Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 TAN GBƐZÁN TƆN

Mǐ Mɔ “Jɛ̌ Xɔ Akwɛ Ðaxó” Ɔ

Mǐ Mɔ “Jɛ̌ Xɔ Akwɛ Ðaxó” Ɔ

WINSTON PAYNE kpo asì tɔn Pamela (alǒ Pam) kpo wà sinsɛnzɔ́ ɖò alaxɔ Australie tɔn mɛ. Ye zán gbɛzán awǎjijɛnɔ ɖé ɖó kpɔ́, amɔ̌, ye lɛ́ mɔ wuvɛ̌ ɖé lɛ; huzuhuzu sɔgbe xá aca ɖevo lɛ kpo xò e gblé dó Pam é kpo ɖò wuvɛ̌ enɛ lɛ mɛ. Wuvɛ̌ enɛ lɛ ɖò finɛ có, ye kpó ɖò wǎn yí nú Jehovah kpo togun tɔn kpo wɛ, bo lɛ́ kpó ɖò awǎjijɛ ɖó wɛ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ. Ðò nǔkanbyɔmɛ elɔ hwenu ɔ, mǐ byɔ ye ɖɔ ye ni má nǔ e ye ko mɔ kpɔ́n lɛ é kpɛɖé xá mǐ.

Winston, ɖɔ lee a ba Mawu gbɔn é nú mǐ.

Un sù ɖò xwédo e mɛ è ma nɔ sɛn Mawu ɖè ǎ é, ɖò gletoxo ɖé mɛ ɖò Queensland ɖò Australie. Ðó fí e mǐ ɖè é jɛ gblolo mɛ wutu ɔ, un nɔ xò gò mɛ ɖevo lɛ sɔ xwédo ce sín mɛ lɛ ǎ. Sín hwenu e un ɖó xwè 12 mɔ̌ é wɛ un jɛ Mawu ba jí. Un xoɖɛ sɛ́dó è, bo byɔ ɛ ɖɔ é ni d’alɔ mì bonu má tuùn nǔgbo ɔ dó wǔ tɔn. Un wá gosin gletoxo ɔ mɛ, bo mɔ azɔ̌ dó Adélaïde ɖò Tofɔligbé Australie tɔn. Hwenu e un ɖó xwè 21 é ɔ, un xò gò Pam hwenu e un yí gbɔjɛ bo yì Sydney é, bɔ é ɖɔ xó nú mì dó sinsɛngbɛ́ anglo-israélisme tɔn e nɔ ɖɔ ɖɔ Grande-Bretagne nu lɛ nyí kúnkan akɔta Izlayɛli-ví e bú enyíì lɛ é tɔn é é wu. Sinsɛngbɛ́ ɔ ɖɔ ɖɔ akɔta enɛ lɛ wɛ nyí axɔ́suɖuto akɔta wǒ totaligbé tɔn tɔn e yì kannumɔgbenu ɖò 740 J.H.M. é. Enɛ wu ɔ, ɖò hwenu e un lɛkɔ yì Adélaïde é ɔ, un ɖɔ xó dó nǔ enɛ jí xá azɔ̌gbɛ́ ce e jɛ Biblu kplɔ́n xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ jí é ɖokpo. Ee un ɖɔ xó xá ɛ nú ganxixo yɔywɛ ɖé kpowun, ɖò taji ɔ, dó nǔ e Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖi nǔ na lɛ é jí gudo é ɔ, un mɔ ɖɔ ɖɛ e un nɔ xò ɖò vǔ é wɛ ɖò sinkɔn mɔ wɛ. Un ɖò nǔgbo ɔ kplɔ́n dó Gbɛɖotɔ́ ce kpo Axɔ́suɖuto tɔn kpo wu wɛ! Un mɔ “jɛ̌ xɔ akwɛ ɖaxó” ɔ.—Mat. 13:45, 46.

