Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Nɔ W’azɔ̌ Ðó Kpɔ́ Xá Jehovah Gbè Bǐ Gbè

Nɔ W’azɔ̌ Ðó Kpɔ́ Xá Jehovah Gbè Bǐ Gbè

“Azɔ̌ wà ɖó kpɔ́ wɛ mǐ ɖè [xá] Mawu.”​—1 KƆ. 3:9.

HAN LƐ: 64, 111

1. Ðɔ ali e nu mǐ sixu w’azɔ̌ xá Jehovah ɖè é ɖé lɛ.

GBƐÐOTƆ́ ɔ sín tito wɛ nyí ɖɔ gbɛtɔ́ maɖóblɔ̌ lɛ na wà nǔ ɖó kpɔ́ xá ɛ, bonu linlin tɔn na dó jɛ jlɔ́. Gbɛtɔ́ lɛ nyí hwɛhutɔ́ dìn có, gbejinɔtɔ́ lɛ ka sixu kpó ɖò azɔ̌ wà ɖó kpɔ́ xá Jehovah wɛ gbè bǐ gbè. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ ɖò ‘azɔ̌ wà ɖó kpɔ́ xá Mawu wɛ’ gbɔn wɛnɖagbe Axɔsuɖuto tɔn tɔn jijla kpo nǔ kplɔnkplɔn mɛ lɛ bonu ye na huzu ahwanvu kpo gblamɛ. (1 Kɔ. 3:5-9) È jɔwu mǐ, bo mɔ ɖɔ mǐ jɛxa bo na wà nǔ ɖó kpɔ́ xá Nǔbǐwukpétɔ́ e nyí Gbɛɖotɔ́ wɛkɛ ɔ tɔn é ɖò azɔ̌ e é nɔ kpɔ́n dó mɔ nǔ taji é mɛ; wǔjɔmɛ ɖaxó ɖé wɛ nyí enɛ! Amɔ̌, wɛnjijla kpo nǔ kplɔnkplɔn mɛ lɛ bonu ye ni huzu ahwanvu kpo kɛɖɛ wɛ nyí ali e nu mǐ nɔ w’azɔ̌ xá Jehovah ɖè é ǎ. Xota elɔ na gbéjé ali ɖevo ɖěɖee nu mǐ sixu wà mɔ̌ ɖè é ɖé lɛ kpɔ́n, ye wɛ nyí alɔdido xwédo mǐtɔn kpo Mawu sɛntɔ́ hàtɔ́ mǐtɔn lɛ kpo, mɛ yíyí, mɛɖée zízé jó nú tuto yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ kpo ada gbigbló nú sinsɛnzɔ́ mímɛ́ ɔ kpo.​—Kolo. 3:23.

2. Enyi nǔ e a nɔ wà dó nukɔnyiyi linlin Jehovah tɔn tɔn takúnmɛ é ɔ, a nɔ sɔ́ jlɛ́ dó mɛ ɖevo lɛ tɔn wu ɔ, etɛwu é ma ka nyí nùnywɛnú ǎ?

2 Hwenu e mǐ na ɖò xota elɔ gbéjé kpɔ́n wɛ é ɔ, ma sɔ́ nǔ e a sixu wà nú Jehovah lɛ é jlɛ́ dó nǔ e mɛ ɖevo lɛ sixu wà é wu ó. Flín ɖɔ mɛ lɛ bǐ sín xwè kún nyí ɖokpo ɔ ó, lanmɛ ma ɖò ganji, ninɔmɛ  ɖevo lɛ kpo nǔwukpikpé lɛ kpo ka lɛ́ gbɔn vovo. Mawu sɔ́ d’ayi mɛ nú mɛsɛ́dó Pɔlu bɔ é ɖɔ: “Mɛ ɖokpo ɖokpo ni byɔ éɖée mɛ, bo kpɔ́n nǔ e wà wɛ é ɖè lɛ; enyi nǔ e wà wɛ é ɖè lɛ sixu nyí xomɛhunhun nú n’i ɔ, é ni hun xomɛ ɖò éɖée mɛ; é ma jlɛ́ éɖée dó mɛ ɖě lɛ wu ó.”​—Ga. 6:4.

