Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Mawu ka Nɔ Sè Wuvɛ̌ Xá Mɛ À?

Mawu ka Nɔ Sè Wuvɛ̌ Xá Mɛ À?

NǓ E NÙÐÍÐÓ LƐ KPLƆ́N MǏ É

Wuvɛ̌sexámɛ sín tinmɛ wɛ nyí “nǔwukpikpé e nɔ zɔ́n bɔ è nɔ dó nukún wuvɛ̌ e sè wɛ mɛɖé ɖè é mɛ kpɔ́n sɛ́dó, bo nɔ sɔ́ mɛɖée ɖó mɛ ɔ sín tɛnmɛ bo kpɔ́n lee nǔ ɔ na ko cí n’i é é.” Rick Hanson e nyí dotóogán ɖé, bo tuùn taglomɛzɔ́wiwa ganji é ɖɔ ɖɔ “è nɔ jì mǐ kpo wuvɛ̌sexámɛ kpo wɛ.”

LIN TAMƐ KPƆ́N: Etɛwu nùɖíɖó ɖevo ɖebǔ ma ka sɔ́ ɖó nǔwukpikpé bo na sè wuvɛ̌ xá mɛ mǐ ɖɔhun ǎ? Biblu tinmɛ ɖɔ Mawu dá gbɛtɔ́ ɖò akpajlɛ éɖesunɔ tɔn mɛ. (Bǐbɛ̌mɛ 1:26) È dá mǐ ɖò akpajlɛ Mawu tɔn mɛ wɛ nyí ɖɔ mǐ sixu ɖè mɛ alɔkpa e é nyí é xlɛ́, bɔ mɔ̌ mɛ ɔ, mǐ na ɖè jijɔ tɔn ɖagbeɖagbe lɛ xlɛ́ ɖó bǎ ɖé mɛ. Enɛ wu ɔ, enyi wuvɛ̌sexámɛ nɔ sísɛ́ gbɛtɔ́ lɛ bonu ye nɔ d’alɔ mɛ ɖevo lɛ hǔn, wuvɛ̌sexámɛ Gbɛɖotɔ́ yetɔn Jehovah Mawu tɔn xwedó wɛ ye ɖè nɛ.​—Nùnywɛxó 14:31.

NǓ E BIBLU KPLƆ́N MǏ DÓ WUVƐ̌SEXÁMƐ MAWU TƆN WU É

Mawu nɔ sè wuvɛ̌ xá mǐ bo nɔ ba ɖɔ mǐ ni ɖò wuvɛ̌ mɛ ǎ. Biblu ɖɔ dó kannumɔgbenu syɛnsyɛn e togun Izlayɛli hwexónu tɔn nɔ ɖò Ejipu, kpo xwè 40 e ye dó nɔ wuvɛ̌ mɛ na ɖò gbetótló mɛ é kpo wu ɖɔ: “Ye ɖò aluwɛ mɛ ɔ, éɖesu nɔ nɔ aluwɛ mɛ xá ye.” (Ezayíi 63:9) Ð’ayi wu ɖɔ é kún nyí aluwɛ e mɛ ye nɔ é kɛɖɛ wɛ Mawu tuùn kpowun ó. Wuvɛ̌ e ye sè é cí lanmɛ n’i. “Un tuùn wuvɛ̌ e mɔ wɛ [ye] ɖè ɔ ganji” wɛ é ɖɔ. (Tíntɔ́n 3:7) “Nú mɛɖé ɖó alɔ mi wu hǔn, nukúnzin ce wu wɛ é ɖó alɔ,” wɛ Mawu ɖɔ. (Zakalíi 2:12) Enyi mɛ ɖevo lɛ xò daka mǐ wu ɔ, é nɔ sè wuvɛ̌ xá mǐ.

Biblu na jiɖe mǐ ɖɔ enyi mǐ na bo tlɛ nɔ dóhwɛ mǐɖée lɛ bo nɔ mɔ ɖɔ mǐ kún jɛxa nùblawukúnúmɛ Mawu tɔn ó hǔn, mǐ ni tuùn ɖɔ “Mawu hugǎn ayi mǐtɔn, lobo tuùn nǔ bǐ.” (1 Jaan 3:19, 20) Mawu tuùn mǐ hú mǐɖesunɔ. É tuùn ninɔmɛ mǐtɔn lɛ, linlin mǐtɔn lɛ kpo lee nǔ nɔ cí nú mǐ lɛ é kpo bǐ mlɛ́mlɛ́. É nɔ sè wuvɛ̌ xá mǐ.

