Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

È Bló Tuto nú Mǐ Sɔgbe kpo Xó Mawu Tɔn Kpo

È Bló Tuto nú Mǐ Sɔgbe kpo Xó Mawu Tɔn Kpo

“Nùnywɛ wɛ Mawu Mavɔmavɔ dó ɖó ayikúngban ɔ na, bo sɔ́ nukúnnúmɔjɛnǔmɛ tɔn dó ɖó jinukúnsin ɔ na.”​—NÙX. 3:19.

HAN LƐ: 105, 107

1, 2. (a) Enyi mɛɖé lɛ sè ɖɔ Mawu ɖó tutoblonunu ɖé ɔ, nɛ̌ ye ka nɔ ɖɔ? (b) Etɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó ɖò xota elɔ mɛ?

MAWU ka ɖó tutoblonunu ɖé à? Mɛɖé lɛ sixu ɖɔ: “É byɔ ɖɔ tutoblonunu ɖé ni xlɛ́ ali mɛ ǎ. Hwiɖesunɔ ni vɛ́ ko vɛ́ kpo Mawu kpo kpowun.” Linlin enɛ ɔ ka sɔgbe à? Etɛ kúnnuɖenú lɛ ka ɖexlɛ́?

2 Ðò xota elɔ mɛ ɔ, mǐ na ɖɔ xó dó kúnnuɖenú e xlɛ́ ɖɔ Jehovah Mawu e nɔ nɔ tito jí é nyí Tutoblonunutɔ́ e ma kpé wè ǎ é ɖé lɛ jí. Mǐ na lɛ́vɔ ba dò nú lee mǐ ɖó na nɔ wà nǔ gbɔn nú alixlɛ́mɛ e tutoblonunu Jehovah tɔn nɔ na mǐ é gbɔn é. (1 Kɔ. 14:33, 40) Ðò xwè kanweko nukɔntɔn H.M. tɔn kpo égbé kpo ɔ, Mawuxówema ɔ ko d’alɔ tutoblonunu Jehovah tɔn sín akpáxwé ayikúngban jí tɔn ɔ b’ɛ na wà azɔ̌ ɖaxó e nyí wɛnɖagbe ɔ jijla é. Ðó mǐ nɔ tɛ́ dó Biblu ɔ wu bo nɔ setónú nú alixlɛ́mɛ tutoblonunu ɔ tɔn lɛ wutu ɔ, mǐ nɔ jɛhun dó mimɛ̌, fífá, kpo bǔninɔ agun ɔ blebu tɔn kpo jí.

JEHOVAH, TUTOBLONUNUTƆ́ E MA KPÉ WÈ Ǎ É

3. Etɛwu a ka kudeji ɖɔ Jehovah nyí Tutoblonunutɔ́ e ma kpé wè ǎ é?

3 Nùɖíɖó lɛ ɖexlɛ́ ɖɔ Mawu nyí Tutoblonunutɔ́ e ma kpé  wè ǎ é. “Nùnywɛ wɛ Mawu Mavɔmavɔ dó ɖó ayikúngban ɔ na,” wɛ Biblu ɖɔ. “Bo sɔ́ nukúnnúmɔjɛnǔmɛ tɔn dó ɖó jinukúnsin ɔ na.” (Nùx. 3:19) “Nǔwiwa Mawu tɔn kpɛɖé” jɛn mǐ sè, “zingidi tɔn kpɛɖé wɛ mǐ sè.” (Jɔb. 26:14) É ɖò mɔ̌ có, nǔ kpɛ e mǐ tuùn dó planɛti lɛ, sunví lɛ, kpo sunvisɛkplé lɛ kpo wu é sísɛ́ mǐ bɔ mǐ yí gbè ɖɔ è bló tuto nú nùɖíɖó enɛ lɛ e ɖò jinukúnsin é ɖó alɔkpa ɖé b’ɛ jiwǔ tawun. (Ðɛh. 8:4, 5) Sunví livi mɔkpan wɛ nɔ ɖò sunvisɛkplé lɛ mɛ, bɔ bǐ xwii nɔ ɖò tɛn sɛ̀ wɛ ɖò jinukúnsin kpo tuto kpo. Planɛti e lɛlɛ̌ dó hwe ɔ lɛ é nɔ ɖò yiyi lɛlɛ̌ dó è wɛ cí nǔ ɖɔ ye ɖò alitasɛ́n lɛ nyì wɛ tɛnwin lɛnwin ɖɔhun! É ɖò wɛn ɖɔ tutojininɔ jiwǔ e ɖò wɛkɛ ɔ mɛ é d’alɔ mǐ, bɔ mǐ mɔ ɖɔ é jɛxa ɖɔ mǐ ni kpa susu nú Jehovah e “sɔ́ nùnywɛ tɔn dó bló jixwé” na é, bo nɔ gbeji n’i lobo lɛ́ sɛ̀n ɛ.​—Ðɛh. 136:1, 5-9.

