ATƆXWƐ No. 5 2016 | Fitɛ A ka Sixu Mɔ Gbɔdónúmɛ Ðè?

Mǐ mɛ bǐ wɛ ɖó hudo gbɔ e Mawu nɔ dó nú mɛ é tɔn, ɖò taji ɔ, ɖò hwenu vɛwǔ lɛ mɛ. Atɔxwɛ elɔ ɖɔ xó dó lee Mawu nɔ dó gbɔ nú mɛ ɖěɖee ɖò tagba lɛ kpo wuvɛ̌ lɛ kpo mɔ wɛ lɛ é gbɔn é jí.

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Mǐ Bǐ Wɛ Ðó Hudo Gbɔdónúmɛ Tɔn

Mɛ̌ gɔ̌n a ka sixu yì hwenu e a ɖò aluwɛ mɛ é alǒ hwenu e wuvɛ̌ azɔn, alɔwliwli alǒ azɔ̌mamɔ tɔn lɛ ba we é?

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Lee Mawu Nɔ Dó Gbɔ nú Mǐ Gbɔn É

Nǔ e sixu d’alɔ mɛ ɖěɖee ɖò wuvɛ̌ mɛ lɛ é ɛnɛ.

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Gbɔdónúmɛ Ðò Hwenu Wuvɛ̌ Tɔn lɛ Mɛ

Lee è d’alɔ mɛɖé lɛ hwenu e ye ɖó hudo tɔn tawun é gbɔn é.

ƉI NǓ YE ƉƆHUN

“Mawu Mavɔmavɔ Wɛ Nɔ Na Ðuɖeji Mɛ”

Etɛ ka d’alɔ Davidi b’ɛ ɖu ɖò Goliyati jí? Etɛ tan Davidi tɔn ka sixu kplɔ́n mǐ?

Davidi kpo Goliyati Kpo: Nugbǒ Jɛn Tan Yetɔn Nyí À?

Wema wlantɔ́ ɖé lɛ nɔ xò nǔ kpɔ́n ɖɔ tan enɛ ka nyí mɔ̌ nugbǒ à jí. Hwɛ yetɔn ka jɔ à?

BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

Akpɔ̀ Nɔ Ðó Mì Bɔ Un Nɔ Xò Daka

Etɛ ka zɔ́n bɔ hunxoɖotoxomɛtɔ́ Mexique tɔn ɖé huzu gbɛzán tɔn?

Etɛ Biblu Ka Ðɔ?

Linlin vovo wɛ mɛ lɛ ɖó dó Axɔsuɖuto Mawu Tɔn wu. Enɛ wu ɔ, etɛ Mawuxówema ɔ ka kplɔ́n mɛ d’ewu tawun? Xósin ɔ sixu kpaca we.

Nǔ Ɖevo E Ɖò Ɛntɛnɛti Jí lɛ É

Mawu ka Na Na Sinkɔn nú Ðɛ Ce lɛ À?

Enyi Mawu na na sinkɔn nú ɖɛ towe kpo é na gbɔ kpo ɔ, hwiɖesu wu wɛ é na sín.