Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Mawu Na Ðó Nǔ Wuvɛ̌ lɛ Bǐ Nu Zaanɖé

Mawu Na Ðó Nǔ Wuvɛ̌ lɛ Bǐ Nu Zaanɖé

“Mawu Mavɔmavɔ, un ɖò ylɔylɔ we wɛ ɖɔ hwi ni wá dó alɔ mì, bɔ a tin dó mì. Kaka jɛ hwetɛnu a ka na tin dó mì yí jɛ? Un na ɖɔ daka e xò wɛ ye ɖè ɔ nú we, bɔ a na gɔ́n hwlɛ̌nhwlɛ́n mì gán ɖ’emɛ wɛ à?” (Xabakuku 1:2, 3) Xó ɖěɖee nya nǔjlɔjlɔwatɔ́ Xabakuku e ɖu wǔjɔmɛ Mawu tɔn sín vivǐ é ɖɔ lɛ é nɛ. Nùɖiɖi wɛ hwedo è wutu wɛ é savo à? Ðebǔ lɔ ǎ! Mawu na jiɖe Xabakuku ɖɔ emi ko sɔ́ hwenu ɖé bo na ɖó nǔ wuvɛ̌ lɛ nu.​—Xabakuku 2:2, 3.

Enyi hwiɖesunɔ alǒ mɛvívɛ́ towe ɖé ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ ɔ, é bɔwǔ bɔ a na wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ Mawu ɖò lɛjɛlɛjɛ dán wɛ, ɖɔ é ɖó na yawu wà nùɖé dìn. Amɔ̌, Biblu na ganjɛwu mǐ ɖɔ: “Aklunɔ nɔ lín cobo nɔ ɖè akpá e é dó lɛ, lee mɛɖé lɛ nɔ vɛdo ɔ ǎ. Loɔ, é nɔ ɖó suúlu dó mi wu; ɖó é jló ɖɔ mɛɖebǔ ni dɔn ǎ; é nyɔ́ wà ɔ, é jló ɖɔ mɛ bǐ ni mɔ ali, bo lɛkɔ sín nǔnyanyawiwa gudo.”​—2 Piyɛ́ɛ 3:9.

HWETƐNU MAWU KA NA KƐNU?

Zaanɖé dìn! Jezu ɖexlɛ́ ɖɔ jijimɛ taji ɖé na mɔ wuntun ɖebɔdoɖewu ɖé lɛ ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ. Wuntun enɛ lɛ na xlɛ́ hwenu e “gbɛ̀ elɔ na vɔ dó ɔ.” (Matie 24:3-42) Nǔɖɔɖ’ayǐ Jezu tɔn e ɖò jijɛnu wɛ ɖò azǎn mǐtɔn gbè é xlɛ́ ɖɔ hwenu e Mawu na kɛnu dó gbɛtɔ́ lɛ sín xó wu é ko ɖò kɛnnɛkɛnnɛ. *

Amɔ̌, nɛ̌ Mawu ka na ɖó nǔ wuvɛ̌ mimɔ lɛ bǐ nu gbɔn? Hwenu e Jezu ɖò ayikúngban jí é ɔ, é ɖè hlɔnhlɔn e Mawu ɖó bo na sú kún dó nú wuvɛ̌ e mɔ wɛ gbɛtɔ́ lɛ ɖè é xlɛ́. Kpɔ́ndéwú ɖé lɛ ɖíe.

Hlɔnhlɔn Jɔwamɔ Tɔn Lɛ: Hwenu e Jezu kpo mɛsɛ́dó tɔn lɛ kpo ɖò yiyi wɛ ɖò Galilée Xù ɔ jí é ɔ, jɔhɔn syɛnsyɛn ɖé fɔ́n bo jló na flí tɔjihun yetɔn. Amɔ̌, Jezu ɖexlɛ́ ɖɔ emi kpo Tɔ́ emitɔn kpo ɖ’acɛ dó hlɔnhlɔn jɔwamɔ tɔn lɛ jí. (Kolosinu lɛ 1:15, 16) Jezu ɖɔ nú jɔhɔn ɔ kpowun ɖɔ é ni “hwíhwɛ́.” Etɛ mɛ é ka tɔ́n kɔ dó? “Jɔhɔn ɔ xwɛ, bɔ fí bǐ cí tóó.”​—Maki 4:35-39.

Azɔn: È tuùn Jezu céɖécéɖé ɖɔ é ɖó nǔwukpikpé bo gbɔ azɔn nú nukúntíntɔ́nnɔ lɛ kpo sékunɔ lɛ kpo, kaka jɛ adǐngbekútɔ́ lɛ, gudunɔ lɛ alǒ wɔ̌nzɔn alɔkpa ɖevo ɖebǔ jí. É “gbɔ azɔn nú azinzɔnnɔ lɛ bǐ.”​Matie 4:23, 24; 8:16; 11:2-5.

Nùɖuɖuhwedomɛ: Jezu zán hlɔnhlɔn e Tɔ́ tɔn na ɛ lɛ é dó bló bɔ nùɖuɖu kpɛɖé sukpɔ́. Biblu ɖɔ ɖɔ azɔn wè wɛ é na nùɖuɖu gbɛtɔ́ afatɔ́n mɔkpan ɖò sinsɛnzɔ́ tɔn hwenu.​—Matie 14:14-21; 15:32-38.

Kú: Mɛ atɔn e Jezu fɔ́n sín kú bɔ Biblu ɖɔ é xlɛ́ nyì wɛn ɖɔ Jehovah ɖó hlɔnhlɔn bo na fɔ́n mɛkúkú lɛ. Mɛ ɖěɖee é fɔ́n sín kú wá gbɛ̀ lɛ é ɖokpo ko kú bɔ é bló azǎn ɛnɛ có, é ka fɔ́n ɛ.​—Maki 5:35-42; Luki 7:11-16; Jaan 11:3-44.

^ akpá. 5 Nú a na mɔ nukúnnú jɛ nǔ ɖevo lɛ mɛ d’eji dó azǎn gudogudo tɔn lɛ wu hǔn, kpɔ́n wemata 9gɔ́ wema Etɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ? tɔn, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wɛ ɖetɔ́n, bɔ a sixu yí vɔ̌nu ɖò www.jw.org jí.