4. Etɛwu nùnywɛ xwitixwiti ma ka kpéwú bo na xósin nú nùkanbyɔ gègě ǎ?

4 Nùnywɛ xwitixwiti ko ɖè nǔ gègě xlɛ́ dó wɛkɛ ɔ kpo ayikúngban e jí mǐ ɖè é kpo wu, bɔ enɛ ko hɛn lè wá nú mǐ ɖò ali vovo lɛ nu. Amɔ̌, nùkanbyɔ gègě tíìn bɔ nùnywɛ xwitixwiti kpéwú bo na sìnkɔn yetɔn ǎ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mɛ e nɔ yì sun mɛ lɛ é sixu ɖɔ lee wɛkɛ ɔ jɔ gbɔn é alǒ nǔ e wu mǐ ɖò planɛti Ayikúngban jí kpo nǔɖògbɛ wɔbuwɔbu ɖevo lɛ kpo é pɛ́ɛ́ nú mǐ ǎ. Gɔ́ na ɔ, mɛ lɛ bǐ sixu tinmɛ nǔ e wu gbɛtɔ́ lɛ nɔ ba na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi é ǎ. (Nùt. 3:11) Etɛwu nùkanbyɔ e ɖò taji bo ma ka mɔ xósin ǎ lɛ é ka sukpɔ́ sɔmɔ̌? Nǔ e wu wɛ é akpá bǔ wɛ nyí ɖɔ nùnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ gègě kpo mɛ ɖevo lɛ kpo nɔ ba na jɛhun dó linlin e ma sɔgbe xá jlǒ Mawu tɔn ǎ lɛ é jí, bo nɔ gɔ́ sò nú nǔ lɛ jɔ nú yeɖée sín nùkplɔnmɛ ɔ. Amɔ̌, Jehovah na xósin nùkanbyɔ e ɖò ayi mɛ ɖu nú mɛ lɛ wɛ gbɔn fí bǐ é tɔn lɛ ɖò Xó tɔn Biblu ɔ mɛ.

5. Ali tɛ lɛ nu mǐ ka ɖò sɛ́n jɔwamɔ tɔn lɛ kannu ɖè?

5 Sɛ́n jɔwamɔ tɔn e ma nɔ huzu ǎ bɔ è sixu ɖejid’ewu ɖěɖee Jehovah zé ɖ’ayǐ lɛ é kannu wɛ mǐ ɖè. Lɛtlikizɔ́watɔ́ lɛ, mɛ e nɔ dɔn sìn gbɔn xɔ mɛ lɛ é (plombiers), anǎzɔwatɔ́ lɛ (ingénieurs), jɔmɛhunkuntɔ́ lɛ, kpo dotóo e nɔ zɛ mɛ lɛ é kpo bǐ wɛ nɔ zán sɛ́n enɛ lɛ dó wà azɔ̌ yetɔn lɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, dotóo e nɔ zɛ mɛ lɛ é nɔ ganjɛwu ɖɔ alɔkpa ɖokpo ɔ wɛ è ɖibla bló gbɛtɔ́ lɛ bǐ ɖó. Enɛ wu ɔ, é byɔ ɖɔ dotóo e nɔ zɛ mɛ é ɖé ni ba dò nú nǔ dó azinzɔnnɔ ɖé sín hǔn wu ǎ. Mǐ bǐ wɛ ka nɔ setónú nú sɛ́n jɔwamɔ tɔn lɛ. Enyi a lɔ́n sín atín jí bo tɛnkpɔn bá zɔn xɛví ɖɔhun ɔ, a na sè xɔxɔ tɔn.