NƆ D’ALƆ XWÉDO TOWE KPO MAWU SƐNTƆ́ HÀTƆ́ LƐ KPO

3. Etɛwu è ka sixu ɖɔ ɖɔ mɛɖebǔ e nɔ kpé nukún dó xwédo tɔn wu é ɖò nǔ wà ɖó kpɔ́ xá Jehovah wɛ?

3 Jehovah nɔ ɖó nukún ɖɔ mɛsɛntɔ́ emitɔn lɛ ni nɔ kpé nukún dó xwédo yetɔn wu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, a ɖó na w’azɔ̌ dó mɔ akwɛ nú mɛvívɛ́ towe lɛ. Nɔ gègě nɔ nɔ xwégbe bo nɔ kpé nukún dó vǐ yetɔn lɛ wu. Vǐ e ko nyí mɛxo é ɖé lɛ ɖó na kpé nukún dó mɛjitɔ́ yetɔn azinzɔnnɔ lɛ wu. Azɔ̌ dandan tɔn ɖé wɛ nyí azɔ̌ enɛ lɛ. Xó Mawu tɔn ɖɔ: “Enyi mɛɖé ma nɔ kpé nukún dó mɛ tɔn lɛ wu ǎ ɔ, ɖò taji ɔ, mɛ e ɖò hɛ̌n tɔn nu lɛ wu ǎ ɔ, mɛ enɛ ɔ gbɛ́ nùɖiɖi, lobo nyla hú nùmaɖitɔ́.” (1 Tim. 5:8) Enyi azɔ̌ mɔhun lɛ ɖò kɔ jí nú we ɔ, a sixu nɔ ma kpéwú bo nɔ ɖè hwenu gègě ɖó vo nú yɛhwexɔsuɖuto ɔ sín azɔ̌ lɛ lee a jló gbɔn é. Amɔ̌, ɖeji! Nú a ɖò nukún kpé dó xwédo towe wu wɛ ɔ, é nɔ víví nú Jehovah.​—1 Kɔ. 10:31.

4. Nɛ̌ mɛjitɔ́ lɛ ka sixu bló bɔ nǔ yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ jɛ nukɔn nú nǔ yeɖesunɔ tɔn lɛ gbɔn? Lè tɛ lɛ ka nɔ tɔ́n sín mɛ?

4 Mɛjitɔ́ Klisanwun lɛ nɔ wà nǔ ɖó kpɔ́ xá Jehovah, enyi ye nɔ d’alɔ vǐ yetɔn lɛ bɔ ye nɔ nya nǔ gbigbɔ tɔn lɛ gbé ɔ nɛ. Ye mɛ ɖěɖee ko wà mɔ̌ lɛ é gègě wá mɔ ɖò nukɔnmɛ ɖɔ vǐ sunnu yetɔn lɛ kpo vǐ nyɔnu yetɔn lɛ kpo ɖò sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn wà wɛ ɖò fí e ɖò zɔ tawun dó ye é. Ye mɛ ɖé lɛ nyí mɛsɛ́dó; mɛ ɖevo lɛ nyí gbexosin-alijitɔ́ ɖò fí e hudo wɛnjlatɔ́ tɔn sukpɔ́ ɖè é; bɔ mɛ ɖevo lɛ ka ɖò sinsɛnzɔ́ wà wɛ ɖò Betɛli. Zɔ e ye ɖè dó xwédo ɔ é sixu xlɛ́ ɖɔ yeɖée mimɔ hwɛhwɛ lee ye na jló gbɔn é na vɛwǔ. Amɔ̌, mɛjitɔ́ e nɔ sɔ́ yeɖée dó savɔ̌ lɛ é nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú vǐ yetɔn lɛ ɖɔ ye ni yì nukɔn ɖò sinsɛnzɔ́ yetɔn mɛ. Aniwu? Nú ye tuùn ɖɔ vǐ yetɔn lɛ ɖò nǔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ sɔ́ ɖó tɛn nukɔntɔn ɔ mɛ wɛ ɔ, ye nɔ ɖó awǎjijɛ kpo xomɛhunhun ɖaxó kpo. (3 Jaan 4) Vlafo lee nǔ cí nú Ana e ɖɔ ɖɔ emi sɔ́ vǐ sunnu emitɔn Samuwɛli “na” Jehovah é ɖɔhun wɛ é nɔ cí nú gègě mɛjitɔ́ enɛ lɛ tɔn. Mɛjitɔ́ enɛ lɛ nɔ kpɔ́n nǔwaɖókpɔ́ mɔhun dó mɔ wǔjɔmɛ xɔ akwɛ ɖé, bɔ é ka sɔgbe. Ye sɔ́ nɔ ba nǔ ɖevo hú mɔ̌ ǎ.​—1 Sam. 1:28.

