ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Avril 2019

Xóta ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 3 jɛ 30 juin 2019 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

A ka Ðò Sinsɛnzɔ́ Towe Wà Wɛ Ganji À?

Nɛ̌ wɛnɖagbejijlazɔ́ mǐtɔn ka sixu bí alɔ nú mǐ hugǎn, bo lɛ́ hɛn lè wá hugǎn gbɔn?

Xwedó Kpɔ́ndéwú Jezu Tɔn Bo Ðó Fífá Ayi Mɛ Tɔn

Jezu wà nǔ atɔn bɔ ye sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na kpó ɖò fífá ayi mɛ tɔn ɖó wɛ, hwenu e mǐ tlɛ na ɖò didɛ ɖò mɛtɛnkpɔn syɛnsyɛn lɛ nu wɛ é.

Jɛhun Dó Nǔgbo E Kúnkplá Kú lɛ É Jí

Nɛ̌ mǐ ka sixu nyi alɔ nú alɔɖiɖó ɖò aca ɖěɖee kúnkplá kú, bo ma ka sɔgbe xá Biblu ǎ lɛ é mɛ gbɔn?

Yǐ Gbè nú Alɔdó Jehovah Tɔn Bá Mɔ Tɛn Dó Ðí Xwi Xá Yɛ Nyanya Lɛ

Etɛ lɛ mǐ ka sixu wà bonu Satáan kpo awoví lɛ kpo ni ma flú mǐ ó?

TAN GBƐZÁN TƆN

Mǐ Mɔ “Jɛ̌ Xɔ Akwɛ Ðaxó” Ɔ

Xà gbɛzán e Winston Payne kpo Pamela Payne kpo ee nyí Australie nu é zán, bɔ Mawu kɔn nyɔna d’eji é sín tan.

A ka Tuùn À?

Ðò hwexónu ɔ, nɛ̌ tomɛyitɔ́ ɖé ka nɔ bló tuto tomɛyiyi gbɔn xù jí tɔn gbɔn?