MAWU BLÓ TUTO NÚ MǏ

6. Etɛwu mǐ ka ɖó na ɖó nukún ɖɔ è ɖó na bló tuto nú Jehovah sɛntɔ́ lɛ?

6 Alɔkpa e mɛ è bló tuto nú wɛkɛ ɔ ɖè é jiwǔ tawun. Enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na ɖó nukún ɖɔ Jehovah jló ɖɔ è ni bló tuto nú mɛsɛntɔ́ emitɔn lɛ ganji. Bonu nǔ na dó sixu nyí mɔ̌ ɔ wɛ zɔ́n bɔ Mawu sɔnǔ nú Biblu ɔ b’ɛ na xlɛ́ ali mǐ. Tutoblonunu Mawu tɔn kpo nugbodòdó tɔn lɛ kpo xixo nyì kɛ́n bo zán gbɛ̀ na tɔ́n kɔ dó akpɔ̀ kpo wubla kpo mɛ.

7. Etɛ ka xlɛ́ ɖɔ Biblu ɔ nyí wema ɖé bɔ è bló tuto na ganji?

7 Biblu ɔ nyí wema Jwifu lɛ kpo Klisanwun lɛ kpo tɔn e ma cá kàn ǎ é sín xokplé ɖé kpowun ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, wema e è bló tuto na ganji é ɖé wɛ, bo nyí alɔlyɛnzɔ́ ɖé bɔ Mawu sɔ́ d’ayi mɛ nú mɛ e bló lɛ é. Wema e ɖò Biblu ɔ mɛ lɛ é ɖokpo ɖokpo cá kàn xá yeɖée lɛ. Sín Bǐbɛ̌mɛ kaka yì Nǔɖexlɛ́mɛ ɔ, xota taji Biblu tɔn ɔ tɔ́n tawun, é wɛ nyí ɖɔ è na ɖexlɛ́ ɖɔ Jehovah wɛ nyí Nǔbǐwukpétɔ́ bɔ linlin e é ɖó nú ayikúngban ɔ é na jɛ jlɔ́ gbɔn Axɔsuɖuto tɔn e ɖò “kúnkan” e sín akpá è dó é Klisu glɔ é gblamɛ.​—Bǐbɛ̌mɛ 3:15 ɖò Traduction du monde nouveau mɛ; Matie 6:10; Nǔɖexlɛ́mɛ 11:15.

8. Etɛwu mǐ ka sixu ɖɔ ɖɔ è bló tuto nú Izlayɛli-ví lɛ ganji?

 8 Mɛ e nɔ gbɛ̀ ɖò Izlayɛli hwexónu tɔn mɛ lɛ é nyí tutoblonunu sín kpɔ́ndéwú ɖé. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ɖò Mɔyizi Sɛ́n ɔ mɛ ɔ, ‘è bló tuto nú nyɔnu ɖé lɛ bɔ ye nɔ wà sinsɛnzɔ́ ɖò goxɔ kplé tɔn ɔ sín ali nu.’ (Tín. 38:8) È nɔ sɛ̀ tɛn nú ahwansla Izlayɛli-ví lɛ tɔn ɔ kpo goxɔ ɔ kpo kpodo tuto kpan. Nukɔnmɛ ɔ, Axɔsu Davidi tò Levíi ví lɛ kpo vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ kpo ɖó sonu sonu. (1 Tan 23:1-6; 24:1-3) Bɔ enyi Izlayɛli-ví lɛ setónú nú Jehovah ɔ, é nɔ dó nú ye bɔ ye nɔ nɔ tuto jí, fífá mɛ, bo nɔ lɛ́ nɔ bǔ.​—Sɛ́n. 11:26, 27; 28:1-14.