5. Nɛ̌ a ka sixu kpéwú bo d’alɔ tawun tawun ɖé lɛ hagbɛ̌ agun towe tɔn lɛ gbɔn? (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

5 Enyi xwédo sín azɔ̌ lɛ ma kpɛn hwɛ ǎ ɔ, a ka sixu d’alɔ Mawu sɛntɔ́ hàtɔ́ e nyí nukúnkpémɛwutɔ́ é, alǒ mɛ ɖěɖee nyí azinzɔnnɔ, mɛxomɔ, alǒ mɛ ɖěɖee ɖò hudo ɖevo mɛ lɛ é à? Etɛwu a ma ka na kpɔ́n mɛ ɖěɖee ɖò agun towe mɛ lɛ é, bo ɖó ayi mɛ ɖěɖee ɖò hudo mɛ lɛ é wu ǎ? Vlafo a sixu zán hwenu ɖó kpɔ́ xá mɛjitɔ́ mɛxomɔ nɔví nyɔnu Klisanwun ɖé tɔn, hwenu e nɔví nyɔnu ɔ yì nukún kpé dó nǔ ɖevo lɛ wu gbé é. Alǒ, a sixu d’alɔ mɛ ɖěɖee ɖó hudo alɔdo tɔn lɛ é gbɔn hwiɖée zízé jó bo na zé ye yì kplé lɛ, xwlé axi nú ye, alǒ yì kpɔ́n mɛ e ɖò dotóoxwé é ɖé gblamɛ. Enyi a ɖò mɔ̌ wà wɛ ɔ, a sixu wà nǔ ɖó kpɔ́ xá Jehovah bɔ é na na sìnkɔn nú ɖɛ ɖé.​—1 Kɔlɛntinu lɛ 10:24.

NƆ YÍ MƐ

6. Etɛ mɛ yíyí ka nɔ byɔ?

6 Nǔ e è nɔ sɔ́ dó tuùn azɔ̌gbɛ́ Mawu tɔn lɛ é ɖokpo wɛ nyí mɛ yíyí. (Ebl. 13:2) Xó Mawu tɔn kpi tan ɖé lɛ bɔ ye kplɔ́n mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ ɖè wanyiyi mɔhun xlɛ́. (Bǐb. 18:1-5) Mǐ sixu zán ali e hun nú mǐ lɛ é dó d’alɔ mɛ ɖevo lɛ ɖò gbesisɔmɛ, enyi ye nyí “nɔví ɖò nùɖiɖi mɛ lɛ” alǒ gbɔ ɔ nɛ.​—Ga. 6:10.