Pam, hwi lɔ jɛ jɛ̌ enɛ ba jí hwenu e a kpò ɖò winnyawinnya mɛ é. Nɛ̌ a ka mɔ gbɔn?

Un sù ɖò xwédo e mɛ è nɔ sɛn Mawu ɖè é ɖé, ɖò toxo e nɔ nyí Coffs Harbour é mɛ, ɖò Nouvelle-Galles du Sud. Mɛjitɔ́ ce lɛ kpo nɔ ce sín tɔ́ kpo, kpo nɔ ce sín nɔ kpo ɖi nǔ nú nǔ- kplɔnmɛ sinsɛngbɛ́ anglo-israélisme tɔn lɛ. Nɔví sunnu ce kpɛví, dada ce kpo nyi kpo gɔ́ nú nafí, nagán kpo nylɔ ce lɛ kpo sín vǐ gegě wɛ ye kplɔ́n bɔ mǐ na ɖi nǔ ɖɔ Grande-Bre-tagne  nu lɛ sín nǔ wɛ nyɔ́ Mawu nukúnmɛ. É ɖò mɔ̌ có, un kú dó nǔɖiɖi enɛ lɛ jí ǎ, bo lɛ́ mɔ ɖɔ un kún ko sɛkpɔ Mawu ó. Hwenu e un ɖó xwè 14 é ɔ, un gbɔn sinsɛn vovo ee ɖò xá ce mɛ lɛ é mɛ; sinsɛn Anglicane tɔn, Baptiste tɔn kpo Adventistes du septième jour tɔn kpo ɖò sinsɛn enɛ lɛ mɛ. Amɔ̌, ye d’alɔ mì bonu un tuùn Mawu ǎ.

Ðò nukɔnmɛ ɔ, xwédo ce sɛ̀ tɛn yì Sydney, finɛ wɛ un xò gò Winston ee yí gbɔjɛ bo wá finɛ é ɖè. Lee é ko ɖɔ gbɔn é ɔ, xó e mǐ ɖɔ ɖó kpɔ́ dó sinsɛn wu é zɔ́n bɔ é wá jɛ Biblu kplɔ́n xá Kúnnuɖetɔ́ lɛ jí. Enɛ gudo ɔ, wemafɔ Biblu tɔn lɛ nɔ sukpɔ́ ɖò wema e é nɔ wlan sɛ́dó mì lɛ é mɛ. Nú un na ɖɔ nǔgbo ɔ, tlolo hwɛ̌ ɔ, ado nɔ hu mì bɔ xomɛ tlɛ nɔ lɛ́ sin mì lɔ. Amɔ̌ kpɛɖé kpɛɖé ɔ, un jɛ nǔgbo ɔ mɔ ɖ’emɛ jí.

Ðò 1962 ɔ, un sɛ̀ tɛn yì Adélaïde bo na dó vɛ́ kpo Winston kpo. É bló tuto bɔ un nɔ Thomas Sloman kpo Janice Sloman kpo gɔ́n; asú kpo asì kpo Kúnnuɖetɔ́ ɖé wɛ nú ye bɔ ye ko wà mɛsɛ́dózɔ́ ɖò Papouasie-Nouvelle-Guinée wá yì. Ye ɖè xomɛnyínyɔ́ ɖaxó xlɛ́ mì; xwè 18 ɖó wɛ jɛn un ɖè; ye d’alɔ mì tawun ɖò gbigbɔ lixo. Enɛ wu ɔ, nyi lɔ jɛ Xó Mawu tɔn kplɔ́n jí; bɔ é lín ǎ bɔ un kúdeji ɖɔ un mɔ nǔgbo ɔ. Nukɔnmɛ ɔ, nyi kpo Winston kpo wlí alɔ, bɔ tlolo ɔ, mǐ bɛ́ sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn. Mǐ mɔ mɛtɛnkpɔn lɛ có, sinsɛnzɔ́ e wà nú Mawu wɛ mǐ ɖè é hɛn nyɔna gegě wá nú mǐ, bɔ enɛ zɔ́n bɔ lee jɛ̌ ɖagbeɖagbe e mǐ mɔ é sù nukún mǐtɔn mɛ gbɔn é lɛ́ syɛn d’eji.