9. Etɛ ka xlɛ́ ɖɔ è bló tuto nú agun Klisanwun tɔn xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn?

9 È bló tuto nú agun Klisanwun tɔn xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn, bɔ hagbɛ̌ alixlɛ́mɛtɔ́ e mɛ mɛsɛ́dó lɛ ɖè ɖò bǐbɛ̌mɛ é nɔ xlɛ́ ali i. (Mɛ. 6:1-6) Nukɔnmɛ ɔ, è gɔ́ nɔví sunnu ɖevo lɛ nú hagbɛ̌ alixlɛ́mɛtɔ́ enɛ. (Mɛ. 15:6) Mawu sɔ́ d’ayi mɛ nú mɛ e ɖò hagbɛ̌ alixlɛ́mɛtɔ́ xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn mɛ é alǒ mɛ e ɖó kancica xá ye tawun é ɖé lɛ, bɔ ye lɛ́vɔ ɖè wě xá Klisanwun lɛ bo na alixlɛ́mɛ lɛ ye gbɔn wema-sɛ́dó-mɛ lɛ gblamɛ. (1 Tim. 3:1-13; Ti. 1:5-9) Lè tɛ alixlɛ́mɛ hagbɛ̌ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ tɔn xwixwedó ka hɛn wá nú agun lɛ?

10. Ee agun nukɔntɔn lɛ xwedó gbeta e hagbɛ̌ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ ɖetɔ́n lɛ é ɔ, etɛ mɛ é ka tɔ́n kɔ dó? (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

10 Mɛsɛ́dó 16:4, 5. Nɔví sunnu ɖěɖee hagbɛ̌ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ nɔ sɛ́dó tomɛ lɛ é nɔ ɖɔ “gbeta e mɛsɛ́dó lɛ kpodo agunnukɔntɔ́ Jeluzalɛmu tɔn lɛ kpan ɖetɔ́n ɔ nú mɛ lɛ.” Ee agun lɛ setónú nú gbeta enɛ lɛ é ɔ, ye “nɔ ɖò dǒ lí wɛ ɖò nùɖiɖi mɛ, bo nɔ ɖò jijɛji wɛ ayihɔngbe ayihɔngbe.” Nùkplɔnmɛ ɖé ka ɖò tan Biblu tɔn enɛ mɛ bɔ é na nyí nùnywɛ sín nǔ ɖɔ mǐ ni xwedó ɖò tutoblonunu Mawu tɔn mɛ égbé à?

A KA NƆ XWEDÓ ALIXLƐ́MƐ LƐ À?

11. Nɛ̌ nɔví sunnu e è ɖè lɛ é ka ɖó na nɔ wà nǔ gbɔn nú alixlɛ́mɛ e tutoblonunu Mawu tɔn na ye lɛ é?

11 Etɛ Wěɖegbɛ́ Alaxɔ Tɔn lɛ alǒ Wěɖegbɛ́ Tò Tɔn lɛ sín hagbɛ̌ lɛ, nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn lɛ, kpo mɛxo agun tɔn lɛ kpo ka ɖó na wà hwenu e tutoblonunu Mawu tɔn na alixlɛ́mɛ lɛ ye égbé é? Xó Jehovah tɔn byɔ mǐ mɛ bǐ ɖɔ mǐ ni nɔ setónú bo nɔ hwíhwɛ́ mǐɖée. (Sɛ́n. 30:16; Ebl. 13:7, 17) Gbigbɔ xómɔɖɔdonǔwu tɔn alǒ gǔfínfɔ́n tɔn ɖó tɛn ɖebǔ ɖò tutoblonunu Mawu tɔn mɛ ǎ, ɖó linlin mɔhun sixu dɔn kínklán wá agun mǐtɔn e mɛ wanyiyi, fífá, kpo bǔninɔ kpo ɖè lɛ é mɛ. É ɖò wɛn ɖɔ, Klisanwun gbejinɔtɔ́ kwín ɖokpo na ba bo na wà mɛmasi kpo gbejimanɔ kpo sín nǔ Diotlefɛsi ɖɔhun ǎ. (Xà 3 Jaan 9, 10.) Mǐ sixu kanbyɔ mǐɖée ɖɔ: ‘Un ka nɔ d’alɔ mɛ e lɛlɛ̌ dó mì lɛ é bonu ye na yì nukɔn ɖò gbigbɔ lixo à? Un ka nɔ yawu yí gbè nú alixlɛ́mɛ e nɔví sunnu e ɖò nukúnkpénǔwu wɛ lɛ é na é bo nɔ nɔ gudo na à?’

