Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

A ka Tuùn À?

A ka Tuùn À?

Etɛ ka gbɔn vo ɖò lee Jezu wà nǔ xá gudunɔ lɛ gbɔn é mɛ?

Jwifu hwexónu tɔn lɛ nɔ ɖi xɛsi tawun nú gudu alɔkpa e gbakpé ɖò Biblu sín táan mɛ é. Azɔn baɖabaɖa enɛ sixu tɔ́ dó wǔjɔnú agbaza tɔn mɛ e ɖò jijɛ wɛ é tɔn lɛ wu, bo hɛn nǔ gblé dó wǔ tɔn kaka sɔyi. Gudu sín amasin ɖé ɖè bonu è tuùn ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, è nɔ ɖè mɛ e doya na wɛ é ɖè lɛ é sín mɛ mɛ, bɔ ye ɖó na nɔ gb’akpá nú mɛ ɖevo lɛ dó ninɔmɛ yetɔn wu.​—Levíi ví lɛ 13:45, 46.

Sinsɛngán Jwifu lɛ tɔn lɛ dó sɛ́n lɛ dó gudu wu b’ɛ hugǎn e ɖò Mawuxówema ɔ mɛ lɛ é, b’ɛ nɔ hɛn wuvɛ̌ e ma ɖò dandan ǎ lɛ é wá nú mɛ e nɔ jɛ lɛ é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, sɛ́n yetɔn lɛ gbɛ́ ɖɔ mɛɖebǔ ni ma nɔ nɔ mɛtlukpo 2 dó gudunɔ ɖé ó. Amɔ̌, enyi jɔhɔn ɖò nyinyi wɛ ɔ, mɛɖebǔ ɖó na nɔ mɛtlukpo 45 dó gudunɔ lɛ ǎ. Mɛ e wlan Talmud é ɖé lɛ nɔ ɖɔ ɖɔ sɛ́n Mawuxówema ɔ tɔn e ɖɔ gudunɔ lɛ “na nɔ fí e è ɖó gɔnu ɖó é ǎ” é sín tinmɛ wɛ nyí ɖɔ ye kún na nɔ toxo e è mɛ̀ dǒ lɛlɛ̌ dó lɛ é mɛ ó. Enɛ wu ɔ, enyi sinsɛngán Jwifu ɖé mɔ gudunɔ ɖé ɖò toxo ɖé mɛ ɔ, é nɔ nyì awinnyaglo dó è bo nɔ ɖɔ: “Yì fí e a nɔ nɔ é, ma hɛn mɛ ɖevo lɛ blí ó.”

Lee Jezu wà nǔ gbɔn é ka gbɔn vo tawun! É nɔ nya ye dó gbě ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é ɖò gbesisɔmɛ bo y’agba ye wu, kaka bo tlɛ gbɔ azɔn nú ye.​—Matie 8:3.

Etɛ lɛ jí sinsɛngán Jwifu lɛ ka nɔ zɔ́n dó bo nɔ yí gbè nú asúgbigbɛ́ alǒ asigbigbɛ́?

Mɛ Gbigbɛ́ Wema xwè 71/72 H.M. tɔn ɖé

Sinsɛngán Jwifu lɛ nɔ dɔn nǔ dó asúgbigbɛ́ alǒ asigbigbɛ́ xó ɔ jí ɖò xwè kanweko nukɔntɔn H.M. tɔn mɛ. Enɛ wu wɛ ɖò ninɔmɛ ɖokpo mɛ ɔ, Falizyɛn ɖé lɛ kàn nǔ elɔ byɔ Jezu dó tɛ́n ɛ kpɔ́n: “Sɛ́n mǐtɔn na gbè ɖɔ è ni ɖó dó nùɖé wu bo gbɛ́ asì mɛtɔn à?”​—Matie 19:3.

Mɔyizi Sɛ́n ɔ na gbè sunnu ɖé ɖɔ é sixu gbɛ́ asì tɔn, enyi é “mɔ nǔjɛdo ɖé ɖò wǔ tɔn” ɔ nɛ. (Sɛ́nflínmɛ 24:1) Ðò Jezu sín táan mɛ ɔ, gbɛ̌ta sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ wè wɛ ɖè, bɔ ye nɔ na mɔjɛmɛ vovo lɛ dó tinmɛ sɛ́n enɛ tɔn wu. Shammai e nyí gbɛ̌ta e syɛn nukún hugǎn é ɖɔ ɖɔ sɛ́n enɛ sín tinmɛ wɛ nyí ɖɔ, hwɛjijɔ ɖokpo e wu è na gbɛ́ asì é wɛ nyí “nùblibliwiwa,” é wɛ nyí ɖɔ afɔdogbě. Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, Gbɛ̌ta Hillel Tɔn nɔ ɖɔ ɖɔ sunnu ɖé hɛn ɔ, é na gbɛ́ asì tɔn ɖó gbemanɔkpɔ́ alɔwliwli tɔn ɖebǔ wu, enyi gbemanɔkpɔ́ ɔ na bo tlɛ ma hwɛ́n nùɖé ǎ ɔ nɛ. Gbɛ̌ta enɛ ɔ nɔ lɛ́ ɖɔ ɖɔ enyi sunnu ɖé tíìn bonu asì tɔn nɔ hɛn nùɖuɖu tɔn gblé, alǒ enyi sunnu ɔ mɔ nyɔnu ɖevo bonu é nyɔ́ ɖɛkpɛ hugǎn ɖò nukún tɔn mɛ ɔ, é hɛn ɔ é na gbɛ́ asì tɔn.

Amɔ̌, xósin tɛ Jezu ka na Falizyɛn lɛ? É ɖɔ nyì wɛn ɖɔ: “Enyi nyɔnu ɖé ma dó afɔ gbě ǎ, bonu asú tɔn nya ɛ, bo da nyɔnu ɖevo ɔ, aga wɛ sunnu enɛ ɔ lɛ̀.”​—Matie 19:6, 9.