Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 XÓTA NǓKPLƆNKPLƆN TƆN 34

Huzu Sɔgbe Xá Azɔ̌ Yɔyɔ̌ E È Sɔ́ D’así nú We É

Huzu Sɔgbe Xá Azɔ̌ Yɔyɔ̌ E È Sɔ́ D’así nú We É

“Mawu nɔ dóhwɛ agɔ ǎ; é na wɔn azɔ̌ e mi wà é ǎ; wanyiyi e mi ɖexlɛ́ ɛ . . .ɔ, é na wɔn ǎ.”—EBL. 6:10.

HAN 38 É Na Na We Hlɔnhlɔn

XÓNUSƆ́ÐÓTE *

1-3. Ðɔ nǔ e wu é sixu byɔ ɖɔ sinsɛnzɔ́watɔ́ hwebǐnu tɔn lɛ ni jó azɔ̌ yetɔn dó é ɖé lɛ.

ROBERT kpo Mary Jo kpo flín ɖɔ: “Ee mǐ ko zán xwè 21 ɖò mɛsɛ́dózɔ́ ɔ mɛ gudo é ɔ, mɛjitɔ́ mǐtɔn ɛnɛ lɛ bǐ sín lanmɛ gblé. É víví nú mǐ ɖɔ mǐ na kpé nukún ye wu. Amɔ̌, é vɛ́ nú mǐ ɖɔ mǐ na jó fí e mǐ yí wǎn na tawun é dó.”

2 William kpo Terrie kpo ɖɔ: “Hwenu e mǐ sè ɖɔ mǐ kún sɔ́ sixu w’azɔ̌ mǐtɔn ó ɖó lanmɛ mǐtɔn wu é ɔ, mǐ y’avǐ. Mǐ sɔ́ sixu sɛn Jehovah ɖò tò ɖevo mɛ lee mǐ nɔ kú dlɔ̌ tɔn gbɔn é ǎ.”

3 Aleksey ɖɔ: “Mǐ tuùn ɖɔ yadonúmɛtɔ́ mǐtɔn lɛ jló na sú alaxɔ e mɛ wà sinsɛnzɔ́ ɖè wɛ un ɖè é. Amɔ̌, hwenu e nǔ wá nyí mɔ̌ é ɔ, ahwi xò mǐ; mǐ ɖó na gosin Betɛli.”

4. Nǔkanbyɔ tɛ lɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó ɖò xóta elɔ mɛ?

4 Gɔ́ na ɔ, sinsɛnzɔ́watɔ́ hwebǐnu tɔn gegě, kaka jɛ mɛ e wà sinsɛnzɔ́ ɖò Betɛli lɛ é jí wɛ è sɔ́ azɔ̌ yɔyɔ̌ lɛ d’así na. * É sixu vɛwǔ nú nɔví gbejinɔtɔ́ enɛ lɛ bɔ ye na jó azɔ̌ e ye yí wǎn na tawun é dó. Etɛ ka sixu d’alɔ ye bɔ ye na ɖí xwi xá huzuhuzu lɛ? Nɛ̌ a ka sixu nɔ gudo nú ye gbɔn? Xósin nǔkanbyɔ enɛ lɛ tɔn sixu d’alɔ mǐ bǐ bɔ mǐ na ɖí xwi xá huzuhuzu lɛ ɖò gbɛmɛ.

LEE È NA ÐÍ XWI XÁ HUZUHUZU ÐÉ GBƆN É

Etɛwu sinsɛnzɔ́ ɔ jijodó sixu vɛwǔ nú sinsɛnzɔ́watɔ́ hwebǐnu tɔn lɛ? (Kpɔ́n akpáxwé 5gɔ́ ɔ) *