12. Huzuhuzu tɛ è ka bló dó lee è nɔ ɖè mɛxo agun tɔn lɛ kpo devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn lɛ kpo gbɔn é wu?

12 Mǐ ni ɖɔ xó dó gbeta e kɔn Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ wá ayisɔnmɔ é ɖé wu. “Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É” e ɖò Atɔxwɛ 15 Novembre 2014 tɔn mɛ é tinmɛ huzuhuzu e è bló dó lee è na nɔ ɖè mɛxo agun tɔn lɛ kpo devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn lɛ kpo gbɔn é wu é. Xota enɛ ɔ tɛɖɛ̌ jí ɖɔ hagbɛ̌ alixlɛ́mɛtɔ́ xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn na gbè nukúnkpénuwutɔ́ tomɛyitɔ́ lɛ ɖɔ ye ni nɔ ɖè mɛ mɔhun lɛ ɖò agun lɛ mɛ. Sɔgbe kpo kpɔ́ndéwú enɛ kpo ɔ, sín 1er Septembre 2014 ɔ, nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn lɛ nɔ ɖè mɛxo agun tɔn lɛ kpo devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn lɛ kpo. Nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn ɔ nɔ tɛnkpɔn bo na tuùn sunnu ɖěɖee è lin ɖɔ ye jɛxa lɛ é, bo nɔ w’azɔ̌ xá ye  ɖò kúnnuɖegbe, enyi é nyɔ́ bló ɔ nɛ. Nɔví sunnu e è lin ɖɔ é jɛxa é ɔ, nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn ɔ nɔ lɛ́vɔ kpɔ́n lee xwédo tɔn nɔ wà nǔ gbɔn é ganji. (1 Tim. 3:4, 5) Kplékplé mɛxo lɛ tɔn kpo nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn ɔ kpo nɔ gbéjé nǔ e Mawuxówema ɔ byɔ ɖò mɛ e na nyí devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn kpo mɛxo agun tɔn kpo sí lɛ é kpɔ́n ganji.​—1 Tim. 3:1-10, 12, 13; 1 Pi. 5:1-3.

