Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Axɔ́suɖuto Mawu Tɔn: Etɛ É ka Nyí?

Axɔ́suɖuto Mawu Tɔn: Etɛ É ka Nyí?

Mɛ gegě nɔ xoɖɛ ɖɔ Axɔ́suɖuto Mawu tɔn ni wá, amɔ̌, a ka ko kan nǔ e Axɔ́suɖuto ɔ nyí é kpo nǔ e é na wá wà lɛ é kpo byɔ hwiɖée kpɔ́n à?

KPƆ́N NǓ E BIBLU ÐƆ É:

  • Etɛ ka nyí Axɔ́suɖuto Mawu tɔn?

    Acɛkpikpa ɖé wɛ bo ɖò jixwé bɔ Jezu Klisu nyí Axɔ́su na.—Ezayíi 9:5, 6; Matie 5:3, nwt; Luki 1:31-33.

  • Etɛ Axɔ́suɖuto Mawu tɔn ka na wá wà?

    É na sú kún dó nú nǔ nyanya lɛ bǐ bo na bló bɔ fífá e na nɔ ayǐ sɔyi é na tíìn nú gbɛtɔ́ lɛ ɖò ayikúngban jí.—Daniyɛli 2:44; Matie 6:10.

  • Etɛ ka nyí tinmɛ è ni ba Axɔ́suɖuto ɔ jɛ nukɔn tɔn?

    Tinmɛ tɔn wɛ nyí ɖɔ è ni nɔ gudo nú Axɔ́suɖuto Mawu tɔn, bo lɛ́ ganjɛwu ɖɔ éɖokponɔ wɛ na bló nǔ lɛ ɖó ɖò ayikúngban jí lee Mawu ba gbɔn é.—Matie 6:33; 13:44.