5. Enyi è sɔ́ azɔ̌ yɔyɔ̌ ɖevo d’así nú mǐ ɔ, nɛ̌ é ka sixu wà nǔ dó mǐ wu gbɔn?

5 Mǐ na bo ɖò sinsɛnzɔ́ wà wɛ ɖò gle ɔ mɛ alǒ ɖò Betɛli ɔ,  mǐ sixu yí wǎn nú mɛ e ɖò finɛ lɛ é kpo fí e wà sinsɛnzɔ́ ɖè wɛ mǐ ɖè é kpo tawun. Enyi é wá sín nǔɖe wu bɔ mǐ ɖó na yì ɔ, é nɔ vɛ́ nú mǐ tawun. Mǐ nɔ jɛ nɔví mǐtɔn e mǐ jó dó lɛ é sín dò, bɔ nǔ yetɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ, ɖò taji ɔ, hwenu e mǐ ɖó na yì ɖó yadonúmɛ wu é. (Mat. 10:23; 2 Kɔ. 11:28, 29) Gɔ́ na ɔ, enyi fí yɔyɔ̌ e è sɛ́ mǐ dó é byɔ ɖɔ mǐ ni huzu sɔgbe xá aca yɔyɔ̌ ɖevo ɔ, é nɔ vɛwǔ; é na bo tlɛ nyí tò mǐtɔn ɖesu mɛ wɛ mǐ lɛkɔ yì ɔ nɛ. Robert kpo Mary Jo kpo ɖɔ: “Aca mǐɖesunɔ tɔn, kaka jɛ wɛn jijla ɖò anɔ̌nugbe mǐtɔn mɛ jí huzu jonɔ sín nǔ nú mǐ. Mǐ cí jonɔ lɛ ɖɔhun ɖò tò mǐtɔn ɖesu mɛ.” Mɛ ɖěɖee è ɖyɔ azɔ̌ yetɔn é ɖé lɛ sixu mɔ wuvɛ̌ ɖò akwɛzinzan e è ma ɖó nukún tɔn ǎ é linu ɖò ajijimɛ. Ye sixu mɔ ɖɔ emi kún ɖò ayijayǐ mɛ ó, bɔ awakanmɛ sixu lɛ́ kú ye. Etɛ ka sixu d’alɔ?

É ɖò taji ɖɔ mǐ ni sɛkpɔ Jehovah bo ɖeji dó wǔ tɔn (Kpɔ́n akpáxwé 6-7) *

6. Nɛ̌ mǐ ka sixu tɛ́dó Jehovah wu gbɔn?

6 Tɛ́dó Jehovah wu. (Ja. 4:8) Nɛ̌ mǐ ka sixu wà mɔ̌ gbɔn? Ðeji dó wǔ tɔn ɖɔ É “wɛ nɔ sè ɖɛ.” (Ðɛh. 65:3Ðɛhan 62:9 ɖɔ: “Mi ɖɔ nǔ e ɖò ayi mitɔn mɛ lɛ bǐ n’i.” Jehovah sixu “wà nǔ nú mǐ hú nǔ e mǐ byɔ ɛ ɔ.” (Efɛ. 3:20) Nǔ e mǐ byɔ Jehovah ɖò ɖɛ mɛ lɛ é kɛɖɛ wɛ é nɔ na mǐ ǎ. É sixu wà nǔ e nukún mǐ ma ɖó ǎ é, b’ɛ na zɛ nǔ ɖebǔ e mǐ sixu ko lin é wu dó ɖeɖɛ tagba mǐtɔn lɛ.

7. (a) Etɛ ka na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na tɛ́dó Jehovah wu? (b) Sɔgbe xá Eblée lɛ 6:10-12 ɔ, enyi mǐ kpó ɖò Jehovah sɛn wɛ kpo gbejininɔ kpo ɔ, nyɔna tɛ lɛ mǐ ka na mɔ?

7 Nú a jló na tɛ́dó Jehovah wu hǔn, nɔ xà Biblu gbè bǐ gbè, bo nɔ lin tamɛ d’eji. Mɛsɛ́dó xóxó ɖé ɖɔ: “Nɔ bló sinsɛn-biblo xwédo tɔn hwɛhwɛ bo nɔ lɛ́ sɔnǔ nú kplé lɛ hwɛhwɛ lee a nɔ bló gbɔn ɖ’ayǐ ɖò azɔ̌ towe xóxó ɔ mɛ é.” Gɔ́ na ɔ, kpò ɖò nǔ e wu a kpé é bǐ wà wɛ ɖò wɛnjijlazɔ́ ɔ kpo agun towe yɔyɔ̌ ɔ kpo mɛ. Jehovah nɔ flín mɛ ɖěɖee ɖò sinsɛn ɛ wɛ kpo gbejininɔ kpo lɛ é, enyi ye ma tlɛ sɔ́ sixu wà nǔ e ye nɔ wà ɖ’ayǐ lɛ é bǐ ǎ ɔ nɛ.—Eblée lɛ 6:10-12.