13. Nɛ̌ mǐ ka sixu xlɛ́ ɖɔ mǐ nɔ nɔ gudo nú alixlɛ́mɛ e nɔ gosin mɛxo agun tɔn lɛ gɔ́n é gbɔn?

13 É jɛxa ɖɔ mǐ ni nɔ xwedó alixlɛ́mɛ junjɔn Biblu jí e mɛxo agun tɔn lɛ nɔ na mǐ é. Nùkplɔnmɛ Mawuxówema ɔ tɔn e “sɔgbe” lɛ é wɛ nɔ xlɛ́ ali lɛngbɔnyitɔ́ gbejinɔtɔ́ enɛ lɛ ɖò tutoblonunu Mawu tɔn mɛ. (1 Tim. 6:3) Flín wě e Pɔlu ɖè xá mɛ dó nǔ hannyahannyawatɔ́ e nɔ ɖò agun ɔ mɛ lɛ é wu é. Mɛɖé lɛ nɔ “nɔ fɔnlín gbɛ̀ mɛ, bo nɔ ba nùɖé na wà zɛ ye na ɖó nu dó mɛ ɖevo xó mɛ wɛ wu ǎ.” É ɖò wɛn ɖɔ mɛxo agun tɔn lɛ ɖè wě xá ye, amɔ̌, ye kpó ɖò vɛ̌ dó nú wěɖexámɛ ɔ wɛ. Nɛ̌ agun ɔ ka ɖó na wà nǔ xá mɛ mɔhun ɖé gbɔn? Pɔlu ɖɔ: “Mi ɖó kɛ́n jǐ tɔn, bo ma dó gbɛ̌ tɔn ó.” Wěɖexámɛ enɛ ɔ nɔ jlɛ̌ jí bo tinmɛ ɖɔ è kún na sɔ́ mɛ mɔhun dó ɖó kɛntɔ́ na ó. (2 Tɛ. 3:11-15) Égbé ɔ, mɛxo agun tɔn lɛ sixu xwlé xóɖiɖɔ akpágbánúmɛ tɔn ɖé mɛ dó mɛ e ɖò agun ɔ mɛ bo wlí ali nyanya ɖé lobo gbɛ́ kɔ lɛ́ é ɖé wu, ɖi jlǒ wanyiyi tɔn ɖiɖó nú nùmaɖitɔ́ ɖé. (1 Kɔ. 7:39) Enyi mɛxo agun tɔn lɛ mɔ ɖɔ é ɖò dandan bo xwlé xóɖiɖɔ mɔhun mɛ ɔ, nɛ̌ a ka nɔ wà nǔ gbɔn? Enyi a mɔ nukúnnú jɛ ninɔmɛ e xó è ɖɔ ɖò xóɖiɖɔ ɔ mɛ é wu ɔ, a ka na cɔ́ hwiɖée bo nyì alɔ nú gbɛ̌dido kpo mɛ mɔhun kpo à? Lee mɛ ɔ sín nǔ nɔ ɖu ayi mɛ nú we bɔ a lɛ́ zunfan gbejininɔ gbɔn é sixu sísɛ́ ɛ b’ɛ na jó gbɛ̀ hannyahannya e zán wɛ é ɖè é dó. [1]

JƐHUN DÓ MIMƐ̌ JÍ NINƆ, FÍFÁ MƐ NINƆ, KPO BǓNINƆ KPO JÍ

14. Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖ’alɔ ɖò mimɛ̌ jí ninɔ agun ɔ tɔn mɛ gbɔn?

14 Enyi mǐ xwedó alixlɛ́mɛ e ɖò Xó Mawu Tɔn mɛ é ɔ, mǐ sixu d’alɔ bɔ agun ɔ na nɔ mimɛ̌ jí ɖò gbigbɔ lixo. Lin tamɛ dó ninɔmɛ e ɖò ayǐ ɖò Kɔlɛnti hwexónu tɔn é jí. Pɔlu zán éɖée tawun bo jla Mawuxó ɔ ɖò toxo enɛ mɛ, lobo yí wǎn nú “mɛ mímɛ́” hàtɔ́ tɔn e ɖò finɛ lɛ é. (1 Kɔ. 1:1, 2, nwt) Amɔ̌, kpɔ́n lee é na ko vɛwǔ n’i tawun ɖɔ é ni kɛnu dó agalilɛ e yí gbè na wɛ è ɖè ɖò agun enɛ mɛ é wu sɔ́ é! Pɔlu ɖɔ nú mɛxo agun tɔn lɛ ɖɔ ye ni jó nya nùblibliwatɔ́ enɛ ɔ nú Satáan, ɖò xógbe ɖevo mɛ ɔ, ye ni ɖè è sín agun mɛ. Bo na dó hɛn agun ɔ ɖó mimɛ̌ jí ɔ, mɛxo agun tɔn lɛ ɖó na ɖè “tɔ́n” ɔ sín mɛ. (1 Kɔ. 5:1, 5-7, 12, 13) Enyi mǐ nɔ gudo nú gbeta e kɔn mɛxo agun tɔn lɛ wá bo ɖè nùwanyidotɔ́ e ma lɛkɔ ǎ é sín agun mɛ é ɔ, mǐ nɔ d’alɔ bɔ agun ɔ nɔ nɔ mimɛ̌ jí, bo nɔ sísɛ́ mɛ ɔ vlafo b’ɛ nɔ lɛkɔ bo nɔ ba nùblawukúnúmɛ Jehovah tɔn.

