ATƆXWƐ No. 3 2019 | Nǔ E Gbɛ̀ Nyí É Bǐ Jɛn Ko Ðíe À?

Nǔkanbyɔ ɖé wɛ bo gbakpé; bɔ xósin e mɛɖé na yí gbè na é na kúnkplá gbɛzán tɔn tawun.

Mɛ Ðě Sixu Xógló Kú Ǎ

Mǐ na bo dó gǎn gbɔn ɖebǔ ɔ, mǐ sixu xógló kpikpo kpo kú kpo ǎ. Nǔ e gbɛ̀ nyí é bǐ jɛn ko ɖíe à?

Jidɔ́ Biba

Nǔnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ ɖé lɛ ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo na tuùn nǔ e wu gbɛtɔ́ nɔ kpò é. Etɛ mɛ dobanúnǔ yetɔn ka tɔ́n kɔ dó?

È Ðó Mǐ Bonu Mǐ Na Nɔ Gbɛ̀ Kaka Sɔyi

Mɛ̌ ka ɖò mǐ mɛ bo ma ba na dɔ́ji bo ɖu vivǐ gbɛ̀ tɔn ǎ?

Etɛwu Mǐ ka Nɔ Kpò Bo Nɔ Kú?

Mawu ba ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ ni kpò bo kú ǎ. É dá mɛjitɔ́ mǐtɔn nukɔntɔn lɛ, bɔ blɔ̌ ɖě ɖò linlin yetɔn kpo agbaza yetɔn kpo wu ǎ; ye sixu ko kpó ɖò gbɛ̀ égbé.

Nɛ̌ È ka Sixu Ðu Ðò Kɛntɔ́ E Nyí Kú É Jí Gbɔn?

Mawu sɔnǔ nú nǔnina ɖé kpo wanyiyi kpo, bo na dó xɔ gbɛtɔ́ lɛ sín kɛntɔ́ e nyí kú é sí gbɔn gbɛxixɔ ɔ gblamɛ. Jezu kú bonu mǐ ni dó sixu nɔ gbɛ̀.

Nɛ̌ A ka Sixu Ðó Gbɛzán E Nyɔ́ Hugǎn É ɖé Gbɔn?

“Ali” ɖé tíìn bɔ a ɖó na mlɛ́, bo na dó sixu mɔ gbɛ̀ alɔkpa e sín nǔ sɔ́ wɛ Mawu ɖè nú gbɛtɔ́ e yí wǎn n’i lɛ é é.

É Nyɔ́ Bló Bɔ È Na Ðó Awǎjijɛ Égbé Dìn

Nɛ̌ alixlɛ́mɛ Biblu tɔn lɛ ka sixu d’alɔ we bɔ nǔ e a ɖó é na nɔ kpé we, a na hɛn alɔwliwli towe lidǒ lobo dɛ ɖò azɔn nu gbɔn?