Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Mɛ̌ Wu Wuvɛ̌ Mimɔ ka Sín?

Mɛ̌ Wu Wuvɛ̌ Mimɔ ka Sín?

Enyi wuvɛ̌ mimɔ ma sín Mawu wu ǎ ɔ, etɛwu nùɖuɖuhwedomɛ, ya klókló, ahwan, wɔ̌nzɔn lɛ kpo adla j’ayǐ lɛ kpo ka sukpɔ́ sɔmɔ̌? Xó Mawu tɔn Biblu ɔ ɖè hwɛjijɔ ɖěɖee wu gbɛtɔ́ lɛ ɖò ya jì wɛ é taji atɔn xlɛ́:

  1. Cejɛnnabi, Nukúnkɛ́n kpo Wangbɛnumɛ Kpo. “Gbɛtɔ́ ɖě nɔ kpa acɛ gannaganna nú nɔzo tɔn, bo nɔ wà nǔ dó wǔ tɔn.” (Nùnywɛtɔ́xó 8:9) Gbɛtɔ́ lɛ nɔ sè wuvɛ̌ hwɛhwɛ ɖó gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ ɖěɖee nyí cejɛnnabinɔ alǒ dakaxotɔ́ lɛ é nɔ gb’acɛ ye wu wutu.

  2. Hwenu kpo Nǔmaɖónukún lɛ Kpo. Gbɛtɔ́ lɛ nɔ mɔ wuvɛ̌ hwɛhwɛ ɖó “hwenu kpo nǔmaɖónukún lɛ kpo nɔ wá nú ye bǐ.” (Nùnywɛtɔ́xó 9:11, nwt) Enɛ wɛ nyí ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ nɔ ɖò fí nyanya lɛ ɖò hwenu e ma nyɔ́ ǎ lɛ é, bɔ awovinú lɛ nɔ jɛ, alǒ é nɔ sín yamakénúnǔ gbɛtɔ́ lɛ tɔn abǐ nùwanyido yetɔn lɛ wutu.

  3. Awovi Ðò Acɛ Kpa Dó Gbɛ̀ ɔ Nu Wɛ. Biblu ɖè hwɛjijɔ nukɔntɔn e wu gbɛtɔ́ lɛ ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ é xlɛ́ vaàn. É ɖɔ: “Gbɛ̀ ɔ bǐ . . . ɖò Mɛnyanya ɔ sín acɛ mɛ.” (1 Jaan 5:19) “Mɛnyanya” enɛ wɛ nyí Satáan Awovi, nùɖíɖó gbigbɔ tɔn hlɔnhlɔnnɔ e nyí wɛnsagun Mawu tɔn ɖò bǐbɛ̌mɛ é ɖé wɛ, amɔ̌, “é yí wǎn nú nugbǒ ǎ.” (Jaan 8:44) Nùɖíɖó gbigbɔ tɔn ɖevo lɛ xò kpóɖó nú Satáan, bo fɔ́n gǔ dó Mawu jí ɖó jlǒ cejɛnnabi tɔn wutu, bɔ mɔ̌ mɛ ɔ, yeɖesunɔ huzu awovi lɛ. (Bǐbɛ̌mɛ 6:1-5) Sín hwenu e Satáan kpo awovi tɔn lɛ kpo fɔ́n gǔ é ɔ, ye ko zán hlɔnhlɔn yetɔn dó wà nǔ dó gbɛ̀ elɔ wu kpo alǎnnú kpo. Enɛ lɛ́ jɛ wě d’eji ɖò hwe mǐtɔn nu. Dìn ɔ, Awovi ɖò xomɛsin ɖaxó jí, bo ɖò ‘gbɛ̀ ɔ bǐ flú wɛ,’ bɔ enɛ wu ɔ, è sá “heelu ayikúngban” ɔ. (Nǔɖexlɛ́mɛ 12:9, 12) Nugbǒ ɔ, Satáan nyí acɛ gannaganna-kpanúmɛtɔ́ alǎnnúwatɔ́ ɖé. Wuvɛ̌ e mɛ gbɛtɔ́ lɛ ɖè é nɔ víví n’i tawun. Satáan wu wɛ gbɛtɔ́ lɛ ɖò wuvɛ̌ mɛ, é nyí Mawu ǎ.

LIN TAMƐ D’EJI: Awovi e nyí alǎnnúwatɔ́ bo ma nɔ kú nǔblawu nú mɛ ǎ é kɛɖɛ jɛn na zɔ́n bɔ gbɛtɔ́ xomɛvɔnɔ lɛ na ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ. Amɔ̌, Biblu ɖɔ: “Mawu ɔ, wanyiyi wɛ é nyí.” (1 Jaan 4:8) “Mawu nɔ wà nǔ nyanya gbeɖé ǎ. Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ na wà nǔ agɔ gbeɖé ǎ,” b’ɛ sɔgbe xá lee é nɔ wà nǔ kpo wanyiyi kpo gbɔn é.​—Jɔbu 34:10.

É ɖò mɔ̌ có, a sixu kanbyɔ hwiɖée ɖɔ, ‘Kaka jɛ hwetɛnu Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ ka na jó Satáan dó b’ɛ na ɖò acɛ gannaganna kpa wɛ yì jɛ?’ Lee mǐ ko mɔ gbɔn é ɔ, Mawu gbɛ́ wǎn nú nǔnyanyawiwa, bɔ wuvɛ̌ e mɔ wɛ mǐ ɖè é nɔ vɛ́ n’i tawun. Gɔ́ na ɔ, Xó tɔn dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ: “Mi zlɔ́n nǔ e ɖò linkpɔ́n nyí nú mi wɛ lɛ bǐ sín agban ɖó jǐ tɔn, ɖó é ɖò nukún kpé dó mi wu wɛ.” (1 Piyɛ́ɛ 5:7) Mawu yí wǎn nú mǐ bo lɛ́ ɖó hlɔnhlɔn bo na ɖè wuvɛ̌ e mɔ wɛ mǐ ɖè lɛ é kpo nǔagɔwiwa lɛ bǐ kpo síìn, lee xota e bɔ d’ewu é na tinmɛ gbɔn é. *

^ akpá. 7 Nú a na mɔ nukúnnú jɛ nǔ ɖevo lɛ mɛ dó nǔ e wu Mawu tin bɔ wuvɛ̌ mimɔ dó tíìn é mɛ d’eji hǔn, kpɔ́n wemata 11gɔ́ wema Etɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ? tɔn, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wɛ ɖetɔ́n, bɔ a sixu yí vɔ̌nu ɖò www.jw.org jí.