Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

Akpɔ̀ Nɔ Ðó Mì Bɔ Un Nɔ Xò Daka

Akpɔ̀ Nɔ Ðó Mì Bɔ Un Nɔ Xò Daka
  • È JÌ MÌ ÐÒ: 1974

  • TÒ CE: MEXIQUE

  • TAN CE: DƆNKPƐVU DAKAXOTƆ́, HUNXOÐOTOXOMƐTƆ́

NǓ E UN WÀ WÁ YÌ LƐ É:

È jì mì ɖò Ciudad Mante, toxo ɖɛkpɛɖɛkpɛ ɖé wɛ ɖò tokpɔn Tamaulipas tɔn mɛ ɖò Mexique. Ðò kpaà mɛ ɔ, toxo ɔ mɛ nu lɛ nɔ yí mɛ bo nɔ lɛ́ nyɔ́ xomɛ ɖesu. Amɔ̌, é blawu ɖɔ, ɖó adanuwiwa e sín tuto è nɔ bló lɛ é wutu ɔ, xá ɔ mɛ dó xɛsi tawun.

Nyì wɛ nyí mɛ wegɔ ɔ ɖò vǐ sunnu ɛnɛ e mɛjitɔ́ ce lɛ jì é mɛ. Mɛjitɔ́ ce lɛ bló baptɛm nú mì ɖò Sinsɛn Katolika tɔn mɛ, bɔ ɖò nukɔnmɛ ɔ, un nɔ hanjigbɛ́ xá ɔ mɛ tɔn mɛ. Un ba bo na nyɔ́ Mawu nukúnmɛ, ɖó un nɔ ɖi xɛsi tawun ɖɔ é taa wá ɖɔhwɛ dó mì bɔ un na fyɔ ɖò zomɛ̀ kaka sɔyi.

Hwenu e un ɖó xwè atɔ́ɔ́n é ɔ, tɔ́ ce jó mǐ dó. Nǔ enɛ zɔ́n bɔ un nɔ wubla mɛ tawun, bɔ é lɛ́ kun dò ɖaxó ɖé dó ayi ce mɛ. Un mɔ nukúnnú jɛ nǔ e wu mǐ yí wǎn n’i tawun có é ka jó mǐ dó é mɛ ǎ. Nɔ ce ɖó na w’azɔ̌ nú hwenu gègě ɖò toxo mɛ, cobo na kpéwú bo kpé nukún dó mǐ mɛ sunnuví ɛnɛ lɛ wu.

Un gbɔn yɛkan enɛ mɛ bo nɔ gɔn azɔ̌mɛ lobo nɔ yì gɔ́ nú vǐ e hú xwè mì lɛ é. Ye kplɔ́n mì bɔ un nɔ zun mɛ, nu azɔ, j’ajo, bo nɔ da kwín. Ðó un nɔ ba na kpacɛ dó mɛ ɖevo lɛ jí wutu ɔ, un kplɔ́n kwín nyínyí, alɔdido, kalatekáa, kpo lee è nɔ zán ahwanfunnu lɛ gbɔn é kpo. Un huzu dɔnkpɛvu dakaxotɔ́ ɖé. Un nɔ ɖ’alɔ ɖò hunxixo kpo tú kpo mɛ hwɛhwɛ, bɔ azɔn mɔkpan wɛ un nɔ gblewu vantankannya bo nɔ ɖò beɖebeɖe ɖò alixo. Un dɔn nɔ ce dó aluwɛ mɛ tawun hwenu e é nɔ wá mɔ mì ɖò mɔ̌, bo ɖó na bɛ́ mì yì dotóoxwé é.

Hwenu e un ɖó xwè 16 é ɔ, Jorge e kpo nyì kpo nyí xɔ́ntɔn ɖò vǔ é wá ba mǐ kpɔ́n ɖò xwégbe. É ɖɔ nú mǐ ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn wɛ nú emi, bɔ emi jló na má wɛn taji ɖé xá mǐ. É zán Biblu dó jɛ nǔ e é ɖi nǔ na lɛ é tinmɛ nú mǐ jí. Un ko xà Biblu kpɔ́n ǎ, bɔ nyikɔ Mawu tɔn kpo linlin tɔn lɛ kpo e un kplɔ́n é víví nú mì tawun. Jorge xwlé Biblu kplɔnkplɔn mǐ. Bɔ mǐ yí gbè.