Winston, ɖɔ xó nú mǐ dó xwè nukɔntɔn e a bló ɖò sinsɛnzɔ́ Jehovah tɔn mɛ lɛ é wu.

A. Ðiɖe tò tɔn elɔ xlɛ́ fí e mǐ gbɔn ɖò nukúnkpénuwutɔ́zɔ́ ɔ mɛ lɛ é

B. Tɔtɛntinto ɖé lɛ sín pósuwema lɛ. Kiribati kpo Tuvalu kpo ɔ, Tɔtɛntinto Gilbert kpo Ellice kpo wɛ è nɔ ylɔ́ ye ɖɔ ɖ’ayǐ

C. Tɔtɛntinto ɖɛkpɛɖɛkpɛ Funafuti tɔn ɖò akɔta Tuvalu tɔn mɛ. Tɔtɛntinto tobutobu e mǐ yì ba kpɔ́n cobɔ è wá sɛ́ mɛsɛ́dó lɛ dó dɔ̌n é ɖokpo nɛ

Ee nyi kpo Pam kpo wlí alɔ gudo é ɔ, é sɔ́ lín ǎ bɔ Jehovah jɛ azɔ̌ bǔnɔ lɛ sɔ́ d’así nú mǐ jí ɖò sinsɛnzɔ́ tɔn mɛ. (1 Kɔ. 16:9) Nɔví Sunnu Jack Porter wɛ xlɛ́ ali nukɔntɔn ɔ mǐ; hwenu e é wà sinsɛnzɔ́ nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn tɔn sín azɔ̌ nú agun kpɛví mǐtɔn é. (É nyí ɖokpo ɖò hagbɛ̌ Wěɖegbɛ́ Alaxɔ Australasie tɔn tɔn mɛ dìn nyi ɖɔhun.) Jack kpo asì tɔn Roslyn kpo dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni nyí gbexosin-alijitɔ́ hwebǐnu tɔn; mǐ ɖu vivǐ wǔjɔmɛ enɛ tɔn nú xwè atɔ́ɔ́n. Hwenu e un ɖó xwè 29 é ɔ, è byɔ nyi kpo Pam kpo ɖɔ mǐ ni wà nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn sín azɔ̌ ɖò tɔtɛntinto Pacifique Sud tɔn ɖěɖee ɖò alaxɔ Fidji tɔn glɔ́ lɛ é mɛ. Tɔtɛntinto enɛ lɛ wɛ nyí Samoa américaines, Samoa, Kiribati, Nauru, Niue, Tokelau, Tonga, Tuvalu kpo Vanuatu kpo.

Ðò hwe enɛ lɛ nu ɔ, mɛ ɖěɖee ɖò tɔtɛntinto e jɛ gblolo tawun lɛ é ɖé lɛ mɛ é nɔ cɔ́ yeɖée dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wu, enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na ɖò acéjí bo lɛ́ ɖó ayi te. (Mat. 10:16) Agun lɛ hwe, bɔ ɖé lɛ ɖò ye mɛ nɔ sixu mɔ fí e mǐ na dɔ́ é nú mǐ ǎ. Enɛ wu ɔ, mǐ nɔ byɔ ayǐ ɔ jí nu lɛ ɖɔ mǐ na nɔ akpá yetɔn ɖò gletoxo ɔ mɛ, bɔ ye nɔ nyɔ́ xomɛ dó mǐ wu tawun hwebǐnu.

Winston, lilɛdógbeɖevomɛzɔ́ ɔ nɔ ɖu ayi mɛ nú we tawun. Etɛ ka zɔ́n bɔ nǔ cí mɔ̌ nú we?