8. Nɛ̌ xó e ɖò 1 Jaan 2:15-17 mɛ é ka sixu d’alɔ we bɔ a na zán gbɛ̀ e bɔkun é gbɔn?

8 Nɔ zán gbɛ̀ e bɔkun é. Ma jó adohu adohu gbɛ̀ Satáan tɔn tɔn lɛ dó bonu  ye ni vunbla azɔ̌ gbigbɔ tɔn towe lɛ ó. (Mat. 13:22) Gbɛ̌ kɔ e gbidí nú we wɛ gbɛ̀ ɔ, xɔ́ntɔn e ɖó linlin ɖagbe lɛ é alǒ hɛ̌nnumɔ lɛ ɖè, bonu a ni ba ayijayǐ e gbɛ̀ Satáan tɔn nɔ xwlé mɛ ɖò akwɛ linu é é. (Xà 1 Jaan 2:15-17.) Ðeji dó Jehovah e d’akpá ɖɔ emi na sú nǔ e hudo mǐ ɖò gbigbɔ, lee nǔ nɔ cí nú mɛ é kpo agbaza kpo lixo é bǐ sín dò “ɖò hwetɔnnu” é wu.—Ebl. 4:16; 13:5, 6.

9. Sɔgbe xá Nǔnywɛxó 22:3, 7 ɔ, etɛwu é ka ɖò taji ɖɔ mǐ ni nyi alɔ nú axɔ́ e ma ɖò dandan ǎ lɛ é ɖuɖu? Etɛ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na wá gbeta e nǔnywɛ kpé lɛ é kɔn?

9 Nyi alɔ nú axɔ́ e ma ɖò dandan ǎ lɛ é ɖuɖu. (Xà Nǔnywɛxó 22:3, 7.) Tɛnsisɛ sixu byɔ akwɛ gegě, bɔ tlolo jɛn è sixu ɖu axɔ́. Bo na dó nyi alɔ nú axɔ́ɖuɖu hǔn, ɖ’ayi te bo ma nɔ nya akwɛ dó xɔ nǔ e sín hudo a ma ɖó tawun ǎ lɛ é ó. Enyi mǐ ɖò ninɔmɛ e nɔ ɖó linkpɔ́n nú mɛ é ɖé mɛ, ɖi hwenu e mǐ ɖò nukún kpé dó mɛvívɛ́ e ɖò azɔn jɛ wɛ é ɖé wu wɛ é mɔ̌ ɔ, é sixu vɛwǔ bɔ mǐ na ɖɔ akwɛ nabi e mǐ na nya é. Ðò ninɔmɛ enɛ lɛ mɛ ɔ, flín ɖɔ enyi a nɔ “sɔ́ kúdónúmɛ sín ayixa dó xoɖɛ” ɔ, é sixu d’alɔ we bɔ a na wá gbeta e nǔnywɛ kpé lɛ é kɔn. Bo na dó na sinkɔn nú ɖɛ towe lɛ ɔ, Jehovah sixu na we fífá e na ‘bló ayi towe kpodo linlin towe lɛ kpo ɖó’ é, bɔ é na d’alɔ we bɔ a na lin tamɛ ganji.—Fili. 4:6, 7; 1 Pi. 5:7.

