Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Etɛwu Mǐ ka Nɔ Kpò Bo Nɔ Kú?

Etɛwu Mǐ ka Nɔ Kpò Bo Nɔ Kú?

LINLIN Mawu tɔn wɛ nyí ɖɔ gbɛtɔ́ ni kú ǎ. É dá Adamu kpo Ɛvu kpo e nyí mɛjitɔ́ mǐtɔn nukɔntɔn lɛ é, bɔ blɔ̌ ɖě ɖò linlin yetɔn kpo agbaza yetɔn kpo wu ǎ; ye sixu ko kpó ɖò gbɛ̀ égbé. Nǔ e Jehovah ɖɔ nú Adamu dó atín e sù ɖò jikpá Edɛni tɔn mɛ é ɖé wu é ɖè enɛ xlɛ́ nyi wɛn.

Mawu ɖɔ nú Adamu ɖɔ: “Gbè e gbè a na ɖu [atín sínsɛ́n] ɔ, a na kú.” (Bǐbɛ̌mɛ 2:17) Enyi Adamu na kpò bo na kú jɛn wɛ ɔ, gbeɖiɖe enɛ nyita fí ɖě ǎ. Adamu tuùn ɖɔ enyi emi ma ɖu atín sínsɛ́n ɔ ǎ ɔ, emi kún na kú ó.

LINLIN MAWU TƆN WƐ NYÍ ÐƆ GBƐTƆ́ NI KÚ Ǎ

É byɔ ɖɔ Adamu kpo Ɛvu kpo ni ɖu atín sínsɛ́n enɛ cobo nɔ gbɛ̀ ǎ, ɖó atín sínsɛ́n gegě wɛ gɔ́ ji- kpá ɔ mɛ. (Bǐbɛ̌mɛ 2:9) Enyi asú kpo asì kpo nukɔntɔn ɔ ma ɖu atín sínsɛ́n ɔ ǎ ɔ, ye na xlɛ́ ɖɔ emi setónú nú Mɛ e na gbɛ̀ emi é. Enɛ na lɛ́ xlɛ́ ɖɔ ye tuùn ɖɔ Mawu wɛ ɖ’acɛ bo na xlɛ́ ali emi.

NǓ E WU ADAMU KPO ƐVU KPO KÚ É

Bo na dó mɔ nǔ jɛ nǔ e wu Adamu kpo Ɛvu kpo kú é mɛ ɔ, mǐ ɖó na gbéjé xóɖɔɖókpɔ́ e wà nǔ dó mǐ bǐ wu é ɖé kpɔ́n. Satáan Awoví zán dan ɖé bo ɖ’adingban baɖabaɖa ɖé. Biblu ɖɔ: “Loɔ, dan wɛ nyí kanlin e sɛ́ hú gběkanlin e Mawu Mavɔmavɔ bló lɛ bǐ é. Dan ɔ kanbyɔ nyɔnu ɔ ɖɔ: ‘Mawu ɖɔ mi kún ɖó na ɖu atín sínsɛ́n e ɖò jikpá ɔ mɛ lɛ ɖebǔ ó nǔgbo à?’”—Bǐbɛ̌mɛ 3:1.

Enɛ wu ɔ, Ɛvu yí gbè ɖɔ: “Mǐ hɛn ɔ, mǐ na ɖu atín sínsɛ́n e ɖò jikpá ɔ mɛ lɛ, amɔ̌, atín e ɖò jikpá ɔ tɛntin ɔ, Mawu ɖɔ nú mǐ ɖɔ mǐ ni ma ɖu sínsɛ́n tɔn ó, mǐ ni ma ɖ’alɔ wu lɔ vɔ́vɔ́ ó, mǐ táa kú.” Enɛ gudo ɔ dan ɔ ɖɔ n’i ɖɔ: “Gbeɖé kpɔ́n, mi na kú ɖě ǎ, loɔ, Mawu tuùn ɖɔ gbè e gbè mi na ɖu ɔ, mi na mɔ nukúnnú jɛ lee nǔ lɛ ɖè gbɔn ɔ wu, éɖesunɔ Mawu ɔ ɖɔhun, bo na tuùn nǔ ɖagbe kpodo nǔ nyanya kpo.” Mɔ̌ mɛ ɔ, Satáan ɖò ɖiɖɔ wɛ ɖɔ Jehovah nyí adingbannɔ bo hwlá nǔ ɖagbe ɖé dó mɛjitɔ́ mǐtɔn nukɔntɔn lɛ.—Bǐbɛ̌mɛ 3:2-5.