Ðò nukún kpé dó wemaxɔmɛ mɛxo lɛ tɔn ɖé wu wɛ ɖò Samoa

Ðò hwe ɔ nu ɔ, tlati lɛ kpo akpomɛwema lɛ kpo kpɛɖé jɛn tíìn ɖò Tonga-gbè mɛ nú nɔví e ɖò tɔtɛntinto Tonga tɔn mɛ lɛ é. Ðò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ ɔ, ye nɔ zán wema Nugbo he Nọ Planmẹ Sọyi Ogbẹ̀ Mavọmavọ Mẹ dó Glɛnsigbe mɛ dó kplɔ́n Biblu xá mɛ lɛ. Ðò wemaxɔmɛ mɛxo agun tɔn lɛ tɔn e è bló nú aklunɔzán gblamɛ ɛnɛ é ɖé hwenu ɔ, mɛxo xá ɔ mɛ tɔn ee ma tlɛ sè Glɛnsigbe ganji ǎ é atɔn yí gbè bo na lilɛ wema Nugbo ɔ dó Tonga-gbè mɛ. Pam wɛ zán nǔwlanmɔ ɔ dó wlan wema ɔ, bɔ mǐ sɛ́dó alaxɔ États-Unis tɔn mɛ bɔ è zín. Aklunɔzán gblamɛ tantɔn mɔ̌ wɛ azɔ̌ ɔ ɖu. Lilɛdógbeɖevomɛ ɔ mɛ́sin ganji ǎ có, wema lɛ ka d’alɔ mɛ e nɔ dó Tonga-gbè lɛ é gegě bɔ ye kplɔ́n nǔgbo ɔ. Nyi kpo Pam kpo nyí lilɛdógbeɖevomɛtɔ́ ǎ, amɔ̌, nǔ enɛ flɔ́ zo dó glɔ̌ nú jlǒ e mǐ ɖó nú azɔ̌ enɛ é.

Pam, nɛ̌ gbɛzinzan ɖò tɔtɛntinto lɛ mɛ ka gbɔn vo nú gbɛzinzan ɖò Australie gbɔn?

Xɔ ɖěɖee mɛ mǐ nɔ nɔ hwenu e mǐ ɖò nukúnkpénuwutɔ́zɔ́ ɔ mɛ é ɖokpo nɛ

É gbɔn vo tawun! Fí e è yì é sín nǔ wɛ è nɔ wà. Fí ɖé lɛ ɔ, mǐ nɔ ɖí xwi xá zǎnsúkpɛ́hwan, yǒzo syɛnsyɛn kpo fífá kpo, ajaka lɛ, azɔn, bɔ hweɖelɛnu ɔ, nǔɖuɖu klewun ɖé jɛn nɔ ɖè. Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, gbadanu lɛ bǐ bonu mǐ nɔ fale mǐtɔn sá bo kpɔ́n tɔ̀ ɔ sɛ́dó ɔ, ayi mǐtɔn nɔ  jɛ dò tawun; fale ɔ, xɔ e è nɔ sɔ́ sɛ̀ dó gbá ɖò Polynésie bɔ é ma nɔ ɖó dǒ ɖebǔ ǎ lɛ é wɛ Samoa nu lɛ nɔ ylɔ́ ɖɔ mɔ̌. Enyi sunhwle ɖi zǎnmɛ ɔ, é nɔ zawě kaka bɔ è nɔ mɔ dětín lɛ sín yɛ, è nɔ lɛ́ mɔ sun ɔ sín yɛ ɖò tɔ̀ ɔ mɛ. Hwenu xɔ akwɛ enɛ lɛ nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ lin tamɛ kpɔ́n bo nɔ xoɖɛ, bo nɔ ɖè ayi mǐtɔn sín nǔ nyanya lɛ jí lobo nɔ sɔ́ ɖó nǔ ɖagbe lɛ jí.