10. Nɛ̌ mǐ ka sixu zun xɔ́ntɔn yɔyɔ̌ lɛ gbɔn?

10 Tɛ́dó xɔ́ntɔn e a zun lɛ é wu. Ðɔ lee nǔ cí nú we é kpo nǔ e a ko mɔ kpɔ́n lɛ é kpo nú xɔ́ntɔn towe ɖagbe lɛ, ɖò taji ɔ, nú mɛ ɖěɖee sixu ko mɔ awǎjijɛ alǒ tagba ɖokpo ɔ hwi ɖɔhun lɛ é. Mɔ̌ wiwa sixu zɔ́n bɔ a na mɔ hwiɖée mɛ. (Nǔt. 4:9, 10) Xɔ́ntɔn e a ko zun ɖò azɔ̌ towe xóxó ɔ mɛ lɛ é na kpó ɖò xɔ́ntɔn towe lɛ nyí wɛ. Ðò azɔ̌ towe yɔyɔ̌ ɔ mɛ ɔ, é lɛ́ byɔ ɖɔ a ni zun xɔ́ntɔn yɔyɔ̌ lɛ. Flín ɖɔ enyi a jló na ɖó xɔ́ntɔn lɛ ɔ, a ɖó na nɔ nyɔ́ kpɔ́jɛji. Nɛ̌ a ka sixu zun xɔ́ntɔn yɔyɔ̌ lɛ gbɔn? Nɔ ɖɔ nǔ ɖagbe ɖěɖee sín vivǐ a ko ɖu ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ lɛ é nú mɛ ɖevo lɛ, bonu ye ni dó sixu tuùn awǎjijɛ e a ɖó é. Mɛ e ɖò agun ɔ mɛ é ɖé lɛ sixu gɔn nukúnnú mɔ jɛ nǔ e wu a yí wǎn nú sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn ɔ é mɛ, amɔ̌, mɛ ɖevo lɛ sixu jló na mɔ nǔ jɛ mɛ d’eji, bo na huzu xɔ́ntɔn towe ɖagbe lɛ. Amɔ̌, ɖǒ ayi te bo ma dɔn mɛ lɛ sín ayi dó nǔ e a ko kpéwú bo wà lɛ é jí ó, ma ka lɛ́ sɔ́ ayi ɖó linlin masɔgbe lɛ jí ó.

11. Nɛ̌ a ka sixu bló bɔ alɔwliwli towe na kpó ɖò awǎjijɛ ɖó wɛ gbɔn?

11 Enyi a ɖó na jó azɔ̌ e è sɔ́ d’así nú we é dó ɖó mɛ e a da é sín lanmɛ gblé wutu hǔn, ma dóhwɛ ɛ ó. Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ,  enyi hwi wɛ ɖò azɔn jɛ wɛ hǔn, ma dóhwɛ hwiɖée ɖɔ emi kún sɔ́ ɖò gudo nɔ nú mɛ e emi da é wɛ ó. Flín ɖɔ “mɛ ɖokpo géé” wɛ mi nyí, bo dó akpá ɖò Jehovah nukɔn ɖɔ mi na kpé nukún dó miɖée wu ɖò ninɔmɛ lɛ bǐ mɛ. (Mat. 19:5, 6) Enyi a jó azɔ̌ e è sɔ́ d’así nú we é dó ɖó xò maɖónukún ɖé wu hǔn, kánɖeji ɖɔ vǐ towe tuùn ɖɔ emi nyí nǔjɔnǔ nú we hugǎn azɔ̌ towe. Vɔ̌ jiɖe na ɛ ɖɔ “dɔkun wɛ” é nyí bɔ Mawu na emi. (Ðɛh. 127:3-5) Gɔ́ na ɔ, ɖɔ nǔ e sín vivǐ a ɖu ɖò sinsɛnzɔ́ towe mɛ é n’i. Mɔ̌ wiwa sixu sísɛ́ vǐ towe bɔ é na sɛn Jehovah ɖò sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn mɛ, lee a ko wà gbɔn é.

LEE MƐ ÐEVO LƐ SIXU D’ALƆ GBƆN É

12. (a) Nɛ̌ mǐ ka sixu d’alɔ mɛ ɖěɖee ɖò sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn mɛ lɛ é, bɔ ye na kpó ɖò azɔ̌ yetɔn wà wɛ gbɔn? (b) Nɛ̌ mǐ ka sixu d’alɔ ye gbɔn bɔ huzuhuzu ɔ na bɔwǔ nú ye?