7. Etɛwu a ka sixu lin tamɛ dó mɛ e ɖò sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn mɛ lɛ é yíyí wu?

7 A ka sixu w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ xá Mawu gbɔn  sinsɛnzɔ́watɔ́ hwebǐnu tɔn e nɔ wá ba mǐ kpɔ́n lɛ é yíyí gblamɛ à? (Xà 3 Jaan 5, 8, nwt.) Táan mɔhun lɛ nɔ hun ali nú ‘akɔnkpinkpan nina mɛɖée’ hwɛhwɛ. (Hlɔ. 1:11, 12) Mǐ ni kpɔ́n kpɔ́ndéwú Olaf tɔn. É flín ɖɔ ɖò xwè nabi ɖé ɖíe ɔ, mɛɖebǔ kún ɖò agun emitɔn mɛ bo kpéwú bo nɔ yí nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn yetɔn e nyí tlɛnnɔ ɖé é dó xwégbe ó. Olaf e nyí dɔnkpɛvu ɖé é byɔ mɛjitɔ́ tɔn e ma nyí Kúnnuɖetɔ́ ǎ lɛ é ɖɔ nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn ɔ sixu nɔ akpá yetɔn à jí. Ye yí gbè amɔ̌ ye ɖɔ nú Olaf ɖɔ ɖɔ éyɛ na nɔ dɔ́ zinkpo ganjɛmɛ mɛ. Huzuhuzu enɛ xɔ akwɛ tawun. Olaf flín nǔ lɛ gbɔn lě: “Aklunɔzán gblamɛ jiwǔ ɖé wɛ. Nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn ɔ nɔ fɔ́n zǎnzǎn tɛɛn tɛgbɛ bo nɔ ɖɔ xó dó xota e dɔn mɛ lɛ é gègě jí ɖò nùɖuɖu hwenu. Wusyɛn e é dó lanmɛ nú mì é flɔ́ zo dó glɔ̌ nú jlǒ ce bɔ un bɛ́ sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn.” Ðò xwè 40 e wá yì lɛ é gblamɛ ɔ, Olaf ko wà mɛsɛ́dózɔ́ ɖò fí vovo.

8. Enyi é cí ɖɔ xomɛnyínyɔ́ mǐtɔn na bo ma tlɛ sù mɛ lɛ nukúnmɛ tlolo ǎ ɔ, hwɛjijɔ tɛ lɛ mǐ ka ɖó bo na nɔ wà mɔ̌? Nǎ kpɔ́ndéwú ɖé.

8 A sixu nɔ ɖè wanyiyi xlɛ́ jonɔ lɛ ɖò ali gègě nu, enyi è na bo ma tlɛ tuùn gǎn e dó wɛ a ɖè lɛ é nú we tlolo ǎ ɔ nɛ. Mǐ ni kpɔ́n kpɔ́ndéwú elɔ. Hwenu e wɛnjlatɔ́ ɖé ɖò nukún kpé dó Biblu kplɔnkplɔn ɖé wu wɛ ɖò Espagne é ɔ, é ɖó ayi wu ɖɔ Yesica e nyí nùkplɔntɔ́ tɔn, bo nɔ nɔ Équateur é nɔ ɖò avǐ ya wɛ magbokɔ. Wɛnjlatɔ́ ɔ kàn nǔ e wu wɛ é byɔ ɛ. Yesica ɖɔ hwenu e emi na wá tò ɔ mɛ é ɔ, é gbɛ́ dó emi bǐ kaka bɔ gbè ɖokpo ɔ, emi kún ɖó nǔtí bo na ɖu ó. Sìn kɛɖɛ jɛn é ɖó bo na na vǐ tɔn. Yesica ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo na bló bɔ vǐ ɔ na d’amlɔ lobo xoɖɛ bo byɔ alɔdo. Enɛ gudo zaan ɔ, Kúnnuɖetɔ́ wè wá ba ɛ kpɔ́n, amɔ̌, Yesica nyɔ́ xomɛ dó ye wu ǎ, bo vún wema e ye xwlé è é. É kanbyɔ ye ɖɔ: “Nùɖuɖu e mi jló ɖɔ má na vǐ nyɔnu ce é ɖíe à?” Nɔví nyɔnu lɛ tɛ́n kpɔ́n bo na dó gbɔ n’i, amɔ̌, gǎn e ye dó lɛ é bǐ nyí vɔ̌. Nukɔnmɛ ɔ, ye jó xasun e mɛ nùɖuɖu ɖè é ɖé dó nyì hɔn tɔn jí. Xomɛ e ye nyɔ́ dó Yesica wu é byɔ ayi mɛ n’i, bɔ nú é flín ɖɔ emi kún ɖó ayi xósin e Mawu na nú ɖɛ emitɔn é wu ó ɔ, é nɔ vɛ́ n’i. Dìn ɔ, é kanɖeji bo na sɛ̀n Jehovah. Kpɔ́n ɖagbe e alɔhundonanǔmɛ nɔví lɛ tɔn wà é!​—Nùt. 11:1, 6.