Mǐ wá yí wǎn nú yɔkpɔvu lɛ; enyi ye mɔ mǐ mɛ yovó jonɔ lɛ ɔ, ye nɔ wà nǔ hwinhwɛ́n gegě bo nɔ lɛ́ ba nǔ dò tawun. Hwenu e mǐ yì ba tɔtɛntinto Niue tɔn kpɔ́n é ɔ, sunnuví ɖokpo sá alɔ dó Winston sín alɔ fúnnɔ ɔ wu bo ɖɔ: “Un yí wǎn nú fún towe lɛ.” Nǔgbo ɔ, é ko mɔ alɔ fúnnɔ mɔhun ɖě kpɔ́n gbeɖé, bo tuùn lee é na jlɛ́ gbɔn é ǎ.

Enyi mǐ mɔ hɛ̌ntɔ́nɔgbɛ́ e mɛ gegě nɔ zán ɖò finɛ é ɔ, é nɔ blawǔ nú mǐ tawun. Xá yetɔn mɛ nyɔ́ ɖɛkpɛ tawun, amɔ̌, lanmɛ na nɔ ganji linu ɔ, nukúnkpédómɛwu ɖagbe ɖé tíìn ǎ, ye lɛ́ ɖó sin nunu gegě ǎ. É ɖò mɔ̌ có, é nɔ cí ɖɔ nɔví mǐtɔn lɛ kún nɔ nɔ linkpɔ́n mɛ ó ɖɔhun. Gbɛzinzan e sɔgbe é ɖé wɛ enɛ nyí nú ye. Ðó ye ɖò kpɔ́ xá xwédo yetɔn, bo ɖó fí ɖé bo nɔ kplé ɖè dó sɛn Jehovah, lobo lɛ́ ɖó wǔjɔmɛ ɔ bo na nɔ kpa susu n’i wutu ɔ, é nɔ víví nú ye. Kpɔ́ndéwú yetɔn d’alɔ mǐ bɔ mǐ sɔ́ ayi ɖó nǔ e ɖò taji hugǎn lɛ é jí, lobo zán gbɛ̀ e bɔkun é ɖé.

Pam, hweɖelɛnu ɔ, a ɖó na dun sin hwiɖesunɔ bo ɖa nǔɖuɖu ɖò ninɔmɛ e gbɔn vo tawun é ɖé mɛ. Nɛ̌ a ka nɔ kpéwú gbɔn?