12 Nɔví gegě nɔ wà nǔ e wu ye kpé é dó d’alɔ mɛ e ɖò sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn mɛ lɛ é bonu ye ni kpó ɖò azɔ̌ yetɔn wu, b’ɛ jɛxa ɖɔ è ni kpa ye. Lee ye nɔ wà mɔ̌ gbɔn é wɛ nyí ɖɔ ye nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú ye ɖɔ ye ni kpó ɖò azɔ̌ yetɔn wu, nɔ na ye akwɛ kpo nǔ ɖevo lɛ kpo, bo nɔ lɛ́ d’alɔ bɔ ye nɔ kpé nukún hagbɛ̌ xwédo tɔn yetɔn e ɖò zɔ lɛ é wu. (Ga. 6:2) Enyi è sɔ́ azɔ̌ yɔyɔ̌ ɖé d’así nú mɛ e ɖò sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn mɛ lɛ é, bonu ye wá agun towe mɛ hǔn, ma lin ɖɔ nǔɖe wɛ ye wà nyi dò alǒ tó wɛ è dɔn nú ye ó. * É nyɔ́ wà ɔ, d’alɔ ye bonu huzuhuzu ɔ ni bɔwǔ nú ye. Dǒ kúabɔ nú ye kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo, bo kpa ye nú azɔ̌ e ye ko wà é, enyi  azɔn na bo tlɛ ɖó dogbó nú nǔ e ye sixu wà dìn é ɔ nɛ. Kplɔ́n bá tuùn ye. Nǔ e ye tuùn lɛ é, azɔ̌ e ye kplɔ́n é kpo nǔ e ye ko mɔ kpɔ́n lɛ é kpo ni kplɔ́n nǔ we.

13. Alɔ tɛ mǐ ka sixu dó mɛ ɖěɖee è sɔ́ azɔ̌ yɔyɔ̌ d’así na lɛ é?

13 Ðò bǐbɛ̌mɛ ɔ, mɛ e è ɖè azɔ̌ yɔyɔ̌ ɖevo na lɛ é sixu ɖó xɔ, kɛkɛ, mɔ̌to, azɔ̌ kpo dandannú ɖevo lɛ kpo sín hudo. Ye sixu lɛ́ ɖó hudo nǔ kpaa e è ɖó na tuùn lɛ é tɔn, ɖi takwɛ súsú alǒ ganjɛwuwema lɛ yíyí. Wǔbla sín hudo wɛ ye ɖó ǎ, loɔ, mǐ ni mɔ nǔ jɛ lee nǔ cí nú ye é mɛ wɛ ɖò taji hugǎn. Ye sixu ko ɖò xwi ɖí xá azɔn e jɛ wɛ yeɖesunɔ alǒ hɛ̌nnumɔ yetɔn ɖé ɖè é wɛ. Mɛvívɛ́ yetɔn ɖé sixu ko lɛ́ kú, bɔ ye ɖò aluwɛ mɛ. * Ye sixu lɛ́ ɖò xwédo gbigbɔ tɔn yetɔn e ye jó dó é sín dò jɛ wɛ, enyi ye na bo ma tlɛ ɖɔ dó jǐ ǎ ɔ nɛ. É nɔ byɔ hwenu cobɔ ye na ɖí xwi xá linlin enɛ e sixu zɔ́n bɔ ye na flú lɛ é.

14. Nɛ̌ wɛnjlatɔ́ lɛ ka d’alɔ nɔví nyɔnu ɖé b’ɛ huzu sɔgbe xá azɔ̌ tɔn yɔyɔ̌ ɔ gbɔn?

14 Alɔdó towe kpo kpɔ́ndéwú towe kpo sixu zɔ́n bɔ huzuhuzu ɔ na nyɔ́ bló nú ye. Nɔví nyɔnu e wà sinsɛnzɔ́ nú xwè mɔkpan ɖò tò ɖevo mɛ é ɖé ɖɔ: “Ð’ayǐ ɔ, gbè bǐ gbè wɛ un nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ. É ka nɔ vɛwǔ dìn bɔ ali na hun nú mì bonu má xà wemafɔ ɖé alǒ xlɛ́ video ɖé mɛ ɖò kúnnuɖegbé. Amɔ̌, wɛnjlatɔ́ e ɖò agun ce yɔyɔ̌ ɔ mɛ lɛ é nɔ kplá mì yì mɛbakpɔ́n kpo Biblu kplɔnkplɔn yetɔn lɛ kpo. Mɔ e un mɔ bɔ nɔví kanɖodónǔwutɔ́ kpo akɔ́nkpantɔ́ kpo enɛ lɛ nɔ ɖò Biblu kplɔ́n xá mɛ lɛ wɛ é zɔ́n bɔ un ɖó linlin ɖagbe. Un kplɔ́n lee un na nɔ bɛ́ xóɖɔɖókpɔ́ xá mɛ lɛ ɖò fí yɔyɔ̌ e un ɖè é gbɔn é. Nǔ enɛ lɛ bǐ zɔ́n bɔ un lɛ́ mɔ awǎjijɛ.”

