Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | FITƐ A KA SIXU MƆ GBƆDÓNÚMƐ ÐÈ?

Gbɔdónúmɛ Ðò Hwenu Wuvɛ̌ Tɔn lɛ Mɛ

Gbɔdónúmɛ Ðò Hwenu Wuvɛ̌ Tɔn lɛ Mɛ

Wuvɛ̌ ɔ, alɔkpa alɔkpa tɔn wɛ ɖè. Mǐ sixu ɖɔ xó dó bǐ xwii jí ɖò fí ǎ, amɔ̌, mi nú mǐ ni gbéjé ɛnɛ e sín kpɔ́ndéwú mǐ na wá yì lɛ é kpɔ́n. Ð’ayi lee mɛ e mɔ tagba vovo lɛ é mɔ gbɔdónúmɛ nugbǒ nugbǒ sín Mawu gɔ́n gbɔn é wu.

AZƆ̌MAMƆ HWENU

“Un tɛnkpɔn bo nɔ yí gbè nú azɔ̌ lɛ bǐ wìwá, bɔ mǐ nyì alɔ nú akwɛzinzan e ma ɖò dandan ǎ lɛ é bǐ.”—Jonathan

Seth * ɖɔ: “Nyì kpo asì ce kpo bǐ wɛ azɔ̌ gblé dó hwe ɖokpo ɔ nu. Alɔ e è nɔ dó xwédo lɛ é kpo alɔnuzɔ́ táan klewun tɔn kpo ɖé lɛ jɛn mǐ kpɛnzɔn nú xwè wè. É sín enɛ wu bɔ asì ce flú bǐ, bɔ un mɔ ɖɔ un kún sɔ́ nyí nùɖewánu ó.

“Nɛ̌ mǐ ka ɖí xwi xá gbɔn? Priscilla nɔ flín xógbe Jezu tɔn e ɖò Matie 6:34 mɛ é éɖée hwɛhwɛ. É ɖɔ ɖɔ mǐ kún ɖó na lin sɔ e ja é kpɔ́n ó, ɖó ayǐhínhɔ́n ɖokpo ɖokpo ɖó tagba éɖesunɔ tɔn lɛ. Ðɛ e Priscilla nɔ xò kpo ayi bǐ kpo é nɔ na ɛ hlɔnhlɔn bonu é na kpó ɖò xwi ɖí wɛ. Ðɛhan 55:23 wɛ dó gbɔ nú nyɛ. Ðɛhan wlantɔ́ ɔ ɖɔhun ɔ, un sɔ́ linlin ce lɛ bǐ dó alɔ mɛ nú Jehovah bɔ un mɔ ɖɔ é d’alɔ mì nugbǒ. Un wá mɔ azɔ̌ dìn có, mǐ hɛn gbɛzán mǐtɔn bɔkun sɔgbe kpo wěɖexámɛ Jezu tɔn e ɖò Matie 6:20-22 mɛ é kpo. Hú bǐ ɔ, mǐ sɛkpɔ Mawu bo lɛ́vɔ sɛkpɔ mǐɖée lɛ.”

“Hwenu e xwédo mǐtɔn sín ajɔ̌ j’ayǐ é ɔ, ado hu mì dó sɔgudo wu tawun,” wɛ Jonathan ɖɔ. “É sín akwɛyózó e ɖò tò ɔ mɛ é wu bɔ xwè 20 sín azɔ̌ syɛnsyɛn e mǐ wà é wá huzu nǔ yayǎ. Nyì kpo asì ce kpo jɛ jlɛ ɖɔ dó akwɛ wu jí. Mǐ tlɛ sixu nya akwɛ dó xɔ nǔ ǎ, ɖó mǐ nɔ ɖi xɛsi ɖɔ mɛ e nɔ nya akwɛ nú mǐ lɛ é kún na yí gbè ó.