LEE BIBLU HUZU GBƐZÁN CE GBƆN É:

Nugbǒ ɔ tuùntuùn dó zomɛ̀ xó ɔ wu, ɖɔ é kún nyí nùkplɔnmɛ Biblu tɔn ɖé ó, wà ɖagbe nú mì tawun. (Ðɛhan 146:4; Nùnywɛtɔ́xó 9:5) Ee un kplɔ́n enɛ gudo é ɔ, un sɔ́ nɔ ɖi xɛsi tógbló ɖě nú Mawu ǎ. É  nyɔ́ wà ɔ, un nɔ kpɔ́n ɛ dó mɔ Tɔ́ wanyiyinɔ e nɔ ba ɖagbe vǐ tɔn lɛ tɔn é ɖé na.

Ee un ɖò nukɔn yì wɛ ɖò Biblu kplɔnkplɔn ce mɛ é ɔ, un wá mɔ ɖɔ un ɖó na bló huzuhuzu ɖé lɛ. Un ɖó na kplɔ́n mɛɖesɔhwe lobo jó dakaxixo dó. Wěɖexámɛ e ɖò 1 Kɔlɛntinu lɛ 15:33 mɛ é d’alɔ mì. É ɖɔ: “Gbɛ̌ nyanya lɛ ɔ, walɔ ɖagbe e è ɖó ɔ wɛ ye nɔ hɛn gblé.” Un wá mɔ ɖɔ enyi un jló na huzu jijɔ ɔ, un sɔ́ ɖó na nɔ dó gbɛ̌ mɛ e nɔ kplɔ́n nǔ nyanya mì lɛ é tɔn ɖě ǎ. Enɛ wu ɔ, un jó xɔ́ntɔn ce xóxó lɛ dó, bo zun xɔ́ntɔn xá agun Klisanwun tɔn nugbǒ ɔ sín hagbɛ̌ lɛ; mɛ enɛ lɛ nɔ sɔ́ akpotokwín alǒ daka dó ɖeɖɛ hwɛgbe lɛ na ǎ, loɔ, nugbodòdó Biblu tɔn lɛ wɛ ye nɔ zán dó wà mɔ̌.

Wemafɔ Mawuxówema ɔ tɔn ɖevo e wà ɖagbe nú mì é wɛ nyí Hlɔmanu lɛ 12:17-19. É ɖɔ: “Mi ma nɔ zé nǔ nyanya dó sú nǔ nyanya xɔ mɛɖebǔ ó . . . Mi tɛnkpɔn gbɔn alɔkpa bǐ mɛ lee mi kpéwú gbɔn é, bo nɔ fífá mɛ xá gbɛtɔ́ lɛ bǐ. . . . Miɖesunɔ ma nɔ ba hlɔn ó . . . ɖó è wlan dó Mawuxówema ɔ mɛ ɖɔ: ‘“Nyɛ wɛ nɔ ba hlɔn; nyɛ wɛ nɔ sú nǔ e è wà ɔ sín axɔ mɛ; Aklunɔ wɛ ɖɔ mɔ.”’” Un wá yí gbè ɖɔ Jehovah na ɖeɖɛ nǔagɔwiwa lee é jló gbɔn é ɖò hwetɔnnu. Kpɛɖé kpɛɖé ɔ, un jó dakaxixo sín gbɛzán ce dó.

Un na wɔn nǔ e jɛ gbadanu gbè ɖokpo hwenu e un wá xweyigbe xwégbe é ǎ. Gbɛ̌ta dɔnkpɛvu jaguda e nyí kɛntɔ́ ce ɖ’ayǐ é tɔn ɖé jɛ xixo mì jí, bɔ gǎn yetɔn zin nǔ dó nɛgbe ce, bo súxó ɖɔ, “Jɛhun dó hwiɖée jí!” Hwe enɛ nu ɔ, un xoɖɛ klewun ɖé sɛ́dó Jehovah, bo byɔ ɛ ɖɔ é ni d’alɔ mì bonu má dɛ ɖò nǔɖɔbamɛ ɔ nu. Akpàkpà sɔ́ mì tawun bonu má ba hlɔn có, un kpéwú bo ɖu ɖ’eji. Ayihɔngbe tɔn ɔ, un yì mɔ gǎn ɔ ɖokponɔ. Xomɛ sìn mì bɔ hlɔnbiba jló mì, amɔ̌, un lɛ́vɔ savo nú Jehovah d’ayi mɛ ɖɔ é ni d’alɔ mì bonu má ɖu ɖò nyiɖée jí. É kpaca mì ɖɔ nyaví ɔ wá kpé mì bo ɖɔ: “Sɔ́ nǔ e jɛ sɔ é kɛ mì. Nú un ma na blɛ́ we ǎ ɔ, un ba bo na cí hwi ɖɔhun. Un jló na kplɔ́n Biblu.” Ðu e un ɖu ɖò xomɛsin ce jí é víví nú mì kpɔ́n! Enɛ wɛ zɔ́n bɔ mǐ jɛ Biblu kplɔ́n jí ɖó kpɔ́.

