Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | BIBLU: NǓ E É XÒ ZLƐ É HWE Ǎ

Nǔ E Wu Biblu ɔ Gézé É

Nǔ E Wu Biblu ɔ Gézé É

Biblu ɔ gézé bǐ. É sín enɛ wu bɔ a hɛn ɔ, a na ɖó ɖokpo égbé bo nɔ . Enyi a ɖó lilɛdogbeɖevomɛ Mawuxówema ɔ tɔn ɖagbe ɖé ɔ, a sixu ɖeji ɖɔ nùwlanwlan dòdó lɛ mɛ wɛ è ɖè sín, bɔ è sixu ɖeji d’ewu. * Amɔ̌, aniwu Biblu ɔ ka xò gblègblé, gbeklanxamɛ syɛnsyɛn, kpo wɛn e ɖ’emɛ é ɖyɔɖyɔ kpo zlɛ, b’ɛ jiwǔ mɔ̌? Etɛ ka zɔ́n bɔ wema enɛ nyí wema bunɔ ɖé?

“Un kudeji dìn ɖɔ Biblu e ɖò así ce é ɔ, nùnina ɖé wɛ bo gosin Mawu gɔ́n”

Mɛ e nɔ kplɔ́n Biblu ɔ lɛ é gègě wɛ wá gbeta ɖokpo ɔ kɔn kpo mɛsɛ́dó Pɔlu kpo ɖɔ: “Nǔ e è wlan dó Mawuxówema ɔ mɛ ɔ, Mawu wɛ sɔ́ bǐ dó ayi mɛ nú mɛ lɛ.” (2 Timɔtée 3:16) Ye ɖi nǔ ɖɔ Biblu ɔ wɛ nyí Xó Mawu Tɔn ɖokpo e ɖè é, bɔ Mawu ka lɛ́ cyɔn alɔ jǐ tɔn kaka jɛ égbé wutu wɛ zɔ́n bɔ é dó gézé. Faizal e xó mǐ ɖɔ ɖò xota nukɔntɔn ɔ mɛ é wá kplɔ́n Biblu ɔ bo na dó sixu gbéjé xó enɛ lɛ kpɔ́n. Nǔ e é mɔ é kpaca ɛ. É lín ǎ, bɔ é mɔ ɖɔ ɖɔ nùkplɔnmɛ e gbakpé Klisanwun-Nyijɛtɔ́ lɛ mɛ lɛ é gègě tíìn bo kún ɖò Biblu ɔ mɛ ó. Gɔ́ na ɔ, linlin e Mawu ɖó nú ayikúngban ɔ bɔ Xó Tɔn ɖexlɛ́ é byɔ lanmɛ n’i tawun.

“Un kudeji dìn ɖɔ Biblu e ɖò así ce é ɔ, nùnina ɖé wɛ bo gosin Mawu gɔ́n,” wɛ é ɖɔ. “È na ɖɔ lɔ ɔ, enyi Mawu kpéwú bo dá wɛkɛ ɔ ɔ, é ɖó hlɔnhlɔn bo na na wema ɖé mǐ lobo lɛ́ cyɔn alɔ jí à cé? Enyi è ɖɔ nǔ kún nyí mɔ̌ ó hǔn, hlɔnhlɔn Mawu tɔn, hlɔnhlɔn Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ tɔn ɖó dogbó na wɛ è ɖè nɛ! Mɛ̌ un ka nyí bo na bló mɔ̌?”​—Ezayíi 40:8.

^ akpá. 3 Kpɔ́n xota “Comment choisir une bonne traduction de la Bible?” ɖò Atɔxwɛ (Flansegbe) Nùxwásun 1, 2008 tɔn mɛ.