Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

Mɛ̌ ka Nyí Axɔ́su nú Axɔ́suɖuto Mawu Tɔn?

Mɛ̌ ka Nyí Axɔ́su nú Axɔ́suɖuto Mawu Tɔn?

Mawu sɔ́ d’ayi mɛ nú Biblu wlantɔ́ gegě bɔ ye wlan nǔ vovo e na dó gesí Mɛ ɖagbe hugǎn e na wá huzu Axɔ́su nú Axɔ́suɖuto Mawu tɔn é ɖ’ayǐ. Acɛkpatɔ́ enɛ ɔ:

  • Mawu wɛ na sɔ́ ɛ. “Nyɛ wɛ sɔ́ axɔ́su ce ɖó zinkpo jí . . . Akɔta e ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ bǐ ɔ, un na na we, ayikúngban ɔ bǐ na nyí towe kaka yì fí e gbɛ̀ ɔ kponu ɖó é.”—Ðɛhan 2:6, 8.

  • Nyí mɛ e ɖu axɔ́suzinkpo Davidi tɔn sín gǔ é ɖé. “È jì vǐ ɖokpo nú mǐ, è na vǐ ɖokpo mǐ . . . É na gbló ada nú acɛkpikpa tɔn, bo na bló bɔ fífá e ma na vɔ gbeɖé ǎ ɔ na tíìn. É na jinjɔn axɔ́suzinkpo Davidi tɔn jí, bo na kpa acɛ dó axɔ́suɖuto tɔn nu.”—Ezayíi 9:5, 6.

  • È jì i ɖò Bɛteleyɛmu. ‘Hwɛ Bɛteleyɛmu ɔ, hwi mɛ wɛ mɛ e na ɖu axɔ́su ɔ na tɔ́n sín. Mɛ e ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ bǐ na mɔ lee é dó agba sɔ é.’—Micée 5:1, 3.

  • Gbɛtɔ́ lɛ gbɛ́ ɛ, bo hu i. “Mǐ nɔ hu tɛ́ n’i, mǐ sɔ́ ɛ dó mɔ nǔɖe ǎ. . . . Hwɛ mǐtɔn lɛ wu wɛ è gblewǔ i; nǔwanyido mǐtɔn lɛ hu i dó anyǔ mɛ.”—Ezayíi 53:3, 5.

  • È fɔ́n ɛ sín kú, bo sɔ́ ɛ sù. “A na jó lindɔ̌n ce dó nyi kútomɛ ǎ, a na lɔn nú mɛsɛntɔ́ towe na yì yɔdo mɛ ǎ. . . . Gbɛ̀ wɛ è nɔ ɖu ɖò gɔ̌n towe kaka sɔyi.”—Ðɛhan 16:10, 11.

Jezu Klisu Wɛ Nyí Axɔ́su Ðagbe Hugǎn Ɔ

Ðò hwenuxó gbɛtɔ́ tɔn bǐ mɛ ɔ, mɛ ɖokpo géé wɛ ko wà nǔ enɛ lɛ e Acɛkpatɔ́ ɖagbe hugǎn ɖé ɖó na wà é; mɛ enɛ wɛ nyí Jezu Klisu. Nǔgbo ɔ, wɛnsagun ɖé ɖɔ nú nɔ Jezu tɔn, Mali ɖɔ: “Aklunɔ Mawu na sɔ́ ɛ ɖó tɔ́ tɔn Davidi sín axɔ́suzinkpo jí, . . . bɔ axɔ́suɖuɖu tɔn na vɔ gbeɖé ǎ.”—Luki 1:31-33.

Jezu nyí axɔ́su ɖò ayikúngban jí gbeɖé ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é na nyí Axɔ́su nú Axɔ́suɖuto Mawu tɔn, bo na kp’acɛ dó gbɛtɔ́ lɛ jí sín jixwé. Etɛ ka zɔ́n bɔ Jezu nyí Acɛkpatɔ́ ɖagbe ɖé? Mǐ ni kpɔ́n nǔ ɖěɖee Jezu wà hwenu e é ɖò ayikúngban jí é.

