Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Adakaxixo ka Na Wá Hán Ðò Gbɛ̀ ɔ Mɛ À?

Adakaxixo ka Na Wá Hán Ðò Gbɛ̀ ɔ Mɛ À?

È ka ko xò daka wǔ we alǒ mɛ towe ɖé wu kpɔ́n à? Nùɖé ka xlɛ́ we ɖɔ nǔ mɔhun sixu wá gbò we wɛ à? È ɖɔ ɖɔ adakaxixo nyí “jɛmɛji e fɔ́n bo ɖò gbigbakpé gbɛ̀ ɔ mɛ wɛ é” ɖé. Kpɔ́ndéwú ɖé lɛ ɖíe.

ADAKAXIXO ÐÒ XWÉGBE KPO XÓÐÓXÁMƐ GANNUGÁNNÚ KPO: “Nyɔnu ɖokpo ɖò atɔn jí wɛ wanyinamɔ yetɔn ko gblewu alǒ ɖóxó xá gannugánnú ɖò hweɖenu ɖò gbɛzán yetɔn mɛ,” wɛ Nations Unies ɖó gbè bo ɖɔ. É blawu ɖɔ “gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ɔ, nyɔnu ɖokpo ɖò atɔ́ɔ́n jí wɛ è na ɖibla hwlɛn kàn xá alǒ è na ba na hwlɛn kàn xá.”

ADAKAXIXO ÐÒ TOXO MƐ: È ɖɔ ɖɔ jaguda sín gbɛ̌ta nǔ hú 30 000 wɛ ɖò ayǐ gbà wɛ ɖò États-Unis. Ðò Amérique Latine ɔ, è ɖɔ ɖɔ gbɛtɔ́ 1 ɖò 3 jí wu wɛ è ko wà alǎnnú dó kpɔ́n.

MƐHUHU: È ɖɔ ɖɔ gbɛtɔ́ livi vlɔ mɔ̌ wɛ è hu ɖò 2012; enɛ hugǎn mɛ nabi e ahwan hu xwè enɛ xwè é. Enyi è má ɖó zɛ̌nzɛ̌n ɔ, Tofɔligbé Aflika tɔn kpo Tɛntin Amɛlika tɔn kpo wɛ è hu mɛ ɖè hugǎn; enɛ sukpɔ́ hú tò ɖě lɛ tɔn donu ɛnɛ. Gbɛtɔ́ hugǎn 100 000 wɛ è hu ɖò Amérique Latine ɖò xwè ɖokpo mɛ, bɔ Brésil tɔn kɔ́kɔ́ɖɔ́kɔ́ ɔ yì 50 000 mɔ̌. Adakaxixo ka na wá vɔ bǐ gbídígbídí à?

È KA SIXU ÐÓ ADAKAXIXO TE À?

Etɛwu adakaxixo ka gbakpé sɔmɔ̌? Nǔ e nɔ zɔ́n adakaxixo é gègě wu wɛ è ko ɖ’ayi, ɖi nǔ lehun lɛ: tagba e akwɛyózó kpo vogbingbɔn e ɖò gbɛtɔ́ lɛ mɛ é kpo nɔ hɛn wá lɛ é, wangbɛnumɛ, ahan syɛnsyɛn kpo gěe kpo zinzan nyì dò, adakaxixo e yɔkpɔvu lɛ nɔ kplɔ́n ɖò mɛxo lɛ gɔ́n é, kpo cí e é cí ɖɔ è kún nɔ dɔn tó nú adakaxotɔ́ lɛ ó ɖɔhun é kpo.

Nú è na ɖɔ nugbǒ ɔ, è ko tɛnkpɔn bo na ɖè adakaxixo kpò ɖò gbɛ̀ ɔ sín akpáxwé ɖé lɛ. È ɖɔ ɖɔ ɖò toxo ɖaxó Brésil tɔn São Paulo mɛ ɔ, lee mɛ lɛ nɔ hu mɛ gbɔn é ɖekpo 80 ɖò 100 jí tɔn, ɖò xwè wǒ e wá yì lɛ é mɛ. É ɖò mɔ̌ có, adakaxixo alɔkpa lɛ bǐ wɛ gbakpé toxo enɛ mɛ, bɔ è kpò ɖò gbɛtɔ́ 10 ɖò 100 000 jí hu wɛ. Etɛ ka na sú kún dó nú adakaxixo bǐ gbídígbídí lo?