“Amɔ̌ Xó Mawu Tɔn kpo gbigbɔ tɔn kpo d’alɔ mǐ bɔ mǐ wá gbeta ɖagbe lɛ kɔn. Un tɛnkpɔn bo nɔ yí gbè nú azɔ̌ lɛ bǐ wìwá, bɔ mǐ nyì alɔ nú akwɛzinzan e ma ɖò dandan ǎ lɛ é bǐ. Ðó mǐ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn wutu ɔ, nùɖitɔ́ hàtɔ́ mǐtɔn lɛ lɔ nɔ gɔ́ alɔ nú mǐ. Ye bló bɔ sísí mɛɖesunɔ tɔn mǐtɔn lɛ́ jɛji, bo d’alɔ mǐ hwenu e táan ɔ wá syɛn ɖesu é.”

HWENU E ALƆWLIWLI ÐÉ GBÀ É

“Hwenu e asú ce jó mì dó ajijimɛ é ɔ, é dó akpà  ayi ce bo lɛ́ ɖó akpɔ̀ nú mì” wɛ Raquel ɖɔ. “Aluwɛ aditi ɖé ɖí bú mì. Amɔ̌ un sɛkpɔ Mawu bɔ é dó gbɔ nú mì. Fífá Mawu tɔn nɔ cyɔn alɔ ayi ce jí hwenu e un nɔ sɛkpɔ ɛ ɖò ɖɛ mɛ ayihɔngbe ayihɔngbe é. Un mɔ ɖɔ é na fífá ayi ce.

“Xó tɔn Biblu ɔ zɔ́n bɔ un ɖu ɖò xomɛsin kpo akpɔ̀ kpo jí. Un hɛn xó e mɛsɛ́dó Pɔlu ɖɔ ɖò Hlɔmanu lɛ 12:21 mɛ é dó ayi mɛ, é ɖɔ: ‘Ma jó hwiɖée dó nú nǔnyanyawiwa ɖu ɖò jǐ towe ó; é nyɔ́ wà ɔ, nɔ wà nǔ ɖagbe dó ɖu ɖò nǔ nyanya jí.’

“Hwenu e mǐ ɖó na ‘hɛn nǔ bú’ dó é ɖè. . . . Nǔ yɔyɔ̌ lɛ gbé nya wɛ un ɖè dìn.”​—Raquel

“Xɔ́ntɔn vívɛ́ ɖé d’alɔ mì bɔ un mɔ ɖɔ un ɖó na yì nukɔn. É xlɛ́ mì Nùnywɛtɔ́xó 3:6 bo ɖɔ nú mì kpo xomɛnyínyɔ́ kpo ɖɔ hwenu e mǐ ɖó na ‘hɛn nǔ bú’ dó é ɖè. Wěɖexámɛ enɛ ɔ syɛn ɖesu, amɔ̌, nǔ e sín hudo un ɖó é nɛ. Nǔ yɔyɔ̌ lɛ gbé nya wɛ un ɖè dìn.”

“Hwenu e alɔwliwli towe gbà é ɔ, a ɖó hudo gudo nɔ nú mɛ tɔn,” wɛ Elizabeth ɖɔ. “Un ɖó xɔ́ntɔn vívɛ́ e nɔ gudo nú mì mɔ̌ é. É y’avǐ xá mì, dó gbɔ nú mì, lobo bló bɔ un mɔ ɖɔ wǎn yí mì tawun. Un kudeji ɖɔ Jehovah zán ɛ dó na fífá ayi ce.”

AZƆN KPO KPIKPÒ KPO HWENU

“Enyi un xoɖɛ sɛ́dó Mawu gudo ɔ, un nɔ mɔ bɔ gbigbɔ tɔn nɔ na hlɔnhlɔn mì.”​—Luis

Luis e xó mì ɖɔ ɖò xota nukɔntɔn ɔ mɛ é nɔ jɛ hǔnzɔn baɖabaɖa ɖé, bɔ kú ko hwɛ́n wǎn dó è azɔn wè. Dìn ɔ, é ɖó na nɔ nɔ jɔhɔn oxygène nu nú ganxixo 16 gbè ɖokpo. É ɖɔ: “Un nɔ xoɖɛ sɛ́dó Jehovah hwɛhwɛ. Bɔ enyi un xoɖɛ sɛ́dó Mawu gudo ɔ, un nɔ mɔ bɔ gbigbɔ tɔn nɔ na hlɔnhlɔn mì. Ðɛxixo nɔ na mì akɔnkpinkpan bonu má kpó ɖò nukɔn yì wɛ, ɖó un ɖi nǔ n’i bo lɛ́ tuùn ɖɔ é ɖò nukún kpé dó wǔ’ye wɛ.”