  • É nɔ kéya nú gbɛtɔ́ lɛ. Jezu d’alɔ sunnu kpo nyɔnu kpo, yɔkpɔvu kpo mɛxo kpo, ye na bo gosin fí ɖebǔ, alǒ ɖò ninɔmɛ ɖebǔ mɛ ɔ nɛ. (Matie 9:36; Maki 10:16) Hwenu e gudunɔ ɖé savo nú Jezu ɖɔ: “Nú é jló we ɔ, a hɛn ɔ, a na gbɔ azɔn nú mì” é ɔ, nǔ tɔn blawǔ n’i, bɔ é gbɔ azɔn n’i.—Maki 1:40-42.

  • Jezu kplɔ́n mǐ lee nǔ mǐtɔn na nyɔ́ Mawu nukúnmɛ gbɔn é. É ɖɔ: “Mi sixu sɛn Mawu bo lɛ́ sɛn dɔkun ǎ.” É lɛ́ ɖɔ ɖɔ mǐ ɖó na nɔ wà nǔ xá mɛ ɖevo lɛ lee mǐ ba ɖɔ ye ni wà xá mǐ gbɔn é. Gɔ́ na ɔ, é xlɛ́ ɖɔ é kún nyí nǔ e mǐ nɔ wà lɛ é kɛɖɛ wɛ nɔ ɖu ayi mɛ nú Mawu ó, loɔ, lee mǐ nɔ lin nǔ gbɔn é kpo lee nǔ nɔ cí nú mǐ é kpo lɔ nɔ ɖu ayi mɛ n’i. Enɛ wu ɔ, bonu nǔ mǐtɔn na nyɔ́ Mawu nukúnmɛ ɔ, ayi mǐtɔn ɖó na ɖò te dó lee nǔ nɔ cí nú mǐ tawun ɖò ayi mɛ é wu. (Matie 5:28; 6:24; 7:12) Jezu tɛɖɛ̌ jí ɖɔ enyi mǐ na ɖó awǎjijɛ nǔgbo nǔgbo ɔ, mǐ ɖó na nɔ kplɔ́n nǔ e Mawu ba ɖɔ mǐ ni bló lɛ é lobo bló ɖ’eji.—Luki 11:28.

  • Jezu kplɔ́n mǐ nǔ e wǎn yí nú nɔzo nyí é. Xó Jezu tɔn lɛ kpo nǔwalɔ tɔn lɛ kpo ɖó agbɔ̌n tawun, bo nɔ byɔ ayi tóɖóetɔ́ lɛ tɔn mɛ. “Lee é nɔ kplɔ́n nǔ mɛ gbɔn ɔ kpaca togun ɔ bǐ, ɖó é nɔ kplɔ́n nǔ mɛ kpodo acɛkpikpa kpo.” (Matie 7:28, 29) É kplɔ́n ye ɖɔ ye ni, “yí wǎn nú kɛntɔ́ [yetɔn] lɛ.” É tlɛ xoɖɛ dó mɛ ɖěɖee ɖ’alɔ ɖò kú tɔn mɛ lɛ é ɖé lɛ sín tamɛ, bo ɖɔ: “Daa, ye tuùn nǔ e wà wɛ ye ɖè é ǎ; sɔ́ kɛ ye.”—Matie 5:44; Luki 23:34.

Jezu wɛ nyí mɛ e jɛxa bo na kp’acɛ dó gbɛ̀ ɔ jí, d’alɔ mɛ, lobo lɛ́ nyɔ́ xomɛ dó mɛ wu bɔ nǔ bǐ na vɔ ɖ’ewu é. Amɔ̌, hwetɛnu wɛ é jɛ acɛ kpa jí?