Mǐ sixu ɖó nukún ɖɔ Mawu na dó gbɔ nú mǐ, na na mǐ nùnywɛ lobo nɔ gudo nú mǐ, ɖó mǐ tuùn ɖɔ é nɔ dó alɔ mɛ ɖěɖee ɖò wuvɛ̌ mɛ lɛ é

 Mawuxówema ɔ na jiɖe mǐ ɖɔ

  • “A ylɔ Mawu Mavɔmavɔ ɔ, é na sɔ́ nú we. A súxó bo byɔ alɔgɔ́ ɔ, é na ɖɔ nú we ɖɔ: ‘Un ɖò fí.’”​—EZAYÍI 58:9.

  • “Ðó nyɛ Mawu Mavɔmavɔ ɔ, un tuùn tito e un sɔ́ ɖó te nú mi é; fífá wɛ un sɔ́ ɖó te nú mi, é nyí nǔ nyanya wɛ un sɔ́ ɖó te nú mi ǎ, bonu sɔ na nyɔ́ nú mi. Hwenɛnu ɔ, mi na súxó ylɔ mì, bo na xwedó mì, lobo na savo nú mì, bɔ un na ɖótó mi.”​—JELEMÍI 29:11, 12.

  • “Ðasin e gosin nukún ce jí ɔ, a yí bǐ dó nǔ mɛ. A ma ka ko wlan bǐ dó wema towe mɛ à?”​—ÐƐHAN 56:9.

MAWU NƆ ÐÓ KƐ́N MǏ JÍ, NƆ MƆ NUKÚNNÚ JƐ NINƆMƐ MǏTƆN LƐ MƐ, LOBO NƆ LƐ́ LIN MǏTƆN KPƆ́N

Tuùntuùn ɖɔ Mawu nɔ sè wuvɛ̌ xá mǐ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na dɛ ɖò wuvɛ̌ lɛ mɛ à? Kpɔ́n kpɔ́ndéwú Maria tɔn:

“Ee vǐ sunnu ce xwè 18 mɛví ɔ jɛ kansɛ́ɛzɔn nú xwè wè bo kú gudo é ɔ, un sè wuvɛ̌ tawun bo mɔ ɖɔ gbɛ̀ gb’acɛ wǔ yè. Un sìn xomɛ dó Jehovah ɖɔ é kún wà nǔ ɖebǔ bo dó hwlɛn ɛ gán ó!

“Xwè ayizɛ́n gudo ɔ, nɔví nyɔnu vívɛ́ xomɛnyɔtɔ́ e ɖò agun ɔ mɛ é ɖé ɖótó mì, hwenu e un ɖò lee nǔ cí nú mì ɖɔ Jehovah kún yí wǎn nú mì ó é ɖɔ wɛ é. Ee é ɖótó mì ma gbò xó dó nu nú mì nú ganxixo ɖé lɛ gudo é ɔ, é ɖè xó sín wemafɔ ɖé mɛ b’ɛ byɔ lan ce mɛ. É wɛ nyí 1 Jaan 3:19, 20, é ɖɔ: ‘Mawu hugǎn ayi mǐtɔn, lobo tuùn nǔ bǐ.’ É tinmɛ ɖɔ Jehovah nɔ mɔ nǔ jɛ wuvɛ̌ mǐtɔn lɛ mɛ.

“É ɖò mɔ̌ có, é vɛwǔ nú mì tawun bɔ na jó xomɛ e sìn wɛ un ɖè é dó! Enɛ wu ɔ, un xà Ðɛhan 94:19, é ɖɔ: ‘Enyi nǔ gègě ɖò hǔn mɛ nú mì ɔ, gbɔ e a nɔ dó nú mì é wɛ nɔ dó xomɛhunhun nú mì.’ É cí nú mì ɖɔ nyì wɛ è wlan wemafɔ enɛ lɛ na tlɔlɔ ɖɔhun! Gudo mɛ ɔ, wuvɛ̌ ce lɛ e un kpéwú bo ɖɔ nú Jehovah é dó gbɔ nú mì tawun, ɖó un tuùn ɖɔ é nɔ ɖótó mì lobo nɔ lɛ́ mɔ nǔ jɛ wuvɛ̌ ce lɛ wu.”

Tuùn e mǐ tuùn ɖɔ Mawu nɔ mɔ nǔ jɛ wuvɛ̌ mǐtɔn lɛ wu bo nɔ lɛ́ lin mǐtɔn kpɔ́n é dó gbɔ nú mǐ tawun! Amɔ̌, etɛwu wuvɛ̌ mimɔ ka tíìn sɔmɔ̌? Ðó Mawu nɔ dɔn tó nú mǐ ɖó mǐ nɔ wà nǔ nyanya wutu wɛ à? Mawu ka na wà nùɖé dó ɖó nǔ wuvɛ̌ lɛ bǐ nu à? È na ɖɔ xó dó nùkanbyɔ enɛ lɛ jí ɖò xota e bɔ d’ewu lɛ é mɛ.