Bonu adakaxixo na vɔ bǐ gbídígbídí ɔ, é na sín gbɛtɔ́ lɛ sín linlin kpo walɔ kpo wu. Cobonu adakaxotɔ́ lɛ na huzu ɔ, ye ɖó na jó jijɔ ɖé lɛ dó, ɖi goyiyi, nukúnkɛ́n, kpo cejɛnnabi kpo, lobo ɖó wanyiyi kpo sísí kpo bɔ ɖagbe mɛ ɖevo lɛ tɔn na nɔ lɛ́ ɖu ayi mɛ nú ye.

Etɛ ka sixu sísɛ́ mɛɖé b’ɛ na bló huzuhuzu ɖaxó enɛ lɛ? Lin tamɛ dó nǔ e Biblu kplɔ́n mɛ é jí:

  • “Wǎn yí nú Mawu wɛ nyí è ni nyì sɛ́n tɔn lɛ; sɛ́n tɔn lɛ ka vɛ́ nyì ǎ.”​—1 Jaan 5:3.

  • “Sísí ɖó nú [alǒ xɛsi ɖi nú] Mawu Mavɔmavɔ wɛ nyí wǎn gbɛ́ nú nǔ nyanya.”​—Nùnywɛxó 8:13.

Wǎn yí nú Mawu kpo xɛsi ɖiɖi bo ma gblé ɖò así tɔn ó kpo ɖó hlɔnhlɔn sɔmɔ̌, bo sixu d’alɔ mɛ e tlɛ  nɔ xò daka tawun lɛ é, bɔ ye na huzu gbɛzán yetɔn bo huzu bǐ mlɛ́mlɛ́. Nǔ ka nɔ nyí mɔ̌ dóó à?

Lin tamɛ dó Alex, * ee ko zán xwè 19 e wá yì lɛ é ɖò gankpa Brésil tɔn lɛ mɛ, ɖó adakaxixo gègě wutu é sín kpɔ́ndéwú jí. É kplɔ́n Biblu kpo Kúnnuɖetɔ́ ɖé kpo bo wá huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn ɖò 2000. É ka jó dakaxixo dó nugbǒ à? Ganji, lobɔ nǔ nyanya e Alex wà lɛ é bǐ wɛ vɛ́ n’i tawun. É ɖɔ: “Un wá yí wǎn nú Mawu ɖó mɔ e un mɔ ɖɔ é sɔ́ hwɛ kɛ mì nugbǒ nugbǒ é wu. Ðagbetuùnnúmɛ kpo wǎn yí nú Jehovah kpo d’alɔ mì bɔ un huzu gbɛzán ce.”

Ðò Brésil ɖokpo ɔ ɔ, César ko gbò ali nú mɛ bo zé tú dó mɛ jí dó j’ajo kpɔ́n. Gbɛ̀ e é zán kaka nú xwè 15 mɔ̌ é nɛ. Etɛ ka zɔ́n bɔ é huzu? Hwenu e é ɖò ganxó é ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ɖekúnnu n’i, bɔ é lɔmɔ̌ kplɔ́n Biblu. César tinmɛ ɖɔ: “Nukɔntɔn ɔ nɛ un mɔ ɖɔ gbɛ̀ ɖó nu ɖé nɛ. Un kplɔ́n wǎn yí nú Mawu. Un lɛ́ kplɔ́n xɛsi ɖiɖi n’i, é wɛ nyí ɖɔ xɛsi ɖiɖi dó kɔlilɛ bo lɛ́ wà nǔ nyanya bo dó xomɛsin xomɛ nú Jehovah wu. Un jló na xlɛ́ ɖɔ un nyí ɖumakpamɛsinɔ nú xomɛnyínyɔ́ tɔn ǎ. Wanyiyi enɛ kpo xɛsi enɛ kpo sísɛ́ mì bɔ un huzu jijɔ.”

