Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Nɛ̌ A ka Sixu Ðó Gbɛzán E Nyɔ́ Hugǎn É ɖé Gbɔn?

Nɛ̌ A ka Sixu Ðó Gbɛzán E Nyɔ́ Hugǎn É ɖé Gbɔn?

LEE Mawu ba ɖɔ gbɛ̀ ɔ ni cí é wɛ é ɖè ɖò égbé ǎ. Gbɛtɔ́ ɖěɖee nɔ ɖó sísí nú Nǔbǐwukpétɔ́ e Gbɛɖotɔ́ ɔ nyí é, bo nɔ ɖu alixlɛ́mɛ tɔn lɛ sín lè, lobo nɔ ɖè jijɔ tɔn e wanyiyi kpé lɛ é xlɛ́ é wɛ ɖó na ko ɖò ayikúngban ɔ jí. Ye na nɔ wà nǔ alɔ ɖò alɔ mɛ xá yeɖée kpo awǎjijɛ kpo, hwenu e ye na nɔ ɖò nukún kpé dó xwédo yetɔn lɛ wu wɛ, ɖò nǔ yɔyɔ̌ lɛ mɔ wɛ, lobo na bló bɔ ayikúngban ɔ bǐ na nyí palaɖisi ɖé é.

MAWU D’AKPÁ ÐƆ EMI NA BLÓ BƆ GBƐ̀ NINƆ ÐÒ AYIKÚNGBAN JÍ NA CÍ LEE EMI BA ÐÓ É

  • “É wɛ sú ahwan kún dó gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ.”Ðɛhan 46:10.

  • “Hwenu e a na vívá mɛ e nɔ hɛn ayikúngban ɔ gblé lɛ sín kún dó ɔ sù.”Nǔɖexlɛ́mɛ 11:18.

  • “Toví ɖé sɔ́ na ɖɔ: ‘Un ɖò azɔn jɛ wɛ’ ǎ.”Ezayíi 33:24.

  • “Mɛ e un sɔ́ lɛ ɔ, nǔ e ye sɔ́ alɔ yetɔn dó bló lɛ ɔ, ye na ɖu lè tɔn.”Ezayíi 65:22.

Nɛ̌ nǔɖɔɖ’ayǐ enɛ lɛ ka na jɛnu gbɔn? Mawu ko sɔ́ Vǐ tɔn Jezu bɔ é nyí Axɔ́su nú acɛkpikpa maɖóblɔ̌ e na kp’acɛ sín jixwé dó ayikúngban jí é. Biblu ylɔ́ acɛkpikpa enɛ ɖɔ Axɔ́suɖuto Mawu tɔn. (Daniyɛli 2:44) Biblu ɖɔ dó Jezu wu ɖɔ: ‘Mawu na sɔ́ ɛ ɖó axɔ́suzinkpo jí, bɔ é na ɖu axɔ́su.’—Luki 1:32, 33.

Hwenu e Jezu ɖò ayikúngban jí é ɔ, é wà azɔ̌ hlɔnhlɔnnɔ gegě dó ɖexlɛ́ ɖɔ hwenu e emi na kp’acɛ é ɔ, gbɛ̀ gbɛtɔ́ tɔn na nyɔ́ hú lee é ɖè dìn é.

JEZU XLƐ́ NǓ ÐAGBE ÐĚÐEE É NA WÀ NÚ GBƐTƆ́ TÓNÚSÉTƆ́ LƐ É

  • É gbɔ azɔn alɔkpa lɛ bǐ dó xlɛ́ ɖɔ emi na sú azɔn sín kún dó nú gbɛtɔ́ lɛ.Matie 9:35.

  • É hwíhwɛ́ xù dó xlɛ́ ɖɔ emi na cyɔn alɔ gbɛtɔ́ lɛ jí, bɔ hlɔnhlɔn e nǔ e lɛlɛ̌ dó mǐ lɛ é ɖó é kún na wà nǔ dó ye wu ó.Maki 4:36-39.

  • É na nǔɖuɖu gbɛtɔ́ afatɔ́n mɔkpan dó xlɛ́ ɖɔ emi na na dandannú e sín hudo gbɛtɔ́ ɖó ɖò gbɛmɛ lɛ é ye.Maki 6:41-44.

  • É sɔ́ sin dó huzu vɛ̌ɛn ɖò alɔwliwli ɖé tɛnmɛ dó xlɛ́ ɖɔ emi na d’alɔ gbɛtɔ́ lɛ bɔ ye na ɖu gbɛ̀ sín vivǐ.Jaan 2:7-11.

Nɛ̌ mǐ ka sixu mɔ gbɛ̀ alɔkpa enɛ e sín nǔ sɔ́ wɛ Mawu ɖè nú gbɛtɔ́ e yí wǎn n’i lɛ é gbɔn? “Ali” ɖé tíìn bɔ a ɖó na mlɛ́. Biblu ylɔ́ ali ɔ ɖɔ ali e “nɔ yì gbɛ̀ Mavɔmavɔ mɛ . . . bɔ mɛ kpɛɖé jɛn nɔ ba mɔ” é.—Matie 7:14.