“Un nɔ jló na wà nǔ gègě, amɔ̌, un sixu ǎ,” wɛ Petra e ko ɖó xwè hú 80 é ɖɔ. “Mɔ e un mɔ ɖɔ hlɔnhlɔn ce ɖò ɖiɖekpo wɛ é vɛwǔ nú mì tawun. Gǎn vɔ ɖò wǔ’ye bǐ bɔ un kpò nú atínkɛ́n kɛɖɛ. Hwɛhwɛ wɛ un nɔ flín lee Jezu byɔ Tɔ́ tɔn ɖɔ nú é nyɔ́ bló hǔn, é ni sɛ̀ wuvɛ̌ ɖé dó zɔ nú emi é. Amɔ̌, Jehovah na hlɔnhlɔn Jezu, lobɔ é ka na hlɔnhlɔn nyì lɔmɔ̌. Ðɛxixo wɛ nyí amasin e un nɔ nu ayihɔngbe ayihɔngbe é. Enyi un ɖɔ xó nú Mawu gudo ɔ, un nɔ mɔ nyiɖée mɛ ganji.”—Matie 26:39.

Nǔ cí mɔ̌ nú Julian lɔmɔ̌, éyɛ ko ɖò xwi ɖí xá azɔn syɛnsyɛn e nɔ hu agbaza sín wǔjɔnú ɖé lɛ é ɖé wɛ sín ɖibla yì xwè 30 ɖíe. “Sékunɔ sín kɛkɛ wɛ un  ko sɔ́ dó ɖyɔ azɔ̌gán sín fɔtɛyi na,” wɛ é ɖɔ. “Amɔ̌ gbɛ̀ ce kpɔ́n te tawun dìn ɖó un nɔ zán dó mɛ ɖevo lɛ tamɛ wutu. Nùnamɛ sixu ɖè wuvɛ̌ mǐtɔn kpò, bɔ akpá e Jehovah dó ɖɔ emi na na mǐ hlɔnhlɔn hwenu e mǐ ɖó hudo tɔn é ɔ, é nɔ ɖè jɛn wɛ. Pɔlu ɖɔhun ɔ, un sixu ɖɔ nugbǒ ɖɔ: “Mɛ e nɔ na hlɔnhlɔn mì ɔ wɛ nɔ zɔ́n, bɔ un nɔ sixu kpé nǔ enɛ lɛ bǐ wu.’”—Filipunu lɛ 4:13.

HWENU E MƐ KÚ NÚ MƐ É

“Hwenu e tɔ́ ce kú ɖò alitawovi ɖé mɛ é ɔ, un sixu ɖi hwɛ̌ ǎ,” wɛ Antonio ɖɔ. “Acɛ tawun wɛ è gbà wǔ tɔn, ɖó afɔ tɔn zɔn wɛ é ɖè kpowun bo ɖò yiyi wɛ bɔ è wá xóblí. Amɔ̌, nùɖé ɖè bonu un sixu wà ǎ. É nɔ komáa mɛ nú azǎn atɔ́ɔ́n cobo wá nyí matíìntɔ́. Un tɛnkpɔn bo ɖu ɖò nyiɖée jí lobo y’avǐ ɖò nɔ ce nukúnmɛ ǎ, amɔ̌, ee un wá ɖò nyiɖokpo é ɔ, un y’avǐ tawun. ‘Etɛwu? Etɛwu?’ wɛ un nɔ fɔ́n bo nɔ ɖò kinkanbyɔ nyiɖée wɛ.