KPÒ ÐÒ NUKƆN YÌ WƐ!

Ba ali ɖěɖee nu a na gbló ada nú sinsɛnzɔ́ towe ɖè ɖò fí yɔyɔ̌ e a yì é é (Kpɔ́n akpáxwé 15-16) *

15. Nɛ̌ azɔ̌ yɔyɔ̌ e è sɔ́ d’así nú mǐ é ka sixu kpa mǐ gbɔn?

15 Azɔ̌ towe yɔyɔ̌ ɔ sixu kpa we. Ma lin ɖɔ emi wà nǔɖe nyi dò ɖò azɔ̌ emitɔn  xóxó ɔ mɛ, alǒ emi kún sɔ́ xɔ akwɛ ó ó. Nɔ mɔ alɔ Jehovah tɔn ɖò gbɛzán towe mɛ, bo kpó ɖò wɛn jla wɛ. Wà nǔ Klisanwun gbejinɔtɔ́ xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ ɖɔhun. Ye na bo ɖò fí ɖebǔ ɔ, ye “nɔ ɖò wɛnɖagbe ɔ jla wɛ gbɔn fí lɛ fí lɛ.” (Mɛ. 8:1, 4) Gǎn e dó wɛ a ɖè bo kpó ɖò wɛnɖagbe ɔ jla wɛ é sixu hɛn lè gegě wá. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, gbexosin-alijitɔ́ e è nya sín tò ɖé mɛ lɛ é sɛ̀ tɛn yì tò ɖevo e ɖò akpá yetɔn, bɔ hudo tíìn ɖò gbè yetɔn mɛ tawun é mɛ. Sun klewun ɖé mɛ kpowun ɔ, ye ɖó kánɖó yɔyɔ̌ lɛ ayǐ.

16. Nɛ̌ a ka sixu ɖó awǎjijɛ ɖò azɔ̌ towe yɔyɔ̌ ɔ mɛ gbɔn?

16 ‘Awǎjijɛ e nɔ gosin Jehovah gɔ́n ɔ na na hlɔnhlɔn mì.’ (Nɛɛ. 8:10) Jehovah wu wɛ awǎjijɛ mǐtɔn ɖó na nɔ sín jɛ nukɔn, é ɖó na sín azɔ̌ mǐtɔn wu ǎ; mǐ na bo tlɛ yí wǎn nú azɔ̌ mǐtɔn gbɔn ɖebǔ ɔ nɛ. Enɛ wu ɔ, nɔ yì xá Jehovah bo nɔ ba nǔnywɛ, alixlɛ́mɛ, kpo alɔdó kpo ɖò gɔ̌n tɔn. Flín ɖɔ ayi towe e a sɔ́ ɖó alɔ didó mɛ lɛ jí é wɛ zɔ́n bɔ a yí wǎn nú azɔ̌ towe xóxó ɔ. Sɔ́ ayi towe ɖó azɔ̌ towe yɔyɔ̌ ɔ jí, bo kpɔ́n lee Jehovah na d’alɔ we bɔ a na yí wǎn nú azɔ̌ enɛ lɔ gbɔn é.—Nǔt. 7:10.

17. Etɛ mǐ ka ɖó na flín dó azɔ̌ e wà wɛ mǐ ɖè dìn lɛ é wu?

17 Mǐ ɖó na flín ɖɔ sinsɛnzɔ́ mǐtɔn na nɔte kaka sɔyi, amɔ̌, azɔ̌ e è ɖè nú mǐ dìn é ɔ, hwenu ɖé tɔn wɛ. Ðò gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ ɔ, mǐ bǐ wɛ è sixu ɖyɔ azɔ̌ na. Aleksey e xó mǐ ɖɔ ɖò bǐbɛ̌mɛ é ɖi ɖɔ huzuhuzu égbé tɔn lɛ ɖò nǔ sɔ́ nú emi wɛ nú sɔ e ja é. É ɖɔ: “Un tuùn ɖɔ Jehovah kpo gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ kpo nyí nǔjɔnǔ, amɔ̌, é nɔ cí nú mì ɖɔ ye lín dó mì ɖɔhun. Un sɛkpɔ Jehovah tawun dìn bo mɔ ɖɔ gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ na wá zaanɖé dìn.” (Mɛ. 2:25) È na bo sɔ́ azɔ̌ ɖebǔ d’así nú mǐ dìn hǔn, mi bo nú mǐ ni ɖò yiyi xá Jehovah wɛ. É na jó mǐ dó gbeɖé ǎ, loɔ, é na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖó awǎjijɛ ɖò nǔ e wu mǐ kpé bo ɖò wiwa n’i wɛ é mɛ, é na bo nyí ɖò fí ɖebǔ ɔ nɛ.—Eza. 41:13.