É blawu ɖɔ mɛ ce lɛ jó Biblu ɔ kplɔnkplɔn dó hwenɛnu. É ɖò mɔ̌ có, un kudeji ɖɔ un na kpó ɖò nǔ ɔ kplɔ́n wɛ, bo na lɔn bonu mɛɖebǔ alǒ nǔ ɖebǔ ni lɛkɔ nú mì ǎ. Un tuùn ɖɔ gbɛ̌dido xá togun Mawu tɔn hwɛhwɛ na hu akpà e ayi ce yí é, bo na na mì xwédo e sín hudo un ɖó é. Un kpò ɖò nukɔn yì wɛ, bɔ ɖò 1991 ɔ, un bló baptɛm bo huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn.

LÈ E UN MƆ LƐ É:

Akpɔ̀ nɔ ɖó mì hwɛhwɛ, un nɔ ba na kpacɛ nú mɛ ɖevo lɛ, bo nɔ lɛ́ xò daka. Amɔ̌, Xó Mawu Tɔn ɖyɔ gbɛzán ce bǐ kpátákpátá. Dìn ɔ, un nɔ má fífá wɛn e ɖò Biblu mɛ é xá mɛɖebǔ e jló na sè é. È jɔwu mì bɔ un wà sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn sín azɔ̌ nú xwè 23 e wá yì lɛ é.

Un zé nyiɖée jó bo w’azɔ̌ ɖò alaxɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ tɔn Mexique tɔn mɛ nú táan ɖé. Hwenu e un ɖò finɛ é ɔ, un xò gò Claudia, ɖyɔvǐ Klisanwun azɔ̌syɛnsyɛnwatɔ́ ɖé wɛ, bɔ mǐ wlí alɔ ɖò 1999. Un dokú nú Jehovah tawun ɖɔ é na mì azɔ̌gbɛ́ gbejinɔtɔ́ enɛ.

Mǐ wà sinsɛnzɔ́ ɖò Tokunɔgbe Mexique Tɔn sín agun ɖé mɛ, bo nɔ d’alɔ tokunɔ lɛ bɔ ye na kplɔ́n nǔ dó Jehovah wu. Nukɔnmɛ ɔ, è byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni sɛ̀ tɛn yì Bélize bo na kplɔ́n Biblu xá mɛ lɛ ɖò tò enɛ mɛ. Gbɛzán mǐtɔn bɔkun ɖò fí có, nǔ e sín hudo mǐ ɖó bo na ɖó awǎjijɛ é bǐ wɛ mǐ ɖó. Mǐ na sɔ́ nǔ ɖebǔ dó ɖyɔ na ǎ.

Hweɖenu wá yì ɔ, nɔ ce lɛ́vɔ jɛ Biblu kplɔ́n jí lobo wá bló baptɛm. Gɔ́ na ɔ, fofó ce, asì tɔn, kpo vǐ yetɔn lɛ kpo nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn dìn. Xɔ́ntɔn ce xóxó e un má Axɔsuɖuto ɔ sín wɛn xá é ɖé lɛ lɔmɔ̌ ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ dìn.

É blawu ɖɔ xwédo ce sín mɛ ɖé lɛ kú, ɖó ye huzu jijɔ adakaxixo tɔn yetɔn ǎ wutu. Enyi un ma ko jó ali enɛ dó wɛ ǎ ɔ, xó nyì lɔmɔ̌ tɔn sixu ko fó yetɔn ɖɔhun. Un dokú ɖɔ Jehovah dɔn mì bɔ un sɛkpɔ é kpo mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ kpo, bɔ ye ɖó suúlu bo lɛ́ nyɔ́ xomɛ bo kplɔ́n mì lee un na zán nugbodòdó Biblu tɔn lɛ ɖò gbɛzán ce mɛ gbɔn é.