Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Nukúnɖiɖó Tɛ ka Ðè nú Mɛkúkú Lɛ?

Nukúnɖiɖó Tɛ ka Ðè nú Mɛkúkú Lɛ?

Mǐ mɛ bǐ wu wɛ kú nɔ wà nǔ dó, amɔ̌ kú wɛ ka nyí vivɔnu nǔ lɛ bǐ tɔn à? È na wɔn mɛkúkú lɛ kaka sɔyi wɛ à? Nukúnɖiɖó ɖé ka ɖè nú mɛkúkú lɛ à?

KPƆ́N NǓ E BIBLU ÐƆ É

È NA WƆN MƐKÚKÚ LƐ Ǎ

“Mɛkúkú lɛ na . . . tɔ́n sín yɔdo yetɔn lɛ mɛ.”—Jaan 5:28, 29.

Mawu nɔ flín mɛkúkú lɛ; mɛ e ɖò yɔdo flǐn tɔn mɛ lɛ é na fɔ́n wá gbɛ̀.

FÍNFƆ́N SÍN KÚ NA TÍÌN ÐÒ AYIKÚNGBAN JÍ

“Mawu na wá fɔ́n mɛ ɖagbe lɛ, kpodo mɛ nyanya lɛ kpo sín kú.”—Mɛsɛ́dó 24:15.

È na fɔ́n gbɛtɔ́ liva mɔkpan wá gbɛ̀, bɔ ye na ɖó nukúnɖiɖó bo na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò fífá mɛ.

NUKÚNÐIÐÓ FINFƆ́N SÍN KÚ TƆN ÐÓ JIÐE

“[Mawu] xà sunví nabi e ɖò jǐ é, bo na nyikɔ ɖokpo ɖokpo.”—Ðɛhan 147:4.

Enyi Mawu kpéwú bo nɔ ylɔ́ sunví lɛ ɖokpo ɖokpo sín nyikɔ hǔn, é na bɔwǔ n’i bɔ é na flín mɛ ɖěɖee é na fɔ́n sín kú lɛ é.