Pam ɖò avɔ mǐtɔn lɛ nya wɛ ɖò Tonga

Un dókú nú tɔ́ ce ɖɔ é kplɔ́n mì. É kplɔ́n nǔ tawun tawun gegě mì, ɖi lee è nɔ flɔ́ nakímyɔ bo nɔ ɖa nǔ ɖ’eji gbɔn é kpo lee è sixu nɔ gbɛ̀ kpo nǔ kpɛɖé kpo gbɔn é kpo. Ðò mɛbakpɔ́n ɖokpo hwenu ɖò Kiribati ɔ, mǐ nɔ sɛxɔ kpɛví ɖé mɛ, bɔ è sɔ́ xumɛkanlin ɖé sín wǔjɔnú dó tlɛ́ xɔ ɔ mɛ na, bo sɔ́ dawé dó sú lɛlɛ̌ dó. Bo na dó ɖa nǔɖuɖu klewun ɖé ɔ, un nɔ kun dò ɖó kɔ́mɛ dó bló fí e un na ɖa nǔ ɖè é, bo nɔ bɛ́ agɔnkɛ́kpá d’emɛ dó flɔ́ myɔ na. Bo na dó mɔ sin ɔ, nyi kpo nyɔnu xá ɔ mɛ tɔn lɛ kpo slɛ́ kaka yì dotɔ ɖé kɔn. Nú ye na dun sin ɔ, ye nɔ zán kpò e ga tɔn ɖibla yì mɛtlu we é ɖé, bo nɔ sin kan winniwínní e nɔ cí mlɛkan ɖɔhun é ɖé dó nu tɔn. Amɔ̌, ye zé mlɛ dó kan ɔ nu ǎ, tɔká wɛ ye sin d’enu. Nú sin dundun ɔ jɛ mɛɖé jí ɔ, é nɔ sɔ́ tɔká tɔn nyi tɔ̀ ɔ mɛ, bo nɔ mì kan ɔ dó ɖisí amyɔ hwenu e é jɛxa dó é, bɔ tɔká ɔ nɔ gɔ́. Un lin ɖɔ é bɔwǔ kaka jɛ hwenu e é jɛ jǐ ce é. Un nyi kan ce d’emɛ azɔn gegě, amɔ̌, tɔká ɔ wún sin ɔ ǎ bo nɔ jɛ sin ɔ nukúnmɛ, lobo nɔ fò tɔ̀ kpowun. Ee ye bǐ ko nǔ fó é ɔ, nyɔnu lɛ ɖokpo ɖɔ ɖɔ emi na d’alɔ mì. Hwebǐnu wɛ ye nɔ d’alɔ mì tawun bo nɔ lɛ́ nyɔ́ xomɛ tawun.

Mi mɛ we lɛ bǐ wá yí wǎn nú azɔ̌ mitɔn ɖò tɔtɛntinto ɔ mɛ. Mi jló na má nǔ bǔnɔ e mi flín é ɖé lɛ xá mǐ à?

Winston: É yí hwenu kpɛɖé ɖò mǐ sí cobɔ mǐ kplɔ́n aca xá ɔ mɛ tɔn ɖé lɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi nɔví lɛ hɛn nǔɖuɖu wá nú mǐ ɔ, hwɛhwɛ wɛ ye nɔ sɔ́ nǔɖuɖu e ye ɖó é bǐ nú mǐ. Tlolo hwɛ̌ ɔ, mǐ mɔ nukúnnú jɛ mɛ ɖɔ ye nɔ ɖó nukún ɖɔ mǐ na kpò nǔɖuɖu ɔ ɖě nú emi ǎ. Bɔ mǐ nɔ ɖu nǔ e ye sɔ́ wá nú mǐ é bǐ! Amɔ̌, ee mǐ wá mɔ nǔ jɛ ninɔmɛ ɔ mɛ ganji é ɔ, mǐ jɛ nǔɖuɖu ɔ kpò nú ye jí. Mǐ wà nǔ enɛ lɛ nyi dò có, nɔví lɛ ka mɔ nukúnnú jɛ mɛ. Bɔ akpakpa nɔ sɔ́ ye bonu ye na mɔ mǐ ɖò sun ayizɛ́n mɔ̌ lɛ bǐ gudo, hwenu e mǐ nɔ yì ba ye kpɔ́n ɖò nukúnkpénuwutɔ́zɔ́ ɔ mɛ é. Gbɔn vo nú nɔví xá ɔ mɛ tɔn lɛ ɔ, mǐdɛɛ lɛ kɛɖɛ wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ ee nɔ gosin fí ɖevo bɔ ye mɔ kpɔ́n hwenɛnu lɛ é.

Kplá gbɛ̌ta ɖé xwè sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ ɖò Tɔtɛntinto Niue tɔn mɛ

Mɛbakpɔ́n mǐtɔn lɛ nɔ lɛ́ ɖekúnnu ɖagbe ɖé nú mɛ e ɖò xá ɔ mɛ lɛ é. Gletoxo ɔ mɛ nu lɛ gegě nɔ lin ɖɔ nɔví lɛ ɖesu wɛ dɔn sinsɛn enɛ wá. Enɛ wu ɔ, enyi sinsɛnzɔ́watɔ́ ɖé kpo asì tɔn kpo gosin fí ɖevo bo wá ba nɔví lɛ kpɔ́n ɔ, é nyí linlin ayǐ ɔ jí nu lɛ tɔn kɛɖɛ wɛ é nɔ jlaɖó ǎ, loɔ, é nɔ lɛ́ jiwǔ nú ye.