BA ALI E NƆ KPLÁ MƐ YÌ GBƐ̀ ÐAGBE HUGǍN ÐÉ MƐ É

Ali tɛ ka nyí gbɛ̀ li ɔ? Mawu ɖɔ: “Nyɛ Mawu Mavɔmavɔ ɔ, nyɛ wɛ nyí Mawu towe; nyi wɛ na ɖɔ nǔ e na nyɔ́ nú we ɔ nú we. Nyi wɛ ɖò ali xlɛ́ we wɛ ɖò ali e a mlɛ́ ɔ jí.” (Ezayíi 48:17) Enyi a ɖi zɔnlin gbɔn ali enɛ jí ɔ, a na ɖó gbɛzán ɖagbe hugǎn e tíìn é.

Jezu ɖɔ: “Nyɛ wɛ nyí ali ɔ, bo nyí nǔgbo ɔ, bo ka  lɛ́ nyí gbɛ̀ ɔ.” (Jaan 14:6) Enyi mǐ ɖi nǔ nú nǔgbo ɖěɖee Jezu kplɔ́n mɛ lɛ é, lobo xwedó kpɔ́ndéwú e é sɔ́ ɖ’ayǐ é ɔ jɛn mǐ sixu sɛkpɔ Mawu bɔ gbɛzán mǐtɔn na nyɔ́ hugǎn.

Nɛ̌ a ka sixu mɔ gbɛ̀ li ɔ gbɔn? Sinsɛn gegě wɛ tíìn, amɔ̌, Jezu gb’akpá nú mɛ ɖɔ: “Mɛ e nɔ ɖò ylɔylɔ́ mì wɛ ɖɔ: ‘Aklunɔ, Aklunɔ’ lɛ ɔ, ye bǐ ɖò axɔ́suɖuto [jixwé] tɔn mɛ na byɔ wɛ ǎ; loɔ, mɛ e nɔ wà jlǒ Tɔ́ ce e ɖò [jixwé] ɔ tɔn lɛ kɛɖɛ wɛ na byɔ mɛ.” (Matie 7:21) É lɛ́ ɖɔ: “Nǔwiwa yetɔn wɛ na zɔ́n bɔ mi na tuùn nǔ e ye nyí ɔ.” (Matie 7:16) Biblu sixu d’alɔ we bɔ a na tuùn sinsɛn nǔgbo ɔ ɖó vo nú sinsɛn nǔvú.—Jaan 17:17.

Nɛ̌ a ka sixu jɛ zɔnlin ɖi jí ɖò gbɛ̀ li ɔ jí gbɔn? É byɔ ɖɔ a ni kplɔ́n bo tuùn Jɔtɛn gbɛ̀ tɔn ɔ: Mɛ̌ ka wɛ? Nɛ̌ é ka nɔ nyí? Mɛ alɔkpa tɛ é ka nyí? Etɛ wà nú mǐ wɛ é ka ɖè? Etɛ é ka ba ɖɔ mǐ ni wà? *

Jehovah ba ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ ni wà nǔ hugǎn azɔ̌wiwa, nǔ ɖuɖu, ayihundida kpo nukún kpíkpé dó xwédo ɖé wu kpo. Mǐ sixu tuùn Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn, bo huzu xɔ́ntɔn tɔn. Mǐ sixu xlɛ́ ɖɔ mǐ yí wǎn n’i, gbɔn jlǒ tɔn wiwa gblamɛ. Jezu ɖɔ: “Gbɛ̀ mavɔmavɔ ɔ wɛ nyí ɖɔ ye ni tuùn we, bo tuùn ɖɔ hwi wɛ nyí Mawu nǔgbo ɖokpo e tíìn é.”—Jaan 17:3.

MAWU ÐƆ “NǓ E NA NYƆ́ NÚ WE Ɔ” NÚ WE ÐÒ BIBLU MƐ.—EZAYÍI 48:17

ÐÈ AFƆ NUKƆNTƆN Ɔ

Nǔ kplɔnkplɔn bo tuùn Mawu nǔgbo ɖokpo ɔ sixu byɔ ɖɔ mǐ ni bló huzuhuzu ɖé lɛ. É sixu cí nǔ e vɛwǔ é ɖɔhun. Amɔ̌, nú è na ɖɔ xó jɔ xó ɔ, gbɛzán mǐtɔn na nyɔ́ hugǎn enyi mǐ jɛ zɔnlin ɖi ɖò ali enɛ jí jí ɔ nɛ. Bo na dó d’alɔ we bonu a na mɔ xósin nú nǔkanbyɔ taji lɛ dó Mawu wu ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ sixu kplɔ́n Biblu xá we ɖò hwenu kpo fí e nyɔ́ nú we é kpo. A sixu zán tɛn Ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn www.jw.org, bo na dó mɔ mǐ.