Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Hwenu E A Bɛ́ Azɔn Syɛnsyɛn ɖé É

Hwenu E A Bɛ́ Azɔn Syɛnsyɛn ɖé É

“Hwenu e un sè ɖɔ un bɛ́ kansɛ́ɛzɔn fíjó kpo adɔkan kpo tɔn é ɔ, un mɔ ɖɔ kúhwɛ́ wɛ è ɖó nú mì kpowun. Amɔ̌, ee un lɛkɔ sín dotóo ɔ gɔ́n bo wá xwégbe é ɔ, un lin nǔ gbɔn lě: ‘É nyɔ́, nǔ e un ɖó nukún é nɛ ǎ, amɔ̌, un ɖó na ba wlɛnwín ɖé bo ɖí xwi xá.’”—Linda ee ɖó xwè 71 é.

“Un bɛ́ azɔn baɖabaɖa ɖé b’ɛ hɛn nukúnmɛ ce sín kan amyɔxwé tɔn lɛ. Ðò ninɔmɛ ɖé mɛ ɔ, wuvɛ̌ syɛnsyɛn e mɛ un ɖè é zɔ́n bɔ un bɛ́ linkpɔ́nzɔn. Azɔn gegě wɛ un mɔ ɖɔ un ɖò nyiɖokpo bo tlɛ lin na hu nyiɖée.”—Elise ee ɖó xwè 49 é.

ENYI è ko mɔ azɔn ee sixu hu mɛ é ɖé nú we, alǒ nú mɛvívɛ́ towe ɖé kpɔ́n ɔ, a sixu tuùn lee é nɔ gbà ayi dó nú mɛ sɔ é. Azɔn ɔ tɔn nɛ mǐ ko mɔ nɛ, loɔ, a ɖó na lɛ́ ɖí xwi xá lee nǔ cí nú mɛ e ninɔmɛ ɔ kan lɛ é é. Kɔlilɛ wá sín azǎn e dotóo lɛ nɔ ɖó nú mɛ bɔ é nɔ gbà ayi dó nú mɛ é, wuvɛ̌ e è nɔ mɔ cobo na mɔ nukúnkpédómɛwu ɖagbe ɖé, bo na lɛ́ sú dotóoxwékwɛ lɛ é kpo wuvɛ̌ ɖevo e atínkɛ́n lɛ nɔ dɔn wá lɛ é kpo sixu zɔ́n bɔ xɛsi kpo adohu adohu lɛ kpo jɛji. Nú wuvɛ̌ e sè wɛ è ɖè ɖò taglomɛ é wá xú azɔn syɛnsyɛn e jɛ wɛ è ɖè é jí ɔ, enɛ sixu ɖí bú mɛ.

Fitɛ mǐ ka sixu mɔ alɔdó ɖè? Mɛ gegě mɔ ɖɔ Mawu  wu ginganjɛ bo xoɖɛ sɛ́dó è, kpo akpáxwé e nɔ dó gbɔ nú mɛ bo ɖò Biblu mɛ lɛ é xixa kpo wɛ dó gbɔ nú emi hugǎn. Nǔ ɖevo e sixu d’alɔ mɛ é wɛ nyí wanyiyi e xwédo mɛtɔn kpo xɔ́ntɔn mɛtɔn lɛ kpo ɖexlɛ́ mɛ é gɔ́ nú gudo e ye nɔ nú mɛ é.

LEE MƐÐÉ LƐ ÐÍ XWI XÁ GBƆN É

Robert ee ɖó xwè 58 é ɖè wě elɔ xá mɛ: “Huzu kpannukɔn azɔn gbɔn nǔɖiɖi ɖiɖó nú Mawu gblamɛ, é na d’alɔ we bɔ a na dɛ ɖ’enu. Nɔ xoɖɛ sɛ́dó Jehovah. Nǔ é ni tuùn lee nǔ cí nú we é. Byɔ gbigbɔ mímɛ́ tɔn. Byɔ ɛ hlɔnhlɔn; enɛ na zɔ́n bɔ ado na hu xwédo towe ǎ, bɔ a na lɛ́ xò azɔn ɔ zlɛ́, lee é jɛxa gbɔn é.

“Enyi xwédo towe ɖò gudo nú we ɖò lee nǔ nɔ cí nú we é linu, bo lɛ́ ɖò finɛ nú we ɔ, é nɔ d’alɔ tawun. Mɛ ɖokpo alǒ we mɔ̌ nɔ ylɔ́ gbè bǐ gbè bo nɔ kanbyɔ ɖɔ, ‘Nɛ̌ a ɖè gbɛn?’ Xɔ́ntɔn ee ɖò xá vovo mɛ lɛ é nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mì. Ye nɔ bló bɔ un nɔ mɔ nyiɖée mɛ tawun, bɔ enɛ nɔ d’alɔ mì bɔ un nɔ jó gbè ǎ.”

Enyi a nyí xɔ́ntɔn azinzɔnnɔ ɖé tɔn bo nɔ ba ɛ kpɔ́n hǔn, ɖǒ ayi nǔ e Linda ɖɔ é wu: “É ɖò wɛn ɖɔ azinzɔnnɔ ɔ na ba na zán gbɛ̀ lee é ko nɔ zán gbɔn ayǐ vɔ̌ gbè é, bo sixu nɔ ma ba na nɔ ɖɔ xó dó azɔn ɔ jí hwebǐnu. Enɛ wu ɔ, nɔ ɖɔ xó dó nǔ e jí a ko nɔ ɖɔ xó dó hwɛhwɛ lɛ é wu.”

Hlɔnhlɔn e Mawu nɔ na mǐ é, gbɔdónúmɛ e mǐ nɔ mɔ ɖò Xó tɔn mɛ é gɔ́ nú gudo e xwédo wanyiyinɔ mǐtɔn kpo xɔ́ntɔn wanyiyinɔ lɛ kpo nɔ nɔ nú mǐ é na zɔ́n bɔ mǐ na kpó ɖò jiɖe ɖó wɛ bo na jó gbè dó gbɛ̀ ninɔ wu ǎ, enyi mǐ na bo ɖò azɔn syɛnsyɛn ɖé nu dɛ ɖè wɛ ɔ nɛ.