HAN 90 Mi Dó Wusyɛn Lanmɛ nú Miɖée

^ akpá. 5 Hweɖelɛnu ɔ, é sixu byɔ ɖɔ nɔví e ɖò sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn mɛ lɛ é ni jó sinsɛnzɔ́ yetɔn dó, alǒ è sixu sɔ́ azɔ̌ yɔyɔ̌ ɖé d’así nú ye. Xóta elɔ na ɖɔ xó dó wuvɛ̌ e nɔ kpannukɔn ye lɛ é, kpo nǔ e sixu d’alɔ ye bɔ ye na huzu sɔgbe xá azɔ̌ yɔyɔ̌ yetɔn b’ɛ na kpa ye lɛ é kpo jí. É na lɛ́ kɛnu dó nǔ e mɛ ɖevo lɛ sixu wà bo na dó wusyɛn lanmɛ nú ye lobo lɛ́ nɔ gudo nú ye lɛ é, gɔ́ nú nǔgbododó e sixu d’alɔ mǐ bǐ bɔ mǐ na ɖí xwi xá huzuhuzu lɛ é wu.

^ akpá. 4 Mɔ̌ ɖokpo ɔ, enyi nɔví agbanɖotananɔ lɛ ɖó xwè e ye na ɖó é ɔ, ye mɛ gegě ɖó na jó azɔ̌ yetɔn dó nú nɔví sunnu winnyawinnya lɛ. Kpɔ́n xóta “Klisanwun Mɛxomɔ lɛ Emi, Gbejininɔ Mitɔn Xɔ Akwɛ nú Jehovah” ɖò Atɔxwɛ septembre 2018 tɔn mɛ, kpo “Ninɔmɛ lɛ Na Bo Ðò Huzuhuzu Wɛ Hǔn, Kpò Ðò Fífá Ayi Mɛ Tɔn Ðó Wɛ” kpo ɖò Atɔxwɛ octobre 2018 tɔn mɛ.

^ akpá. 12 Mɛxo agun tɔn ɖěɖee ɖò agun e mɛ ye gosin lɛ é ɖó na yawǔ wlan wema-sɛ́dó-mɛ mɛdogesí tɔn sɛ́dó agun yetɔn yɔyɔ̌ ɔ, enɛ ɔ, ye na lɛ́ yawǔ jɛ gbexosin-alijitɔ́, mɛxo agun tɔn alǒ devízɔ́watɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn sín azɔ̌ yetɔn wà jí.

^ akpá. 13 Kpɔ́n xóta ɖebɔdoɖewu “Alɔgɔ́ Ná Mɛxe Cíɔ Kú Dó Lɛ” ɖò Fọ́n! 3gɔ́ 2018 mɛ.

^ akpá. 57 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Asú kpo asì kpo ɖé ɖó na jó mɛsɛ́dózɔ́ e wà wɛ ye ɖè ɖò tò ɖevo mɛ é dó, bo ɖò éɖabɔ dó nú agun yetɔn wɛ kpo avǐ kpo.

^ akpá. 59 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Ye lɛkɔ wá jɔtɛn yetɔn bo ɖò ɖɛ vívɛ́ xò sɛ́dó Jehovah wɛ, bo na dó ɖí xwi xá wuvɛ̌ e mɔ wɛ ye ɖè lɛ é.

^ akpá. 61 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Kpo alɔdó Jehovah tɔn kpo ɔ, asú kpo asì kpo ɔ lɛ́ bɛ́ sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn. Ye nɔ zán gbè ɖevo e ye kplɔ́n hwenu e ye ɖò mɛsɛ́dózɔ́ wà wɛ é dó jla wɛnɖagbe ɔ toɖevomɛnu e ɖò fí e agun yetɔn nɔ ɖekúnnu ɖè dìn lɛ é é.