NƆ ZÉ HWIÐÉE JÓ NÚ TUTO YƐHWEXƆSUÐUTO Ɔ TƆN LƐ

9, 10. (a) Ðɔ ninɔmɛ Biblu sín táan mɛ tɔn e xlɛ́ ɖɔ è ɖó hudo mɛɖéezejotɔ́ lɛ tɔn ɖò togun Mawu tɔn mɛ é ɖé lɛ. (b) Hudo tɛ lɛ mɔ̌ sunnu e sɔ́ yeɖée jó lɛ é ka nɔ sú dò tɔn ɖò agun ɔ mɛ ɖò égbé?

9 Ðò ninɔmɛ gègě mɛ ɖò hwenuxó Izlayɛli hwexónu tɔn ɔ mɛ ɔ, è ɖó hudo mɛɖéezejotɔ́ lɛ tɔn. (Tín. 36:2; 1 Tan. 29:5; Nɛɛ. 11:2) Égbé ɔ, ali gègě hun nú hwi lɔ, bɔ a na zán hwenu towe, nǔɖokan towe lɛ kpo nǔwukpikpé towe lɛ kpo dó d’alɔ nɔví sunnu towe lɛ kpo nɔví nyɔnu towe lɛ kpo. Enyi a ɖò gbesisɔmɛ, bo zé hwiɖée jó ɔ, a na mɔ awǎjijɛ ɖaxó kpo nyɔna gègě kpo.

10 Xó Mawu tɔn dó wusyɛn lanmɛ nú sunnu e ɖò agun ɔ mɛ lɛ é ɖɔ, ye ni w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ xá Jehovah gbɔn gǎndido bo ɖó wǔjɔmɛ sinsɛnzɔ́ tɔn lɛ, kpo nukúnkpénǔwu kpo tɔn. (1 Tim. 3:1, 8, 9; 1 Pi. 5:2, 3) Mɛ ɖěɖee nɔ wà mɔ̌ lɛ é nɔ jló na d’alɔ mɛ ɖevo lɛ ɖò ali tawun tawun ɖé lɛ nu kpo gbigbɔ sín nǔ lɛ kpo mɛ. (Mɛ. 6:1-4) Mɛxo agun tɔn lɛ kanbyɔ we ɖɔ hwi ɖò gbesisɔmɛ bo na wà tɛnmɛnamɛtɔ́zɔ́, alǒ kpé nukún dó wema lɛ, fí e è na ɖekúnnu ɖè lɛ é, nǔ lɛ jijlaɖó, alǒ nǔ ɖevo lɛ wu à jí wɛ à? Mɛ ɖěɖee nɔ kpé nukún dó azɔ̌ mɔhun wu lɛ é na ɖɔ nú we ɖɔ alɔdido mɛ ɖevo lɛ nɔ na awǎjijɛ mɛ hugǎn.

Mɛɖée zízé jó nú tuto yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ nɔ hun ali gègě bonu è na zun xɔ́ntɔn yɔyɔ̌ lɛ (Kpɔ́n akpáxwé 11gɔ́ ɔ)

11. Nɛ̌ nɔví nyɔnu ɖé ka ɖu lè xɔ́ntɔn e é zun ɖò tuto xɔgbigbá tɔn yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ mɛ é tɔn gbɔn?

11 Hwɛhwɛ wɛ mɛ ɖěɖee zé yeɖée jó nú tuto yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ é nɔ zun xɔ́ntɔn yɔyɔ̌ lɛ. Mǐ ni kpɔ́n kpɔ́ndéwú Margie tɔn. Nɔví nyɔnu ɖé wɛ, bo ko w’azɔ̌ ɖò tuto Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ gbigbá tɔn mɛ nú xwè 18.  Ðò xwè lɛ vlamɛ ɔ, é dɔn nɔví nyɔnu winnyawinnya gègě dó wǔ, bo kplɔ́n azɔ̌ ye. É mɔ ɖɔ ali ɖagbe ɖé wɛ hun bɔ emi kpo xɔ́ntɔn enɛ lɛ kpo dó wusyɛn lanmɛ nú emiɖée ɖò gbigbɔ lixo. (Hlɔ. 1:12) Hwenu e Margie mɔ mɛtɛnkpɔn lɛ ɖò gbɛzán tɔn mɛ é ɔ, mɛ ɖěɖee é zun xɔ́ntɔn xá ɖò tuto xɔgbigbá tɔn mɛ lɛ é dó wusyɛn lanmɛ n’i. A ka ko sɔ́ hwiɖée jó nú tuto xɔgbigbá tɔn mɔhun lɛ kpɔ́n à? Nú a tuùn azɔ̌ kpo a gbɔ kpo ɔ, a ka sixu sɔ́ hwiɖée jó à?