Pam: Kiribati fí e agun e mɛ nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo klewun ɖé ɖè é, wɛ nǔ e un nɔ flín bɔ é xɔ akwɛ nú mì hugǎn é ɖokpo jɛ ɖè. Itinikai Matera ee nyí mɛxo agun tɔn ɖokpo géé e ɖò finɛ é nɔ wà nǔ e wu é kpé é bǐ, bo nɔ kpé nukún mǐ wu. Gbè ɖokpo ɔ, é zé xasun ɖé wá bɔ azin ɖokpo ɖ’emɛ. É ɖɔ: “Mitɔn wɛ.”  Koklózin e nyí nǔɖe bɔ mǐ yí wǎn na é ɔ, mǐ nɔ mɔ gbɔn mɔ̌ hwe ɔ nu ǎ. Nǔ klewun enɛ e é hun alɔ dó na mǐ é byɔ ayi mɛ nú mì tawun.

Pam, xwè ɖé lɛ gudo ɔ, xò gblé dó we. Etɛ ka d’alɔ we bɔ a dɛ?

Un mɔ xò ɖò 1973 hwenu e Winston kpo nyi kpo ɖò Pacifique Sud é. Mǐ wá gbeta ɔ kɔn bo na lɛkɔ yì Australie, finɛ wɛ xò ɔ gblé ɖè ɖò sunzán ɛnɛ gudo. É vɛ́ nú Winston lɔ tawun, ɖó vǐ é lɔ tɔn wɛ. Hwenu ɖò yiyi wɛ é ɔ, wuvɛ̌ e sè wɛ un ɖè ɖò ayi mɛ é wá ɖekpo, amɔ̌, é gbɔ bǐ mlɛ́mlɛ́ kaka jɛ hwenu e mǐ yí Atɔxwɛ 15 avril 2009 tɔn é ǎ. “Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Nɔ Kanbyɔ lɛ É” kanbyɔ ɖɔ: “Nukúnɖiɖó ka ɖè ɖɔ è na fɔ́n vǐ e kú dó nɔ tɔn xomɛ é sín kú à?” Xóta ɔ na mǐ jiɖe ɖɔ Jehovah e nɔ wà nǔ jlɔjlɔ hwebǐnu é sí wɛ xó ɔ ɖè. É na ɖè wuvɛ̌ e mǐ nɔ mɔ, ɖó mǐ ɖò gbɛ̀ nɔ wɛ ɖò gbɛ̀ nyanya elɔ mɛ wu lɛ é bǐ síìn, hwenu e é na ɖò ali xlɛ́ Vǐ tɔn wɛ kpo wanyiyi kpo, bɔ é na “sú awoví sín nǔwiwa lɛ sín kún dó” é. (1 Jaan 3:8) Xóta ɔ lɛ́ d’alɔ mǐ bɔ “jɛ̌” xɔ akwɛ e mǐ ɖó, ɖó mǐ ɖò togun Jehovah tɔn mɛ wutu é lɛ́ sù nukún mǐtɔn mɛ d’eji. Enyi mǐ ma ko ɖò Axɔsuɖuto ɔ ɖó nukún wɛ ǎ ɔ, fitɛ mǐ ka na ɖè?