Ɛvu ɖi nǔ e é sè é. É sɔ́ nukún tɔn lɛ ɖó atín ɔ jí. É nyɔ́ kpɔ́n n’i tawun, bo lɛ́ dɔn mɛ titewungbe. É ba atín sínsɛ́n ɔ ɖě, bo jɛ ɖuɖu jí. Enɛ gudo ɔ, Biblu ɖɔ: “Hwenu e asú tɔn wá é ɔ, é na ɛ bɔ é lɔmɔ̌ ɖu.”—Bǐbɛ̌mɛ 3:6.

Mawu ɖɔ nú Adamu ɖɔ: “Gbè e gbè a na ɖu ɔ, a na kú.”—BǏBƐ̌MƐ 2:17

É ɖó na ko blawǔ nú Mawu tawun hwenu e é mɔ bɔ vǐ vívɛ́ná tɔn sɔ́ jlǒ dó tlitó n’i é. Etɛ Mawu ka wà? Jehovah ɖɔ nú Adamu ɖɔ: “A na yì kɔ́ e è dó bló we na ɔ glɔ́. Nǔgbo ɔ, kɔ́ wɛ a nyí, bo ka na lɛ́ huzu kɔ́.” (Bǐbɛ̌mɛ 3:17-19) Enɛ wu ɔ, “Xwè afɛnɛ kantɔn wǒ (930) wɛ Adamu ɖó bo kú.” (Bǐbɛ̌mɛ 5:5) Adamu yì nɔ gbɛ̀ ɖò jixwé alǒ fí ɖevo ǎ. Adamu tíìn cobɔ Jehovah sɔ́ kɔ́ dó bló è ǎ. Enɛ wu ɔ, hwenu e é kú é ɔ, é hɛn gbɛ̀ tɔn bú, bɔ agbaza tɔn lɛ́ huzu kɔ́. É sɔ́ tíìn ǎ. É blawǔ!

NǓ E WU MǏ MA NYÍ MƐ MAÐÓBLǑ Ǎ É

Ðó Adamu kpo Ɛvu kpo sɔ́ jlǒ dó tlitó wu ɔ, ye huzu mɛ e ɖó blɔ̌ é, bo sɔ́ lɛ́ ɖó nukúnɖiɖó gbɛ̀ ninɔ  kaka sɔyi tɔn ǎ. Agbaza yetɔn ɖyɔ; ye huzu mɛ e ɖó blɔ̌ é, bo lɛ́ nyí hwɛhutɔ́. Amɔ̌, tó e ye tlí bo hu hwɛ é wà nǔ dó yeɖokponɔ wu ǎ. Ye jó hwɛhuhu gú enɛ dó nú kúnkan yetɔn lɛ. Hlɔmanu lɛ 5:12 ɖɔ: “Hwɛhuhu ɔ, gbɛtɔ́ ɖokpo géé jí wɛ é gbɔn bo wá gbɛ̀ ɔ mɛ; mɛ enɛ wɛ nyí Adamu; hwɛhuhu ɔ ka dɔn kú wá. Enɛ ɔ, gbɛtɔ́ lɛ bǐ nɔ kú, ɖó mɛ bǐ wɛ hu hwɛ.”

Biblu tinmɛ hwɛhuhu kpo kú kpo, bo ɖɔ: ‘Mawu Mavɔmavɔ na hɛn nǔwamɛvɔ e mɛ togun lɛ ɖè ɔ vún. É na hɛn nǔwamɛvɔ ɖaxó e togun lɛ cyɔn ɔ vún.’ (Ezayíi 25:7) Nǔwamɛvɔ enɛ lɛ́ dó gbɛtɔ́ lɛ bǐ, bo cí azizɔ e ɖó aɖǐ bɔ è ma sixu xógló ǎ é ɖɔhun. Nǔgbo ɔ, “gbɛtɔ́ lɛ bǐ nɔ kú ɖó bǔ e ye ɖè xá Adamu ɔ wutu.” (1 Kɔlɛntinu lɛ 15:22) Nǔkanbyɔ e enɛ fɔ́n nyite bɔ mɛsɛ́dó Pɔlu lɔ kanbyɔ é wɛ nyí ɖɔ: “Mɛ̌ ka na xɔ mì ɖò agbaza elɔ e dɔn mì xwè kú ɔ sí?” Mɛɖé ka sixu kpéwú à?—Hlɔmanu lɛ 7:24.