15. Nɛ̌ mǐ ka sixu jɛhun dó fífá jí ɖò agun ɔ mɛ gbɔn?

15 Tagba ɖevo ɖò Kɔlɛnti bɔ é byɔ ɖɔ è ni ɖeɖɛ. Nɔví ɖé lɛ nɔ ylɔ hwɛ nùɖitɔ́ hàtɔ́ yetɔn lɛ. Pɔlu kanbyɔ ye dó nùjɔnǔ mɛ ɖɔ: “Nɛ̌ ka gbɔn bɔ mi ma gbɔ bonu è wà nǔ agɔ dó mi ǎ?” (1 Kɔ. 6:1-8) Ninɔmɛ mɔhun lɛ ko fɔ́n kpɔ́n ɖò égbé. Hweɖelɛnu ɔ, fífá e ɖò Klisanwun lɛ tɛntin é bú ɖó ajɔ̌ ɖé gbà bo dɔn axɔ ɖuɖu kpo vlafo ahizi kpo wá wutu. Mɛɖé lɛ ylɔ hwɛ nɔví yetɔn lɛ, loɔ, Mawuxówema ɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ mɔ ɖɔ enyi nǔ gú mǐ ɔ, é nyɔ́ hú mǐ hɛn nyikɔ Mawu tɔn blí alǒ d’avaja fífá agun ɔ tɔn mɛ. [2] Mǐ ɖó na nɔ zán wěɖexámɛ Jezu tɔn dó ɖeɖɛ tagba kpo adɔn syɛnsyɛn lɛ kpo. (Xà Matie 5:23, 24; 18:15-17.) Enyi mǐ wà mɔ̌ ɔ, mǐ nɔ jɛhun dó bǔninɔ e ɖò Jehovah sɛntɔ́ lɛ sín xwédo mɛ é jí.

16. Etɛwu mǐ ka ɖó na ɖó nukún ɖɔ togun Mawu tɔn ni nɔ bǔ?

 16 Xó Jehovah tɔn xlɛ́ nǔ e wu mǐ ɖó na ɖó nukún ɖɔ mɛ tɔn lɛ ni nɔ bǔ é. Ðɛhan wlantɔ́ ɔ jihan ɖɔ: “Nɔví nɔví lɛ ɖó gbè kpɔ́ ɔ, é nɔ nyɔ́, é nɔ víví mɛ nya!” (Ðɛh. 133:1) Hwenu e Izlayɛli-ví lɛ setónú nú Jehovah é ɔ, ye nɔ tuto jí bo lɛ́ nɔ bǔ. Jehovah ɖɔ ninɔmɛ e mɛ togun tɔn na ɖè ɖò sɔgudo é ɖ’ayǐ bo ɖɔ: “Un na kplé mi ɖó kpɔ́, lee è nɔ kplé gbɔ̌ dó wutó mɛ é ɖɔhun.” (Micée 2:12) Gɔ́ na ɔ, Jehovah ɖɔ ɖ’ayǐ gbɔn gbeyiɖɔ Sofoníi jí ɖɔ: “Un na lɛ̀ nu yetɔn wé [alǒ ‘un na huzu gbè gbɛtɔ́ lɛ tɔn dó gbè mímɛ́ ɖé,’ nwt; é wɛ nyí nugbǒ Mawuxówema ɔ tɔn]: Ye na xomlá nyɛ Mawu Mavɔmavɔ ɔ sín nyikɔ; ye na ɖó gbè kpɔ́ bo na sɛ̀n mì.” (Sof. 3:9) É sù nukún mǐtɔn mɛ ɖɔ è jɔwu mǐ bɔ mǐ nɔ sɛ̀n Jehovah ɖò bǔ!

Mɛxo agun tɔn lɛ nɔ tɛnkpɔn bo nɔ d’alɔ mɛ e ɖè afɔ nyì dò é ɖé ɖò gbigbɔ lixo (Kpɔ́n akpáxwé 17gɔ́ ɔ)

17. Bo na dó hɛn bǔninɔ kpo mimɛ̌ jí ninɔ agun ɔ tɔn kpo ɖó te ɔ, nɛ̌ mɛxo agun tɔn lɛ ka ɖó na ɖeɖɛ nǔnyanyawiwa lɛ gbɔn?