12. Nɛ̌ a ka sixu kpéwú bo d’alɔ ɖò adla j’ayǐ ɖé hwenu gbɔn?

12 Nú adla lɛ j’ayǐ ɔ, ali gègě nɔ hun nú togun Mawu tɔn, bɔ é nɔ w’azɔ̌ xá Mawu gbɔn alɔdido nɔví lɛ ɖò ali tawun tawun lɛ nu gblamɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ye nɔ na akwɛ dó d’alɔ mɛ ɖěɖee awě xò lɛ é. (Jaan 13:34, 35; Mɛ. 11:27-30) Ali tawun tawun ɖevo e nu è sixu d’alɔ ɖè é wɛ nyí nǔ lɛ jijlaɖó alǒ xɔ lɛ vívɔ́ gbá. Gabriela ee nyí nɔví nyɔnu Pologne nu ɖé bɔ xɔ tɔn ɖibla kija bǐ ɖó singbamɛ ɖé wutu é ɔ, hwenu e nɔví e ɖò agun e sɛkpɔ ɛ lɛ é mɛ é wá d’alɔ ɛ é ɔ, é hun xomɛ n’i tawun. É ɖɔ: “Un jló na ɖɔ xó dó nǔ e gblé dó mì lɛ é wu ǎ; nǔ agbaza tɔn lɛ kpowun wɛ ye nyí. É nyɔ́ wà ɔ, un jló na ɖɔ xó dó nǔ tobutobu e un mɔ lɛ é wu. Nǔ enɛ e jɛ é na mì jiɖe ɖɔ agun Klisanwun tɔn e mɛ un ɖè é nyí wǔjɔmɛ bunɔ ɖé, bo lɛ́ nyí jɔtɛn awǎjijɛ ɖaxó tɔn.” Mɛ e è d’alɔ ɖò adla j’ayǐ ɖé gudo lɛ é ɖɔ ɖɔ nǔ enɛ e jɛ é zɔ́n bɔ emi mɔ ɖɔ emi mɔ nyɔna hugǎn. Mɛ ɖěɖee nɔ w’azɔ̌ xá Jehovah bo nɔ d’alɔ bɔ è nɔ sú hudo enɛ lɛ sín dò é ɖesunɔ nɔ ɖu vivǐ awǎjijɛ ɖaxó tɔn.​—Mɛsɛ́dó 20:35; 2 Kɔlɛntinu lɛ 9:6, 7.

