔɖokan tɔn lɛ zo có, é nɔ gbeji nú Jehovah kaka bo bló baptɛm, bɔ dìn ɔ, é nyí gbexosin-alijitɔ́ hwebǐnu tɔn ɖé. É ɖi xɛsi nú awoví lɛ ǎ. Erica ɖɔ dó xwédo tɔn wu ɖɔ: “Un nɔ xoɖɛ ayihɔngbe ayihɔngbe ɖɔ xwédo ce ni wá mɔ nyɔna e ɖò Jehovah tuùntuùn mɛ é kpo mɛɖéekannuninɔ ee nɔ tɔ́n sín Mawu wanyiyinɔ mǐtɔn sinsɛn mɛ é kpo.”

18. Nyɔna tɛ lɛ mǐ ka nɔ mɔ ɖò jiɖe ɖiɖó dó Jehovah wu mɛ?

18 Mǐ mɛ bǐ jɛn mɛtɛnkpɔn nǔɖiɖi tɔn syɛnsyɛn mɔhun na kpannukɔn dandan ǎ. Amɔ̌, mǐ mɛ bǐ wɛ ɖó na ɖí xwi xá yɛ nyanya lɛ bo ɖeji dó Jehovah wu. Enyi mǐ wà mɔ̌ ɔ, mǐ na mɔ nyɔna gegě bɔ adingban Satáan tɔn lɛ na flú mǐ ǎ. Gɔ́ na ɔ, xɛsiɖiɖi nú awoví lɛ na zɔ́n bonu mǐ na jó Jehovah sinsɛn dó ǎ. Taji bǐ ɔ wɛ ka nyí ɖɔ xɔ́ntɔn e mǐ zun xá ɛ é na syɛn. Ahwanvu Jaki wlan ɖɔ: “Mi bo hwíhwɛ́ miɖée ɖó Mawu glɔ́; mi lodǒ ɖò awoví nukɔn; enɛ ɔ, é na hɔn yì zɔ nú mi. Mi sɛkpɔ Mawu; enɛ ɔ é na sɛkpɔ mi.”—Ja. 4:7, 8.

HAN 150 Ba Mawu Bá Mɔ Hwlɛngán

^ akpá. 5 Kpo wanyiyi kpo wɛ Jehovah gb’akpá nú mǐ dó yɛ nyanya lɛ kpo wuvɛ̌ ɖěɖee ye sixu dɔn wá lɛ é kpo wu. Nɛ̌ yɛ nyanya lɛ ka nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na blɛ́ gbɛtɔ́ lɛ gbɔn? Etɛ lɛ mǐ ka sixu wà bo na ɖí xwi xá yɛ nyanya lɛ? Xóta elɔ na ɖɔ xó dó lee Jehovah nɔ d’alɔ mǐ gbɔn bɔ ye ma na blɛ́ mǐ ǎ é wu.

^ akpá. 3 TINMƐ ÐÉ LƐ: Awovínúwiwa nɔ dó gesí nǔɖiɖi kpo nǔwalɔ kpo ee cá kan xá awoví lɛ é. È ni ɖi ɖɔ ɖò kú mɛɖé tɔn gudo ɔ, gbigbɔ mɛ ɔ tɔn nɔ kpó ɖò gbɛ̀ bo sixu ɖɔ xó xá mɛ e ɖò gbɛ̀ lɛ é, ɖò taji ɔ, gbɔn mɛɖé (alǒ kɛnnɛsinɔ ɖé) jí ɖò awovínúwiwa mɛ. Azě kpo amɔɛkinkan kpo lɔ ɖ’emɛ. Ðò xóta elɔ mɛ ɔ, xókwín majiki ɔ dó gesí nǔwalɔ ee cá kan xá nǔ e zɛ hlɔnhlɔn gbɛtɔ́ tɔn wu lɛ é. Gbesadómɛ kpo nǔnyiylɔ́númɛ alǒ glǒbibló kpo lɔ sixu ɖ’emɛ. Wlɛnwín e mɛɖé lɛ nɔ zán bo nɔ lilɛ alɔ yetɔn lɛ bléblé, b’ɛ nɔ nyí ayihun bɔ ye nɔ da kpowun é ɖ’emɛ ǎ.

^ akpá. 12 Mɛxo agun tɔn lɛ ɖó acɛ bo na na sɛ́n dó ayiɖeɖayǐ e è na cyan é wu ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, Klisanwun ɖokpo ɖokpo wɛ ɖó na zán ayixa tɔn e é sɔ́ Biblu dó kplɔ́n é dó cyan nǔ e é na xà, kpɔ́n, alǒ xò lɛ é. Tatɔ́ xwédo tɔn nǔnywɛtɔ́ lɛ nɔ mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ nǔ e xwédo emitɔn nɔ sɔ́ dó ɖè ayi ɖ’ayǐ na lɛ é nɔ sɔgbe xá nǔgbododó Biblu tɔn lɛ.—Kpɔ́n xóta jw.org® jí tɔn “È Dó Fímu, Wema, Alǒ Han ɖé lɛ Sín Sɛ́n nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Wɛ À?” Zǐn NǓ E KAN MǏ LƐ É > NǓ E MƐ LƐ NƆ YAWǓ KANBYƆ LƐ É.

^ akpá. 54 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Ðiɖe elɔ xlɛ́ Jezu ee nyí Axɔ́su mǐtɔn jixwé tɔn hlɔnhlɔnnɔ ɔ é, b’ɛ ɖò wɛnsagun lɛ sín ahwankpá ɖé nu. Axɔ́suzinkpo Jehovah tɔn ɖò ta yetɔn nu.