17 Bǔninɔ kpo mimɛ̌ jí ninɔ kpo ɖò taji ɖò agun ɔ mɛ có, mɛxo agun tɔn lɛ ɖó na yawǔ kpé nukún dó hwɛɖiɖɔ xó lɛ wu kpo xomɛnyínyɔ́ kpo. Pɔlu tuùn ɖɔ wanyiyi Mawu tɔn kún nyí lee nǔ nɔ cí nú mɛ é kpowun ó, bɔ É ka nɔ lɛ́ myɔ nukún dó nǔ nyanya wiwa ǎ. (Nùx. 15:3) Enɛ wu ɔ, Pɔlu wlan Kɔlɛntinu lɛ Nukɔntɔn e nyí wema-sɛ́dó-mɛ syɛnsyɛn ɖé lobo ka ɖè wanyiyi xlɛ́ é é. Kɔlɛntinu lɛ Wegɔ ɔ, ee é wlan ɖò sun ɖé lɛ gudo é, xlɛ́ ɖɔ nukɔnyiyi tíìn ɖó mɛxo agun tɔn lɛ zán wěɖexámɛ mɛsɛ́dó ɔ tɔn wutu. Enyi Klisanwun ɖé ɖè afɔ nyì dò cobo wá mɔ nukúnnú jɛ wu ɔ, sunnu e ɖó nǔwukpikpé lɛ é ɖó na tɛnkpɔn bo ɖè è dó ali jí kpo xomɛfífá kpo.​—Ga. 6:1.

18. (a) Ali tɛ lɛ nu wěɖexámɛ e ɖò Xó Mawu Tɔn mɛ é ka d’alɔ agun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ ɖè? (b) Etɛ jí è ka na ɖɔ xó dó ɖò xota e bɔ d’ewu é mɛ?

18 É ɖò wɛn ɖɔ wěɖexámɛ e ɖò Mawuxówema ɔ mɛ é d’alɔ Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn e ɖò Kɔlɛnti kpo fí ɖevo lɛ kpo é bɔ ye hɛn mimɛ̌ jí ninɔ, fífá, kpo bǔninɔ agun yetɔn lɛ tɔn kpo ɖó te. (1 Kɔ. 1:10; Efɛ. 4:11-13; 1 Pi. 3:8) Wǎgbɔ tɔn ɔ, nɔví mǐtɔn sunnu kpo nyɔnu kpo hwe enɛ ɔ nu tɔn lɛ kpéwú bo wà nǔ gègě ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ. Nugbǒ ɔ, Pɔlu ɖɔ ɖɔ “wɛnɖagbe enɛ wɛ è dó nǔ e Mawu bló ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é” bǐ. (Kolo. 1:23) Égbé ɔ, gǎndido tutoblonunu ɖokpo e ɖò bǔ bo ɖò wɛnɖagbe ɔ jla wɛ é sín hagbɛ̌ lɛ tɔn zɔ́n bɔ è ɖò linlin jiwǔ Mawu tɔn lɛ jla gbɔn ayikúngban ɔ bǐ jí wɛ. Xota e bɔ d’ewu é na na kúnnuɖenú ɖevo lɛ ɖɔ mɛ enɛ lɛ nɔ ɖó sísí nú Biblu tawun lobo kudeji bo na kpa susu nú Aklunɔ Nǔbǐwukpétɔ́ Jehovah.​—Ðɛh. 71:16, 17.

^ [1] (akpáxwé 13) Kpɔ́n Mí Yin Tito-Basina Nado Wà Ojlo Jehovah Tọn, wex. 134-136.

^ [2] (akpáxwé 15) Nú a na ɖó mɔjɛmɛ dó ninɔmɛ ɖěɖee mɛ Klisanwun ɖé sixu ylɔ hwɛ Klisanwun ɖevo é wu hǔn, kpɔ́n “Mi Hɛn Miɖée Ðò Wanyiyi Mawu Tɔn Mɛ,” wex. 223, tinmɛ e ɖò dò é.