Ee xò ɔ gblé gudo é ɔ, mǐ lɛ́ bɛ́ sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn. Mǐ wà sinsɛnzɔ́ ɖò alaxɔ Australie tɔn mɛ nú sun yɔywɛ ɖé, bɔ enɛ gudo ɔ, mǐ lɛ́ bɛ́ nukúnkpénuwutɔ́zɔ́ ɔ. Mǐ wà sinsɛnzɔ́ ɖò Nouvelle-Galles du Sud kpo Sydney kpo nú xwè ɛnɛ, bɔ ɖò 1981 ɔ, è ylɔ́ mǐ dó alaxɔ Australie tɔn mɛ, mɔ̌ wɛ è nɔ ylɔ́ gbɔn hwenɛnu, bɔ mǐ kpó ɖò finɛ kaka jɛ dìn.

Winston, nǔ e a mɔ kpɔ́n ɖò tɔtɛntinto Pacifique Sud tɔn lɛ mɛ lɛ é ka d’alɔ we ɖò azɔ̌ e a ɖó dìn, bo nyí Wěɖegbɛ́ Alaxɔ Australasie tɔn tɔn sín hagbɛ̌ ɖé é mɛ à?

Ganji, ye d’alɔ mì ɖò ali ɖé lɛ nu. Nukɔn- tɔn ɔ, è byɔ ɖò alaxɔ Australie tɔn sí ɖɔ é na kpé nukún dó Samoa américaines kpo Samoa kpo wu. Enɛ gudo ɔ, è xò alaxɔ Nouvelle-Zélande kpo Australie kpo tɔn kplé, bɔ ye wá huzu alaxɔ Australasie tɔn. Dìn ɔ, alaxɔ enɛ nɔ kpé nukún dó Australie, Samoa américaines, Samoa, Tɔtɛntinto Cook tɔn lɛ, Nouvelle-Zélande, Niue, Timor oriental, Tokelau kpo Tonga kpo wu; tò enɛ lɛ nyí ɖé lɛ ɖò tò e è jɔwǔ mì bɔ un ko ba kpɔ́n ɖi afɔsɔ́ɖótetɔ́ alaxɔ tɔn ɖé é mɛ. Nǔ e un ko mɔ kpɔ́n hwenu e un ɖò azɔ̌ wà ɖó kpɔ́ xá nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo gbejinɔtɔ́ enɛ lɛ wɛ ɖò tɔtɛntinto lɛ mɛ é d’alɔ mì tawun dìn e un ɖò sinsɛnzɔ́ wà nú ye wɛ sín alaxɔ mɛ é.

Winston kpo Pam kpo ɖò alaxɔ Australasie tɔn mɛ

Bo na dó sú ta na ɔ, nǔ e nyi kpo Pam kpo ko mɔ kpɔ́n é zɔ́n bɔ mǐ tuùn sín hwenu línlín ɖíe ɖɔ é kún nyí mɛ e ko nyí mɛxo lɛ é kɛɖɛ jɛn na ba Mawu ó. Mɛ winnyawinnya lɛ lɔ ɖó na mɔ “jɛ̌ xɔ akwɛ ɖaxó” enɛ, enyi hagbɛ̌ xwédo ɔ tɔn ɖevo lɛ na bo ma tlɛ jló ɖebǔ ǎ ɔ nɛ. (2 Axɔ. 5:2, 3; 2 Tan 34:1-3) Mǐ ɖeji ɖɔ Jehovah e nyí Mawu wanyiyinɔ ɖé é jló ɖɔ mɛ win-nyawinnya lɛ kpo mɛxomɔ lɛ kpo bǐ ni mɔ gbɛ̀!

Hwenu e nyi kpo Pam kpo jɛ Mawu ba jí ɖò xwè 50 jɛji ɖíe é ɔ, mǐ tuùn nǔ e mɛ é na tɔ́n kɔ dó é ganji ǎ. É ɖò wɛn ɖɔ nǔgbo Axɔ́suɖuto ɔ tɔn nyí jɛ̌ xɔ akwɛ tawun ɖé! Mǐ kánɖeji bo na zunfan jɛ̌ xɔ akwɛ enɛ kpo hlɔnhlɔn mǐtɔn bǐ kpo!