“Ðò táan baɖabaɖa enɛ lɛ mɛ ɔ, un nɔ ɖò byɔbyɔ Jehovah wɛ ɖɔ é ni na mì fífá bo d’alɔ mì bonu má ɖu ɖò nyiɖée jí. Kpɛɖé kpɛɖé ɔ, un wá mɔ nyiɖée mɛ. Un flín ɖɔ Biblu tinmɛ ɖɔ ɖɔ ‘nǔmaɖónukún lɛ’ sixu gbò mǐ mɛ ɖebǔ. Ðó Mawu sixu ɖ’adingban ǎ wutu ɔ, un kudeji ɖɔ un na lɛ́vɔ wá mɔ tɔ́ ce ɖò fínfɔ́n sín kú hwenu.”—Nùnywɛtɔ́xó 9:11, NWT; Jaan 11:25; Titu 1:2.

“Vǐ sunnu mǐtɔn kú hwenu e jɔmɛhun ɔ gbà é có, mǐ zán hwenu awǎjijɛ tɔn gègě ɖó kpɔ́ bo kpó ɖò flínflín wɛ.”​—Robert

Robert e xó mǐ ɖɔ ɖò xota nukɔntɔn ɔ mɛ é lɔmɔ̌ ɖó linlin mɔhun lɛ. É ɖɔ: “Nyì kpo asì ce kpo mɔ fífá e xó è ɖɔ ɖò Filipunu lɛ 4:6, 7 mɛ é. Ðɛ e mǐ nɔ xò sɛ́dó Jehovah lɛ é wɛ nɔ na fífá enɛ mǐ. Vivo ayi mɛ tɔn enɛ d’alɔ mǐ bɔ mǐ ɖɔ nukúnɖiɖo fínfɔ́n sín kú tɔn mǐtɔn sín xó nú xójɛɖotozɔ́watɔ́ lɛ. Vǐ sunnu mǐtɔn kú hwenu e jɔmɛhun ɔ gbà é có, mǐ zán hwenu awǎjijɛ tɔn gègě ɖó kpɔ́ bo kpó ɖò flínflín wɛ. Mǐ nɔ tɛnkpɔn bo nɔ sɔ́ ayi mǐtɔn bǐ ɖó nǔ enɛ lɛ jí.

“Hwenu e Kúnnuɖetɔ́ hàtɔ́ mǐtɔn lɛ ɖɔ ɖɔ emi mɔ mǐ ɖò telée mɛ bɔ mǐ vo ɖò mǐɖée mɛ bo tinmɛ nùɖiɖi mǐtɔn é ɔ, mǐ ɖɔ nú ye ɖɔ ɖɛ tobutobu e è xò dó ta mǐtɔn mɛ lɛ é wɛ zɔ́n. Gbɔdónúmɛ sín xó maxamaxa e ye ɖɔ lɛ é xlɛ́ mì céɖécéɖé ɖɔ Jehovah ɖò gudo mǐtɔn.”

Ði lee kpɔ́ndéwú e wá yì lɛ é xlɛ́ gbɔn é ɔ, Mawu sixu dó gbɔ nú mɛ e ɖò tagba kpo wuvɛ̌ tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ kpo mɔ wɛ é. Hwɛ ka lo? Enyi a na bo mɔ tagba ɖebǔ ɖò gbɛzán towe mɛ ɔ, gbɔdónúmɛ e na d’alɔ we bɔ a na xò hwenu vɛwǔ enɛ lɛ zlɛ é tíìn. * Enɛ wu ɔ, aniwu a ma ka na byɔ alɔdo Jehovah tɔn ǎ? É wɛ nyí “Mawu e nɔ dó gbɔ nú mɛ ɖò ali bǐ nu é.”—2 Kɔlɛntinu lɛ 1:3.

^ akpá. 5 È ɖyɔ nyikɔ e ɖò xota elɔ mɛ é ɖé lɛ.

^ akpá. 23 Enyi a ba ɖɔ è ni d’alɔ we bonu a na sɛkpɔ Mawu b’ɛ na dó gbɔ nú we hǔn, kɛnklɛn mɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn e ɖò xá towe mɛ lɛ é alǒ wlǎn wema sɛ́dó alaxɔ e sɛkpɔ we é ɖé.