ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Novembre 2016

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 26 Décembre 2016 jɛ 29 Janvier 2017 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

Xókwin Klewun ɖé Bo ka Ðó Agbɔ̌n Tawun!

Xókwin tɛ Jezu ka zán dó ylɔ mɛ na, bɔ è nɔ kpɔ́n dó mɔ nǔ e hugǎn sísí ɖó nú mɛ é ɖé na?

“Mi Nɔ Na Akɔnkpinkpan Miɖée Ayihɔngbe Ayihɔngbe”

Etɛwu akɔnkpinkpan nina mɛ ka ɖò taji? Etɛ lee Jehovah, Jezu, kpo Pɔlu kpo dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ ɖevo lɛ gbɔn é ka sixu kplɔ́n mǐ? Nɛ̌ a ka sixu na akɔnkpinkpan mɛ b’ɛ na wà ɖagbe gbɔn?

È Bló Tuto nú Mǐ Sɔgbe kpo Xó Mawu Tɔn Kpo

Jehovah wɛ nyí Tutoblonunutɔ́ e ma kpé wè ǎ é. Mǐ ɖó na ɖó nukún ɖɔ è ni bló tuto nú mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ lɔmɔ̌ à cé?

A ka Nɔ Ðó Sísí Ðaxó nú Xó Jehovah Tɔn À?

Togun Mawu tɔn nɔ ɖu lè gègě hwenu e ye tɛnkpɔn bo zán wěɖexámɛ e ɖò Xó tɔn mɛ é lobo lɛ́ nɔ gudo nú tutoblonunu tɔn kpo gbejininɔ kpo é.

“Azɔ̌ Ðaxó Ðokpo Wɛ”

È jɔwu we bɔ a na nɔ gudo na.

È Ylɔ Mǐ Sín Ablu Mɛ

Nɛ̌ è ka dɔn togun Mawu tɔn dó ablu mɛ ɖò xwè kanweko wegɔ ɔ H.M. tɔn mɛ gbɔn? Nɛ̌ ye ka jɛ weziza kpɛɖé mɔ jí gbɔn? Hwetɛnu?

Ye Xógló Sinsɛn Nùvú

Hwetɛnu togun Mawu tɔn ka gosin gɛdɛ Babilɔnu tɔn mɛ bǐ mlɛ́mlɛ́?

“Wɛnjlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Grande-Bretagne Tɔn lɛ Emi—Mi Fɔ́n!!”

Wɛnjlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn Grande-Bretagne tɔn lɛ jɛji vo ɖé ǎ kaka nú xwè wǒ! Etɛ ka wá ɖyɔ nǔ lɛ?