13. Nɛ̌ mɛɖée zízé jó ka sixu na hlɔnhlɔn kancica e ɖò mǐ kpo Jehovah kpo tɛntin é gbɔn? Nǎ kpɔ́ndéwú ɖé.

13 Stephanie kpo wɛnjlatɔ́ ɖevo lɛ kpo mɔ awǎjijɛ ɖò azɔ̌wiwa xá Mawu mɛ, gbɔn alɔdido Kúnnuɖetɔ́ ɖěɖee ɖò bibɛtɛn ba wɛ bo wá États-Unis lɛ é gblamɛ. Ye d’alɔ xwédo ɖěɖee gosin fí e ahwan gbà nǔ ɖè lɛ é, bɔ ye mɔ xɔ e mɛ ye na nɔ é. Stephanie ɖɔ: “Ee ye mɔ wanyiyi e kplékplé nɔví lɛ tɔn yetɔn e gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é ɖexlɛ́ é ɔ, é hun xomɛ nú ye, bo lɛ́ sù nukún yetɔn mɛ, nǔ enɛ sísɛ́ mǐ.” É ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Xwédo lɛ lin ɖɔ mǐ d’alɔ emi, amɔ̌, è na ɖɔ xó jɔ xó ɔ, yedɛɛ lɛ wɛ d’alɔ mǐ hugǎn.  Wanyiyi, bǔninɔ, nùɖiɖi kpo jiɖe e ye ɖó dó Jehovah wu bɔ mǐ mɔ é kpo na hlɔnhlɔn wanyiyi e mǐ ɖó nú Jehovah é tawun, bɔ enɛ zɔ́n bɔ nǔ e mǐ nɔ mɔ gbɔn tutoblonunu tɔn gblamɛ lɛ é bǐ lɛ́ sù nukún mǐtɔn mɛ d’eji.”

GBLǑ ADA NÚ SINSƐNZƆ́ TOWE

14, 15. (a) Jijɔ tɛ gbeyiɖɔ Ezayíi ka ɖexlɛ́? (b) Nɛ̌ wɛnjlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ ka sixu ɖó linlin Ezayíi tɔn ɖɔhun gbɔn?

14 A ka jló na w’azɔ̌ xá Jehovah hugǎn à? A ka ɖò gbesisɔmɛ bo na sɛ̀ tɛn bo na wà sinsɛnzɔ́ ɖò fí e tutoblonunu ɔ ɖó hudo azɔ̌watɔ́ tɔn ɖè hugǎn é à? É ɖò wɛn ɖɔ é kún ɖò dandan ɖɔ Mawu sɛntɔ́ lɛ ni sɛ̀ tɛn yì fí e ɖò zɔ dó xwé yetɔn é cobo hun alɔ dó na nǔ mɛ ó. Amɔ̌, ninɔmɛ nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo ɖé lɛ tɔn yí gbè nú ye, bɔ ye na sɛ̀ tɛn yì fí e ɖò zɔ é. Nǔwiwa yetɔn cí gbeyiɖɔ Ezayíi tɔn ɖɔhun. Hwenu e Jehovah kanbyɔ ɖɔ “Mɛ̌ un ka na sɛ́dó? Mɛ̌ ka na nyí gbeyiɖɔ mǐtɔn?” à jí é ɔ, é yí gbè ɖɔ: “Nyɛ na yì, sɛ́ mì dó.” (Eza. 6:8) A ka ɖó jlǒ ɔ, bɔ ninɔmɛ towe lɛ lɛ́ sɔgbe, bɔ a na yí gbè gbɔn mɔ̌ nú hudo nǔ yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ tɔn à? Hudo tɛ lɛ ka ɖè?

15 Nú nǔ e kàn wɛnjijlazɔ́ ɔ kpo nǔ kplɔnkplɔn mɛ lɛ bonu ye na huzu ahwanvu sín azɔ̌ ɔ kpo é ɔ, Jezu ɖɔ: “Nǔkún ɖò kpɔ́ gégé ɖò gle mɛ; nǔkún-yatɔ́ lɛ ka nyí kpɛɖé. Mi bo savo nú jinukúnnɔ ɔ, nú é sɛ́ azɔ̌watɔ́ dó jinukúngbo tɔn mɛ.” (Mat. 9:37, 38) A ka sixu wà sinsɛnzɔ́ ɖò fí e hudo sukpɔ́ ɖè é, vlafo bo na nyí gbexosin-alijitɔ́ à? Alǒ, a sixu d’alɔ mɛɖé b’ɛ na wà mɔ̌ à? Nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo gègě ko mɔ ɖɔ ali ɖagbe hugǎn e nu è na ɖè wanyiyi xlɛ́ Mawu kpo nɔzo mɛtɔn kpo ɖè é wɛ nyí gbexosin-alijitɔ́ nyínyí ɖò fí e mɛ e na w’azɔ̌ ɖò jinukúngbo ɔ mɛ é sín hudo sukpɔ́ ɖè é. A ka sixu lin tamɛ dó ali ɖevo ɖěɖee nu a na gbló ada nú sinsɛnzɔ́ towe ɖè é jí à? Awǎjijɛ gègě wɛ nɔ tɔ́n sín mɔ̌ wiwa mɛ.

