Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

A Sixu Ðu Nyɔna Mavɔmavɔ E Sín Akpá Mawu Wanyiyinɔ ɖé Dó lɛ É Sín Lè

A Sixu Ðu Nyɔna Mavɔmavɔ E Sín Akpá Mawu Wanyiyinɔ ɖé Dó lɛ É Sín Lè
  • A ka jló na nɔ gbɛ̀ e mɛ ahwan, dakaxixo, kpo hunnyahunnya kpo ma ɖè ǎ é mɛ à?

  • A ka jló ɖɔ azɔn, yajiji kpo kú kpo ni hán à?

  • A ka jló na vo sín linkpɔ́n kpo adohu adohu kpo sí à?

  • A ka jló na nɔ fí e adla ma na j’ayǐ ɖè ǎ é ɖé à?

Mawu mǐtɔn wanyiyinɔ e bló planɛti mǐtɔn ɖagbeɖagbe ɔ é d’akpá ɖɔ emi na kɔn nyɔna dó gbɛtɔ́ lɛ jí bɔ ye na nɔ fífá kpo awǎjijɛ kpo mɛ kaka sɔyi. Dlɔ̌ wɛ ǎ.

Ðò xóta e bɔ d’ewu lɛ é mɛ ɔ, mǐ byɔ we ɖɔ a ni lin tamɛ dó nǔ elɔ lɛ jí:

  • Lee nǔ nɔ cí nú Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn dó gbɛtɔ́ lɛ wu é

  • Nǔ e Xó Mawu tɔn e è wlán é ɖexlɛ́ mǐ é

  • Nǔ e gbeyiɖɔ Mawu tɔn lɛ ɖexlɛ́ dó nyɔna e sín akpá Mawu dó lɛ é wu é

  • Nǔ e mǐ sixu wà bo na ɖó awǎjijɛ dìn bo na lɛ́ mɔ nyɔna mavɔmavɔ lɛ ɖò hwenu e Mawu ɖó dó é é

Bo na dó bɛ́ ɔ, mi nú mǐ ni gbéjé lee nǔ gbɛtɔ́ lɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú Gbɛɖotɔ́ ɔ gbɔn é kpɔ́n.