Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

ATƆXWƐ No. 4 2017 | Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Gbɛ̀ kpo Kú kpo Wu?

ETƐ A KA LIN?

Mawu ka jló ɖɔ mǐ ni kú wɛ à? Biblu ɖɔ: [Mawu] na súnsún ɖasin bǐ sín nukún yetɔn mɛ; kú sɔ́ na tíìn ǎ.”​Nǔɖexlɛ́mɛ 21:4.

Atɔxwɛ elɔ ɖɔ xó dó nǔ e Biblu ɖɔ dó gbɛ̀ kpo kú kpo wu é jí.

 

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Nùkanbyɔ Gɛ́dɛ́ Gɛ́dɛ́ Ðé

Ee linlin e mɛ lɛ nɔ ɖó dó nǔ e nɔ jɛ ɖò kú gudo é gbɔn vo tawun sɔmɔ̌ ɔ, mǐ ka sixu mɔ xósin ɖejid’ewu lɛ ɖò fí ɖé à?

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Nǔ E Biblu Ðɔ Dó Gbɛ̀ kpo Kú kpo Wu É

Nùɖé ka ɖò mǐ mɛ bo nɔ nɔ gbɛ̀ ɖò kú gudo wɛ à? Mǐ ka ɖó lindɔ̌n jɔmakú ɖé wɛ à? Fitɛ mɛkúkú lɛ ka ɖè?

Hwenu E Mɛvívɛ́ ɖé Ðò Kúzɔn Jɛ Wɛ É

Nɛ̌ hagbɛ̌ xwédo ɔ tɔn lɛ ka sixu dó gbɔ nú mɛ e ɖò kúzɔn ɖé jɛ wɛ é lobo kpé nukún dó wǔ tɔn gbɔn? Nɛ̌ nukúnkpémɛwutɔ́ lɛ ka sixu ɖí xwi xá wuvɛ̌ tobutobu e ye sixu mɔ ɖò azɔn ɔ hwenu lɛ é gbɔn?

Elias Hutter kpo Biblu Tɔn Ebléegbe Tɔn Nukúnɖeji lɛ Kpo

Akɔwé xwè kanweko 16gɔ́ ɔ tɔn e nɔ nyí Elias Hutter é ɖè Biblu Ebléegbe tɔn wè tɔ́n bɔ ye xɔ akwɛ tawun

Wekwín Ebléegbe Tɔn Kpɛví Bǐ ɔ Na Ganjɛwu Ðaxó ɖé Mɛ

Etɛ ɖɔ wɛ Jezu ka ɖè hwenu e é ɖɔ xó dó wekwín kpɛví bǐ ɔ wu é?

Palaɖisi Ðò Ayikúngban Jí: Dlɔ̌ Alǒ Nùjɔnǔ?

Palaɖisi ayikúngban tɔn e bú é xó ko ɖu ayi mɛ nú mɛ lɛ ɖò hwenuxó mɛ. È ka sixu lɛ́ wá mɔ palaɖisi mɔhun gbeɖé à?

Etɛ Biblu ka Ðɔ?

É cí ɖɔ gbɛt ɔ́ lɛ nɔ ɖò adohu adohu jí ɖɔhun. É ka sixu wá nɔte à?

Nǔ Ɖevo E Ɖò Ɛntɛnɛti Jí lɛ É

Etɛwu Gbɛtɔ́ ka Nɔ Kú?

Xósin e Biblu na nú nǔkanbyɔ enɛ é dó gbɔ nú mɛ bo lɛ́ na mɛ nukúnɖiɖó.