16, 17. Enyi a jló na gbló ada nú azɔ̌ e wà nú Jehovah wɛ a ɖè é ɔ, ali ɖevo tɛ lɛ ka hun?

16 A ka na ɖò gbesisɔmɛ bo na wà sinsɛnzɔ́ ɖò Betɛli, alǒ d’alɔ ɖò yɛhwexɔsuɖuto ɔ sín xɔ ɖé gbigbá mɛ à? É sixu nyí nú hwenu klewun ɖé, alǒ a na nɔ gosin zɔ bo na nɔ wá w’azɔ̌ ɖò finɛ. Hwebǐnu wɛ è nɔ ɖó hudo mɛ ɖěɖee sixu sɛ̀n Jehovah ɖò fí ɖebǔ e è na sɛ́ ye dó é kpo azɔ̌ ɖebǔ e è na zɔ́n ye é kpo tɔn. Enɛ sixu byɔ ɖɔ ye ni w’azɔ̌ ɖò xá e mɛ hudo tawun ɖé tíìn ɖè é, é na bo tlɛ nyí ɖɔ ye ko ɖó nǔwukpikpé bo tlɛ ko mɔ nǔ kpɔ́n ɖò ali ɖevo nu ɔ nɛ. Amɔ̌, mɛ ɖěɖee nɔ zé yeɖée jó bo na wà sinsɛnzɔ́ ɖò fí ɖebǔ e hudo tɔn tíìn ɖè lɛ é ɔ, yeɖesunɔ e ye nɔ sɔ́ dó savɔ̌ é nɔ sù nukún Jehovah tɔn mɛ.​—Ðɛh. 110:3.

17 A ka jló ɖɔ è ni lɛ́ kplɔ́n azɔ̌ we gɔ́ na bonu a na kpé nǔ wu hugǎn, bo na wà sinsɛnzɔ́ mímɛ́ towe à? Enyi mɔ̌ ɔ, a sixu tɛ́n kpɔ́n bo jɛxa bá yì Wemaxɔmɛ nú Wɛnɖagbejlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ. Wemaxɔmɛ enɛ nɔ kplɔ́n azɔ̌ sunnu kpo nyɔnu kpo gbigbɔ tɔn e ɖò sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn mɛ lɛ é, bonu ye na dó sixu gbló ada nú nǔ yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ. Mɛ ɖěɖee nɔ na nyikɔ nú wemaxɔmɛ enɛ lɛ é ɖó na ɖò gbesisɔmɛ bá yí gbè nú azɔ̌ ɖebǔ e è na zɔ́n ye ɖò kúnnuɖewema yetɔn yíyí gudo lɛ é. A ka na ɖò gbesisɔmɛ, bo na dó gǎn bá ɖó wǔjɔmɛ sinsɛnzɔ́ tɔn ɖevo lɛ gbɔn wemaxɔmɛ enɛ yiyi gblamɛ à?​—1 Kɔ. 9:23.

18. Etɛ a ka sixu ɖó nukún na mɔ gbɔn azɔ̌wiwa xá Jehovah ayihɔngbe ayihɔngbe gblamɛ?

18 Ðó mǐ nyí togun Jehovah tɔn wutu ɔ, è dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ hun alɔ dó na nǔ mɛ; wuntun ɖagbewiwa, xomɛnyínyɔ́ kpo wanyiyi kpo tɔn ɖé wɛ enɛ nyí; è lɛ́ byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ kpé nukún dó mɛ ɖevo lɛ wu gbè bǐ gbè. Enyi mǐ wà mɔ̌ ɔ, mǐ na mɔ xomɛhunhun, fífá, kpo vivo mimɔ kpo. (Ga. 5:22, 23) A na bo ɖò ninɔmɛ ɖebǔ mɛ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ ɔ, a sixu ɖó awǎjijɛ gbɔn nùnamɛ sín jijɔ e Jehovah ɖó é xwixwedó kpo azɔ̌gbɛ́ xɔ akwɛ tɔn nyínyí kpo gblamɛ.​—Nùx. 3:9, 10.