ATƆXWƐ: NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN Août 2023

Xóta ɖěɖěe è ná kplɔ́n ɖo kplé jí ɖo 9 octobre–5 novembre 2023 lɛ́ é wɛ ɖo Atɔxwɛ élɔ́ mɛ.

XÓTA NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN 33

Kpɔ́ndéwú Daniyɛ́li tɔn ní kplɔ́n nǔ we

È ná ba do nú xóta élɔ́ ɖo aklúnɔzángbla 9 jɛ 15 octobre 2023 tɔn mɛ

XÓTA NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN 34

Nǔɖɔɖayǐ Biblu tɔn lɛ́ ní kplɔ́n nǔ we

È ná ba do nú xóta élɔ́ ɖo aklúnɔzángbla 16 jɛ 22 octobre 2023 tɔn mɛ.

Hwenu e mɛ e a da é kpɔ́n fɔtóo nǔblíblíwiwa tɔn é

Nɛ̌ asú kpó asi kpó lɛ́ ka sixú wa nǔ alɔ ɖo alɔ mɛ bo ná ɖí xwi xá kannumɔ e asú ɔ, alǒ asi ɔ nyí nú fɔtóo nǔblíblíwiwa tɔn kpínkpɔ́n é, lobo lɛ́ jɛ jiɖe ɖó dó yěɖée wú jí gbɔn?

XÓTA NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN 35

Kpo ɖo suúlu ɖó wɛ

È ná ba do nú xóta élɔ́ ɖo aklúnɔzángbla 23 jɛ 29 octobre 2023 tɔn mɛ.

XÓTA NǓKPLƆ́NKPLƆ́N TƆN 36

Wa nǔ e a ɖó ná wa lɛ́ é, bo jó nǔ e kpo lɛ́ é dó

È ná ba do nú xóta élɔ́ ɖo aklúnɔzángbla 30 octobre jɛ 5 novembre 2023 tɔn mɛ.