Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | BIBLU: NǓ E É XÒ ZLƐ É HWE Ǎ

Tan Titewungbe Ðé

Tan Titewungbe Ðé

Wema sinsɛn tɔn ɖě cí Biblu ɖɔhun ǎ. Wema ɖevo ka ɖè bonu mɛ gègě sɔ́ nǔ e ye ɖi nǔ na lɛ é jinjɔn jí sín hwenu línlín lɛ ɖíe kpɔ́n ǎ. Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, wema ɖevo sɔ́ ɖè bo zɔ́n dobanunǔ kpo xómɔɖɔdónǔwu kpo sɔmɔ̌ ǎ.

Ði kpɔ́ndéwú ɔ, akɔwé ɖé lɛ nɔ xò nǔ kpɔ́n ɖɔ Biblu égbé tɔn lɛ ka sɔgbe xá nùwlanwlan dòdó lɛ bɔ è sixu ɖeji dó ye wu à jí. “Mǐ sixu kanɖeji ɖɔ mǐ vɔ́ nùwlanwlan dòdó ɔ tò pɛ́ɛ́ ǎ kpowun,” wɛ mɛ̌si e nɔ kplɔ́n nǔ mɛ dó sinsɛn wu é ɖé ɖɔ. “Nùwanyido lɛ wɛ gɔ́ ee ɖè dìn lɛ é mɛ, bɔ gègě enɛ lɛ tɔn tíìn bo lín dó dòdó lɛ nú xwè kanweko mɔkpan, lobo gbɔn vo dó dòdó lɛ ɖò ali gègě nu.”

Mɛ ɖevo lɛ nɔ xò nǔ kpɔ́n dó gbesisɔ Biblu ɔ tɔn wu, ɖó kplɔ́n e è na ye ɖò sinsɛn linu é wu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Faizal e mɛjitɔ́ tɔn lɛ ma nyí Klisanwun ǎ é kplɔ́n ɛ ɖɔ jí Biblu ɔ nyí wema mímɛ́ ɖé nugbǒ pɛ́pɛ́, amɔ̌ lé è ko ɖyɔ ɛ. É ɖɔ: “É sín enɛ wu bɔ enyi mɛ lɛ jló na ɖɔ Biblu xó nu mì ɔ, un nɔ ɖeji dín ǎ. È na ɖɔ ɔ, Biblu dòdó ɔ wɛ ɖò ye sí ǎ. Nǔ ɔ nɛ è ko ɖyɔ nɛ!”

È ɖyɔ Biblu ɔ kpo è gbɔ kpo ɔ ka ɖó na ɖu ayi mɛ nú mɛ wɛ à? É nyɔ́, lin tamɛ dó nùkanbyɔ elɔ lɛ jí: Enyi a ma tuùn nú akpá gbɔdónúmɛ tɔn e ɖò Biblu mɛ dó sɔgudo wu lɛ é tó ɖò nùwlanwlan dòdó ɔ mɛ kpo é gbɔ kpo ǎ ɔ, a ka sixu ɖeji dó akpá enɛ lɛ wu à? (Hlɔmanu lɛ 15:4) Enyi Biblu égbé tɔn lɛ nyí wema e gbɛtɔ́ lɛ wlan bɔ nùwanyido lɛ ɖ’emɛ lɛ é ɖé kpowun ɔ, a na zán nugbodòdó Biblu tɔn lɛ dó wá gbeta taji lɛ kɔn dó azɔ̌ towe, xwédo towe, alǒ sinsɛn-biblo towe wu wɛ à?

Wema dòdó Biblu tɔn lɛ sɔ́ ɖè ǎ có, ɖěɖee è vɔ́ wlan hwexónu lɛ é, kaka jɛ alɔnuwema Biblu tɔn afatɔ́n mɔkpan lɛ jí tíìn bɔ mǐ sixu gbéjé kpɔ́n. Nɛ̌ alɔnuwema enɛ lɛ ka xò gblègblé, gbeklanxamɛ, kpo tintɛnkpɔn bo na ɖyɔ nǔ e ɖò ye mɛ é kpo zlɛ gbɔn? Nɛ̌ nǔ enɛ lɛ e ye xò zlɛ é ka sixu zɔ́n bɔ a na ɖeji ɖɔ Biblu égbé tɔn e a ɖó é sɔgbe gbɔn? Ba xósin nùkanbyɔ enɛ lɛ tɔn ɖò tan e bɔ d’ewu é mɛ.