Kplɔ́n lee a sixu nɔ gbɛ̀ e mɛ adakaxixo hán ɖè é mɛ gbɔn é

Etɛ kpɔ́ndéwú enɛ lɛ ka xlɛ́ mǐ? É xlɛ́ mǐ ɖɔ Biblu ɖó hlɔnhlɔn bo na huzu lee mɛ lɛ nɔ lin nǔ gbɔn é lobo ɖyɔ gbɛzán yetɔn bǐ mlɛ́mlɛ́. (Efɛzinu lɛ 4:23) Alex e xó mǐ ɖɔ wá yì é ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Nǔ e un kplɔ́n ɖò Biblu mɛ lɛ é cí sìn mímɛ́ wɛ è kɔn dó ayi ce mɛ ɖɔhun, bɔ kpɛɖé kpɛɖé ɔ, é klɔ́ linlin nyanya lɛ bǐ síìn. Un lin gbeɖé ɖɔ un na kpéwú bo jó linlin enɛ lɛ dó kpɔ́n ǎ.” Nugbǒ ɔ, enyi mǐ bló bonu wɛn mímɛ́ e ɖò Biblu mɛ é gɔ́ ayi mǐtɔn mɛ ɔ, é hɛn ɔ, é na ɖè nǔ nyanya bǐ sín mɛ alǒ klɔ́. Xó Mawu Tɔn ɖó hlɔnhlɔn e nɔ lɛ̀ mɛ wé é. (Efɛzinu lɛ 5:26) Wǎgbɔ tɔn ɔ, mɛ e nyí adakaxotɔ́ kpo cejɛnnabinɔ kpo é sixu ɖyɔ jijɔ, bo wá huzu xomɛnyɔtɔ́ kpo fífá gbɛ́tɔ́ kpo. (Hlɔmanu lɛ 12:18) Nugbodòdó Biblu tɔn lɛ zinzan nɔ na vivo ye.​—Ezayíi 48:18.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn livi tantɔn jɛji ɖò tò 240 mɛ ko mɔ nukúnnú jɛ nǔ e na sú kún dó nú adakaxixo é mɛ. Mɛ e nyí akɔ vovo bo ɖó ninɔmɛ kpo aca vovo lɛ kpo é ko kplɔ́n wǎn yí nú Mawu kpo xɛsi ɖiɖi n’i kpo, bo lɛ́ kplɔ́n wǎn yí nú yeɖée lɛ, lobo nɔ nɔ fífá mɛ xwédo ɖé ɖɔhun gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. (1 Piyɛ́ɛ 4:8) Kúnnuɖenú gbɛɖe gbɛɖe wɛ ye nyí ɖɔ gbɛ̀ e mɛ adakaxixo hán ɖè é ɖé na wá tíìn.

GBƐ̀ E MƐ ADAKAXIXO HÁN ÐÈ É ÐÉ KO SƐKPƆ!

Biblu d’akpá ɖɔ Mawu na ɖè adakaxixo bǐ sín ayikúngban ɔ jí ɖò malin-malin mɛ. Gbɛ̀ égbé tɔn e mɛ adakaxixo gɔ́ é ɖò te kpɔ́n “gbè e gbè [Mawu] na wá ɖó hwɛ nú mɛ nyanya lɛ, bo na vɔ ye dó é.” (2 Piyɛ́ɛ 3:5-7) Adakaxotɔ́ ɖě sɔ́ na doya nú mɛ ɖevo lɛ ǎ. Etɛwu mǐ ka kudeji ɖɔ Mawu ɖó jlǒ bo na ɖè adakaxixo bǐ síìn?

Mawu “gbɛ́ wǎn nú mɛ e yí wǎn nú alǎnnúwiwa é,” wɛ Biblu ɖɔ. (Ðɛhan 11:5) Gbɛɖotɔ́ ɔ yí wǎn nú fífá kpo hwɛjijɔ kpo. (Ðɛhan 33:5; 37:28) Nǔ e wu é ma na tin d’emɛ nú adakaxotɔ́ lɛ kaka sɔyi ǎ é nɛ.

Nugbǒ ɔ, fífá gbɛ̀ ɖé ko sɛkpɔ. (Ðɛhan 37:11; 72:14) Etɛwu a ma ka na kplɔ́n nǔ ɖevo lɛ dó nǔ e a na wà bo na jɛxa bá nɔ gbɛ̀ enɛ e mɛ adakaxixo hán ɖè é mɛ é wu ǎ?

^ akpá. 14 È ɖyɔ nyikɔ lɛ.